Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOR ATV KS. KAP. 4B OG PBL / FUS VIKTIGE PUNKTER I HOVEDTARIFFAVTALEN Utdanningsforbundet Halden, november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOR ATV KS. KAP. 4B OG PBL / FUS VIKTIGE PUNKTER I HOVEDTARIFFAVTALEN Utdanningsforbundet Halden, november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOR ATV KS. KAP. 4B OG PBL / FUS VIKTIGE PUNKTER I HOVEDTARIFFAVTALEN Utdanningsforbundet Halden, november 2015

2 Innhold Sitater står med kursiv skrift. Hvis det bare er tilnærmet sitat fra en avtaletekst, er det normal skrift. Det som står med rød skrift, er våre egne framhevelser. Forkortelser, bl.a.: KS = Kommunenes Sentralforbund. Henvisninger med grønn skrift gjelder KS (unntatt grønn farge på illustrasjoner). PBL = Private barnehagers landsforbund. Henvisninger med lilla skrift gjelder PBL (unntatt grønn farge på illustrasjoner). FUS er tilnærmet lik PBL. HTA = hovedtariffavtalen ATV= arbeidsplasstillitsvalgt Utdanningsforbundet Haldens2

3 INNLEDNING: HOVEDAVTALENE Hovedavtalen på hvert avtaleområde regulerer samarbeidet mellom leder og tillitsvalgte. Den kalles «kap. 0» i Hovedtariffavtalen. Vi tar ikke opp denne avtalen her, men minner om § 3-1 (KS) om arbeidsgivers plikter: Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. Kommentar: Den arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) har samme plikt (§ 3-2). Dette betyr at både leder og ATV plikter å følge alle bestemmelser i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtaler, f.eks. de om arbeidstid og om reiser. Det er ikke anledning til å fravike disse avtalene eller lovverk (opplæringsloven mfl). Man kan ikke lage sine «egne løsninger» på arbeidsplassen. Utdanningsforbundet Haldens3

4 HOVEDTARIFFAVTALENE (HTA) Utdanningsforbundet Haldens4

5 Hovedtariffavtalene Kap. 1 Fellesbestemmelsene inneholder svært mye som er aktuelt i den praktiske hverdagen. Her vil vi ta opp deler av det som står om tilsetting, godtgjøring for særskilt arbeidstid, overtid, forskjøvet arbeidstid, ferie, lønn under sykdom mm, stedfortredertjeneste / konstituering og permisjon. Vi tar IKKE opp oppsigelse/omplassering, forsikringer, yrkesskade. Kap 2 Pensjonsforhold tas jevnlig opp på egne medlemskurs/møter i regi av Udf. Østfold og tas ikke opp her. Kap 3-5 for KS: Vi tar opp stillinger og forskjellen på lønnsinnplasseringer. Utdanningsforbundet Haldens5

6 Utdanningsforbundet Haldens6 Innledende bestemmelser Definisjoner med mer - § 1.1 og 1.2. Denne hovedtariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. (Samme tekst KS og PBL). Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter Hovedtariffavtalen som heltidstilsatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. (KS)

7 Innledende bestemmelser - 2 Kommentar: HTA for KS gjelder alle tilsatte i alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo (egen avtale). Den omfatter også de uorganiserte. Avtalen gjelder for 2 år av gangen, den nåværende utløper 30. april 2016. Da kan alle paragrafene endres, ikke bare lønna ! Utdanningsforbundet Haldens7

8 Tilsetting Kvalifikasjoner § 2.2 KS, § 2.1 PBL Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Samme tekst KS og PBL. KS: Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen. Kommentar: Merk rekkefølgen: 1: Kvalifikasjoner 2: Ansiennitet. Utdanningsforbundet Haldens8

9 Divisor og prosenttillegg Hvordan utregnes overtidsbetaling? KS § 6.4-5, PBL § 6.3-4 Grunnlag: Vanlig timelønn utregnes etter formelen årslønn:1950. Overtidstillegget utregnes etter 1850 timer pr. år, altså årslønn:1850. Prosenttillegg: I tillegg til timelønna kommer overtidstillegget. normalt 50 %, lørdag og søndag, og overtidsarbeid kl. 21-06: 100 % helge- og høytidsdager 133,3 %. Kommentar på neste side. Utdanningsforbundet Haldens9

10 Divisor og prosenttillegg - 2 Kommentar: Merk divisor årslønn: 1850, mot 1950 ved ordinært arbeid Eksempel for en barnehagelærer med årslønn 400.000, normalt 50%-tillegg: Timelønn ordinært arbeid: 216 kr *1,5 = 324 kr NB: Man skal ha utbetalt både timelønn + overtidstillegget. Den enkelte kan selv velge avspasering time for time i stedet for timelønna – men dette kan ingen pålegge noen, verken enkeltvis eller gruppe! Merk: Overtidstillegget skal uansett utbetales, dette kan ikke avspaseres / veksles inn! I eks. ovenfor betyr det utbetaling av 108 kr hvis læreren velger avspasering. Utdanningsforbundet Haldens10

11 Overtid Hva er det som utløser krav om overtidsbetaling? KS § 6.1, PBL § 6.1 Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. Samme tekst KS og PBL. Kommentar: Arbeidsmiljøloven § 10.4 begrenser den daglige arbeidstiden til 9 timer pr. dag. Ordinær arbeidstid / arbeidsplan kan mao. ikke overstige dette. HTA begrenser arbeidstiden til 37,5 timer pr. uke. KS og PBL § 4.2 Utdanningsforbundet Haldens11

12 Avgrensing KS § 6.2, PBL § 6.2 Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidstilsatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. Samme tekst KS og PBL. Kommentar: Merk at deltidsansatte først får vanlig lønn opp til arbeidstid i 100 % stilling pr. dag eller pr. uke, deretter overtidstillegg. Arbeid ut over den avtalte arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid (100%) kalles merarbeid, og er definert i Arbeidsmiljøloven. Utdanningsforbundet Haldens12

13 Godtgjøring for særskilt arbeidstid § 5 Under dette punktet kommer: Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Delt dagsverk. Utdanningsforbundet Haldens13

14 Avgrensinger Godtgjøring etter § 5 betales ikke under overtidsarbeid…. Det kan ikke betales flere tillegg etter § 5 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter pkt. 5.4 for samme tidsrom som det betales etter pkt. 5.2, 5.3 eller 5.5. Samme tekst KS og PBL men andre paragrafnr. i PBL. Kommentar: Man får ikke kveldstillegg, delt dagsverk mm. hvis man får overtidslønn for samme tidsrom – og omvendt. 5.4 Kvelds- og nattillegg utbetales i tillegg til 5.2 Lørdags- og søndagstillegg, 5.3: Helge- og høytidstillegg eller 5.5: Delt dagsverk. Utdanningsforbundet Haldens14

15 Kvelds- og nattillegg KS § 5.4.2, PBL § 5.2.2: Arbeidstakere … tilstås minst kr 21,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. Kommentar: Gjelder alle møter og arrangementer på kveldstid, som åpen dag, personalmøte, foreldremøte osv. Utdanningsforbundet Haldens15

16 Delt dagsverk § 5.5 KS og PBL, samme tekst: Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales 1 timelønn pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Kommentar: Utbetales når det går minst 9 timer fra arbeidsdagens start til siste økt er slutt, men med korte/lange opphold uten lønn. Godtgjøring for dette: 1 timelønn pr. dag etter formelen årslønn: 1950. Godtgjøringen utbetales ikke for overtidsarbeid. Ordinær overtidsbetaling utbetales da i stedet. (forts.) Utdanningsforbundet Haldens16

17 Delt dagsverk - 2 Tidspunkt for start/slutt må framkomme av individuell arbeidsplan. Alt arbeid skal legges inn i den individuelle arbeidsplanen. I perioder hvor det er aktuelt å legge arbeidet til etter kl. 17.00 og/eller arbeide slik at det utløser delt dagsverk, må dette framgå av arbeidsplanen. Da har både arbeidsgiver og arbeidstaker en oversikt over pålagt arbeid som utløser slik godtgjøring. Hvis antall arbeidstimer overstiger 9 timer («netto», opphold ikke medregnet), gis overtidslønn fom. 10. time i stedet for kr. 21. Hvis arbeidet (kveldsmøte el.l.) utløser mer enn 37,5 t/uka, betales i stedet overtidsbetaling for alle timene. Det samme gjelder hvis arbeidet ikke kommer fram i arbeidsplanen. Utdanningsforbundet Haldens17

18 Godtgjøring for særskilt arbeidstid – mer: Timelønnet arbeid/ekstrahjelp – se KS § 12.4 og PBL § 12.9 Tillegg for delt dagsverk, kvelds- og nattarbeid, lørdags- og søndagsarbeid samt for arbeid på helge- og høytidsdager utbetales til disse arbeidstakere uavhengig av arbeidsforholdets varighet og omfang, jf. § 5. Kommentar: Gjelder mao. selv om man bare er vikar én dag. Utdanningsforbundet Haldens18

19 Praktiske eks. på bruk av delt dagsverk, godtgjøring og overtid - 1 11 Kari har arbeidstid kl. 07.00 - 14.00 + kl. 17.00 - 19.00 (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidstida utgjør 9 timer denne dagen og strekker seg over 12 timer. Arbeidstida er redusert en annen dag samme uke slik at hun bare arbeider 37,5 timer denne uka. 2 timer x 21 kr. for kl. 17-19 (§ 5.4.2) + 1 timelønn (årslønn / 1950) for delt dagsverk (§ 5.5) For årslønn 400.000 kr: Kr. 42 + kr 205. Utdanningsforbundet Haldens19 789101112131415161718 Vanlig arbeidstidDelt d.verkKveld 123456789101112

20 Praktiske eks. - 2 Ola har arbeidstid kl. 07.00 - 14.00 + kl. 17.00 - 20.00 (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidstida utgjør 10 timer denne dagen og strekker seg over 13 timer. Ola får utbetalt i tillegg til ordinær lønn: 2 timer x 21 kr. For kl. 17-19 (§ 5.4.2) + 1 timelønn (årslønn / 1950) for delt dagsverk (§ 5.5) + 1 time med 50% overtidstillegg for kl. 19-20 fordi antall «netto» arbeidstimer blir mer enn 9 denne dagen (årslønn / 1850 x 1,5) (§ 6.4 + 6.5.3) For årslønn 400.000 kr: Kr. 42 + kr 205 + kr 324. Utdanningsforbundet Haldens20 78910111213141516171819 Vanlig arbeidstidDelt d.verkKveld50 12345678910111213

21 Praktiske eks. - 3 Lise har arbeidstid kl. 10.00 - 17.00 + kl. 17.30 - 18.30 (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidstida utgjør 8 timer denne dagen og strekker seg over 8,5 timer. Det er 1 time etter kl. 17.00. Arbeidstida er redusert en annen dag samme uke slik at hun bare arbeider 37,5 timer denne uka. Dagen strekker seg ikke over 9 timer, og derfor utbetales ikke delt dagsverk. Lise får utbetalt i tillegg til ordinær lønn: 1 time x 21 kr. For kl. 17-18 ( 5.4.2) Utdanningsforbundet Haldens21 1011121314151617.30 Vanlig arbeidstidKveld 12345678

22 Praktiske eks. - 4 Truls har arbeidstid kl. 10.00 - 17.00 + et møte kl. 19.00 - 22.00. Dette utløser 40,5 timer denne uka (samme gjelder hvis møtet ikke er innarbeidet i arbeidsplanen eller i årsverket). Truls får utbetalt overtid for de tre timene, og dermed ikke annen godtgjøring: 2 timer med 50 % overtidstillegg for kl. 19-21 (årslønn / 1850 x 1,5 x 2) (§ 6.4 + 6.5.3) 1 time med 100 % overtidstillegg for kl. 21-22 (årslønn / 1850 x 2) (§ 6.4 + 6.5.2). (50 % hvis møtet i stedet holdes kl.18-21). For årslønn 400.000 kr: Kr. 324*2 + kr 432. Utdanningsforbundet Haldens22 101112131415161718192021 Vanlig arbeidstid50100 123456789101112

23 Forskjøvet arbeidstid Arbeidsmiljøloven § 10.3 krever minst 2 ukers varsel for endring i arbeidsplanen. Hvis den endres senere, utløser det godtgjøring. KS § 6.8, PBL § 6.6: Det betales 50% tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Utdanningsforbundet Haldens23

24 Forskjøvet arbeidstid - 2 Eksempel: Hanne har tidligvakt kl. 6.45-14.00 onsdag denne uka, men blir bedt om å ta vakta kl. 8.45-16.00 i stedet. Det betyr at hun må jobbe kl. 14-16, når hun egentlig skulle hatt fri, og hun må kanskje avlyse en avtale hun hadde. Godtgjøringen er å betrakte som et ulempetillegg. Hun skal ha: 50% timelønn * 2 timer (årslønn / 1950) For årslønn 400.000 kr: Kr. 205. Utdanningsforbundet Haldens24

25 Ferie Erstatning av ferie – § 7.1 Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært (*) arbeidsufør i minst 1 virkedag, får tilsvarende ferie erstattet. * PBL: helt Kommentar: Gjelder bare ved 100 % sykmelding av lege. Gjelder bare når man har ferie, ikke ved avspasering. For arbeidstakere som har fylt 60 år, kommer den ekstra ferieuka (iht. Ferieloven) inn under reglene på linje med de ordinære ukene (rett til erstatningsferie). Utdanningsforbundet Haldens25

26 Ferie - 2 Feriepenger beregnes i samsvar med ferieloven § 10 og utgjør 12,0% (14,3 % for arbeidstakere over 60 år). Se § 7.4.2 side 21 Kommentar: Det trekkes 14,3 % fom. det året man fyller 59 år fordi det er dette året man legger grunnlaget for feriepengene ved 60 år. Arbeidstakere over 60 år får større fratrekk i julilønna, men til gjengjeld større beløp i feriepenger – dette går opp i opp. Det presiseres at den 6. ferieuka de får på denne måten gis med full lønn! Utdanningsforbundet Haldens26

27 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsler og adopsjon Full lønn – § 8.1.2 Med full lønn i §* 8 menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. * PBL punkt Kommentar: Man skal mao. ha utbetalt faste tillegg slik som pedledertillegg. Man skal også ha godtgjøring for særskilt arbeidstid (delt dagsverk mm.) for evt. arbeid som utløser dette iht. egen individuell arbeidsplan eller felles arbeidsplan for hele personalet/yrkesgruppa. Utdanningsforbundet Haldens27

28 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsler og adopsjon - 2 Amming – KS § 8.3.4, PBL § 8.3.3 Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Bare i PBL: Når en arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme sitt barn utover 9 måneder etter fødsel, bør arbeidsgiver be om bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming fortsatt er i gang. Kommentar: For KS: Det er mora som selv må bestemme når (tidspunkt) og hvor lenge (barnets alder) hun ammer. Det synes likevel rimelig at den ansatte forklarer forholdene hvis hun ammer etter at barnet fyller 1 år. Utdanningsforbundet Haldens28

29 Stedfortredertjeneste / konstituering § 13. Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag. Tilnærmet lik tekst KS og PBL. KS tillegg: når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. (forts.) Utdanningsforbundet Haldens29

30 Stedfortredertjeneste / konstituering - 2 KS: Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen. Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen. PBL: annen tekst iht. utdanning. Se § 13.2 og 13.4, 2. avsnitt. Kommentar KS: Merk: Plikt. Ny lønn fra første dag hvis varighet over én uke. Utdanningsforbundet Haldens30

31 Permisjon Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l. - KS § 14.4 PBL har ingen tilsvarende bestemmelse I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Kommentar: Forutsetter at man skulle ha vært på jobb de siste 2 dagene før eksamen. Moralen er; ha ikke eksamen på en mandag…. Utdanningsforbundet Haldens31

32 Stillingskoder og lønnsinnplassering NB: Bilde 32-36 gjelder bare for KS Kapittel 3: Her (3.4.2) plasseres ledere som har et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar, Eks. 9951 Leder/styrer Disse får lønnstillegg bare gjennom årlige lokale forhandlinger. Kapittel 5: Her kan kommunen plassere ansatte med lang utdanning og spisskompetanse, som ansatte på PPT. Eks. stillingskode 8530 Rådgiver. Disse får lønnstillegg bare gjennom årlige lokale forhandlinger. Utdanningsforbundet Haldens32

33 Stillingskoder og lønnsinnplassering - 2 Kapittel 4 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. 4A: Forhandlingsbestemmelser – gjelder kommunenivå. 4.A.1: Lokale forhandlinger om fordelingen av en pott avsatt av de sentrale partene. 4.A.2: Særskilte forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsinnplasseringer og/eller annen godtgjøring 4.A.3: Beholde og rekruttere arbeidstakere 4.A.4: Kompetanse. Endret lønn pga. gjennomført relevant etter-/videreutdanning, inkl. annen stillingskode eller avansementsstilling. 4.A.5: Regulering 2. avtaleår – om mellomoppgjør (2015 osv.) Utdanningsforbundet Haldens33

34 Stillingskoder og lønnsinnplassering - 3 Lønnstabellen finner du under «Meklerens forslag» langt bak i Unioheftet (side 118 for 1.5.2015). Det er viktig at hvert enkelt medlem vet at lønnssystemet i kap. 4 er et garantilønnssystem. Garantilønn (0 år) og lønnstillegg for ansiennitet forhandles sentralt. Tilleggene fastsettes i prosent av garantilønna og utregnes i kronebeløp. Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn. Utdanningsforbundet Haldens34

35 Stillingskoder og lønnsinnplassering - 4 Kap. 4B: Alle stillinger unntatt undervisningspersonalet. 4 ansiennitetsgrupper: 0 – 4 – 8 og 10 år. Lønn etter stilling. På tabellen a)stillinger uten særskilt krav om utdanning. b)fagarbeiderstillinger c)stillinger med krav om høyskoleutdanning, eks. 7637 Pedagogisk leder, 6675 Miljøterapeut. d)stillinger med krav ytterligere spesialutdanning, eks. 7249 Ped.psyk.rådgiver e)stillinger med krav om mastergrad. Utenom denne tabellen ligger bl.a. 7451 Leder. De får bare det generelle tillegget i sentrale lønnsoppgjør. Utdanningsforbundet Haldens35

36 Stillingskoder og lønnsinnplassering - 5 Kap. 4C: Undervisningspersonalet. Eget underkapittel etter at forhandlingsansvaret ble overført fra Staten til KS i 2004. 5 ansiennitetsgrupper: 0 – 4 – 8 – 10 og 16 år. Kompetanselønnssystem. 6 lønnsnivåer/stillingsgrupper: 7960 Lærer uten godkjent utdanning 7961 Lærer 7962 Adjunkt og 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning 7965 Lektor og 7966 Lektor med tilleggsutdanning Utenom denne tabellen ligger bl.a. 7451 Rektor/leder (inkl. ass.rektor) og 7954 Undervisningsinspektør. De får bare det generelle tillegget i sentrale lønnsoppgjør. Utdanningsforbundet Haldens36


Laste ned ppt "FOR ATV KS. KAP. 4B OG PBL / FUS VIKTIGE PUNKTER I HOVEDTARIFFAVTALEN Utdanningsforbundet Halden, november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google