Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Dette sier loven Fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal i tråd med overordnede prioriteringer,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Dette sier loven Fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal i tråd med overordnede prioriteringer,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Dette sier loven Fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal i tråd med overordnede prioriteringer, samarbeide for gi et helhetlig fysioterapitilbud som dekker befolkningens behov. Det skal legges til rette for at arbeidsoppgaver kan fordeles hensiktsmessig.

2 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Endringer 2015  Budsjettreduksjon i rammen til fysioterapitjenesten til barn med 40%.  Oppsigelse av driftsavtalehjemmel fra Stranna fysioterapi ved Lizz Walle

3 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser – fakta 2014 Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter  Privatpraktiserende næringsdrivende: 4,0 årsverk. Driftstilskudd 100% stilling = kr. 397 020.  345 pasienter (+ Lizz) som bor i Tvedestrand fikk diagnostisering og behandlingstilbud fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i 2014  58 fra andre kommuner. Aktivitetstall mellom instituttene og hver av fysioterapeutene, varierer. Det samme er tilfelle når det gjelder fordeling i alder og tilbud til kronikere. Kommunalt ansatte fysioterapeuter  Kommunalt ansatte fysioterapeuter: 3,6 årsverk + 0,4 årsverk barnefysioterapeut. Fastlønns-tilskudd 100% stilling = kr.183 120.  Det er gitt behandlings tilbud/tilrettelegging i hjemmet, hjelpemidler, frisklivstilbud, hverdagsrehabilitering og tildelingstjenester til 949 brukere og treningstilbud til 71 ansatte i 2014.  Barnefysioterapeuten behandler for tiden til 6 kronisk syke barn, inkludert hjelpemiddelformidling til disse, gjennomfører 4 mnd. kontroll, gjennomfører en del ortopediske undersøkelser, tester og gir veiledning til barnehager og skoler ved behov.79 barn på 1. trinn ble testet, 51 deltok i fellestrening, av disse fikk 13 barn videre oppfølging av barnefysioterapeut i skoleåret 2013/2014.

4 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Lover og forskrifter Lover, forskrifter og avtaleverk definerer enkelte pasientgrupper/arbeidsoppgaver som ikke kan fordeles til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. P.g.a. ”fritt fysioterapivalg ” må de selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter ta i mot pasienter fra andre kommuner, mens de fastlønte fysioterapeutene arbeider med kommunens innbyggere og ansatte.

5 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Innhold i tjenestene - felles  De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene driver fysioterapivirksomhet knyttet til individuell undersøkelse og behandling; f.eks. artroser, ryggsmerter, opptrening etter brudd, skader, skulderplager, opptrening ved funksjonsfall og vedlikeholdstrening av kronikere. Det gjør også de kommunalt ansatte fysioterapeutene.  De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene tilbyr hovedsakelig en tjeneste, i det alt vesentlige til brukere under 70 år, 1 barn under 10 år fikk behandling i 2014. Behandlingen gjennomføres som oftest i instituttets lokaler. Det gis noe hjemmebehandling når pasienten ikke er i stand til å komme til instituttet. De kommunalt ansatte fysioterapeutene gir i hovedsak tilbud til mennesker over 70 år, til barn, til sterkt funksjonshemmede og til utviklingshemmede. De kommunalt ansatte fys. utfører tjenester i hjemmet, sykehjemmet, på hyblene, i treningslokalitetene på Strannasenteret, på Helsestasjonen og i barnehagene.  En av fys. ved Tvedestrand fysikalske institutt driver gruppetrening med 2 – 4 personer. De kommunalt ansatte fys. gjennomfører forebyggende gruppetrening for brukere med funksjonssvikt inkl. frisklivstiltak for 60 personer. 70 ansatte deltar i treningstilbud til ansatte.

6 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser -fakta «Tilleggsoppgaver» for de kommunalt ansatte fysioterapeutene  De kommunalt ansatte fysioterapeutene har et helhetlig ansvar for hjelpemidler: vurdere behov, søknader, henting og plassering, og tilpasning når det gjelder nye og endrede behov.  Diagnostisering, behandling, hjelpemidler til alle brukere i institusjon.  4 av 5 av kommunalt ansatte fysioterapeuter er koordinatorer for Individuell plan.  1 av de kommunalt ansatt fysioterapeutene utfører kartlegging og saksbehandling knyttet til tildeling av tjenester som del av sin stilling. Hun medvirker også i utvikling av Velferdsteknologi i Tvedestrand kommune.  Barnefysioterapeuten gir pt tilbud til 6 kronisk syke barn, inkludert hjelpemiddelformidling til disse, gjennomfører 4 mnd. kontroll, gjennomfører en del ortopediske undersøkelser, tester og gir veiledning til barnehager og skoler ved behov.

7 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Samarbeid og tverrfaglighet  De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene samarbeider med leger, sykehus og i noen grad med kommunalt ansatte fysioterapeuter om fordeling av pasienter og rekvirering av hjelpemidler, i mer begrenset grad med hjemmetjenesten. Behandlingen gjennomføres etter rekvisisjon fra lege.  Fordi problemstillingene hos eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser, innebærer at problemstillingene ofte er mer sammensatt, blir en helhetlig tilnærming med et utstrakt tverrfaglig samarbeid i større grad nødvendig. Den kommunalt ansatte fysioterapeuten jobber tverrfaglig med hjemmesykepleie, pleiepersonalet på sykehjem, hjelpemiddelmontør, fastlege, hjelpemiddelsentral, sykehus/spesialsykehus, NAV, OE, boligkontoret og tekniske tjenester, helsestasjonen og barnehagene.

8 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - dilemma Styrke bærekraften i hjemmet Personens funksjon Mulighetene som finns i hjemmet – evt. med tilrettelegging, hjelpemidler og velferdsteknologi Stikkord: tverrfaglighet, tidlig innsats, mestring, forebyggende og helsefremmende arbeid, velferdsteknologi. for å hindre eller utsette omfattende pleiebehov

9 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - dilemma Faggruppen i helsevesenet som har det aller tydeligste fokuset på mestring og funksjon i kraft av sin utdannelse og i utøvelsen av faget, er fysioterapeuter. Denne gangen fordeling av totalt sett, knappe ressurser.

10 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - dilemma Tidligere vedtak og planer Budsjett – og økonomiplan – juni vedtakene Kommuneplanens samfunnsdel – levekår Plan for tidlig innsats - levekår Nye tjenester og omorganisering av ledelse i OR

11 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - dilemma Lizz Walle ønsker å selge sin praksis med tilhørende utstyr, pasientportefølje og driftstilskuddsavtalen på 90% – opprettholde Stranna fysioterapi Tvedestrand fysikalske institutt ønsker å utvide sin næringsvirksomhet og kjøpe utstyr, pasientportefølje og overta driftstilskuddsavtalen fra Stranna fysioterapi Iverksetting av nye tjenester/annen organisering innebærer et ressursforbruk på 1,35 årsverk av den kommunale fysioterapiressursen – 2,25 årsverk, skal benyttes til utredning, behandling, hjelpemiddelformidling/velferdsteknologi……. Kommunalt ansatte fysioterapeuter får pt. ikke brukt etterspurt spisskompetanse; psykomotorisk fysioterapi, psykisk helse barn/unge, veiledning, velferdsteknologi Fysioterapitjenesten til barn er redusert med 40% i 2015 Omsorg og rehabilitering har ikke ergoterapeut som er en sterkt ønsket faggruppe i arbeidet med hjelpemidler/tilrettelegging og hverdagsrehabilitering

12 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser Tilbake til utgangspunktet Fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal i tråd med overordnede prioriteringer, samarbeide for gi et helhetlig fysioterapitilbud som dekker befolkningens behov. Det skal legges til rette for at arbeidsoppgaver kan fordeles hensiktsmessig.

13 Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser – mulige løsningner Drøftes i kommunestyresaken som kommer i juni 1.Lizz Walle/Stranna fysioterapi gis anledning til å selge sin praksis med driftsavtalehjemmel på 90% – Stranna fysioterapi opprettholdes som egen virksomhet. 2.Ledig driftsavtalehjemmel fordeles mellom fysioterapeutene på Tvedestrand fysikalske institutt. 3.Ledig driftsavtalehjemmel splittes i X antall % som driftstilskudd og X antall % som fastlønnstilskudd (reduksjon på Stranna fysioterapi= økning på Tv. fys., eller kommunale fysioterapiressurser) 4.Ledig driftsavtalehjemmel omgjøres til fastlønnstilskudd (kommunalisering, kommunen kjøper praksisen). 5.Alle driftsavtalehjemlene omgjøres til fastlønnstilskudd (kommunalisering av tjenestene). 6.Deler av nåværende driftstilskudd omgjøres til fastlønnstilskudd slik at selvstendig næringsdrivende fys. jobber både som næringsdrivende og kommunalt ansatte. 7.Driftsavtalehjemmel og praksis på Stranna fysioterapi kjøpes av kommunen og omgjøres til en ergoterapistilling.


Laste ned ppt "Livsløp 28.04.14 Fysioterapiressurser - fakta Dette sier loven Fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal i tråd med overordnede prioriteringer,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google