Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap for en bedre verden INTRODUKSJON. Kunnskap for en bedre verden Om NTNU Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap for en bedre verden INTRODUKSJON. Kunnskap for en bedre verden Om NTNU Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap for en bedre verden INTRODUKSJON

2 Kunnskap for en bedre verden Om NTNU Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fra 2016 er NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ett universitet. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen er vi Norges største, mest spennende og innovative universitet. NTNUs tverrfaglige forskning resulterer i innovasjoner av stor økonomisk og sosial betydning. Blant de norske universitetene har NTNU det bredeste studietilbudet både innenfor teknologiske og kunstnerisk-estetiske fag.

3 Kunnskap for en bedre verden

4 MÅL OG SAMFUNNS- OPPDRAG

5 Kunnskap for en bedre verden NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å møte utfordringene Norge og verden står overfor

6 Kunnskap for en bedre verden NTNUs samfunnsoppdrag Det generelle: Drive forskning; tilby forskningsbasert utdanning; formidle kunnskap; være kulturbærer; bidra til nyskaping. Det spesielle: Utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Det demokratiske og solidariske: Delta i offentlig debatt; engasjere oss for å løse globale utfordringer; fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.

7 Kunnskap for en bedre verden NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom

8 Kunnskap for en bedre verden Overordnete mål Høyt internasjonalt nivå, med flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Førsteklasses laboratorier og infrastruktur. Tiltrekke oss de beste studentene og medarbeiderne. Studenter og medarbeidere som er stolte av å tilhøre NTNU.

9 Kunnskap for en bedre verden NTNU I TALL

10 Kunnskap for en bedre verden Organisering, budsjett og ansatte 14 enheter på fakultetsnivå, og 70 institutter og avdelinger Driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner. Årsverk: 6700, hvorav 4053 i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner). Arealer: Eier og leier til sammen ca. 734 000 kvadratmeter. Samarbeider tett med SINTEF, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning as.

11 Kunnskap for en bedre verden April 2012 101 organisatoriske enheter («bokser») på nivå 1–3 6 733 årsverk totalt Driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner 734 000 m 2 egne og leide arealer 4 053 årsverk i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner) Driftsinntekter for 2014 på ca. 7,6 milliarder kroner 734 000 m 2 egne og leide arealer INTRO Organisasjon (2014 og 2015)

12 Kunnskap for en bedre verden Studier Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. Ca. 39 000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, herav 14 125 førstegangsregistrerte

13 Kunnskap for en bedre verden 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund (avrundede tall). 6553 ble uteksaminert med avsluttet grad i 2014. 6000 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2014. 3000 studenter kommer fra utlandet. 340 avlagte doktorgrader i 2015 Studier

14 Kunnskap for en bedre verden Forskning og næringslivssamarbeid Doktorgrader: 340 avlagte doktorgrader i 2015. Har ca. 120 laboratorier. Norges største aktør i Horisont 2020 (H2020). Deltar i 38 prosjekter, hvorav 2 ERC prosjekter og 10 koordinerte. Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023. Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 950 000 ebøker, 16 000 elektroniske tidsskriftabonnement, 3 000 trykte tidsskriftabonnement og 450 databaser. Hvert år er det over 3 millioner nedlastinger av fulltekstartikler.

15 Kunnskap for en bedre verden Økonomi (2014) NTNU og de tre høgskolene hadde i 2014 driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner.

16 Kunnskap for en bedre verden ORGANISASJON

17 Kunnskap for en bedre verden NTNUs organisasjon i overgangsåret 2016

18 Kunnskap for en bedre verden

19 Styret – NTNUs øverste organ Gunnar Bovim (rektor - styrets sekretær og daglig leder ved NTNU) Svein Richard Brandtzæg (Styreleder) Nils Kristian Nakstad (ekstern repr.) Karin Röding (ekstern repr.) Nina Refseth (ekstern repr.) Espen Remme (ekstern repr.) Bjarne Foss (repr. vit.skap.) Kristin Melum Eide (repr. vit.skap.) Helge Holden (repr. vit.skap) Dag Waaler (repr. vit.skap) Ingvild Sørlie (studentrepr.) Kim Allgot (studentrepr.) Dennis Bogen (studentrepr.) Guro Busterud (repr. midl. vit.skap.) Marit Grønning-Moe (repr. tekn.-adm.) Kjersti Møller (repr. tekn.-adm.)

20 Kunnskap for en bedre verden Antall årsverk 2015 Av disse var 4 053 ansatte i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner). NTNU i ÅlesundNTNU i GjøvikTidligere HiST

21 Kunnskap for en bedre verden FORSKNING

22 Kunnskap for en bedre verden Fire strategiske satsingsområder (TSO) Fire sentre for fremragende forskning (SFF) Vertskap for sju, partner i åtte Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) Vertskap for to, partner i fem Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Ca. 120 laboratorier Andre store forskningsprogram (NanoLab, HUNT)

23 Kunnskap for en bedre verden

24 Gjennom tverrfaglig samarbeid løser NTNUs tematiske satsingsområder komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet. Målet er å møte de globale utfordringene med en tverrfaglig og fleksibel organisasjon, styrke samarbeidet med arbeids- og næringsliv og vår evne til innovasjon, og å øke vår andel av de internasjonale forskningsmidlene.

25 Kunnskap for en bedre verden NTNU er vertskap for Kavli Institute for Systems Neuroscience, fire nasjonale sentre for fremragende forskning og sju sentre for forskningsbasert innovasjon, samt et bredt spekter av forskerskoler. Vi samarbeider tett med SINTEF, et av Europas største, uavhengige forskningsinstitutter. NTNU og SINTEF er sammen ansvarlig for seks nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi. Forskere ved NTNU har mottatt flere stipender fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

26 Kunnskap for en bedre verden Nobelpris NTNU-professorene May-Britt Moser og Edvard Moser ble i 2014 tildelt nobelprisen i fysiologi eller medisin for sine oppdagelser av celler som utgjør en «indre GPS» i hjernen.

27 Kunnskap for en bedre verden Institutt for marin teknikk i Trondheim utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer: Fornybar energi fra havet Havbruk og fiskeri Skipsteknikk Olje- og gassutvinning til havs Mineralutvinning til havs Forskningen og utdanningen legger særlig vekt på å utvikle konkurransemessig ledende,miljøvennlige og energieffektive løsninger innen disse områdene.

28 Kunnskap for en bedre verden Senter for Forsknings- drevet Innovasjon (SFI) innen maritime operasjoner NTNU i Ålesund utvikler kunnskap, verktøy, teknologi og opplæring for installasjon av utstyr i ekstreme farvann. Senteret er ledende i å utnytte havrommet innen marin og maritim næring.

29 Kunnskap for en bedre verden Norsk forskingslaboratorium for universell utforming Norsk forskingslaboratorium for universell utforming er knyttet til NTNU i Gjøvik. Laboratoriet kan studere alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet knyttet til bygg, uteområder, transport og design. Sanselaboratoriet retter seg spesielt mot syn og hørsel. Fullskalalaboratorium gjør det mulig å bygge modeller og teste løsninger i full størrelse for eksempel ved et fleksibelt veggmodulsystem og en regulerbar rullestolrampe. Undervisningsrom med plass til 24 personer gir muligheter for flere forskere å følge samme forsøk samtidig uten at forsøkspersonene opplever forstyrrelser.

30 Kunnskap for en bedre verden Gjør undervisningen smartere Et forskningsprosjekt ved NTNU (tidligere HiST) skal åpne for toveiskommunikasjon i undervisningen ved hjelp av studentenes egne smarttelefoner. På denne måten kan studenter kommunisere med underviser før, under og etter forelesning. Forskningsprosjektet ble startet i 2011 og avsluttes ved utløpet av 2015 Ble valgt ut til å arrangere workshop under UNESCOs «Mobile Learning Week» i Paris 2013

31 Kunnskap for en bedre verden Forskere ved NTNU har utviklet og patentert en metode for å produsere halvledere på et substrat av grafén, et karbonbasert materiale. Grafén er billig, gjennomsiktig og bøyelig, og leder strøm og varme effektivt. Dette kan revolusjonere produksjonen av solceller og LED-komponenter. Grafén

32 Kunnskap for en bedre verden Professor emerita Idun Reiten ved NTNU er blant de fremste matematikerne i arbeidet med representasjonsteori for algebraer. Hun er en av verdens mest siterte forskere og er med på lista over Highly Cited Researchers, der bare én prosent av forskerne på hvert fagfelt er med. Matematikk Terje Lohndal, en av universitetets stjerneforskere, ble i 2013 Norges yngste professor. Han er blitt kalt lingvistikkens Mozart. Akkurat som kjemikerne har funnet sin grunnstofftabell, leter han etter grunnstoffene og byggeklossene i språket. Lingvistikkens Mozart

33 Kunnskap for en bedre verden UTDANNING

34 Kunnskap for en bedre verden NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenør- skap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU tilbyr rundt 400 bachelor-, master-, profesjons-, og doktorgradsutdanninger samt en rekke etter- og videreutdanninger.

35 Kunnskap for en bedre verden NTNU er landets største og ledende leverandør av ingeniører og sivilingeniører. NTNU er en av landets to største institusjoner for lærerutdanning. NTNU tilbyr profesjonsutdanninger som gir studentene relevant og yrkesnær praksis i samarbeid med arbeids- og næringsliv gjennom hele studiet. NTNU har Norges største utdanningstilbud i kunstnerisk-estetiske fag.

36 Kunnskap for en bedre verden NTNU Toppundervisning skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Satsingen består av tiltak som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.

37 Kunnskap for en bedre verden TRONDHEIMGJØVIK ÅLESUND STUDIEBYENE

38 Kunnskap for en bedre verden Trondheim – Norges beste studieby Hver femte innbygger i Trondheim er student Studentersamfundet er studentenes eget hus UKA er Norges største kulturarrangement Internasjonal studentfestival (ISFiT) NTNUI er Norges største og mest allsidige idrettslag med over 12 000 medlemmer Ny visjon om å bli Nordens beste studentby

39 Kunnskap for en bedre verden Studiebyen Gjøvik Gjøvik ligger vakkert plassert ved Mjøsa og har gode utdanningstradisjoner. Gjøvik ingeniørhøgskole ble etablert i 1966 og Sykepleierhøyskolen i Oppland i 1970. I 1994 ble disse slått sammen til Høgskolen i Gjøvik. Gjøvik er en internasjonal studieby. Fagmiljøene har et utbredt samarbeid med samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. NTNU i Gjøvik tilbyr studier innen informatikk, media, teknologi, helse, økonomi og ledelse.

40 Kunnskap for en bedre verden Studiebyen Ålesund Ålesund er kåret til Norges vakreste by (The Times) med sin jugendstil og nærhet til hav og fjell. Ålesund har lange tradisjoner som handelsby og næringslivet bygger på en sterk gründermentalitet og mange innovative miljøer. Høgskolen i Ålesund ble opprettet i 1994 da Ingeniørhøgskolen, Sykepleierhøgskolen og Fiskeriteknisk høgskole slo seg sammen. NTNU i Ålesund har i dag dyktige fagmiljøer og tilbyr studier innen ingeniørfag, biologiske fag, helsefag, maritime fag og økonomisk- administrative fag.

41 Kunnskap for en bedre verden Et internasjonalt universitet Hovedtema: Europa, Kina, internasjonal mobilitet, internasjonal forskerutdanning Rundt 350 MoU-er i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 11 % av NTNUs studenter er utenlandske 41 % av NTNUs ferdige ph.d.-kandidater er utenlandske (2012) Studenter og ansatte fra mer enn 90 land

42 Kunnskap for en bedre verden NTNU Live Studio ved Fakultet for arkitektur og billedkunst fikk Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet i 2015. Sammen med SINTEF har NTNU-studenter prosjektert og bygget en dristig konstruksjon i tre. Dette er en pir som stikker 12 meter ut i Nidelva. Utdanningskvalitet

43 Kunnskap for en bedre verden TrondheimSolistene er et av verdens fremste kammerensembler. Flere av musikerne er studenter eller alumner fra NTNU. TrondheimSolistene turnerer verden rundt, har seks Grammy-nominasjoner og stoler på at NTNU utdanner morgendagens solister. Musikk

44 Kunnskap for en bedre verden Antall registrerte studenter 2015 I 2015 hadde NTNU og de tre høgskolene 38 987 registrerte studenter. I 2014 ble 6 553 uteksaminert med avsluttet grad og det ble avlagt 385 doktorgrader. NTNU i ÅlesundNTNU i GjøvikTidligere HiST

45 Kunnskap for en bedre verden Studenter fordelt på fagområder (2015) NTNU og de tre høgskolene disponerer 734 000 kvm egne og leide lokaler.

46 Kunnskap for en bedre verden NTNU Alumni NTNU Alumni er et profesjonelt nettverk for NTNUere. En arena for kontakt med samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Mål: Nettverks- og kunnskapsdeling Verdensomspennende nettverk

47 Kunnskap for en bedre verden Akademisk historie 1217 Schola Cathedralis Nidrosiensis 1760 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1910 Norges Tekniske Høiskole (NTH) 1922 Norges lærerhøgskole [i Trondheim] (NLHT) 1950SINTEF (da: Stiftelsen for teknisk og industriell forskning ved NTH) 1955Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) (Trondheim) 1968 Universitetet i Trondheim (UNIT) 1973 Trøndelag musikkonservatorium 1974 Avd. for medisin (fra 1984: Det medisinske fakultet) 1979 Kunstakademiet i Trondheim 1980 Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) (tidl. NLHT) 1994Høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund etableres 1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010 250-årsjubileum for Trondheim som akademisk by 2016HiG, HiÅ og HiST fusjonerer med NTNU

48 Kunnskap for en bedre verden NYSKAPING

49 Kunnskap for en bedre verden NTNU har tatt ansvar for nyskaping i mer enn 100 år. Nyskaping er innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering. Vår nyskapingsaktivitet springer ut av utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet. I samarbeid med andre aktører legger NTNU til rette for flere nyetableringer og utvikling i eksisterende virksomheter. Studentene er vår viktigste fornybare ressurs. Derfor er studentinnovasjon høyt prioritert ved NTNU.

50 Kunnskap for en bedre verden Sammen med GE Vingmed utviklet NTNU Vscan, et ultralydapparat i lommeformat. Det havnet på Time Magazines liste over årets viktigste oppfinnelser. Apparatet hjelper leger å stille korrekt diagnose raskere, og dette redder liv. Ultralyd

51 Kunnskap for en bedre verden NTNU er fra 2014 CERN-inkubator. Det betyr at teknologi fra CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, kan tas til NTNU for å videreutvikles kommersielt. Kjernefysikk

52 Kunnskap for en bedre verden Informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU i Gjøvik (NISlab) forsker på metoder for autentisering og verifisering av brukere. Raghavendra Ramachandra ser på hvordan ansiktsgjenkjenning kan forbedres for å unngå forfalskning. Informasjonssikkerhet NTNU i Ålesund samarbeider tett med det maritime nærings- livet blant annet innen produktutvikling og innovasjon. Den maritime klyngen i Møreregionen er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Maritim innovasjon

53 Kunnskap for en bedre verden UNIVERSITETET OG BYENE

54 Kunnskap for en bedre verden Foto: Carl-Erik Eriksson

55 Kunnskap for en bedre verden

56

57

58

59

60


Laste ned ppt "Kunnskap for en bedre verden INTRODUKSJON. Kunnskap for en bedre verden Om NTNU Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google