Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#6447121 Revisjon av stiftelsesloven Orientering for Stiftelsesforeningen 26. april 2016 Gudmund Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#6447121 Revisjon av stiftelsesloven Orientering for Stiftelsesforeningen 26. april 2016 Gudmund Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 #6447121 Revisjon av stiftelsesloven Orientering for Stiftelsesforeningen 26. april 2016 Gudmund Knudsen

2 #6447121 - Kgl. res. 5. februar 2016 - Sammensetning: Leder: Advokat Gudmund Knudsen, Oslo Medlem: Stipendiat Inger Julie Aasland, Oslo Medlem: Professor Aksel Mjøs, Bergen Medlem: Siviløkonom Celie Tveit, Bergen -Referansegruppe på sju medlemmer -Frist: 30. september 2016 2 Opprettelsen av utvalget

3 #6447121 - Bakgrunn: Sundvoldenerklæringen: «Styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser.« - Prop. 1 S (2014–2015): «Regjeringen legger vekt at regelverket på stiftelsesfeltet i størst mulig grad bidrar til å fremme stiftelsesformen, og vil vurdere om gjeldende regler gir hensiktsmessige rammevilkår for norske stiftelser eller om det er nødvendig å foreta endringer.» 3 Bakgrunn

4 #6447121 I mandatet er det pekt på spesielle spørsmål utvalget skal ta opp: Vurdere om lovens utforming med hensyn til reguleringen av både næringsdrivende og andre stiftelser bør endres Vurdere om lovens utforming i større grad kan bidra til å forenkle etableringen av stiftelser Vurdere om det bør være regnskaps- og revisjonsplikt for alle stiftelser uansett størrelse Vurdere kravet om at alle endringer i vedtektene må godkjennes av Stiftelsestilsynet Vurdere om lovens skille mellom oppretter og den som har avgitt grunnkapitalen, er logisk og om det åpner for omgåelser Vurdere hensiktsmessigheten av dagens regler om meldinger til Stiftelsestilsynet Vurdere om vilkårene for omdanning og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige, derunder om det bør innføres bestemmelser om tvangsavvikling av stiftelser 4 Mandat

5 #6447121 Vurdere om det skal åpnes for at andre enn styret kan foreta utdelinger i større alminnelige stiftelser Vurdere kravet til forsvarlig kapitalforvaltning i små stiftelser Vurdere om det er behov for minstekrav til kapital ved både etablering og ved søknad om nedleggelse Vurdere hvorvidt stiftelsesloven skal gjelde for Svalbard Samle og vurdere innkomne innspill til endringer i stiftelsesloven Utvalget kan av eget tiltak ta opp også andre spørsmål 5 Mandat. Fortsettelse

6 #6447121 - Kapitalkravet ved opprettelse av en stiftelse. Bør kravet om minste grunnkapital på 100 000 kroner endres? Bør de være en terskel for opprettelse av en stiftelse? -Krav om at kapitalgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til formålet -Kapitalforvaltningen: Styrets saksbehandling og materielle krav til forvaltningen -Gjeldende lov § 18: «Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.» -Bør forsvarlighetskravet presiseres? -Detaljerte plasseringsregler? Mulige alternativer:  Materielle lovregler  Anbefalinger  Styret pålegges å utarbeide egne regler 6 Stiftelsenes kapital

7 #6447121 - Utgangspunkt: Gjeldende lov § 30 andre og tredje ledd: «Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.1 Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for - betryggende kontroll» -Detaljere lovregler? -Anbefalinger (normer for god CG) -Pålegge styret å utarbeide intern instruks -Bør kravene gjelde både for store og små stiftelser? 7 Kapital. Kapitalforvaltningen og gjennomføringen av formålet

8 #6447121 - En felles lov eller to lover: Lovteknisk spørsmål som henger sammen med behovet for særregler - Gjeldende lov: Få særregler - Begrepet «næringsdrivende stiftelser». I praksis kan det være vanskelig å trekke grensen - Definert i loven § 4 annet ledd. En uensartet gruppe - Behovet for særreglene: Særreglene om kapitalspørsmål i loven §§ 22 – 25 i stiftelser som nevnt i loven § 4 annet ledd nr. 1 og 2 Krav til daglig leder i stiftelser som nevnt i loven § 4 annet ledd nr. 1 og 2 og har en grunnkapital på mer enn 3 mill. kroner, loven § 34 Ansatte styrerepresentasjon, loven § 41 og 42 Registrering i Foretaksregisteret, foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr.5 8 Næringsdrivende stiftelser

9 #6447121 - Skattefritaket etter skatteloven § 2-32 for stiftelser som «ikke har erverv til formål mv.» - Er det behov for disse eller andre særregler for næringsdrivende stiftelser? - Avhenger av hvilke regler utvalget ellers foreslår, og om disse også passer eller er hensiktsmessig for næringsdrivende stiftelser 9 Næringsdrivende stiftelser. Fortsettelse

10 #6447121 - Utgangspunkt. Stiftelsestilsynet har en sentral rolle. En garanti for tilliten til stiftelsesinstituttet - Oppgaver i dag, loven § 7: - a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. § 8, - b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov, - c) å treffe vedtak med hjemmel i denne lov. Kan Stiftelsestilsynets ressurser prioriteres annerledes? -Mulighet for å samordne føringen av stiftelsesregisteret med Brønnøysundregistrene? -Samtidig må kontrollen med det som registreres opprettholdes -Bør tilsynsfunksjonen mer rettes mot enkelttilfeller der det er mistanke om ulovlige eller uforsvarlige forhold enn mot rutineoppgaver, f. eks. i forbindelse med omdanning av administrative vedtektsbestemmelser? 10 Stiftelsestilsynet

11 #6447121 - Er lovgrunnlaget godt nok? 11 Stiftelsestilsynet. Fortsettelse

12 #6447121 - Bør det fortsatt være regnskaps- og revisjonsplikt for alle stiftelser - En kostnad for stiftelsene som må veies opp mot nytten - Sammenhengen med Stiftelsestilsynets tilsynsoppgave - Forenklet regnskapsplikt? Vurderes av regnskapslovutvalget - Fritak for revisjonsplikt for små stiftelser? Sammenhengen med Stiftelsestilsynets tilsyn 12 Regnskap- og revisjon

13 #6447121 - Kryssende hensyn: Grunnleggende stiftelsesrettslig utgangspunkt: Respekten for det formålet oppretteren har satt for stiftelsen. Samtidig må det åpnes for endringer der utviklingen har endret seg på en måte som oppretteren ikke har sett for seg. - Skillet mellom formålsendringer og andre bestemmelser som oppretteren har lagt vesentlig vekt på, og andre bestemmelser. Betydning for vilkårene for omdanning og innholdet av omdanningsvedtaket, loven §§ 46 og 47? - Omdanningsmyndighet. Stiftelsestilsynet eller styret (eventuelt andre som er utpekt i vedtektene)? - Skal Stiftelsestilsynet godkjenne alle omdanningsvedtak? - Vilkårene for omdanning. Videreføring av gjeldende lov § 46? - Innholdet av omdanningsvedtaket. Videreføring av gjeldende lov § 47? 13 Omdanning (vedtektsendringer, sammenslåing, oppheving mv)


Laste ned ppt "#6447121 Revisjon av stiftelsesloven Orientering for Stiftelsesforeningen 26. april 2016 Gudmund Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google