Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset kognitiv atferdsterapi for eldre med kronisk sykdom eller kognitiv svikt Minna Hynninen Psykologspesialist/førsteamanuensis NKS Olaviken alderspsykiatriske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset kognitiv atferdsterapi for eldre med kronisk sykdom eller kognitiv svikt Minna Hynninen Psykologspesialist/førsteamanuensis NKS Olaviken alderspsykiatriske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset kognitiv atferdsterapi for eldre med kronisk sykdom eller kognitiv svikt Minna Hynninen Psykologspesialist/førsteamanuensis NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus/UiB

2 Psykologisk behandling/KAT og eldre Cochrane review (2008): Kognitiv-atferdsterapi mer effektiv enn kontrollbetingelser for depresjon hos eldre Lite forskning og derfor mangelfullt kunnskap Review studier som har gjennomgått psykologisk behandling for angstlidelser hos eldre – alle viser at behandling har effekt (e.g. Pinquart & Duberstein, 2007; Thorp et al, 2009)

3 Behandling - fornuftig ressursbruk Psykisk helse spiller en stor rolle for mange eldres funksjonsnivå og livskvalitet Ved kronisk sykdom ofte større betydning enn nivå av sykdomsaktivitet Den psykiske helsetilstanden kan være avgjørende for omfanget av hjelpebehovet Psykologisk behandling kan gi bedre livskvalitet og bidra til at flere eldre klarer seg selv og kan bo lenger hjemme

4 Kognitiv status Somatisk Helse Premisser for psykologisk behandling (adapted from IA James, 2008) Frisk og aktiv Syk og lite aktiv Ingen svikt Høy grad av svikt (i) (ii) (iii) (iv)

5 Behov for å tilpasse behandling? JA, men ikke nødvendigvis pga høy alder eller normal aldring Bør vise hensyn til kontekst, kohort-effekter, og spesifikke utfordringer som en konsekvens av somatisk sykdom eller kognitiv svikt

6 Er det behov for å tilpasse psykoterapi / psykologisk behandling for eldre? Endringer i kognitive funksjoner (som følge av normal aldring eller demensutvikling) Eksekutive funksjoner – Trenger mer støtte til planlegging, organisering, strukturering, gjennomføring… Hukommelse – Flere gjentakelser, mer tid, støttetiltak Redusert tempo – Saktere tempo, mer tid Redusert oppmerksomhet (vedvarende/delt) – Kortere økter, fred og ro, fokus på en ting om gangen Somatisk sykdom Sykdomsrelaterte tanker, katastrofetanker Endringer i roller, tapsopplevelser Redusert mobilitet/svekket funksjon

7 Fleksibilitet -Terapi der pasienten er? -Hjelpemidler, støttestrategier -Pårørende/andre som støttespillere -Varighet og hyppighet av behandlingstimene (tlf kontakt?)

8 Kognitiv-atferdsterapi: Behandlingsmodell Behandlingsmodell utviklet av Stanley, Veazey et al. (2005) To hovedkomponenter: 1.KAT for generalisert angstlidelse i primærhelsetjeneste 2.Aktivitet/eksponering Tilpasning til eldre med kronisk somatisk sykdom eller kognitiv svikt Kognitiv atferdsterapeutiske komponenter for behandling av generalisert angst hos eldre -Psykoedukasjon -Avspenning -Kognitiv terapi -Søvnhygiene “Å øke aktivitetsnivået” – nøkkelkomponent i kognitiv atferdsterapi for behandling av depresjon. + Eksponering for angstprovoserende situasjoner

9 ”Å leve med KOLS” Gruppebehandling basert på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming, utviklet av Stanley, Veazey et al. (2005) Behandlingskomponenter: Psykoedukasjon/Undervisning om psykisk helse og KOLS Avspenning/pusteteknikker for anfallsmestring Kognitiv terapi: Tankefeller og selvinstruksjoner Aktivitet/eksponering for angst Søvnhygiene

10 Å leve med KOLS: Psykoedukasjon/undervisning Bevissthet om sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse/symptomer, egen mestringsstil Refleksjon og systematisk bearbeiding av egne aktivitetsmønstre Betydning av sosial støtte/relasjoner Stressreduksjon og problemløsning Aksept og toleranse, god egenomsorg

11 Kognitiv terapi: Fokus på sykdomsrelaterte tanker Sykdomspersepsjon («illness perception») - Våre private forestillinger om sykdom og symptomer Større betydning for tilpasning til sykdom enn nivå av sykdomsaktivitet (Maas, mfl., 2009, Hill, mfl., 2007) Dette er en alvorlig sykdom med mange symptomer Sykdommen kommer til å ha store negative konsekvenser for livet mitt Jeg kan ikke gjøre noe med sykdommen. Jeg holder ikke ut symptomene.

12 Aktivitetsplanlegging Sviktende motivasjon i forhold til daglige aktiviteter og unngåelse er vanlig ved KOLS og angst ”Hyggelige aktiviteter” for positiv stimulering, og gradvis eksponering for angstprovoserende situasjoner/aktiviteter Fysisk aktivitet Behov for hvile, ”pacing” av aktiviteter

13 A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in COPD Hynninen MJ, Bjerke N, Pallesen S, Nordhus IH, Bakke PS. Respiratory Medicine, 2010. Kvinner hadde høyere symptomnivå gjennom hele intervensjonen Yngre pasienter hadde mer angst og depresjon Yngre og eldre pasienter hadde like god respons til behandling Yngre pasienter i kontrollgruppen viste mer forverring sammenlignet med eldre pasienter

14 Kognitiv status Somatisk Helse Premisser for psykologisk behandling (adapted from IA James, 2008) Frisk og aktiv Syk og lite aktiv Ingen svikt Høy grad av svikt (i) (ii) (iii) (iv)

15 Psykologisk behandling for personer med kognitiv svikt? Læringsaspektet er en vesentlig del av terapeutiske prosesser - personer med demens sliter med å lære Hukommelse ikke er et ensartet fenomen - Ved Alzheimers sykdom i tidlig fase kan episodisk hukommelse være nedsatt, mens begrepskunnskap i stor grad kan være intakt. I senere faser kan prosedyrell hukommelse være inntakt Tilnærmingsmåter som tar vare på og utnytter gjenværende systemer for minne, og som bruker egnete prinsipper for læring og hukommelse, har vist seg å være vellykkete for å lære Kompensering og støtte for det som svikter – ta i bruk ressursene som er der

16 Kognitiv atferdsterapi ved kognitiv svikt Avhengig av grad og type av kognitiv svikt Kognitiv terapi stiller større krav til hukommelse, eksekutive funksjoner, språk, innsikt…i noen tilfeller kan være nyttig med strategier og teknikker som støtter hukommelse og læring Atferdsterapi kan brukes med de aller fleste Vekt på miljøterapi ved moderat-alvorlig svikt

17 KAT tilpasning ved kognitiv svikt Det kognitive prinsipp: Å systematisk tilnærme seg ett konkret problem av gangen hos pasienten, Kartlegge og oppsummere fakta Utforske sammen ulike tolkninger Komme med forslag til mulige tiltak Prøve ut mulige tiltak Situasjon – tanke – følelse (- tiltak) Med økende kognitiv svikt øker behov for støtte og hjelp fra andre (– pårørende, miljøpersonale)

18 Forskning En systematisk review (Sitzer et al, 2006): Den mest effektive behandlingen av denne pasientgruppen vil antagelig være en kombinasjon av medisiner, kognitiv atferdsterapi, og støtte og hjelp fra pårørende. Andre studier: KAT kan benyttes med eldre med kognitiv svikt/mild demens og angst/depresjon – mange har god effekt Werheid et al. (2011): CBT in combination with cognitive training reduces depressive symptoms and increases self-efficacy Kraus et al. (2008): CBT in combination with strategies for supporting learning and memory may reduce anxiety Spector et al. (2015): CBT feasible and effective for anxiety in dementia

19 KAT for eldre med kognitiv svikt Innhold (modulene) Enklere ferdigheter/komponenter Mer vekt på atferdsterapi (avspenning, aktivitet, eksponeringstrening) enn kognitiv terapi Struktur Kortere behandlingstimer, hyppig kontakt Pårørende/andre som medhjelpere Strategier for å støtte innlæring og hukommelse Bruk av kalendere, huskelapper osv Enkle instruksjoner, konkret språk, kommunikasjon “Spaced retrieval” Paukert AL, Calleo J et al. Peaceful Mind: an open trial of cognitive-behavioral therapy for anxiety in persons with dementia. International Psychogeriatrics 2010.

20 Viktig Behandling skal bidra til økt mestringsfølelse og selvtillit – ikke det motsatte Tilpasse kravene og arbeidsmetodene til pasienten – f eks er det hensiktsmessig å gi en arbeidsbok/skjema til pasienten? Kan man lage enklere skjema, enklere instruksjoner/handouts, enklere versjoner av modulene? Pasienten er alltid «egnet», men noen ganger er ikke våre behandlingsmetoder egnet for pasienten  må tilpasses

21 Pilot: KAT for angst hos eldre med kognitiv svikt, n=8 (Hynninen, Nordhus, Lunde) Inklusjon Har en pårørende som kan delta som “medterapeut” NPI Anxiety > 4 Demens alvorlighet (mild kogn svikt – moderat demens): KDV = 0.5 to 2.0 Ikke primært depressive plager

22 Anxiety in Dementia Kartlegging/mål Spørreskjema til pasient/pårørende, rater skalaer og klinisk intervju Angst: Anxiety severity: Rating Anxiety in Dementia (RAID), Neuropsychiatric Inventory (NPI) – Anxiety subscale Anxiety disorders: Structured Diagnostic Interview for DSM-IV (SCID) Depresjon Pårørende stress Livskvalitet Tilfredshet med behandling

23 Pilot: Deltakere, n=8 Demographics Age 68 to 86 yrs 5 women, 3 men 6 of collaterals spouses Dementia Alzheimer’s Disease (n = 5) Vascular Dementia (n = 2) Lewy-Body (n = 1) CDR: 0.5 (n = 1); 1.0 (n = 6); 2.0 (n = 1) Psychiatric Diagnoses Generalized Anxiety Disorder n=4 No diagnosis n=4

24 Mann, 70 år, mild kognitiv svikt Sliter med hukommelse, har innsikt i at hukommelse er svekket Panikkanfall, svettetokter, magebesvær, nattlige oppvåkninger, mørkeredd Forsøk på mestring: Sobril, klamring til ektefellen Ønsker hjelp for angstplager

25 Kvinne, 79 år, mild demens ved Alzheimers sykdom Bekymring, anspenthet, uro, søvnvansker, tretthet, ”sug i magen”, redd for å være alene Forsøk på mestring: Sobril, ”hengelås”, ringer datteren, tilbaketrekking og isolasjon Ønsker mer hjelp og støtte fra familien, at de stiller mer opp og er mer tilgjengelig

26 Psykoedukasjon/»sosialisering» Hva er kognitiv atferdsterapi/Hva er angst Tilpasse mengde informasjon og abstraksjonsnivå til pasienten Evt lage enklere handouts ABC-modellen kan ofte benyttes sammen med pasienten – evt som et verktøy for behandleren Problemformulering/mål for behandling Samarbeid med pasient/pårørende, allianse Grad av innsikt – noen ganger er det nødvendig å bruke tid på dette og ta flere runder Hjemmeoppgaver/egenoppgaver/handlingsplan Behov for hjelp /støtte, for å huske eller planlegge, strukturere og gjennomføre

27 Avspenning/mestringsverktøy Avspenningsøvelser kan være nyttig for de fleste Tilpasning - Det enkleste er å bare fokusere på pusten, evt puste dypt og rolig. Forestillingsbilder. Husketeknikker? F eks spaced retrieval?

28 Aktivitetsplanlegging/eksponering Aktuell for alle – men igjen, kan være varierende grad av behov for hjelp og støtte Å overvåke aktiviteter – tilpasning av skjema, behov for hjelp Planlegging av aktiviteter – tilpasning av skjema, behov for hjelp Å begynne å gjøre aktiviteter – huskehjelp, hjelp til å komme i gang, støtte til gjennomføring

29 Kognitiv terapi/tankeverktøy Å tenke om ens egne tanker blir krevende med økende kognitiv svikt – men kan likevel være aktuell ved mild kognitiv svikt eller mild grad av demens Vurdere om pasienten er i stand til å identifisere tanker og gjøre seg refleksjoner om tankeinnhold Evt vurdere andre alternativer, f eks «beroligende tanker» eller «hjelpesetninger» som et mestringsverktøy

30 Beroligende tanker Når jeg har sommerfugler i magen, kan jeg: 1.Puste rolig 2.Bruke beroligende tanker  Beroligende tanker: Dette kommer til å gå bra. Slapp av og trekk pusten dypt.

31 ”Spaced retrieval” 1. Terapeut: ”Hva kan du gjøre når du kjenner uro i magen” 2. Pasient: ”Jeg kan puste rolig” 3. Pasient og terapeut gjør pusteøvelsen sammen 4. Repetisjon med økende intervaller

32 Pilot Treatment sessions Average # = 8.5 Average duration = 41 minutes (Individual patient means = 35 to 58 minutes) Collaterals 3 patients had additional collaterals involved in treatment

33 Resultater, n=7 Angst: 5 ble bedre på Rating Anxiety in Dementia (RAID) 6 ble bedre på Neuropsychiatric Inventory (NPI) – Anxiety subscale Depression – 4 improved Collateral burden – 4 improved Quality of life – 5 improved (Improvement= 20% reduction in scores from baseline to 3 mths) Satisfaction with the treatment -4 very satisfied, 4 satisfied

34 Tilpasning av KAT – noen tips Be pasienten ofte om å gjenta ny informasjon med egne ord, og be dem om hjelp til å lage signalmateriale (f.eks. hukommelseskort, kalender) som gjør det lettere for dem å hente fram informasjon. Presenter informasjonen på en måte som gjør at den må tas i bruk umiddelbart. Etter at det nye materialet er presentert, kan du bruke mesteparten av økten på å øve på å bruke det.

35 …fortsetter Hjelp pasienten til å skape forbindelser mellom angst og negativt humør og de nye teknikkene han eller hun lærer. Fokuser gjentatte ganger på å lage forbindelser mellom beslektede emner. Inkluder motoriske aktiviteter i læringsprosessen så ofte som mulig for å fremme den prosedurale hukommelsen. Når du trener på å bruke signalmateriale, kan du for eksempel be pasienten plukke opp signalmaterialet, bruke det på riktig måte og deretter legge det tilbake på plass.

36 minna.hynninen@uib.no


Laste ned ppt "Tilpasset kognitiv atferdsterapi for eldre med kronisk sykdom eller kognitiv svikt Minna Hynninen Psykologspesialist/førsteamanuensis NKS Olaviken alderspsykiatriske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google