Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Strategi 2011- 2013 Fana IL Fotball Strategi – Målsetninger - Tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Strategi 2011- 2013 Fana IL Fotball Strategi – Målsetninger - Tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Strategi 2011- 2013 Fana IL Fotball Strategi – Målsetninger - Tiltak

2 Strategi 2011 - 2013 Visjon Fana IL Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet for det enkelte medlem til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Misjon..gi alle som ønsker det muligheten til å spille fotball på sitt nivå. Verdier Glede Fellesskap Trygghet Handlekraft Hjørnesteinene i Fana IL Fotball

3 Strategi 2011 - 2013 1. Fana IL Fotball skal være ledende i Bergen Sør på spillerutvikling, for å utvikle spillere til eget A-lag og for klubber i toppfotballen. 2. Toppen av 2. divisjon for A-lag herrer og 1. div kvinner når klubbens fundament både sportslig, administrativt og økonomisk er tilstede. 3. For aldersbestemte satsingslag er målsettingen best mulige sportslige resultater uten at dette i vesentlig grad går ut over målsetting 1 om spillerutvikling. I enkelte turneringer kan resultatmål prioritereres. 4. Ha et breddetilbud som utvikler spillere og lag og som motiverer barn og ungdom til å spille fotball gjennom hele oppveksten

4 Strategi 2011 - 2013  Sportsplan skal oppdateres og gi retningslinjer for den sportslige aktivitet på alle nivåer  Spillerutvikling  Gjennom egne lag og –grupper skal Fana IL Fotball gi tilbud til medlemmer som innehar et spesielt talent. Målsettingen skal her være å utvikle den enkelte spillers talent maksimalt og dermed bidra til tilførsel av egne spillere til klubbens A-lag både på dame og herresiden, samt for lag i høyere divisjoner.  Legge til rette for at de største talentene får mest mulig optimale rammer for videre utvikling  Sportskoordinator skal løpende vurdere behov for etablering av spillerutviklingsgrupper/ elitelag for å sikre at en ivaretar sportslig utvikling av spillere med spesielt talent.  Skape arenaer for økt aktivitet med god kvalitet på tvers av lag og årsklasser  Sportskoordinator skal sammen med trenere for bredde- og elitelagene utvikle hospiteringsordninger som sikrer at enkeltspillere får utfordringer som bidrar til optimal utvikling av spillernes talent.  Utvikle en fotballkultur med fokus på treningsvilje og utnyttelse av ressurser i Fana IL.  Fastsette minimumskrav til trenerkompetanse for trener av satsingslag.  Skape bedre forhold,mellom topp og bredde (A-lagspillere som ”gjeste trenere”)  Videreutvikle sportslig støtteapparat – trenere, fysioterapeut, lege

5 Strategi 2011 - 2013  Sportslige målsetninger A-lag  Gjennom bedret spillerutvikling få frem enere som kan heve nivået når de blir A-lagsspillere  Skape økonomisk grunnlag for videre satsning – stå på egne ben. Både for å kunne beholde spillere, men også for å kunne ha noen etablerte som viser ungdommen vei.  Få best mulig rammebetingelser rundt A-lagene ut i fra tilgjengelige ressurser (økonomi / menneskelige).  Få økt menneskelige ressurser som involveres mot A-lagene  Satsingslag  Ha trenere med stort engasjement og god faglig kompetanse.  Skape gode relasjoner mellom lagene i forhold til hospitering, oppfølging++, jfr. også spillerutvikling  Breddelag  Det skal utvikles gode bredde tilbud i alle aldersklasser for å motivere barn og ungdom til å spille fotball gjennom hele oppveksten.  Skape gode rammer for breddelagene, slik at alle som ønsker å spille fotball i Fana har et godt tilbud både sportslig og ikke minst sosialt.  Dette gjøres gjennom å få engasjert spesielt foreldre men også andre ressurspersoner til å bidra til inn mot lagene

6 Strategi 2011 - 2013  Utvikling av trenere  Motivere trenere og ledere på alle nivåer til utvikle egen kompetanse via kurs/samlinger i regi av klubb, HFK og NFF  Iverksettes aktiviteter som gjør trenere for alle klubbens lag i best mulig stand til å utføre en tilfredsstillende trenergjerning.  Sørge for at det er gode hjelpemidler til bruk for trenere og som danner basis for trening og trenerutvikling på alle nivåer.  Oppfølging av trenere for å sikre god forståelse av øvelser og treningsopplegg

7 Strategi 2011 - 2013 Fana Fotball skal jobbe aktivt for å videreutvikle baner og anlegg, slik at klubbens medlemmer skal kunne drive sin aktivitet i trygge omgivelser og ha tilfredsstillende tilgang til og kvalitet på de anlegg en benytter. TILTAK:  Fana IL Fotball skal aktivt jobbe for å få realisert ny reguleringsplan for Nesttun Idrettsplass  Få orden på trafikk og parkeringsforholdene ved Nesttun Idrettplass, slik at klubbens medlemmer kan ferdes trygt til og fra trening.  Ny 7’er bane  Få området totalt sett utviklet slik at det fremstår som en helhet,, med muligheter også for uorganisert aktivitet  Fana IL Fotball skal aktiv jobbe med å få etablert ny bygningsmasse på Nesttun Idrettsplass som er gode og funksjonelle i forhold til den aktivitet som er på Nesttun Idrettsplass  Nye garderober, slik at det til sammen er 6 garderober + dommergarderober (Kommunalt ansvar)  Klubbhus med kontordel, møteromsfasiliteter og aktivitetssal..  Fana IL Fotball skal søke å sikre seg retten til nye baner som etableres innenfor klubbens naturlige nærområde.  For å ivareta baner, garderober, tribuner, klubbhus, kiosk, m.v. som klubben disponerer, skal Fana Fotball etablere vedlikeholdsprogram og -rutiner i samarbeid med Bergen Kommune som sikrer klubben et tilfredsstillende anleggsområde og medlemmene et godt og trygt treningsmiljø.

8 Strategi 2011 - 2013 Fana IL Fotball skal iverksette aktiviteter som bidrar til å øke medlemmenes og deres foresattes ønske om og vilje til å engasjere seg i deler av klubbens drift. Skape en klubbidentitet som bidrar til at man er stolt av å være medlem i Fana IL Fotball. Klubbhuset skal stå sentralt i utviklingen av et “nærmiljø” hvor medlemmer og deres foresatte i større grad identifiserer seg med klubben og hvor Nesttun Idrettsplass blir en naturlig samlingsplass for organisering av og utvikling av sportslige og sosiale aktiviteter. TILTAK  Definere aktuelle prosjektgrupper og gjennom disse søke å engasjere mennesker med kompetanse og vilje til å påta seg begrensede arbeidsoppgaver.  Kartlegge kompetanse i foreldregruppene i forbindelse med medlemsregistrering.  Årlig avholde “Åpent medlemsmøte” for å informere om klubbens drift og knytte flere ressurspersoner til klubben.  Ha kick-off møte hvert år med trenere, ledere og dommere  Bidra til at våre medlemmer i størst mulig grad benytter klubbens kolleksjon ved trening og kamper. Dette må gjøres både gjennom klubbens utstyrsordninger og medlemskjøp hos utstyrsleverandør..

9 Strategi 2011 - 2013 Fana Fotball skal etablere et dommermiljø som motiverer flere av klubbens medlemmer til å ta dommerkurs, samt bidra til at klubbens dommere ønsker å videreutvikle seg. TILTAK:  Fana IL Fotball skal i samarbeid med HFK og samarbeidsklubber videreutvikle samarbeidet vedr rekruttering og oppfølging av dommere. Dette skal bidra til et større miljø og tilførsel av flere ressurser til dommerutvikling.  Dommerkoordinator skal følge opp og rådføre klubbens dommere samt bidra til at den enkelte dommer får utfordringer som stimulerer til videre satsning  Dommerne skal gis rammebetingelser gjennom utstyr, dommergodtgjørelse og samlinger som bidrar til at flere motiveres til å begynne og dømme og satse på dømming over tid.  Definere måltall og kvalitet/nivå på dommerutvikling i klubben

10 Strategi 2011 - 2013  Fana Fotball skal til enhver tid ha en egenkapital som er tilfredsstillende i forhold til klubbens aktivitetsnivå.  Klubbens aktiviteter og sportslige ambisjoner skal utvikles i takt med klubbens økonomiske stilling og være basert på langsiktighet og et trygt økonomisk fundament.  Klubbens økonomiske drift skal være basert på nøkternhet og liten grad av usikkerhet i årlige budsjetter. TILTAK:  Budsjett utarbeides og følges opp i detalj på gruppenivå.  Prise klubbens tilbud slik at en sikrer et trygt økonomisk fundament.  Videreutvikle rutiner for innkreving av kontingent og treningsavgift.  Arbeide aktivt for å knytte til seg flere samarbeidspartnere / sponsorer

11 Strategi 2011 - 2013 Spillerutvikling Sportslige resultatmål Breddefotball Økonomi Anlegg Sosialt Mulighetsrom Status 2010 Mål 2013

12 Strategi 2011 - 2013 Styret Administrasjon -Daglig leder -Forretningsfører -Admin.sekretær Årsmøte Dommerutvalg Klubbutviklings- utvalg Barne- og ungdomsutvalg Toppfotballutvalg Kontrollkomite Bredde Seniorfotball Anlegg Klubbhus

13 Strategi 2011 - 2013 – en klubb å være stolt av!


Laste ned ppt "Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Strategi 2011- 2013 Fana IL Fotball Strategi – Målsetninger - Tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google