Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Aktuelle saker fra Norsk Vann Einar Melheim, Norsk Vann BA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Aktuelle saker fra Norsk Vann Einar Melheim, Norsk Vann BA."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Aktuelle saker fra Norsk Vann Einar Melheim, Norsk Vann BA

2 2

3 3 Prosjektsystemet i Norsk Vann Programperioder: 2004 2005 – 2008 2009 – 2012 Innbetalinger (1 krone per innbygger): 2005:3,4 mill kroner 2006:3,6 mill kroner

4 4 Status prosjektfinansiering Prosjektaktivitet og finansiering

5 5 Vannkart til bedre VA-tjenester - bedre bruk av prosjektresultatene

6 6 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for drikkevann Mål med prøvetakingen: Tilfredsstille drikkevanns- forskriftens krav Gi mest mulig nyttig info for drift av vannverket Veiledningen omhandler: Valg av prøvetakingspunkter, prøvetakingshyppighet og analyseparametre for råvann, behandlet vann og nettvann Praktisk prøvetaking samt bruk av data Unntaksmuligheter

7 7 Organisering av interessearbeidet Påvirkning av rammebetingelser skjer overfor: EU: Normalt via EUREAU Norske myndigheter (departementer/direktorater) Politisk nivå (Media) Norsk Vanns styre ansvarlig og involveres i alle prinsippsaker og de fleste høringssaker Norsk Vanns 6 fagutvalg og evt. andre grupper involveres i saker innen eget fagområde Samarbeid med eksterne vurderes fra sak til sak Løpende samarbeid med KS Bedrift og Avfall Norge Nasjonalt brukerforum for VA-sektoren M.fl.

8 8 Om påvirkning av politikere Regjeringen Statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere Via embedsverket Via repr. i regjeringspartiene Stortinget Partigrupper Komiteer Enkeltrepresentanter Høringer Kommunene Norsk Vann laget mal for lokal presentasjon + ”vanndag” for politikere

9 9 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (I) Vannforvaltningsforskriften (implementering av vannrammedirektivet) trådte i kraft 1. januar Veiledninger til vannforvaltningsforskriften publiseres og oppdateres på www.vannportalen.nowww.vannportalen.no Metodikk for karakterisering av vannforekomster i Norge Veileder forvaltningsplaner Veileder i arbeidet med miljøtiltak Veileder overvåking Ny teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven m/krav til utvendige VA-anlegg trådte i kraft 1. juli Revidert veiledning til teknisk forskrift (REN) (BE, mars)

10 10 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (II) Mange av endringene i forurensningsforskriften trådte i kraft 1. januar Kap. 11 Generelle bestemmelser om avløp Kap. 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kap. 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Deler av kap. 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kap. 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Kap. 15B. Rensing av avløpsvann Kap. 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer Kap. 39 m/nye gebyrer for FMs arbeid med tillatelser og kontroll (operativt fra august) Kommentarer, retningslinjer, veiledning og søknadsskjema til hjelp i fylkesmannens og kommunens arbeid med avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften (SFT, mars) Norsk Akkrediterings rapport om akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg (NA, juni)

11 11 Hensikten med en VA-lov Bedre regulering av forholdet mellom kommunene/VA-selskapene og kundene Avklare rettigheter og plikter Hindre konflikter som i dag havner i retten Delvis opprydding i fragmentert regelverks- og myndighetsstruktur Effektivisering av stat og kommune VA-lov bør ses i sammenheng med eierskapsspørsmål Jf. NOU 2006:6 og dok. 8 forslag Rettigheter til uttak av vann En tilleggseffekt vil være økt synlighet og anseelse for et viktig, men upåaktet, samfunnsområde

12 12 Noen problemstillinger for en VA-lov utredning Avklare hvorvidt kommunene har rett og plikt til å sørge for VA-tjenester Bedre regulering av forholdet kunde – VA-virksomhet Regulere forholdet til tredjepart Modernisere gebyrregelverket Regelverksforenkling og –opprydding Rettigheter til uttak av vann til vannforsyning ”Missing link” mht. vedlikehold av vannledninger Ansvar for konsekvenser av klimaendringer

13 13 ” Eierskapsspørsmålet ” har gått parallelt med VA-lov saken 5. april 2006: Infrastrukturutvalget overrakte ”NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst” til Justisministeren Anbefaler enstemmig lovregulert offentlig eierskap til VA- infrastrukturen Juni-oktober 2006: Høring av NOU 2006:6 16. mai 2007: Dok. 8 forslag fra Lundteigen/Slagsvold Vedum (Sp) om ny lov for å sikre at VA-infrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all fremtid 13. desember 2007: Høring av dok. 8 forslaget 14. februar 2008: Foreløpig dato for dok. 8 innstilling Våren 2008: Antatt fremleggelse av St.meld. om samfunnssikkerhet (oppfølging av NOU 2006:6)

14 14 Norsk Vann sin posisjon i dok. 8 høringen 13. desember: Argumenterte for lovregulert offentlig eierskap, ut fra Monopolvirksomhet – kritisk for samfunnet Hensynet til sikkerhet og beredskap (NOU 2006:6) Økonomiske grunner Synergieffekter for andre komm. tjenesteområder Fremtidig krisehåndteringsevne Nasjonal selvbestemmelse Presiserte Private andelslag unntatt Skille eierskap og drift Konkurranseutsetting av driftsoppgaver må fortsatt være tillatt Uavklart: Retten til uttak av vann Pekte på fordelene av å se VA-lov og eierskapsspørsmål i sammenheng Mulig med eierskapslov først, som bygges ut videre til helhetlig sektorlov

15 15 Ledninger i veg/ samordning i grøft Utilfredsstillende samordning i grøfta har ulemper sikkerhetsmessig og økonomisk Høsten 2007: Etablert samarbeid mellom EBL, Norsk Fjernvarme, Telenor, Abelia, Norsk Naturgassforening og Norsk Vann: Utarbeider felles rapport og posisjonsnotat med problembeskrivelse og løsningsforslag Felles initiativer overfor myndigheter og politikere Møte JD 28. januar om st.meld. Stort myndighetsmøte 14. februar Forslag til forskriftsbestemmelser til § 32 i Vegloven er sendt på høring, med frist 1. april Norsk Vann skal avgi uttalelse

16 16 Revisjon av normalreglementet (abonnementsvilkår) Kommuneforlaget har nedsatt arbeidsgruppe for revisjon av normalreglementet Revisjonen skal bl.a. ivareta: nytt regelverk (TEK/REN m.m.) nye dommer (Stavanger, Fredrikstad) erfaringer med forskjellige kommunale sanitærreglementer grenseoppgang til VA-normer utvikling i praksis modernisert språkbruk fokus på pedagogikk m.m. Norsk Vann bedt Kommuneforlaget vurdere mulighet (pris) for fri nedlasting fra internett

17 17 Status – andre interessesaker(I) Laboratorieanalyser Analysemetodikk og –nøyaktighet: Problemnotat utarbeidet; workshop 13. desember; etablering av forum 2008 Prosjekt 2008: Innhenting og evaluering av tilbud på analysetjenester Foretakssammenslutning til vurdering av Konkurransetilsynet Benchmarking KRD vil ikke innføre obligatorisk benchmarking Norsk Vanns system videreutvikles i 2007-2009, med støtte fra KRD

18 18 Status – andre interessesaker (II) SFT utreder skjerping i avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften vedr. oppdeling av tettbebyggelse (gjelder visse kystkommuner) Norsk Vann varslet motstand, da det vil innebære høy kostnad og begrenset miljønytte Vise til kommisjonens holdning samt ESAs vektlegging av miljøaspekt i Høvringen-saken KS-prosjekt om kommunenes muligheter for tildeling av enerett for VA-tjenester Juridisk betenkning og veiledning vil foreligge primo 2008 (Norsk Vann deltar i referansegruppe)

19 19 www.norskvann.no Gir deg oppdaterte oversikter over gjeldende regelverk regelverksendringer høringer som pågår høringsuttalelser info om andre interessesaker Husk muligheten for å abonnere på nyheter! Engasjer deg i høringer/interessesaker!

20 20 Hvordan følge med på og påvirke Norsk Vanns interessearbeid:

21 21 Jus-tilbud til medlemmene

22 22 VA-jus databasen – versjon 7


Laste ned ppt "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Aktuelle saker fra Norsk Vann Einar Melheim, Norsk Vann BA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google