Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske tannlegeforening Å være arbeidsgiver / ansatt Advokat Elisabeth Scarpello NTFs sekretariat NTFs landmøte 2008, fagdag for årskandidater og studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske tannlegeforening Å være arbeidsgiver / ansatt Advokat Elisabeth Scarpello NTFs sekretariat NTFs landmøte 2008, fagdag for årskandidater og studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske tannlegeforening Å være arbeidsgiver / ansatt Advokat Elisabeth Scarpello NTFs sekretariat NTFs landmøte 2008, fagdag for årskandidater og studenter

2 Den norske tannlegeforening Rollen som arbeidsgiver og ansatt Arbeidsgiver –Har en rett til å organisere arbeidet innenfor lovens rammer (jf. styringsretten) –Har et ansvar for sine ansattes hverdag Arbeidstaker –Arbeidsavtalen medfører arbeidsplikt –Plikt til å respektere pålegg fra arbeidsgiver innenfor visse grenser (jf. styringsretten). Assistenttannleger/leietannleger er ikke ansatt

3 Den norske tannlegeforening Sentrale dokumenter Arbeidsavtalen –Inkl. personalreglement, arbeidstidsordninger, arbeidsinstrukser Hovedtariffavtalen (HTA) Ulike særavtaler (for offentlig ansatte) Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml) –Vernelov –Håndheving Privat, gjennom rettssystemet Arbeidstilsynet

4 Den norske tannlegeforening 1.Lovpålagte forpliktelser ved ansettelse og oppsigelse 2.Arbeidsgivers styringsrett 3.Arbeidsgiveravgift, skattetrekk, ferie og Aa-registeret

5 Den norske tannlegeforening Ansettelse Arbeidsgiver står som utgangspunkt fritt til å ansette nye medarbeidere og bestemme hvilke oppgaver disse skal utføre Unntak: –Kan ikke kreve at arbeidssøker gir visse opplysninger (aml. § 13-4) –Ingen forskjellsbehandling av menn og kvinner (likestillingsloven § 4) –Oppsagte arbeidstakeres fortrinnsrett ved nyansettelser (aml. § 14-2) Ansettelse med prøvetid (aml. § 15-6) –Noe utvidet adgang til oppsigelse de første 6 måneder, men ikke kurant –Arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet, eller pålitelighet

6 Den norske tannlegeforening Ansettelse forts. Skriftlig arbeidsavtale (aml. § 14-5) –Plikt for arbeidsgiver –Avtalen skal foreligge snarest mulig og senest innen én måned etter at arbeidsforholdet begynte –Samme regler gjelder ved endring av arbeidsavtalen –Sanksjoner ved brudd Arbeidsavtalens innhold (aml. § 14-6) –Opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet –Loven gir en liste

7 Den norske tannlegeforening Oppsigelse Oppsigelsesfrist (§ 15-3) –Minst 1 måned gjensidig oppsigelsesfrist –Minst 2 og 3 mnd hvis har vært ansatt hhv. 5 og 10 år –Minst 4, 5 og 6 mnd hvis har vært ansatt over 10 år og fylt hhv. 50, 55 og 60 år (3 mnd oppsigelsesfrist for arbeidstaker) –Kan avtale lengre oppsigelsesfrist –Fristen løper fra den 1. i mnd etter at oppsigelsen er mottatt HTA kommune: 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet Oppsigelsesgrunn (§ 15-7) –Arbeidsgiver må ha saklig grunn –Konkret vurdering –Særlig oppsigelsesvern ved sykdom og graviditet (§§ 14-2, 14-3) Drøftelsesplikt før oppsigelse besluttes (§15-1)

8 Den norske tannlegeforening Formkrav til oppsigelse Aml. §§ 15-4 og 15-5 Skriftlig oppsigelse Leveres personlig eller i rekommandert brev Må inneholde nærmere bestemte opplysninger Overtredelse kan medføre at oppsigelse blir ugyldig

9 Den norske tannlegeforening 1.Lovpålagte forpliktelser ved ansettelse og oppsigelse 2.Arbeidsgivers styringsrett 3.Arbeidsgiveravgift, skattetrekk, ferie og Aa-registeret

10 Den norske tannlegeforening Styringsretten Som en følge av arbeidsavtalen har arbeidsgiver innenfor visse rammer bl.a. rett til å –Lede, fordele og kontrollere arbeidet på arbeidsplassen –Rett til å foreta ansettelser –Rett til å bringe arbeidsavtaler til opphør Styringsretten begrenses bl.a. av lovgivningen –Særlig arbeidsmiljøloven, –Også andre lover (bl.a likestillingsloven og helsepersonelloven) NB: Ikke styringsrett overfor assistenttannleger (selvstendig næringsdrivende – ingen arbeidsavtale)

11 Den norske tannlegeforening Eksempler Faglig utføring av arbeidet –Arbeidsgiver har rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet –Gjennomgang av journal –Må ikke stride mot helsepersonellovens krav om faglig forsvarlighet Pris på tjenestene som leveres Arbeidstid og ferie –Arbeidsgiver kan fastsette arbeidstiden (aml. § 10-4) Arbeidsavtalen kan begrense arbeidsgivers frihet –Overtid kan som utgangspunkt pålegges, men grenser (aml. § 10-6) –Ferieloven setter rammer og tidfesting av ferie skal drøftes.

12 Den norske tannlegeforening Eksempler forts. Endring av stillingens innhold –Antatt at stillingen må beholde grunnpreget/innenfor rammen av det inngåtte arbeidsforholdet. –Ved tolkning og utfylling av arbeidsavtalen må det bl.a. legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som anses rimelig Oppsigelser –Bare når det foreligger saklig grunn (”oppsigelsesvern”)

13 Den norske tannlegeforening 1.Lovpålagte forpliktelser ved ansettelse og oppsigelse 2.Arbeidsgivers styringsrett 3.Arbeidsgiveravgift, skattetrekk, ferie og Aa-registeret

14 Den norske tannlegeforening Penger til staten Arbeidsgiveravgift –Fastsettes som en fast prosent av lønnsinntekten (inkl. feriepenger og pensjonsinnskudd) til den enkelte arbeidstaker –Ulike prosentsatser for ulike deler av landet Flere avgiftssoner Fra 0% til 14,1% (lavest i Nord-Troms og Finnmark) Avhenger av hvor virksomheten utøves og er registrert Skatt på de ansattes lønn –Opprette egen konto for skattetrekk

15 Den norske tannlegeforening Feriepenger Alle arbeidstakere har rett til ferie: –Lovbestemt krav på 4 uker + 1 dags ferie pr. år. –Arbeidstakere over 60 år skal ha 1 uke ekstra –Mer ferie kan avtales, jf. HTA Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ferie Beregning av feriepenger –Prosent av arbeidstakers lønn i foregående år 10,2 % for arbeidstaker med 4 uker og 1 dag ferie 12 % for arbeidstaker med 5 ukers ferie 2,3 % skal tillegges for arbeidstaker over 60 år på lønn opp til 6G

16 Den norske tannlegeforening Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (”NAV Aa-registeret”) Registrere selskapet i arbeidsgiverregisteret –Arbeidsgiverdelen av Aa-registeret –Samordnet registermelding i Brønnøysund Registrere ansatte hos NAV –Senest fredag i uken etter at arbeidstaker har startet/sluttet –Mottar årlig utskrift av registeret som skal kontrolleres og returneres til NAV –Fremgangsmåter Aa-melding (via Altinn) Innrapportering via lønns- og personalsystem Brudd på registreringsplikten kan medføre ileggelse av gebyr og tvangsmulkt


Laste ned ppt "Den norske tannlegeforening Å være arbeidsgiver / ansatt Advokat Elisabeth Scarpello NTFs sekretariat NTFs landmøte 2008, fagdag for årskandidater og studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google