Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til andre møte for forhandlingsutvalgene om kommunesammenslåing Fredag 18. mars 2016 Botngård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til andre møte for forhandlingsutvalgene om kommunesammenslåing Fredag 18. mars 2016 Botngård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til andre møte for forhandlingsutvalgene om kommunesammenslåing Fredag 18. mars 2016 Botngård

2 Forslag til dagsorden – (08.30-11.30) 1. Velkommen. 2. Referat fra forrige møte 3. Opplegg for offentliggjøring av referat og bruk av nettsteder 4. Mulighetsbilde og mål for den nye kommunen 5. Avklaring av «vanskelige spørsmål - «balansen» - og hvordan vi behandler disse videre Dialog med utgangspunkt i innlegg fra hver kommune 6. Avklaring av møtetidspunkter og framdriftsplan (konklusjon på grunnlag av behandling i første møte) 7. Opplegg for innbyggerinvolvering 8. Neste møte

3 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap STYRKER VED KOMMUNENE -Større fagmiljø -Ulik type areal -Kampflyplass/ Vindmøller -Felles bo og arbeidsmarked -Gode og varierte næringsliv -Korte avstander -Gode bhg-dekning -Kulturtilbud -Innovasjon og nærhet til Trondheim SVAKHETER VED KOMMUNENE -Samferdsel -Kommuneøkonomi -Pendling feil vei -Bevisthet rundt det å skape en ny kommune og muligheter -Kompetansearbeidsplasser -Ferge /vei mot Orkanger -Samarbeid Informasjon / kommunikasjon -Bedre til å trekke sammen -Kobling næringsliv / VGS -Kapitalsvakt næringsliv MULIGHETER FOR KOMMUNENE Samarbeid industri og bolig Utviklingsmuligheter VGS. Stor nabo ( Trondheim) Blå næring / Grønn næring ( herunder lokalmat) Videreforedling av ulike råstoff Teknologiutvikling Velferdssektor Naturliv Sammen vil vi økonomien bli bedre, utvikling Eldre er også en ressurs Stimulere grunderskap Samferdsel Bedre Profilering Turisme Fritidsboliger Utvikle dagens sentre Velferdsteknologi Nasjonale investeringer TRUSLER FOR KOMMUNENE -Rekruttering/kompetanse -Sentralisering -Stor nabo ( Trondheim) -Lokalpatriotisme -Eldrebølgen -Fremtidig kommuneøkonomi -Lite arbeidsplasser ved dem som jobber ved flystasjonen -Konkurranse mellom kommunene Intern kommunikasjon, samferdsel Lokaldemokratiet, grender SWOT – ANALYSE FRA GRUPPEARBEID KOMMUNESTYRENE ØRLAND/BJUGN 2. MARS 2016

4 Sentrale mål – Bedre samferdsel – Fornybar energi – Kompetansearbeidsplasser innen helse – Bedre tjenesteproduksjon – Blå sektor/ grønn sektor – videreforedling – Næringsutvikling/ og satsing mot grundere – Skaffe tilveie kompetanse mot næringsutvikling – Skaffe tilveie teknologi / særlig opp mot VGS – Ungdomssatsing – Merkevarebygging av fremtidig kommune – Utdanning, utvikling skole og dagens skolestruktur

5 Avklaring av «vanskelige» spørsmål Sett i lys av mulighetsrommet og mål for en ny kommune, bes begge kommuner (på inntil 10 minutter) om å gi sin politiske vurdering av: 1. hva som er de viktige momenter for egen kommune å ivareta i en "balansert løsning"? 2. hvordan oppfatter den enkelte kommunen at intensjonsavtalen og skissen fra rådmennene ivaretar disse hensynene til balanse? Bjugn først og så Ørland Lytte på hverandre

6 Mulighetene i en ny kommune «Balansen» vi starter med Nå-tid Framtid Tapte muligheter 0-alternativet Omdømme

7 Hva kan og bør forhandles (på nytt)? ?? AVKLART IHHT KST- VEDTAK SOM ER GJENSTAND FOR FORHANDLINGER

8 Felles uttalelse Kristiansund

9 Forslag - hva bør vi drøfte i dag? 1. Hvilke prinsipper og hvilken tenkning bør legges til grunn for intensjonsavtalen/fordeling av oppgaver og funksjoner? Hva gir mest styrke regionalt? Hva gir mulighet for nye oppgaver fra stat/fylkeskommune? 2. Hvilken tenkning bør ligge til grunn for å utvikle både Botngård og Brekstad (utfra de styrker/svakheter sentra har i dag og muligheter framover)? Hva med lokalsamfunnene? 3. Fordeling av oppgaver/funksjoner i lys av dette: Kommunens administrasjonssenter, rådhus, politisk ledelse, rådmann med ledergruppe, plan og drift (plan, byggesak, vann, avløp, vei og bygg), oppvekstadministrasjon (skole, barnehage, voksenopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og flyktningetjeneste), familiens hus, bibliotek….. Helse (institusjon, rus, psykiatri, hjemmesykepleie, lege, felles forvaltning/tildelingskontor), NAV, næringssenter, kultur, kulturhus, idrett og friluftsliv, frivillighetssentral, haller, IKT, tjenestesamarbeidet i Fosen regionråd….

10 Arbeidsmåte videre etter påske Jobbe med tekst - Stryke…. - Legge til…. - Finne punkter der det trengs mer kunnskap.. mv

11 Forslag til framdriftsplan MøteInnholdDatoSted 1Ramme, spilleregler, framdriftsplan, organisering15. marsBrekstad (09-11.30) 2Mål, prinsipper for sammenslåingsprosessen Avklaring av «vanskelige spørsmål – «balansen» – og hvordan vi behandler disse 18. marsBotngård (09-11.30) 3Tjenestetilbudet - balansen Lokaldemokratiet, samfunns- og næringsutvikling Strategi for innbyggerinvolvering Forslag 1. april Uke 13, Forslag 1. april Brekstad (hel dag) 4545 Forts. lokaldemokrati, samfunns- og næringsutvikling Forts tjenestetilbudet Uke 14 Forslag 5 og 7.april Botngård Brekstad 6Gjennomføring av en kommunesammenslutning Behandling av første utkast Uke 15 Forslag 12 el 13. april Botngård 7 (8)Sluttføring Innbyggerinvolvering Uke 16 Forslag 22. april Brekstad (hel dag) Oversending av resultat til kommunestyrene Videre politisk behandling Hva er dere enig om (som kan ligge)? Hva må det jobbes mer med? Hvor trengs det ev mer kunnskap/bakgrunnsmateriale?

12 Neste møte Forslag 1. april (kl 09.15-14.00) Referat fra møte 18. mars Tema (i rekkefølge) Tjenestetilbudet – balansen Samfunns- og næringsutvikling Lokaldemokratiet Strategi for innbyggerinvolvering

13 Vedlegg

14 Spilleregler partene må møtes hyppig og ha trykk på framdrift partene er likeverdige, og løsningene må være balansert og ikke ende ut i vinnere/tapere vi skal være ærlige og si hva vi mener, men også lytte Media Selve arbeidet Sekretariatet utarbeider tekst etter hvert som vi blir enige om innhold Bestillinger av ev kunnskapsgrunnlag gjøres underveis løpende forankring og avklaringer på «hjemmebane» underveis

15 Debatt eller dialog? (kilde: Steinar Bryn) Debatt Målet er å vinne Overbevise/argumentere Snakke Jakter på svake argument Gjøre motparten usikker Utstede moralske dommer Har konfronterende kroppsspråk Å skifte mening er tegn på svakhet Dialog Målet er å forstå Forklare/fortelle sin historie Lytte Se etter styrken hos motparten Gjøre motparten trygg Vise toleranse og selvdisiplin Har inkluderende kroppsspråk Å skifte mening er tegn på styrke


Laste ned ppt "Velkommen til andre møte for forhandlingsutvalgene om kommunesammenslåing Fredag 18. mars 2016 Botngård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google