Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Økonomistyring og regnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Økonomistyring og regnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Økonomistyring og regnskap

2 Formål Deltagerne skal ved kursets avslutning 1.ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser 2.ha god oversikt og forståelse for hvilke krav som stilles til regnskapsfører 3.kunne utføre en regnskapsførsel for idrettslag som tilfredsstiller lovkravene 4.kunne implementere og igangsette en effektiv intern kontroll og gode regnskapsrutiner

3 Agenda 1.Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 2.Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak 3.Årsregnskap 4.Arbeidsgiveransvar 5.Merverdiavgift 6.Gaver til idrettslag 7.Grasrotandelen 8.Tilskuddsordninger 9.Ressursbank 10.Oppsummering

4 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene

5 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Gjelder alle organisasjonsledd med årlig omsetning på mindre enn 5 millioner kroner -Formål med bestemmelsene -sikre rettvisende bilde av regnskapet -dekke regnskapsbrukernes behov -felles spesifisering og presentasjon Aktuelle lovhenvisninger; RRB §1-1

6 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Grunnleggende regnskapsprinsipp -Stiller krav til tidfestingen og den regnskapsmessige behandlingen: Inntekter skal registreres i perioden de er opptjent og kostnader i perioden de er påløpt Aktuelle lovhenvisninger; RRB §3-2

7 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Grunnleggende bokføringsprinsipper -Stiller krav til hvordan regnskapsopplysninger skal bokføres, oppbevares og dokumenteres: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring skal skje i samsvar med de grunnleggende bokføringsprinsipper - Bruk huskeliste for å sikre etterlevelse Aktuelle lovhenvisninger; RRB §2-2

8 Huskeliste grunnleggende bokføringsprinsipper RRB §2-2 1.organisasjonsleddet må ha et tilstrekkelig regnskapssystem. (Excel er ikke tilstrekkelig hvis du har over 300 bilag i året, må kunne ta ut rapporter pr regnskapsperiode), se også RRB §2-4 2.alle transaksjoner skal medtas i regnskapet (uansett størrelse og karakter) 3.alle transaksjoner må ha funnet sted. (Avsetninger for fremtidige kostnader er ikke tillatt) 4.alle transaksjoner må vedrøre organisasjonsleddet (kan ikke ha bilag eller fakturaer i regnskapet som er stilet til andre eller til privatpersoner) 5.alle transaksjoner skal være nøyaktige (stemme overens med beløp, dato og informasjon på bilag/kvittering) 6.regnskapet skal være oppdatert minimum ved hver rapporteringsperiode, se også RRB §§ 2-1, 2- 3 og 2-4 7.alle transaksjoner skal dokumenteres ved bilag, fakturaer, kvitteringer ol og være i tråd med RRB §§ 2-6 til 2-17 8.alle transaksjoner må være mulige å følge fra årsregnskap til bilag og fra bilag til årsregnskap, alle bilag må nummereres 9.Opplysninger og regnskapsdata skal oppbevares og sikres i tråd med RRB § 2-18 Aktuelle lovhenvisninger; RRB §2-2 Henvisninger nevnt over

9 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Bruk av norsk standard kontoplan tilpasset idretten -Kontoplanen er enkel og utarbeidet med tanke på små idrettslag. Den kan utvides ved behov. -Kontoplanen ligger tilgjengelig på www.idrett.nowww.idrett.no Aktuelle lovhenvisninger; LNI §12(4)

10 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak

11 Intern kontroll -Gode rutiner, etterlevelse av dokumentasjonskrav og etablerte interne kontroller -reduserer risiko for misligheter og feil -sikrer at regnskapsførsel og bokføring er i tråd med kravene i RRB -forvalter midlene på en best mulig måte

12 Intern kontroll -Styrets plikt å; -Sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Aktuelle lovhenvisninger; RRB §4-2

13 Intern kontroll -RRB stiller konkrete krav til rutiner; -Bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap -Telling av varelager (minst pr 31.12) -Fortløpende nummerering på salgsdokumentasjon -Oppbevaringsrutiner av regnskapsmateriale -Utarbeidelse av pliktig rapportering Aktuelle lovhenvisninger; RRB §§2-16, 2-15, 2-7, 2-18 og §§2-1 og 2-3

14 Intern kontroll -Eksempler på gode interne kontroller utført av kasserer/regnskapsfører; -Tett oppfølging av bank -Utføre avstemminger regelmessig -Påse minimal bruk av kontanter -Attestasjon og godkjenningsrutiner på alle bilag -Kontroll medlemslister – fakturering/innkreving av kontingenter med mer -Regelmessige kassetellinger og innsetting i bank -Tett kontakt med styret/daglig ledelse – jevnlig rapportering

15 Oppfølging av bankkonto -Planlegging av pengebruk -Langsiktig planlegging for å sikre tilstrekkelig saldo på bankkonto -Store enkeltutbetalinger/utlegg? -Fakturering -Innkreving av egenandeler med mer

16 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Årsregnskapet

17 Årsregnskap Bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Omfatte hele virksomheten dvs. hovedlag og undergrupper. Må avgis hvert år senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Signeres av styrets medlemmer og daglig leder Styret avgjør hvordan overskudd skal anvendes eller underskudd dekkes. Aktuelle lovhenvisninger; RRB §§3-3

18 Idrettslaget bør utarbeide aktivitets- /prosjektregnskap i tillegg m/fjorårstall

19 Noter til årsregnskapet Noter skal gi: – spesifisering av regnskaps- og balanseposter – opplysninger som gir bedre forståelse av årsregnskapet og dets resultat – opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig Aktuelle lovhenvisninger; RRB §§3-4

20 Krav til noter Regnskaps – og revisjonsbestemmelsene § 3-4 (små) Regnskapsprinsipper Sammenligningstall Korrigeringer og omklassifisering Spesifikasjon av inntekter Lønnsforhold ledende ansatte Medlemmer Andre nødvendige opplysninger Store organisasjonsledd må følge notekravene i regnskapsloven Aktuelle lovhenvisninger; RRB §§3-4

21 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Arbeidsgiveransvaret

22 Ansatte i et Idrettslag Når er man ansatt i et idrettslag; -Foreligger det personlig arbeidsplikt? -Lar vedkommende seg instruere og kontrollere i arbeidet? -Hvem har ansvaret og risikoen for arbeidsresultatet? -Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til rådighet? -Regelmessige utbetalinger? Vesentligheten og omfanget av disse punktene må vurderes for hvert konkrete tilfelle for å avgjøre et ansettelsesforhold.

23 Ulike typer ansettelser Fast ansatt Daglig leder Midlertidig ansatt Ansatt for en viss periode Prosjektstilling Deltidsansatt Ansatt i f.eks 50% stilling på kontoret «Gjør en jobb for klubben» Får et honorar for å være trener for gutter 14 fot Timelønnet Får betalt etter timelister ifbm gressklipping etc

24 Arbeidsavtaler Det skal utarbeides avtaler med alle ansatte (og alle som gjør en jobb for klubben) Det skal foreligge avtale/kontrakt før utbetaling av lønn/honorar Klubben bør utarbeide standardiserte avtaler Lønnsutbetalinger skal være dokumenterbare

25 Arbeidsgiveransvar Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Aktuelle lover (www.lovdata.no):www.lovdata.no – Arbeidsmiljøloven – Folketrygdloven – Ferieloven – Skatteloven

26 Arbeidsgiveransvar Når man har arbeidsgiveransvar medfører dette en plikt til: – Innberetning – Forskuddstrekk – Feriepenger – Korrekt bokføring – Sykepenger, yrkesskadeforsikring og OTP – Beregning av skatt og arbeidsgiveravgift (se neste sider) NBNB! Viktig for arbeidsgiver å vurdere om den som har utført arbeidet er arbeidstaker eller ikke FØR utbetaling.

27 Arbeidsgiveravgift Se www.skatteetaten.nowww.skatteetaten.no – Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Idrettslaget må betale arbeidsgiveravgift av totale lønnskostnader, hvis den er over kr. 450 000 pr. år Idrettslaget må betale arbeidsgiveravgift for enkeltpersoner dersom lønn til enkeltpersoner overstiger 45 000 pr. år

28 Skatt Skattefritt beløp for mottaker er kr. 6.000 pr. år Dersom ansatte mottar lønn over kr 6.000, må laget ha egen bankkonto for skattetrekk

29 «A-ordningen» I 2015 skal a-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser. A-meldingen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne. A-meldingen skal rapporteres etter kontantprinsippet. Første frist for innrapportering er 5. februar der opplysningene er gjeldende for januar. Er antallet under 8 pr måned kan man registrere dette direkte i Altinn, dvs man er ikke avhengig av et eget lønnssystem

30 Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse. Diett, med og uten overnatting. Oppgavepliktige ytelser innberettes når beløpet er over kr. 10.000 Refusjon av dokumenterte utlegg inngår ikke i dette beløpet.

31 EKOM-tjenester EKOM-reglene erstatter de tidligere «telefongodtgjørelsesreglene». Krav: tjenestelig behov Skattlegges for kr. 4.392 pr. år (kr. 366 pr måned) Fribeløp på kr. 1.000 for innholdstjenester

32 Bilagskvalitet Alle refusjonsbilag/skjemaer må være fullstendig utfylt, og dokumentasjon må være tilfredsstillende. Når man krever diett må klokkeslett oppgis. Når man krever kilometergodtgjørelse må fullstendig reiserute være oppgitt.

33 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Merverdiavgift moms@idrettsforbundet.no

34 Merverdiavgift ₋Merverdiavgiftsloven ₋Utvidet MVA-plikt på idrettsområdet (Kulturmoms) ₋Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester ₋Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ₋Mva på interne tjenester (fritak)

35 Merverdiavgiftsloven Informasjonsbrosjyre finnes på skattetaten (www.skatteetaten.no):www.skatteetaten.no Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

36 Merverdiavgiftsloven Avgift som kreves inn på vegne av staten. Avgiftspliktige må registrere seg i avgiftsmanntallet. Grense for registreringsplikt for organisasjoner: kr 140.000 i avgiftspliktig omsetning* i løpet av en 12-månders periode. I utgangspunktet sees organisasjonen under ett med alle undergrupper, men det kan søkes om at undergrupper blir selvstendig avgiftssubjekt. Alle spørsmål vedrørende mva stilles til skattekontoret.

37 Merverdiavgiftsloven – avgiftspliktig virksomhet Avgiftspliktig virksomhet: – Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider – Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger, bingovirksomhet mm. – Omsetning som er av profesjonelt preg (næring) – Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager – Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkommer mer enn 4 ganger pr år) – Billettinntekter for enkelte (Kulturmoms)

38 38 Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester (Momskompensasjon)

39 39 Momskompensasjon varer og tjenester ₋Ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (inkludert idretten) som trådte i kraft 1.januar 2010. ₋Formål med ordningen er at frivillige organisasjoner skal få kompensert merkostnaden de har i.f.m. mva på varer og tjenester. ₋Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (kr 1.2mrd. i 2014) ₋Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement.

40 40 Momskompensasjon Tosporet system: ₋Forenklet ordning ₋Dokumentert ordning ₋Krav om at frivillig innsats er en vesentlig del av virksomheten ₋Sentralleddet (NIF) søker på vegne av alle medlemmene samlet i den forenklet ordning

41 41 Momskompensasjon – søknadsprosedyre i idretten – Alle medlemmer i NIF skal sende inn søknad til NIF. – Det er frivillig å delta i ordningen. – Informasjon om søknadsprosedyren blir lagt ut på www.idrett.no, samt mail til alle klubbene. www.idrett.no – Brutto driftskostnader for forrige år (årsmøtegodkjent regnskap) danner grunnlag for søknaden.

42 42 Momskompensasjon – søknadsprosedyre i idretten – Brutto driftskostnader under kr 5 millioner => søker ved å registrere brutto driftskostnader i SportsAdmin (medlemssystemet) -Brutto driftskostnader over kr 5 millioner => eget søknadsskjema må benyttes og det må innhentes egen revisjonsbekreftelse på søknaden. -Aksjeselskap (AS) som er heleid av organisasjonsledd innenfor idretten kan søke om momskompensasjon. Disse må søke på eget skjema og innhente egen revisjonsbekreftelse på søknaden. Lønn er inkludert i brutto driftskostnader

43 43 Momskompensasjon – hva kan man forvente å få igjen? -Makismal kompensasjon er satt til 7% av brutto driftskostnader. -Man må påregne avkort i forhold til makismal kompensasjon.

44 44 Momskompensasjon – søknadsprosedyre 2014 – Mai 2014: informasjon sendes ut og det åpnes for innsending av søknader. – 15. august 2014 – siste frist for å sende inn søknad til NIF – Nov/des. 2014 – tildelingen av momskompensasjon blir offentliggjort på www.idrett.nowww.idrett.no – Desember 2014 – kompensasjonen vil bli utbetalt før 31.12 til bankkontonummeret som er registrert i SportsAdmin

45 45 Utvidet merverdiavgiftsplikt på idrettsområdet (Kulturmoms) ”Kulturmoms”

46 46 Kulturmoms 1.juli 2010 ble det innført moms på kultur i Norge. For idretten vil det si at det er innført en avgift: – med sats på 8% på inngangsbilletter til idrettsarrangement * – med sats 8% ved formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangement – med sats 25% på omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter)

47 47 *Kulturmoms på inngangsbilletter 8% mva på inngangsbilletter gjelder kun den mest profesjonelle delen av idretten: – Billettsalg på over kr 3 millioner i året – De to øverste divisjonene i fotball (menn) og den øverste divisjonen i ishockey (menn) må legge på 8% mva på inngagnsbilletten uavhengig av beløpsgrensen på kr 3 millioner i året Unntak: – Enkeltarrangement skal ikke belaste mva på inngangsbilletter selv om de overstiger kr 3 millioner.

48 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

49 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer – Gjelder bare lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen – Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes – Informasjon om ordningen og søknadssjema finnes på www. idrettsanlegg.no

50 50 Mva på interne tjenester

51 Mva-loven : § 3-12. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner (4) Omsetning av tjenester fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner til ledd innenfor samme organisasjon er unntatt fra loven. Det er et vilkår at tjenestene er direkte knyttet til organisasjonens ideelle virksomhet.

52 Mva på interne tjenester forts. -Dvs. at man kan fakturere interne tjenester uten mva til et annet organisasjonsledd -For at man skal kunne benytte seg av dette mva-fritaket må man KUN levere disse tjenestene til egne organisasjonsledd. Leveres og faktureres disse tjenestene til andre enn sine egne organisasjonsledd må ALLE tjenestene fakturere med mva

53 Frittstående kurs for regnskapsfører Gaver til idrettslag

54 Gaver til idrettslag -Giver kan få skattefradrag for gaver som er gitt til idrettslaget, se www.idrett.nowww.idrett.no -Vilkår for fradrag -Pengegave -Ingen motytelse -Bankbetaling -Oppgave over mottatt gavebeløp

55 Gaver til idrettslag -Rapporteringsprosedyre -Alle medlemmer i NIF skal rapportere til NIF -Informasjon omrapporteringsprosedyre blir lagt ut på www.idrett.nowww.idrett.no -1. desember 2014 -Åpnes for innrapportering -15. januar 2015 -Siste frist for innrapportering via www.idrett.nowww.idrett.no

56 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Grasrotandelen

57 Grasrotandel – inntektsmulighet for lagene Alle som tipper har mulighet til å gi 5% av tippesummen til et idrettslag (grasrotandel) Alle lag kan søke om å motta grasrotmidler www.grasrotandelen.no

58 For å bli grasrotmottaker: Registreres i frivillighetsregisteret (www.brreg.no) og godkjennes som grasrotmottaker.www.brreg.no

59 Grasrotandelen: Det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til Store inntektsmuligheter Grasrotandelen utbetales direkte fra Norsk Tipping tre ganger årlig, 1.januar, 1.mai, 1.september

60 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Tilskuddsordninger

61 Tilskuddsordninger -Lokale aktivitetsmidler (LAM) -Grunnstøtte til medlemsbaserte lag og foreninger -Fordeles av idrettsrådene -Utstyrsmidler -Tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler -Søknadsbasert -Oppstarts- og utviklingsstøtte -Søknadsbasert -Idrettsskoler for barn og ungdom kan søke -Helse og rehabilitetsmidler -Søknadsbasert -Alle idrettens organisasjonsledd kan søke Ytterligere informasjon om ordningene finnes på www.idrett.no

62 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Ressursbank for idrettslag

63 Følgende vil bli lagt ut på www.idrett.no under klubbguiden, klubbøkonomi:www.idrett.no ₋Økonomihåndbok for idrettslag - Norsk standard kontoplan tilpasset små idrettslag ₋Skjemaer for lønn og reiser ₋Mal for årsregnskap (resultatregnskap, balanse og noter) ₋Mal for budsjett (eksempel) ₋Mal for revisjonsberetning, styrets beretning mm ₋Sjekkliste for valgte revisorer ₋Rutinebeskrivelser ₋Andre maler, skjemaer mm

64 Oppsummering -Viktig med kjennskap til reglene og evnen til å vite at det finnes bestemmelser som regulerer de ulike områdene -Bruk kilder som -www.skatteetaten.nowww.skatteetaten.no -www.grasrotandelen.nowww.grasrotandelen.no -www.idrett.nowww.idrett.no -www.brreg.nowww.brreg.no -www.nav.nowww.nav.no

65 Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører


Laste ned ppt "Frittstående kurs for kasserer/regnskapsfører Økonomistyring og regnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google