Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterutdanning av anestesisykepleiere – en visjon som har blitt en realitet ved UiA ALNSF Arendal 31. august 2013 Ellen Benestad Moi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterutdanning av anestesisykepleiere – en visjon som har blitt en realitet ved UiA ALNSF Arendal 31. august 2013 Ellen Benestad Moi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterutdanning av anestesisykepleiere – en visjon som har blitt en realitet ved UiA ALNSF Arendal 31. august 2013 Ellen Benestad Moi

2 Videreutdanninger i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie (AIOB) Master i spesialsykepleie, spesialisering anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie (ABIO) Høsten 2012

3 Langvarig prosess 1999 Bolognaprosessen Fokus på gradssystemet i Norge 2003 Kvalitetsreformen Studiepoeng og ECTS-modell Opprettelse av NOKUT i 2003 2006 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA Systematisk arbeid med master 2006 ALNSF + NSFLIS Nedfelt i Prinsipprogrammet

4 2006-2012 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Før 2006 Master i idrettsvitenskap Høst 2008 Master i psykisk helsearbeid (120 sp) Høst 2009 Master i helsefag (120 sp) Fordypning klinisk sykepleievitenskap og eldre Høst 2010 Master i folkehelsevitenskap (120 sp) Master helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert (90sp), deltid Høst 2011 PhD-program, Helsevitenskap (180 sp) Høst 2012 Master i spesialsykepleie, spesialisering anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie (ABIO) (120 sp)

5 Historikk ift utvikling av master i spesialsykepleie v/ UiA 1. omgang (2006 – 2008) Mandat Utrede master i helsefag med fordypninger i sykepleie m/ AIOB(K), eldre, folkehelse, vernepleie/habilitering/rehabilitering Resultat Utarbeidet studieplaner, emnebeskrivelser, nye pensumlister, oversikt over kliniske studier, kompetanse, ressursbehov, økonomi etc. Store vanskeligheter med å innpasse AIOB i mal for masterprogram i fakultetet AIOB skrinlagt på ubestemt tid…

6 Historikk ift utvikling av master i spesialsykepleie v/ UiA 2. omgang (2010 – 2012) Nytt mandat Videreutdanninger i AIOB-sykepleie, overgang til masternivå, type master, mulighet for implementering i eksisterende masterprogram ved fakultetet, kompetanse, økonomiske implikasjoner Frist 1. februar 2011 pga lang prosess for å få godkjent nye masterprogram Arbeidsgruppe (UiA + SSHF) Fire måneder intens jobbing om rammer og organisering Type masterprogram, rammer og organisering (arbeidsgruppe) Informasjonsmøte SSHF (UiA og arbeidsgruppe) Utarbeidelse av studieplaner og emnebeskrivelser (UiA) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'6

7 Historikk ift utvikling av master i spesialsykepleie v/ UiA 2. omgang 2011 (1. februar – 19. oktober) Sak til fakultetsstyret om å søke universitetsstyret om å etablere Masterprogram i spesialsykepleie, 120 studiepoeng Etableringssøknad til Universitetsstyret Sakkyndig komite (frist 1. september) Universitetsstyret vedtok enstemmig etablering av Master i spesialsykepleie 2012 Fakultetsstyret godkjente endelige studieplaner, emnebeskrivelser og pensumlister (februar) Opptaksprosess 16. august – oppstart Prosess om godkjenning av tidligere utdanning for masterstudentene

8

9

10

11

12 Opptakskriterier og -prosess UiA Lov om universiteter og høgskoler (2005) Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder (2005) – revidert 2011 Forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder (2005) – revidert 2011 Opptakskrav 2 års ansiennitet som autorisert sykepleier (100 % stilling) Karakter C Emner på samme nivå kan godkjennes etter individuell søknad og vurdering! SSHF Får lister over studenter som får tilbud om studieplass Gir stipend til enkelte studenter som har et etablert arbeidsforhold ved sykehuset Studenter skriver personlig kontrakt med SSHF om stipend og bindingstid (1 år)

13 Momenter for suksess? 1. Vilje og handlekraft fra instituttleder og dekan om etablering av master i spesialsykepleie 2. SSHF vært med i prosessen fra starten av 3. Godt samarbeid mellom UiA og SSHF i hele prosessen 4. Studiekonsulent med i arbeidsgruppe 5. Koordinator, lang erfaring ift videreutdanningene 6. Tett samarbeid mellom studiekonsulent og koordinator gjennom hele prosessen 7. Ekstern sakkyndig komité 8. Våget å tenke på tvers av rammeplan ift emneinndeling

14 Men hvordan ser egentlig masteren ut? Master i spesialsykepleie bygger på Rammeplanen (2005) Emnene inndeles annerledes pga UiA sine maler for studier og emner Innholdet er svært gjenkjennbart Ivaretar funksjonsdyktighet som et viktig læringsutbytte Studiet skal videre bidra til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleien legge grunnlag for at spesialsykepleieren kan benytte relevant forskning og bidra aktivt i direkte pasientkontakt, undervisning, forsknings- og fagutviklingsarbeid kvalifisere spesialsykepleieren i kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig tilnærming i spesialsykepleiefaget

15 Innhold – emner – totalt 120 sp Fellesdel Vitenskapsteori, 10 sp Forskningsmetode, design og analyse, 10 sp Den faglige spesialiseringsdel i anestesisykepleie (eksempel) Kliniske studier I - anestesisykepleie, 20 sp Kliniske studier II - anestesisykepleie, 10 sp Kliniske studier III - anestesisykepleie, 15 sp Fellesdel og faglig spesialiseringsdel består av emnene: Anestesiologi og anestesisykepleie I, 15 sp Anestesiologi og anestesisykepleie II, 10 sp Masteroppgave i spesialsykepleie 30 sp med spesialisering anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie eller barnesykepleie

16 Anestesiologi og anestesisykepleie I, 15 sp Felles tema Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom Kommunikasjon, Helse, stress og mestring, Kompetanse Hygiene, mikrobiologi, Farmakologi, farmakokinetikk og –dynamikk, Kunnskapsbasert praksis, Leiring Medisinske og naturvitenskapelige emner, patofysiologi, intensivmedisin og kirurgi ift Sirkulasjonsfysiologi, sirkulasjonsproblemer og hjertesykdommer Lungefysiologi og patofysiologi, ulike former for respirasjonssvikt Nefrologi og urologi Gynekologi, HELLP Metabolismer Smertefysiologi og smertebehandling, kvalmefysiologi Syre/base-forstyrrelser Væske- og elektrolyttforstyrrelser Alvorlige infeksjoner, sepsis, DIC, multiorgansvikt Ortopedi Gastrokirurgi Thyreoidea, mammae

17 Anestesiologi og anestesisykepleie I, 15 sp Fagspesifikke tema Anestesiologi Pre-anestetisk vurdering, utstyr, frie luftveier, ikke fastende pasient, anestesikomplikasjoner Anestesiformer, anestesimidler Innledning, vedlikehold og avslutning av generell anestesi Post-operativ overvåkning, smerte- og kvalmebehandling Anestesisykepleie, ansvar og kompetanseområder Funksjons- og ansvarsområder generelt, forberedelse og mottagelse av pasient til anestesi, omsorg for den våkne operasjonspasient Anestesisykepleie og anestesi til pasienter innen Gynekologi, ortopedi, gastrokirurgi, nefrologi og urologi, endokrinologi

18 Masteroppgave 30 sp Selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor det valgte spesialiseringsområdet Tema og problemstilling må ligge innenfor spesialsykepleierens fagområder, være knyttet til spesialsykepleierens funksjons- og ansvarsområde Individuelt eller i grupper på inntil tre studenter Monografi (15000-20000 ord) Artikkelbasert masteroppgave Et manuskript i publiserbar form til et anerkjent internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee-bedømmelse En sammenbinding (5000 – 7000 ord)

19 Studieplanramme – innhold de ulike semestre År 11. sem. ME-421 Vitenskapsteori 10 sp SYP (4 emner) Kliniske studier I, spesialsykepleie 20 sp (5+15 sp) SY (4 emner) Spesialsykepleie I 15 sp 2. sem. ME-422 Forskningsmetoder, design og analyse 10 sp SY (4 emner) Spesialsykepleie II 10 sp (5+5 sp) År 23. sem. ME-519 (4 emner) Masteroppgave spesialsykepleie med spesialisering anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie 30 sp (15+15 sp) SYP (4 emner) Kliniske studier II, spesialsykepleie 10 sp 4. sem. SYP (4 emner) Kliniske studier III– spesialsykepleie 15 sp

20

21 http://www.uia.no/portaler/student/stu dierelatert/studiehaandbok/12- 13/spesialsykepleie_masterprogram Spesialsykepleie, Masterprogram

22 Føringer Bolognaprosessen KD (2005) Forskrift om krav til mastergrad KD (2006) Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning KD (2005) Lov om universiteter og høyskoler KD (2009) Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning NOKUT (år) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, Kap. 4 UiA KD (2005) Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Årshjul ift etablering av nye studier Universitetsstyret Etableringssøknad (mal, frister) Studiesekretariat Mal for studieplan, emnebeskrivelser, studenters arbeidsomfang, pensum Sakkyndig komite


Laste ned ppt "Masterutdanning av anestesisykepleiere – en visjon som har blitt en realitet ved UiA ALNSF Arendal 31. august 2013 Ellen Benestad Moi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google