Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny tenkning rundt eksamen på PPU Digital examen – inte bara en avancerad skrivmaskin? Konferens Sunne 8 - ­9 oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny tenkning rundt eksamen på PPU Digital examen – inte bara en avancerad skrivmaskin? Konferens Sunne 8 - ­9 oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 ketil.mathiassen@ils.uio.no Ny tenkning rundt eksamen på PPU Digital examen – inte bara en avancerad skrivmaskin? Konferens Sunne 8 - ­9 oktober 2013. Karlstad Universitet

2  Bakgrunnen for digital distribuert eksamen  Studieløpene på PPU og digital eksamen  Utformingen av digital eksamen ved de ulike studieløpene  Gjennomføringen av digital eksamen  Erfaringsdeling med digital eksamen bygger på:  Observasjoner av gjennomføringen  Filming av utvalgte studenter under gjennomføringen  Spørreundersøkelser til studenter  Analyse av oppgavetekster og resultater  Samtaler med sensorer  Interne fagmøter  Funn og veien videre Struktur for presentasjonen

3 Revisjon av lærerutdanningen ved ILS  behov for en bedre, mer virkelighetsnær eksamen  økt validitet og reliabilitet  eksaminere alle studentene samtidig i store deler av studielitteraturen.  forskyve studentenes oppmerksomhet mot evnen til observasjon, analyse og refleksjon i lys av studielitteraturen.  virkelighetsnære utfordringer med tettere kobling mellom teori og praksis  teste studentene i flere deler av profesjonsutdanningen  undervisningsmetodene og eksamen må ses i sammenheng  læring gjennom eksamen  redusere kostnadene ved eksamen  stor endringsvilje blant faglige og administrative  ønske om å utvikle en digital skoleeksamen/hjemmeeksamen  ønske om en eksamen der juks ikke er et tema  papirløs eksamen Hvorfor digital eksamen?

4 Prosjektområder I dette utviklingsområdet arbeider vi med spørsmål knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Det er definert tre prosjektområder:  Å undersøke hvordan digitale læringsomgivelser kan styrke tradisjonelle undervisningsaktiviteter som forelesninger, seminarer og praksis  Å utforske hvordan digitale læringsomgivelser kan legge til rette for nye oppgavetyper som i enda større grad kan øke studienes kvalitet gjennom en økt integrering mellom aktiviteter på campus og i praksis  Å undersøke hvordan digitale læringsomgivelser kan styrke og bidra til å utvikle nye veilednings- og vurderingsformer gjennom blant annet samarbeidsteknologier og digital video ProTed 2012: Senter for fremragende lærerutdanning http://www.uv.uio.no/proted/http://www.uv.uio.no/proted/ Digitale læringsomgivelser

5 Årsenhet 60 studiepoeng  PPU ordinært løp 30 studiepoeng Årsenhet 50 studiepoeng i lektorprogrammet  PPU ordinært løp 20 studiepoeng  PPU ordinært løp 30 studiepoeng Teach First Norway 60 studiepoeng Tre studieløp – tre emner

6 Eksamen består av 3 eksamensdeler: 1.Praksis 2.Skriftlig 6-timers eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk primærfag 3.Hjemmeeksamen i fagdidaktikk sekundærfag 60 studiepoeng Eksamenskomponentene TFN

7 Test av mal - studentforventninger

8 Undersøkelser i forkant digital eksamen

9

10  rask prosess med å revidere eksamensformen programplan/emnebeskrivelsen  koblet på lokal IT tidlig når vi bestemte oss for digital eksamen  tidlig i kontakt med USIT (Universitetets Senter for InformasjonsTeknologi)  koblet på nettverket ved UiO, spesielt JUS/MED –  god backing fra fakultetet og UiO Forarbeid 1 TFN 2012

11  Valg av verktøy - gjenkjenningsfaktor det viktigste  Fronter (.com-versjonen) eller It´s learning. Hvor går UiO?  Studentene kjenner verktøyet, både som studenter og som lærere  Fronter har vært svært behjelpelig – arbeidsstue, support døgnet rundt  Bygde eget eksamensrom i Fronter  Brukere med kandidatnr og passord. Ikke harmonisert med FS  Studentene må teste egen teknologi  Backup dersom teknologien streiker under eksamen Forarbeid 2 Digital eksamensløsning & LMS

12 Distribuert digital eksamen - studenter kan gjennomføre eksamen hvor som helst med tilgang til alle hjelpemidler Eksamen henter temaene fra: 6 timer integrert digital hjemmeeksamen i matematikk eller naturfag PPU. 16 studenter våren 2012 og 17 studenter våren 2013 Undervisningsledelse og elevenes læring ---------------- Praksis ---------------- Klasseledelse og lærerrollen Elevvurdering ----------------- Praksis --------------- Differensiert undervisning

13  30 + 30 studiepoeng  Fokus på økt koherens mellom praksis, pedagogikk og fagdidaktikk:  Integrerte læringsutbyttebeskrivelser  Integrerte eksamensoppgaver  Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis  Integrerte undervisningsuker  2 hvert semester knyttet til overordnede tema Nytt studiedesign for PPU

14 Eksamenskomponenter PPU Emne 1  Semesteroppgave  Fagdidaktikk 1 og pedagogikk  4 eller 6 timers skriftlig eksamen  Fagdidaktikk 2 og pedagogikk 20 stp el 30 stp Emne 2  Praksis  FoU-arbeid  Fagdidaktikk 2 og pedagogikk  48-timers hjemmeeksamen  Fagdidaktikk 1 og pedagogikk 30 stp

15  Lage gode spørsmål fra studielitteraturen og forelesningene til bruk i Multiple choice  Opptak av filmer. Flere kameraer pluss ekstern lyd  Samtykkeerklæring for godkjenning  Finne sekvenser i opptakene og klippe disse til passe lengde. Sette sammen klippene - Adobe Pro CX6  Kvalitetssikre innholdet.  Utprøving av eksamensformen Forarbeid 3 Faglige

16 Informasjon til studentene Studentsikkerhet under eksamen Anonymitet Fortløpende kopiering av besvarelsen Felles mal for innlevering av besvarelse Kopi av egen besvarelse – innlevering Kvittering for innlevering Informasjon før og under eksamen Forarbeid 4 Administrasjon

17 Distribuert digital eksamen - studenter kan gjennomføre eksamen hvor som helst med tilgang til alle hjelpemidler Eksamen henter temaet fra: 4 timer integrert digital hjemmeeksamen PPU. 109 studenter vår 2013 6 timer integrert digital hjemmeeksamen PPU. 210 studenter høst 2013 Undervisningsledelse og elevenes læring ------------------- Praksis ---------------- Klasseledelse og lærerrollen

18 "Gjør kort rede for de viktigste observasjonene du har gjort i casen, og formuler en problemstilling som kan belyse hvordan du som lærer kan arbeide med et av temaene du har observert i casen, i ditt fagdidaktiske fag 2. Drøft problemstillingen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Du kan også trekke inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for egen argumentasjon." Eksamensoppgaven

19 TFN 2012TFN 2013PPU 2013 Alt 1PPU 2013 Alt 2 LMS: Fronter Studenttest av eksamen – miniversjon med vurderingskriterier Eksamen gjennomført: 6 timer LMS: Fronter Studenttest av eksamen - miniversjon med vurderingskriterier Eksamen gjennomført: 6 timer Servereløsning – eksamen.uio.no Kartlegging digital status blant studentene 1. Testkjøring med spørre- undersøkelse 2. Testkjøring med spørre-undersøkelse En uke før eksamen -> Alt 2 LMS: It`s learning Studenttest av eksamen – miniversjon med vurderingskriterier Eksamen gjennomført: 3 timer Prosessen gjennom tre eksamensløsninger Nytt studieløp 30 stp + 30 stp. Ny eksamen Gammel ordning 60 stp. Ny eksamen

20  PC – en skjerm per student – win7 - headset  En person fra adm tilstede under hele eksamen  Ingen tekniske problemer  Ingen tekniske spørsmål fra studentene Gjennomføring av eksamen TFN

21 Eksamensdesignet TFN DEL 1 – Multiple Choice Randomisert uttrekk 32 sp 30 minutt Teste bredde Ingen hjelpemidler Når ferdig, ikke mulig å gå tilbake DEL 2– Drøfte teori Velge en av to problemstillinger 1,5 time Teste teoretisk kunnskap Alle hjelpemidler, også samarbeid DEL 3– Videocase 1 klipp på 15 min 4 timer Teste evne til å observere, analysere og anvende teori Alle hjelpemidler, også samarbeid Læringssti: prøve 1/12Læringssti: oppgave 3/12Læringssti: oppgave 8/12 Gjennomførte eksamen15. mai med 16 studenter på campus med UiO-maskiner

22 Vår struktur i Fronter

23 Informasjon før oppstart

24 Bekreftelse på lest info

25 Multiple choice Del 1

26 Videocase del 3

27 Gjennomføring av eksamen

28

29 Studentenes evaluering av digital eksamen HJELPEMIDLER? ”Brukte notater fra studielitteraturen samlet i en digital mappe, for å finne raskere frem til relevant litteratur.” ”Jeg brukte wikipedia en gang for å undersøke et faguttrykk som ble brukt i videocasen. Jeg var usikker på om fagbegrepet ble brukt feil fra læreren sin side.” ”Det er flott at vi kan bruke alle hjelpemidler, men da vi hadde veldig dårlig tid, rakk jeg ikke benytte meg av disse” SAMARBEID? ”En veldig bra eksamensform. Likte spesielt godt friheten vi hadde underveis, f.eks det å kunne gå på toalettet uten vakt, og å kunne snakke litt med andre i gangen utenfor.” ”Vi snakket litt om videocasen og delte observasjoner. Snakket litt om ulike didaktiske og pedagogiske elementer vi mente var sentrale å trekke inn.” ”Hadde litt samtaler om innhold og diskusjon rundt skrivingen. Hadde en mulighet for å lese gjennom for hverandre, men tiden strakk ikke til for dette.”

30 Resultater MC 2012

31 Resultater MC 2013

32 Spørreundersøkelse til studenten etter eksamen

33 Studentenes erfaringer med videocasen

34  Teknikken fungerte  Studentene fornøyde  Faglig fornøyd med kvaliteten på besvarelsene (A til D)  Oppskalering til hele PPU (400+ studenter)  Gjøre om til tidsbegrenset hjemmeeksamen  LMS eller annen (egen) løsning Vår vurdering av digital eksamen og veien videre 1

35 Utfordringer med Fronter: Videoformatet Shockwave, dårlig kapasitet på store filer. Vi kjørte videoen eksternt via USITs streamingserver (åpnet tilgang under eksamen) Ønske 1 - lettere administrering av streamingsserveren Ønske 2 - Samle all multimedia på en stor UiO- server med mulighet for metatagging Produsere flere caser i samarbeid med… Øke antall spørsmål til bruk i multiple choice Vår vurdering av digital eksamen og veien videre 2

36 Multiple choice. Selvrettende Det er ingen andre kriterier for vurderingen i komponent 1 enn riktig eller galt. Hvert riktige svar gir ett poeng. Du får ikke minuspoeng om du svarer feil. Alle spørsmålene står på en side og hvert spørsmål har kun ett alternativ. Hvis du krysser av på mer enn ett svaralternativ blir svaret regnet som ugyldig. Åpen oppgave. Teori Vise innsikt i en problemstilling ved aktiv bruk av teori knyttet til temaet for oppgaven. Vurdert etter forståelsen av problemstillingen og evnen til å utnytte relevant teori aktivt i løpende tekst. Viser til vurderingskriterier Åpen oppgave. Observasjon – knytte sammen praksis og teori. Vise evnen til observasjon og analyse. Avgrense en utfordring som kommer til uttrykk gjennom casen og drøfte den ved aktiv bruk av studielitteraturen Vurderingsformene ved en slik eksamen

37 Eksamensdesignet 6 timer eksamen DEL 1 – Multiple Choice Dobbelt randomisert uttrekk 32 sp 25 minutter Når studentene er ferdig og har levert, er ikke mulig å gå tilbake 1 Forsøk DEL 2– Drøfte - teori Sitat som skal drøftes i lys av fagdidaktisk og pedagogisk teori 1,5 time Ingen fastsatt lenge på besvarelsen Se formelle og faglige krav DEL 3– Videocase Én videocase på 8 til 10 min. Oppgave- formuleringen kjent 4 timer Ingen fastsatt lenge på besvarelsen Se formelle og faglige krav Vektes med 1/4 Vektes med 1/2 Eksamen gjennomføres på egne maskiner hvor som helst. Alle hjelpemidler tillatt. Også samarbeid

38 Eksamensdesignet 4 (5) timer eksamen DEL 1– Drøfte - teori Sitat som skal drøftes i lys av fagdidaktisk og pedagogisk teori 1,5 time Ingen fastsatt lenge på besvarelsen Se formelle og faglige krav DEL 2 – Videocase Én videocase på 8 til 10 min. Oppgave- formuleringen kjent 2,5 timer (3,5 timer) Ingen fastsatt lenge på besvarelsen Se formelle og faglige krav Vektes med 1/4Vektes med 3/4 Eksamen gjennomføres på egne maskiner hvor som helst. Alle hjelpemidler tillatt. Også samarbeid

39 Samarbeid med andre studenter

40 Formålet med denne eksamensoppgaven er at du skal vise innsikt i og forståelse for sentrale fagbegreper og evne til å anvende disse i analyse og drøfting av et case. Skriftlig individuell eksamen integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 2. Oppgave Skriftlig 4-timers individuell eksamen består av to deloppgaver. Deloppgave 1 – vise innsikt i og forståelse for sentrale fagbegreper I denne deloppgaven skal du vise breddekunnskap i pedagogikk og fagdidaktikk 2 ved at du blir utfordret på sentrale temaer i studiet. Du skal:  definere begreper i en flervalgsoppgave  besvare spørsmål knyttet til fagdidaktisk og pedagogisk teori Deloppgave 2 – vise evne til å anvende sentrale fagbegreper i analyse av et case I denne deloppgaven skal du analysere og drøfte et case i lys av aktuell pedagogisk og fagdidaktisk teori, og relevante erfaringer fra praksis. 4.2. Eksamen del 2 Skriftlig 4-timers individuell eksamen

41 Du skal: gjør kort rede for sentrale observasjoner analyser dine observasjoner og formuler en problemsstilling drøft problemstillingen i lys av aktuell fagdidaktisk og pedagogisk teori foreslå relevante endringer og begrunn disse Eksempel på caser caser: Presentasjon av nytt lærestoff, Oppstart time, Fagsamtalen og undervisningsplanlegging http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-test/ Deloppgave 2 el 3. Digitale caser Eksamen henter temaet fra: TFNPPU Klasseledelse og lærerrollen Undervisningsledelse og elevenes læring Elevvurdering Differensiert undervisning

42  MC fungerer tilfredsstillende så langt, men mye arbeid med å lage gode spørsmål (stamme) med påfølgende distraktører og nøkkel.  Mange faglige må bli utfordret i arbeidet og kvalitetssikret spørsmålene i lys av studielitteraturen  Valg av form. Mao Det må være minst mulig tekst som orientering og stimuli. Stamme – nøkkel - distraktører  Løpende revisjon av databasen med spørsmål i lys av studielitteraturen. Vedlikehold. Arbeidsgruppe/testpanel  Knytte oppgaver også inn mot sentrale forelesninger. Forelesere med ansvar for spørsmål – stamme – distraktører - nøkkel  MC gir høy grad av validitet og reliabilitet  MC likebehandler på tvers av fag og studentene opplever en slik felles prøveform som rettferdig Erfaringer og utfordringer innen de ulike delene av vår eksamensform. Første del: Multiple choice

43 Karakterfordeling mellom fag – semesteroppgave. Vektes med 30 %

44 Eksempel: «En ledelse med høy grad av lærerkontroll kan innebære en autoritær lederstil som ikke bidrar til selvregulering, mestringsopplevelser og motivasjon hos den enkelte elev. Høy grad av elevkontroll kan derimot uttrykke en lederstil der læreren ikke har nødvendig struktur for læring.» Udir 2013 «Bedre læringsmiljø.» Drøft innholdet i lys av fagdidaktisk- og pedagogisk teori med vekt på praksiserfaringer.  Skiller i større grad studenter som har innsikt og de som ikke har gjennom innholdet i besvarelsen, struktur og referanser i løpende tekst  Innføre krav til refr i løpende tekst og litteraturliste APA-stil  Ulike erfaringer med sjangeren  Økt krav til bruk av teknologi  Utnytte andre ressurser, også fra internett Erfaringer og utfordringer innen de ulike delene av vår eksamensform. Andre del: Teoretisk fordypning

45  Stor forskjell i hvordan de bruker casen i lys av teoretisk kunnskap i fagdidaktikk, pedagogikk og praksiserfaringer  Ulikt hvordan de skriver seg inn i tematikken  Ulik evne til observasjon og analyse – hva står sentralt. Formulere en problemstilling  Ulik evne til kritisk distanse og tiltaksvilje  Store forskjeller i teoretisk refleksjon og drøfting i møte med problemstillingen «De studentene som har utviklet teoretisk innsikt i møte med praksisfeltet og formidler dette på en god måte skårer høyt.» Erfaringer og utfordringer innen de ulike delene av vår eksamensform. Tredje del: Analyse av case

46 IKT Torgeir Christiansen og Kenneth Nymoen ILS Media Egil Thon fagdidaktiker i media – film ILS Faglig Janne Th. Scheie og Atle Hjort-Larsen (2010 til 2012) Ketil Mathiassen fagdidaktiker (faglig ansvarlig for digital eksamen) ILS Administrativt ansvarlig Maike Luimes, Markus Keller og Jonas Jøssun (2010 til 2012) Ekstern støtte Fronter - DLM-gruppa ved UiO - Elever og lærer ved Eikeli vgs, Nesodden vgs og Flåtestad skole Ressurser

47 Når man er en Bjørn med Bare Liten Forstand, og man tenker på Ting, så er det ofte at Tingen kjennes mye lurere ut når den er inni deg enn når den kommer ut og andre kan se på den

48 Mathiassen, K. (2012) Skoleeksamen med PC og alle hjelpemidler tillatt Presentasjon av erfaringene knyttet til PPU Teach First. «Ja takk - begge deler.» Tromsø; Norgesuniversitetet Innlegget Mathiassen, K. (2012) Forskningstorget UV UiO Tromsø; NorgesuniversitetetInnlegget Mathiassen, K (2012) Presentasjon HiB Mathiassen, K (2013) Rapport syret ved ILSRapport syret ved ILS Tidligere presentasjoner og rapporter


Laste ned ppt "Ny tenkning rundt eksamen på PPU Digital examen – inte bara en avancerad skrivmaskin? Konferens Sunne 8 - ­9 oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google