Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegens rolle ved sykefravær og uføretrygding Astrid Grasdal, Institutt for økonomi, UiB Brukerseminar Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegens rolle ved sykefravær og uføretrygding Astrid Grasdal, Institutt for økonomi, UiB Brukerseminar Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegens rolle ved sykefravær og uføretrygding Astrid Grasdal, Institutt for økonomi, UiB Brukerseminar Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Oslo, 27.September 2010.

2 Forskningsprosjekt: Health, work and society, – multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability  Institutt for økonomi, UiB  Institutt for samfunnsmedisin, UiB  Uni Helse – HEMIL  Uni Rokkansenteret

3 Fastlegens rolle ved sykefravær og uføretrygding Bakgrunn -legens praksis studert ved hjelp av kvantitative analyser av registerdata Forskning og forskningsresultater fra prosjektet ”Health, Work and Society,..” Oppsummering - våre vs andres funn, hva har vi lært så langt?

4 Bakgrunn Kvantitative analyser av sykefravær SYKEFRAVÆR -insidens -varighet -residivisme -uførepensjon INDIVID -sosioøkonomi -familiesituasjon -type jobb -etnisitet -helse ARBEIDSPLASS -bedriftsstørrelse -lønnsomhet -omstilling FASTLEGEN? MYNDIGHETER -regelverk -helsetjenester -rehabilitering BOSTED ARBEIDSMARKED -konjunkturer

5 Bakgrunn - Fastlegens rolle Portvakt - legene er satt til å håndheve regelverket i sykelønnsordningen. Er portvaktfunksjonen intakt? Innstramming i sykemeldingsregler Juli 2004 -RTV-Rapport 06/2006 -Markussen (2009): Closing the gates…,Arbeidsnotat, Frischsenteret. Innstramming i medisinske vilkår for tilståelse av uførepensjon 1991 Ja, legene innretter praksis etter nytt regelverk og det vises igjen i antallet trygdemottakere

6 Bakgrunn – Fastlegens rolle Men - Legen har likevel et betydelig rom for å utøve medisinsk skjønn. Kvalitative studier basert på dybdeintervju med leger formidler at portvaktrollen både er utfordrende og muligens svekket med innføringen av fastlegeordningen: Gulbrandsen, Førde og Aasland (2002), Carlsen og Nordheim (2003,2005), Carlsen og Nyborg (2009) Sammenligninger av legers sykemeldingspraksis viser betydelige variasjoner: RTV-Rapport 05/2006: - Kvinnelige leger sykemelder sjeldnere, friskmelder raskere og bruker mer graderte sykepenger. - Eldre leger (under 60) skriver ut flere sykemeldinger og friskmelder seinere - Spesialister i allmennmedisin skriver ut flere sykemeldinger og friskmelder raskere. Markussen, Røed, Røgeberg og Gaure (2008): - Regresjonsanalyse, rikt sett av forklaringsvariable inkludert fastlegekarakteristika, bekrefter langt på veg mønsteret i RTV-undersøkelsen (over).

7 Forskning ved UiB: Aakvik, A, Holmås, T.H., Islam M.K.:"Does variation in general practitioner (GP) practice matter for length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian Gp-patient data". Social Science and Medicine, 70, 1590–1598, 2010.

8 Aakvik et al: Fastlegedatabasen + FD Trygd Studerer variasjon i sykefravær utover arbeidsgiverperioden Sykemeldinger med oppstart i 2003. Data på individnivå, fastlege, kommune Avhengig variabel: antall dager med sykemelding i løpet av et år

9 P03=Depresjons- følelse (8.863) P74=Angst- lidelse (2.891) P76=Depressiv lidelse (24.285) P02=Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (11.765)

10 L03: Korsrygg symptomer/plager L83: Nakkesyndrom L84: Ryggsyndrom uten smerteutstråling L86: Ryggsyndrom med smerteutstråling

11

12

13

14 Aakvik et al: Flernivåanalyse: -individnivå (analyseenhet) -legenivå (cluster) -kommunenivå (super cluster) Identifiserer betydningen av observerbare karakteristika ved individ, lege og kommune. I tillegg bidrar metoden til at vi kan avklare hvor stor andel av den gjenværende, uforklarte variasjonen i sykefraværet som kan tilskrives individ, lege eller kommune (inter cluster correlation)

15 Aakvik et al - resultater: Statistisk signifikante forskjeller i sykefravær etter individuelle observerbare karakteristika Leger med fast lønn og leger med lang liste har ”pasienter” med signifikant færre sykemeldingsdager På kommunenivå har kvinner i utkantstrøk signifikant færre sykemeldingsdager Men – observerbare karakteristika ved individ, lege og kommune forklarer kun ca. 10% av variasjonen i antall sykemeldingsdager – det meste av variasjonen er stadig vekk uforklart!

16 Aakvik et al – Resultater: Den uforklarte, residuale variasjonen kan dekomponeres til de ulike nivåene i analysen Dersom en finner en betydelig intra cluster correlation på legenivå gir det grunnlag for å sette inn tiltak på legenivå I analysen finner man at 98% av den residuale variasjonen tilskrives uobserverte forhold på individnivå → ”Legene har en samkjørt sykemeldingspraksis” ( Dagens Medisin, 12.05.2010)

17 Annen studie basert på samme datamateriale Winde, L.,Hansen, H.T.,Gjesdal,S.: GP affiliation and sickness absence: A registerbased analysis including 187785 men and 162269 women in two Norwegian cities. Working paper, presenteres på EUPHA i høst.

18 Winde et al: Samme datakilde og avhengig variabel som Aakvik et al Sykefravær som starter i 2006 Varians-analyse der individ er stratifisert etter kjønn, alder og utdanningsnivå Sammenligner antall dager sykemeldt på tvers av fastleger for ”like pasientgrupper” Finner for eksempel at for kvinner i nærmere angitt aldersgruppe med nærmere angitt utdanningsnivå er sykemeldingene lenger hvis de tilhører en legeliste med høy andel sosialhjelpsmottakere eller uføretrygdede. - faktiske helseforskjeller eller forskjeller i legepraksis?

19 Oppsummering Analysene som foreligger er utformet forskjellig og gir noe sprikende resultater mht hvilke observerbare karakteristika ved lege som betyr noe. Ulike data, NAV vs andre analyser - NAV utnytter informasjon om hvem som sykemelder – trenger ikke være egen fastlege. Analysen til Akvik et al ignorerer at sykemeldingen kan være skrevet ut av andre enn fastlege – dette kan ha ”vasket ut” noe av betydningen av fastlegen. Flernivåmodell med relativt mange individ i forhold til leger og kommuner - fører i seg selv til at det meste av den uforklart variasjonen i fraværsdager tilskrives individspesifikke forhold. Likevel rimelig å oppsummere at Observerbare kjennetegn ved fastleger som alder, kjønn, spesialitet har betydning for legers sykemeldingspraksis - men kun en liten andel av den forklarte variasjonen i sykefravær kan tilskrives disse faktorene. - ser heller ikke ut til at andre, uobserverbare legekarakteristika, forklarer en vesentlig andel av den uforklarte variasjonen i sykemeldinger  En mulig tolkning av dette er at det er lite å hente i form av reduksjon i sykefravær ved å få leger til å praktisere en mer homogen sykemeldingspraksis.

20 Referanser: Aakvik, A, Holmås, T.H., Islam M.K.:"Does variation in general practitioner (GP) practice matter for length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian Gp-patient data". Social Science and Medicine, 70, 1590–1598, 2010. Carlsen B and Nyborg K (2009). The Gate is Open: Primary Care Physicians as Social Security Gatekeepers. Memorandum 07/2009. Oslo: Department of Economics, University of Oslo. Carlsen B, Iversen T og Lurås H (2005). Markedsforholdenes betydning for allmennlegenes praksisutøvelse. Økonomisk Forum, 59(4):20-28. Carlsen B and Norheim OF. (2003). Introduction of the Patient-list System in General Practice: Changes in Norwegian Physicians’ Perception of their Gatekeeper Role.Scand Journ Prim Health Care, 21(4):209-13. Fastlegers sykemeldingspraksis I: variasjoner. RTV-rapport 05/2006 Fastlegers sykemeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet. RTV-rapport 06/2006. Gulbrandsen P, Førde R, Aasland OG.: Hvordan har legen det som portvakt?Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:1874-9. Markussen, S., Røed,K., Røgeberg, O, Gaure.S: The anatomy of absenteeism. Arbeidsnotat, Frisch-sentret, 2008. Markussen, S.: Closing the gates? Evidence from a natural experiment on physicians sickness certification. Arbeidsnotat, Frisch-sentret, 2009.


Laste ned ppt "Fastlegens rolle ved sykefravær og uføretrygding Astrid Grasdal, Institutt for økonomi, UiB Brukerseminar Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google