Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye helsekrav til førerrett Steinkjer, Namsos og Levanger juni 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye helsekrav til førerrett Steinkjer, Namsos og Levanger juni 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye helsekrav til førerrett Steinkjer, Namsos og Levanger juni 2016

2 Program for dagen 08:30: Velkommen og presentasjon 08:30-09:15Introduksjon til nytt regelverk 09:30-10:15Legens rolle i førerkortsaker 10:30-11:15Svekket synsfunksjon 11:15-11:45Lunsj 11:45-12.30 Legemiddelbruk og rus 12:45-13:30Psykisk lidelse og kognitiv svikt. Førlighet. 13:45-14:30Anfall og bevissthetsforstyrrelser 14:45-15:30Hjertesykdom og diabetes 15:30:Oppsummering og avslutning

3 Introduksjon til nytt regelverk

4 Offentlig myndighet på førerkortfeltet Statens vegvesen/trafikkstasjonene Politiet Fylkesmannen

5

6 Hvorfor reform av førerkortfeltet? Årlig ca 15.000 søknader om dispensasjon på landsbasis I tillegg mottak av meldinger fra helsepersonell og rådgivningsvirksomhet Sterkt økende saksmengde over år Opp mot 90% av søknadene for enkelte sykdomsgrupper innvilges Ønske om å forenkle saksgangen

7 01.10.16 Hva blir nytt? Ikrafttreden av nye helsekrav Terskel for at helsekrav er oppfylt senkes stort sett Skjerping av krav for enkelte grupper Terskel for å få innvilget dispensasjon heves betydelig

8

9 Legeforeningen «Legeforeningen mener det er hensiktsmessig at helsekravsbestemmelsene endres slik at de fleste som i dag får dispensasjon kan få retten til førerkortavklart hos legen ved at helsekravene fremgår klarere og mer detaljert i forskrift med vedlegg».

10 Nytt vedlegg 1 - oversikt Kapittelinndeling – totalt 19 kapitler Tre innledende kapitler 14 kapitler om ulike sykdomstilstander Ett kapittel om «Andre sykdommer og helsesvekkelser Overgangsbestemmelser

11 Videre arbeid på førerkortfeltet Førerkortforvaltningen under lupen – fase to i reformarbeidet Ny meldepliktforskrift

12 Krav til den som har førerkort

13 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Vegtrafikkloven § 21. Alminnelige plikter Første ledd: Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

14 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Vegtrafikkloven § 24 Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis Fjerde ledd: Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers. Han må ha tilstrekkelig syn og førlighet, nødvendig fysisk og psykisk helse og ha bestått førerprøve. Ved kjøring til førerprøve anses kandidat som fører av motorvognen. [..]

15 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Vegtrafikkloven § 24 Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis Syvende ledd: Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf. § 34.

16 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Førerkortforskriften, vedlegg 1 – Helsekrav: § 2. Generelt krav til helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse. Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted. Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48.

17 Mer om legens rolle

18 Legen som sakkyndig Ved utfylling av helseattest opptrer legen som sakkyndig for vegmyndigheten. Ansvar for å foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt Attesten må fylle de krav som fremgår av helsepersonelloven § 15

19 Søker om førerrett Lege Statens vegvesen/ trafikkstasjonen Statens vegvesen/ trafikkstasjonen

20 Objektiv vurdering av helsekravene: Faktiske forhold - søkers helsetilstand Er saken tilstrekkelig utredet? Hva er helsekravet for tilstanden? Er alle vilkår i helsekravet oppfylt? Konklusjon

21 Hva er helsekravet for tilstanden? § 16. Helsekrav ved nevrologiske sykdommer Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. § 17. Spesielle bestemmelser ved noen nevrologiske sykdommer For nevrologisk sykdom som inngår i tabellen i annet ledd, gjelder bestemmelsene i tabellen. Listen i tabellen er ikke uttømmende. De generelle helsekravene i § 16 gjelder ved all nevrologisk sykdom.

22 Hva er helsekravet for tilstanden? ABC SykdomFørerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 1.Kronisk nyresviktHelsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil fem år av gangen. Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen.

23 Hva er helsekravet for tilstanden? A Alkohol Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko B Førerkortgruppe 1 Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. C Førerkortgruppe 2 og 3 Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

24 Hva er helsekravet for tilstanden? ABC Blodgassmåling ved havnivåFørerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 1. Stabile verdier for blodgasser: pO 2 > 7,3 kPa og pCO 2 < 6,7 kPa Helsekrav oppfylt. Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser. 2.Når stabile verdier for blodgasser: pO 2 > 7,3 kPa og pCO 2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under kjøring Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom a)tilstanden er stabil b)det ikke foreligger kognitiv svekkelse og c)det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen. Helsekrav ikke oppfylt.

25 Repetisjon: Legen som sakkyndig Ved utfylling av helseattest opptrer legen som sakkyndig for vegmyndigheten. Ansvar for å foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt Attesten må fylle de krav som fremgår av helsepersonelloven § 15

26 Attesten må oppfylle krav i helsepersonelloven Helsepersonelloven § 15 første ledd: Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, erklæringen o.l. Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven, skal ikke utstede attest, erklæring o.l.

27 Krav – helsepersonelloven § 15 Varsom, nøyaktig og objektiv Attesten skal være korrekt, og bare inneholde opplysninger som er nødvendig for formålet Inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottaker og for formålet med attesten Klargjøre dersom attesten bygger på en begrenset del av de relevante opplysninger legen har Habilitet

28 Helseundersøkelsen § 5. Undersøkelsen av førerkortsøker Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal ut over en generell helseundersøkelse omfatte: a)undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel) b)vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser c)undersøkelse av førlighet d)vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler e)blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet.

29 Søker skal gi informasjon § 6. Plikt til å gi informasjon Søker skal ved legeundersøkelsen legge fram gyldig legitimasjon med navn, fødselsnummer eller D-nummer med mindre legen fra tidligere er godt kjent med pasienten. Tilsvarende overfor optiker. Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Samtykker i egenerklæring på at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering.

30 Når skal helseattest fremlegges? § 4 første ledd. Helseattest Helseattest skal fremlegges a)når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt b)ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3 c)ved utvidelse av førerkortet til høyere førerkortgruppe d)ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning e)ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år

31 Når er det tilstrekkelig med attest for synsfunksjonen? § 4 tredje ledd: For person under 75 år som bruker synskorrigering under føring av motorvogn eller er pålagt i førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til attest for synsfunksjonen og egenerklæring om helse, dersom fullstendig helseattest ikke kreves av andre grunner. Det samme gjelder ved nedsatt sidesyn, dobbeltsyn, nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet.

32 Nærmere om legens konklusjon Helsekrav oppfylt/ ikke oppfylt – må som i dag presiseres for de enkelte klasser Varighet på helseattesten: Vanlig varighet Tidsbegrenset varighet i henhold til konkret angivelse i helsekravet Rett til å tidsbegrense attesten ytterligere

33 Varighet på helseattesten 18.Morbus MenièreHelsekrav oppfylt der anfallene kommer varslet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist i øre-nese- halssykdommer etter to år uten anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år før førerett kan gis med vanlig varighet.

34 Tidsbegrensning av førerretten Førerkortforskriften § 4-3 Førerretten kan tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging Førerretten kan når særlige helsemessige forhold hos søker gjør det nødvendig, der helsekravene ikke er oppfylt, begrenses til kortere gyldighetstid enn det normale

35 Hva når søker ikke er fornøyd med legens konklusjon av helsekravene? Fornyet vurdering hos annen lege Denne legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering, jf. § 6 Søke om dispensasjon Klage til Fylkesmannen - tilsynssak

36 Hva med helseattesten?

37 Overgangsregler for helseattester Ny høring med følgende forslag: Søknad om førerett innkommet før 01.10.2016 behandles etter bestemmelsene i vedlegg 1 på søknadstidspunktet Helseattest utstedt før 01.10.2016 kan benyttes i en overgangsperiode på seks måneder fra 01.10.16.

38 Leger, optikere og psykologers meldeplikt

39 Helsepersonells meldeplikt Helsepersonelloven § 34, 1. ledd Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. F 13.07.1894 nr 1467 Forskrift om legers melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav

40 Vilkår for melding: «ved undersøkelse finner» «pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig» – skal meldes etter regler i meldepliktforskriften Oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet

41 Melding i henhold til meldepliktforskriften Der legen antar at innehaver har en midlertidig helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 måneder: gjøre innehaver oppmerksom på at vedkommende ikke kan kjøre journalføre denne advarselen

42 Melding i henhold til meldepliktforskriften Varig helsesvekkelse eller midlertidig helsesvekkelse ut over 6 måneder der denne vil medføre at det er uforsvarlig at vedkommende kjører: Skriftlig advarsel til den det gjelder, ligger i journal Angi hvilke førerkortklasser advarselen gjelder Opplyse at vedkommende selv plikter å melde fra om helsesvekkelsen til fylkeslegen – vegtrafikkloven § 24, syvende ledd Melding om at slik advarsel er gitt sendes fylkeslegen med vurdering av om førerrett bør inndras helt eller delvis

43 Melding i henhold til meldepliktforskriften Meldingen må angi en klar medisinskfaglig begrunnelse med vurdering av helsekraven Konklusjon – helsekrav ikke oppfylt Ved tvil: søk råd hos Fylkesmannen ved tvil om forholdet kan ha innvirkning på kjøreferdigheten eller – skikketheten, eller om forholdet er midlertidig

44 Hvem har plikt til å sende melding til fylkesmannen? Opplysningsplikten er et individuelt lovpålegg. Denne plikten til å sende melding gjelder derfor i prinsippet enhver lege, psykolog eller optiker som har befatning med pasienten. Å sende melding kan ikke overlates til andre Ved sykehusopphold for tilstand som utløser meldeplikt, bør melding sendes straks grunnlaget for meldingen er klart

45 Melding - om at de helsemessige vilkår for å inneha førerkort ikke er oppfylt Lege, psykolog, optiker Fylkesmannen Vurderer om helsekravene er oppfylt og gir uttalelse Førerkort- innehaver Politiet Inndrar førerrett (førerkort) Politidirektoratet Behandler klager Klage Tilrådning Melding Jf helsepersonellovens § 34

46 Når kan kjøring gjenopptas? Når helsekravene igjen er oppfylt, eller Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra helsekravene

47 Dispensasjon fra helsekravene etter nytt regelverk Søknader innkommet før 01.10.16 Overgangsregler i tre år Ny dispensasjonsbestemmelse Dispensasjon kun hvis det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen.

48 Litt om Statens vegvesens myndighet på førerkortfeltet Utsteder førerkort Midlertidig kjøretillatelse Kjørevurdering

49 Litt om politiets myndighet på førerkortfeltet Mottar meldinger fra fylkesmannen og tilbakekaller førerrett Tilbakekall av førerrett på grunn av vandel eller manglende edruelighet Behandler bekymringsmeldinger om førerkort fra egen etat Kan pålegge legeundersøkelse og ny førerprøve

50 Politiet Fylkesmannen Førerrett- innehaver Bekymringsmelding Lege

51 Fylkesmannens tilsynsansvar Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i fylket, herunder personell som yter helse- og omsorgstjenester Tilsynsansvar også med legenes arbeid på førerkortfeltet Statens Helsetilsyn har gitt flere advarsler til leger som følge av brudd på meldeplikten

52 Nærmere om helsekravene

53 Hvordan er resten av kurset bygd opp? Faglig innledning etterfølges av gjennomgang av praktiske eksempler (kasuistikker). Kasuistikkene har til hensikt å belyse de mest sentrale helsekravene. Ikke alle helsekravene vil bli omtalt. Målet er at kursdeltakerne skal få innsikt i hvordan man skal bruke den nye forskriften i sitt møte med pasient som vil søke om førerrett.

54 Hvordan er resten av kurset bygd opp? Noen kauistikker vil være identiske, men at spørsmålene vil være rettet mot ulike førerkortgrupper. Kasuistikkene vil bli i all hovedsak bli gjort ved PSOAP-akronymet: Problem Sykehistorie Objektivt Analyse Plan

55 Oversikt over sykdomskapitlene Kap. 4Syn Kap. 5Hørsel Kap. 6Kognitiv svikt Kap. 7Nevrologi Kap. 8Epilepsi Kap. 9Bevissthetstap Kap. 10Søvn Kap. 11Hjerte Kap. 12Diabetes Kap. 13Psykisk lidelse Kap. 14 Bruk av midler Kap. 15 Respirasjon Kap. 16Nyresykdom Kap. 17 Førlighet Kap. 18 Andre sykdommer

56 Hvordan er vedlegg 1 bygd opp? Utstrakt bruk av tabell Tabell med kolonne A, B og C, og flere numre per paragraf for ulike tilstander som tilhører samme sykdomskategori Differensierte helsekrav etter førerkortgruppe

57 Differensierte helsekrav Helsekravene er strengere jo større trafikksikkerhetsrisiko kjøretøyet representerer: Gruppe 1: BE og lettere klasser Gruppe 2: C1E (liten lastebil) og CE stor lastebil Gruppe 3: D1E (minibuss) og DE (buss), kompetansebevis for persontransport/utrykning, godkjenning som trafikklærer, kjøreseddel (drosje)

58 Svekket synsfunksjon og førerkort

59 Helsekrav til synsfunksjon – § 9 nummer 1 og 2 ABC Førerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 1.Synsstyrke Minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet 2.Synsfelta)minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og b)ingen utfall innenfor en radius på 20 grader ved blikk rett fram a)minst 160 grader vidt i horisontalplanet, 70 grader til hver side og 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og b)ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett fram

60 Bruk av briller/linser § 10. Krav til optisk korreksjon Maksimal tillatt korreksjon for førerkortgruppe 2 og 3 ved bruk av briller er pluss åtte dioptrier. Dersom optisk korreksjon (ved bruk av briller, kontaktlinser e.l.) er nødvendig for å oppfylle ovenstående krav, skal det stilles vilkår om at nødvendig korreksjon tåles godt og benyttes under føring av motorvogn.

61 Helsekrav til synsfunksjon forts.- § 9 nummer 3, 4 og 5. 3.Dobbeltsyn Helsekravet er oppfylt etter tre måneder dersom optiker eller øyelege attesterer at det er gjennomført tilfredsstillende kompenserende tiltak og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Helsekrav ikke oppfylt. 4. Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye Helsekravet er oppfylt når optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon. Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. 5.Tap av syn på ett øyeHelsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Helsekrav ikke oppfylt.

62 Saksgang ved kjørevurdering Kjørevurdering der dette er et vilkår for førerrett etter vedlegg 1 § 9 Kjørevurdering ellers § 11 Svekket førlighet Øvrige sakstyper

63 Kjørevurdering § 9 Lege vurderer helsekravet Førerkortsøker Kjørevurdering ved Statens vegvesen

64 Kjørevurdering i andre saker Lege vurderer helsekravet Førerkortsøker Kjørevurdering ved Statens vegvesen Fylkesmannen anmoder om kjørevurdering

65 Øvrige synsfunksjoner Krav i EU-direktiv: helsekrav for gruppe 2 og 3 er ikke oppfylt dersom kontrastfølsomheten er nedsatt Helsekrav til mørkesyn, blendingsfølsomhet og kontrastfølsomhet for øvrig fremgår av § 13

66 P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler (grid) test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler (grid) test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

67 P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann og ambulansesjåfør oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann og ambulansesjåfør oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

68 P: Synsfeltutfall S: 42 år gammel kvinne, oppsøker lege tre dager etter symptomdebut. Forteller at hun har en «skygge» som følger blikket på høyre øye. Ingen smerter. Blir innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp. O: Visus venstre 0,9, høyre 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot høyre. Går inn til 20 grader (vurdert monookulært). Binokulært er synsfeltet utbredelse begrenset til 40 grader fra sentrum mot høyre. Normalt synsfeltutbredelse venstre side. A: Netthinneløsning. Øyelege vurderer at synsfeltutfallet trolig er varig, men er usikker. P: Kontroll hos øyelege. P: Synsfeltutfall S: 42 år gammel kvinne, oppsøker lege tre dager etter symptomdebut. Forteller at hun har en «skygge» som følger blikket på høyre øye. Ingen smerter. Blir innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp. O: Visus venstre 0,9, høyre 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot høyre. Går inn til 20 grader (vurdert monookulært). Binokulært er synsfeltet utbredelse begrenset til 40 grader fra sentrum mot høyre. Normalt synsfeltutbredelse venstre side. A: Netthinneløsning. Øyelege vurderer at synsfeltutfallet trolig er varig, men er usikker. P: Kontroll hos øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

69 P: Øyeskade S: 28 år gammel mann og vogntogsjåfør. I forbindelse med lasting ryker en lastestropp. Dette resulterer i at et fragment treffer mannen og gir en penetrerende øyeskade på venstre øye. O: Ved undersøkelse finnes visus 0,7 venstre øye. Visus høyre side 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot venstre. Synsfeltet utbredelse er begrenset til 55 grader fra sentrum mot venstre. Normalt synsfeltutbredelse høyre side. A: Synsfeltutfall, trolig irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. P: Øyeskade S: 28 år gammel mann og vogntogsjåfør. I forbindelse med lasting ryker en lastestropp. Dette resulterer i at et fragment treffer mannen og gir en penetrerende øyeskade på venstre øye. O: Ved undersøkelse finnes visus 0,7 venstre øye. Visus høyre side 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot venstre. Synsfeltet utbredelse er begrenset til 55 grader fra sentrum mot venstre. Normalt synsfeltutbredelse høyre side. A: Synsfeltutfall, trolig irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

70 P: Øyeskade S: 22 år gammel mann. Truffet av fyrverkeri i ansiktet. Brannskade i ansiktet, og omfattende øyeskade høyre øye. O: Ved undersøkelse før utskrivelse fra sykehus finnes visus 1,0 venstre øye. Visus høyre side redusert til fingertelling. Synsfelt undersøkelse viser at øyeskaden primært har affisert skarpsynet. Perifert synsfelt tilnærmet normalt. A: Visustap, irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. P: Øyeskade S: 22 år gammel mann. Truffet av fyrverkeri i ansiktet. Brannskade i ansiktet, og omfattende øyeskade høyre øye. O: Ved undersøkelse før utskrivelse fra sykehus finnes visus 1,0 venstre øye. Visus høyre side redusert til fingertelling. Synsfelt undersøkelse viser at øyeskaden primært har affisert skarpsynet. Perifert synsfelt tilnærmet normalt. A: Visustap, irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

71 Bruk av midler som påvirker kjøreevnen

72 Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker Folkehelseinstituttet 2012 I 42% av sakene ble det funnet konsentrasjoner over straffbarhetsgrensene (65% i eneulykker) Alkohol over 0,2 promille i 25% av prøvene Narkotika i 14% av prøvene Legemidler i slike konsentrasjoner i 16% av prøvene

73 Generelt helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

74 Alkohol - § 36 nummer 1 ABC AlkoholFørerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 1.Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.

75 Dokumentasjon for rusfrihet Kontrollopplegg hos fastlege og krav om totalavhold 1 måned Analyse av EtG/EtS i urin 2 ganger per uke i denne måneden, eller x 1 pr uke og 2 stikkprøver i løpet av måneden Mandag anbefales som en av de faste prøvedagene Ved manglende oppmøte forlenges prøveperioden tilsvarende.

76 Dokumentasjon for rusfrihet fortsetter. Ved dokumentert totalavhold i 1 måned, tas CDT% (”nullverdi”) Videre kontroller hos fastlege med CDT% 1 gang per måned i minimum 5 måneder Relativ stigning på > 30% sammenlignet med nullverdi vil indikere tilbakefall

77 PEth i blod – St. Olavs hospital Analyse av fosfatidyletanol i blod Kan oppleves mer skånsomt enn å avlegge urinprøve under påsyn Langt «påvisningsvindu» – kan si noe om størrelsen på inntak de siste ukene før prøvetaking Ved ønske om analyse tas blodprøve (EDTA- glass)

78 PEth i blod – St. Olavs hospital Anbefalt prøvehyppighet Dokumentasjon for avhold: ukentlige prøver Langtidsoppfølging av alkoholforbruk: St. Olavs Hospital anbefaler prøvefrekvens med prøve hver 2. til 4. uke, men ukentlig i mer spesielle tilfeller Ny veileder vil måtte omtale Helsedirektoratets anbefalinger

79 Dokumentasjon for fortsatt rusfrihet Der vilkår for å gi helseattest er oppfylt, gis denne med anbefaling om førerrett for inntil ett år Utstedelse av helseattest etter ett år kan skje på vilkår om at minimum kvartalsvise kontroller viser kontrollert bruk Det er derfor et poeng at det fortsettes med rusprøver

80 Rusmidler - § 36 nummer 2 Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål Førerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 2.Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis: Cannabis Amfetamin/Metamfetamin Heroin Kokain Ecstasy LSD og hallusinogener Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål. Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet.

81 Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter - § 36 nummer 4 4.Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler – døgndoser Helsekrav oppfylt ved bruk av: Oksazepam inntil 30 mg/døgn eller Diazepam inntil 10 mg/døgn Helsekrav er også oppfylt ved bruk av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

82 Bruk av flere legemidler samtidig § 37. Bruk av flere legemidler opplistet i § 36 Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

83 P: Kronisk alkoholmisbruk? S: Ny pasient på fastlegelista. Pasienten er en «suksessrik» næringslivstopp. Kommer til kontroll etter innleggelse i sykehus pga. magesmerter. Ble der behandlet for en akutt pankreatitt. Benektet alkoholinntak ved innleggelse i sykehus, men overfor deg forteller han om betydelig inntak, ofte jobbrelatert. Hevder selv at han har «kontroll» på forbruket. I forbindelse med konsultasjonen tar diverse prøver, og finner forhøyede leverparametre, forhøyet MCV og CDT% 4,2. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Skadelig bruk av alkohol. P: Følge opp pasienten med tanke på alkoholbruk. Lufter problematikken med pasienten, som er noe avvisende til at forbruket er skadelig. Avtaler ny time. P: Kronisk alkoholmisbruk? S: Ny pasient på fastlegelista. Pasienten er en «suksessrik» næringslivstopp. Kommer til kontroll etter innleggelse i sykehus pga. magesmerter. Ble der behandlet for en akutt pankreatitt. Benektet alkoholinntak ved innleggelse i sykehus, men overfor deg forteller han om betydelig inntak, ofte jobbrelatert. Hevder selv at han har «kontroll» på forbruket. I forbindelse med konsultasjonen tar diverse prøver, og finner forhøyede leverparametre, forhøyet MCV og CDT% 4,2. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Skadelig bruk av alkohol. P: Følge opp pasienten med tanke på alkoholbruk. Lufter problematikken med pasienten, som er noe avvisende til at forbruket er skadelig. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

84 P: Uro og søvnproblemer S: 43 år gammel kvinne. Samlivsproblemer. Sover dårlig og føler seg urolig, hjertebank i perioder. Har brukt 20 mg oxazepam daglig i lengre tid. Kommer nå og ønsker noe for sine søvnproblemer. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: «Sosialt» betingede søvnproblemer? P: Du forsøker korttidsbehandling med 7,5 mg zopiklon, sammen med oxzazepam. P: Uro og søvnproblemer S: 43 år gammel kvinne. Samlivsproblemer. Sover dårlig og føler seg urolig, hjertebank i perioder. Har brukt 20 mg oxazepam daglig i lengre tid. Kommer nå og ønsker noe for sine søvnproblemer. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: «Sosialt» betingede søvnproblemer? P: Du forsøker korttidsbehandling med 7,5 mg zopiklon, sammen med oxzazepam. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

85 P: Bruk av illegale rusmidler og LAR- behandling S: 23 år gammel mann. Nylig utskrevet fra rusinstitusjon etter innleggelse for oppstart av LAR-behandling. Nå også i arbeidsutprøving. Har fram til for to måneder siden brukt illegale rusmidler regelmessig. Etter dette Subutex fra fastlege i samarbeid med LAR. O: Ved god allmenntilstand. Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. P: Bruk av illegale rusmidler og LAR- behandling S: 23 år gammel mann. Nylig utskrevet fra rusinstitusjon etter innleggelse for oppstart av LAR-behandling. Nå også i arbeidsutprøving. Har fram til for to måneder siden brukt illegale rusmidler regelmessig. Etter dette Subutex fra fastlege i samarbeid med LAR. O: Ved god allmenntilstand. Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

86 P: LAR-behandling S: 35 år gammel mann. Stabil LAR- behandling i 6 år. Ingen registrerte tilbakefall. Arbeider i teknisk etat i kommunen. Har behov for førerkortklasse C1 i jobbsammenheng. Fikk dispensasjon for førerkortklasse C1 for 1 år siden. Utløper 1. november 2016. O: Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. P: LAR-behandling S: 35 år gammel mann. Stabil LAR- behandling i 6 år. Ingen registrerte tilbakefall. Arbeider i teknisk etat i kommunen. Har behov for førerkortklasse C1 i jobbsammenheng. Fikk dispensasjon for førerkortklasse C1 for 1 år siden. Utløper 1. november 2016. O: Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

87 P: Akutte ryggsmerter S: 32 år gammel kvinne. Akutte ryggsmerter siste tre dager. Sitter i korsryggen, ingen utstråling. Hatt liknende smerter tidligere. Bedre i ro, men tydelig smertepåvirket ved bevegelse. Har forsøkt Ibux 400 mg x 3. O: Normale kurvaturer, paravertebral palpasjonsømhet. Lasegue negativ. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Akutt lumbago P: Du forsøker korttidsbehandling med Paralgin forte x 4 i kombinasjon med Ibux 400 mg x 3. P: Akutte ryggsmerter S: 32 år gammel kvinne. Akutte ryggsmerter siste tre dager. Sitter i korsryggen, ingen utstråling. Hatt liknende smerter tidligere. Bedre i ro, men tydelig smertepåvirket ved bevegelse. Har forsøkt Ibux 400 mg x 3. O: Normale kurvaturer, paravertebral palpasjonsømhet. Lasegue negativ. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Akutt lumbago P: Du forsøker korttidsbehandling med Paralgin forte x 4 i kombinasjon med Ibux 400 mg x 3. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

88 P: Regelmessig bruk av hasj S: Mann, 23 år. Forteller at han bruker det regelmessig siste året. Siste inntak i går ettermiddag (på jobb). Oppdaget av arbeidsgiver som har gitt han beskjed om at han får sparken om han ikke slutter. Oppsøker deg for å få hjelp til å slutte med hasj, og dokumentere rusfrihet. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen objektiv ruspåvirkning ved undersøkelse. A: Bruk av illegale rusmidler. P: Avtaler ny time om en uke. Planlegger første biokjemiske prøver om fire uker. P: Regelmessig bruk av hasj S: Mann, 23 år. Forteller at han bruker det regelmessig siste året. Siste inntak i går ettermiddag (på jobb). Oppdaget av arbeidsgiver som har gitt han beskjed om at han får sparken om han ikke slutter. Oppsøker deg for å få hjelp til å slutte med hasj, og dokumentere rusfrihet. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen objektiv ruspåvirkning ved undersøkelse. A: Bruk av illegale rusmidler. P: Avtaler ny time om en uke. Planlegger første biokjemiske prøver om fire uker. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

89 P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, snekker. Langvarige kroniske skuldersmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Lett redusert bevegelighet i høyre skulder. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske skuldersmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, snekker. Langvarige kroniske skuldersmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Lett redusert bevegelighet i høyre skulder. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske skuldersmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

90 P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, bussjåfør. Langvarige kroniske nakkesmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Tilnærmet normal bevegelighet i nakken. Palpasjonsømhet i nakkemuskulatur. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske nakkesmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, bussjåfør. Langvarige kroniske nakkesmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Tilnærmet normal bevegelighet i nakken. Palpasjonsømhet i nakkemuskulatur. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske nakkesmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

91 P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 45 år. Angstproblematikk. Sier at det eneste som gir han ro i kroppen er Rivotril. Har brukt dette i mange år. Bruker daglig 1- 1,5 mg. Vil ikke diskutere alternativ behandling eller nedtrapping. Sier det vil ødelegge livet hans. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Ingen objektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Toleranseutvikling? Avhengighet? P: Fornye resept – planlegge nedtrapping. Lufter problematikken med pasienten. Avtaler ny time. P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 45 år. Angstproblematikk. Sier at det eneste som gir han ro i kroppen er Rivotril. Har brukt dette i mange år. Bruker daglig 1- 1,5 mg. Vil ikke diskutere alternativ behandling eller nedtrapping. Sier det vil ødelegge livet hans. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Ingen objektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Toleranseutvikling? Avhengighet? P: Fornye resept – planlegge nedtrapping. Lufter problematikken med pasienten. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

92 P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 55 år. Søvnvansker i perioder. Kjører vogntog og sliter med å få sove. Har hatt god effekt av zopiklon 5 mg. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Rapporterer ingen subjektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av rusmidler eller andre legemidler. A: Situasjonsbetingede søvnvansker P: Skriver ut resept på 10 tabletter. Avtaler at disse ikke brukes i forbindelse med kjøring, men når han kommer hjem igjen. Avtaler ny time for å følge opp problemstillingen. P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 55 år. Søvnvansker i perioder. Kjører vogntog og sliter med å få sove. Har hatt god effekt av zopiklon 5 mg. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Rapporterer ingen subjektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av rusmidler eller andre legemidler. A: Situasjonsbetingede søvnvansker P: Skriver ut resept på 10 tabletter. Avtaler at disse ikke brukes i forbindelse med kjøring, men når han kommer hjem igjen. Avtaler ny time for å følge opp problemstillingen. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

93 Psykisk lidelse og kognitiv svikt

94 Krav til kognitiv funksjon § 15.Helsekrav ved kognitiv svikt Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko. Kartlegging Bruk av kjørevurdering Sees i sammenheng med legemiddelbruk Andre sykdommer eller generell helsesvekkelse?

95 Generelt helsekrav ved psykiske lidelser og svekkelser § 33. Generelle helsekrav ved psykiske lidelser og svekkelser Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko.

96 Helsekrav ved psykotiske tilstander Helsekrav i § 34, nummer 1 til nummer 4 Vilkår om: Vurdering av relevant spesialist Stabil tilstand over en nærmere angitt periode God etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten Ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten God sykdomsinnsikt

97 Personlighetsforstyrrelser – § 34 nummer 5 5.Personlighetsforstyrrelse med impulskontrollproblemer eller svekket dømmekraft Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom a) dømmekraften vurderes god under stress b) det er tilstrekkelig impulskontroll og c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom a) dømmekraften vurderes god under stress og b) det er tilstrekkelig impulskontroll og c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis for inntil tre år av gangen.

98 Hyperkinetiske forstyrrelser – § 34 nummer 6. og 7. Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) uten adferdsforstyrrelse (F90.0) Hyperkinetiske forstyrrelser med adferdsforstyrrelse (F90.1)

99 Psykisk utviklingshemming - § 34 nummer 9 Helsekravet kan være oppfylt for gruppe 1: Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenlig med sikker føring av motorvogn. Helsekravet kan ikke være oppfylt for gruppe 2 og 3

100 P: Førerkortfornyelse S: 77 år gammel mann. Kommer som avtalt time. Skal fornye førerkortet. Kona styrer praten, men han forteller at han ikke har noen problemer i trafikken. "God erfaring etter mange år, og har aldri vært borti noen uhell. Kjører bare der jeg er kjent". Kona antyder at hukommelsen blitt noe dårligere, og at hun lurer på om det finnes medisiner som kan hjelpe. O: TMT-A 125 sekunder, TMT-B avbrutt da han gir opp. Viser lite innsikt i sin kognitive svikt. A: Kognitiv svikt? P: Avtaler ny time for ytterligere kognitiv utredning og eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten. P: Førerkortfornyelse S: 77 år gammel mann. Kommer som avtalt time. Skal fornye førerkortet. Kona styrer praten, men han forteller at han ikke har noen problemer i trafikken. "God erfaring etter mange år, og har aldri vært borti noen uhell. Kjører bare der jeg er kjent". Kona antyder at hukommelsen blitt noe dårligere, og at hun lurer på om det finnes medisiner som kan hjelpe. O: TMT-A 125 sekunder, TMT-B avbrutt da han gir opp. Viser lite innsikt i sin kognitive svikt. A: Kognitiv svikt? P: Avtaler ny time for ytterligere kognitiv utredning og eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

101 P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 27 år. Kjent paranoid schizofreni. Siste innleggelse før det aktuelle for 1 år siden. Nylig innlagt i akuttpsykiatrisk sengepost med funksjonssvikt, manglende sykdomsinnsikt og autoseponering av antipsykotisk behandling. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Skal behandles med injeksjoner hver 14. dag på fastlegekontoret. P: Ny time om 14 dager avtales. P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 27 år. Kjent paranoid schizofreni. Siste innleggelse før det aktuelle for 1 år siden. Nylig innlagt i akuttpsykiatrisk sengepost med funksjonssvikt, manglende sykdomsinnsikt og autoseponering av antipsykotisk behandling. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Skal behandles med injeksjoner hver 14. dag på fastlegekontoret. P: Ny time om 14 dager avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

102 P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 39 år. Kjent paranoid schizofreni. Møter regelmessig til kontroll og behandling hos fastlege. Sykdomsinnsikt og godt funksjonsnivå. Jobber som anleggsgartner. Behov for førerkortklasse C1E. Siste innleggelse før det aktuelle for 7 år siden. O: I habitualtilstand. Vrangforestilling i forhold til overvåkning. Men kjent gjennom mange år. Påvirker ikke funksjonsnivået i særlig grad. A: Forsette antipsykotisk behandling. P: Ny time om 4 uker avtales. Ny kontroll hos spesialist om 1 år ved behov. P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 39 år. Kjent paranoid schizofreni. Møter regelmessig til kontroll og behandling hos fastlege. Sykdomsinnsikt og godt funksjonsnivå. Jobber som anleggsgartner. Behov for førerkortklasse C1E. Siste innleggelse før det aktuelle for 7 år siden. O: I habitualtilstand. Vrangforestilling i forhold til overvåkning. Men kjent gjennom mange år. Påvirker ikke funksjonsnivået i særlig grad. A: Forsette antipsykotisk behandling. P: Ny time om 4 uker avtales. Ny kontroll hos spesialist om 1 år ved behov. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

103 P: Gjentatte maniske episoder S: Mann, 29 år. Gårdbruker, har førerkortklasse C. Innlagt to ganger tidligere med maniske episoder. Autoseponert stemningsstabiliserende behandling i forkant av siste (og aktuelle) innleggelse. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Bipolar lidelse. P: Avtalt regelmessige kontroller hos fastlege. P: Gjentatte maniske episoder S: Mann, 29 år. Gårdbruker, har førerkortklasse C. Innlagt to ganger tidligere med maniske episoder. Autoseponert stemningsstabiliserende behandling i forkant av siste (og aktuelle) innleggelse. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Bipolar lidelse. P: Avtalt regelmessige kontroller hos fastlege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

104 P: ADHD S: 18 år gutt som ønsker å kjøre opp på bil. Kjent hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse (F90.0). Behandles med sentralstimulerende legemidler. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen mistanke om komorbide lidelser. A: ADHD med god effekt av behandling. P: Ingen kontroll avtales. P: ADHD S: 18 år gutt som ønsker å kjøre opp på bil. Kjent hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse (F90.0). Behandles med sentralstimulerende legemidler. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen mistanke om komorbide lidelser. A: ADHD med god effekt av behandling. P: Ingen kontroll avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

105 Førlighet

106 Helsekrav til førlighet - § 41, 1. ledd Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne.

107 Svekket førlighet – stabil tilstand § 41, 2. ledd Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet.

108 Svekket førlighet – progressiv tilstand § 41, 3. ledd Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest.

109 § 41, 4. og 5. ledd Føreretten kan begrenses til motorkjøretøy som er spesielt tilpasset eller har personlig ekstrautstyr. Ved vurderingen av om helsekravet er oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3 etter første ledd, og om førerett kan gis etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorkjøretøy i disse gruppene.

110 P: Protese venstre underekstremitet S: Jente, 18 år. Traumatisk amputasjon av venstre legg for 10 år siden. Bruker protese. Skal kjøre opp til personbil. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover bruk protese). A: Fylle ut førerkortattest? P: Ingen kontroll avtales. P: Protese venstre underekstremitet S: Jente, 18 år. Traumatisk amputasjon av venstre legg for 10 år siden. Bruker protese. Skal kjøre opp til personbil. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover bruk protese). A: Fylle ut førerkortattest? P: Ingen kontroll avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

111 P: Multippel sklerose S: Kvinne, 54 år. Multippel sklerose siste 10 år. Har droppfot ved gange. Bruker krykke. Siste tilbakefall for 3 måneder siden. Merker økende kraftsvikt i venstre underekstremitet. O: Ingen dorsalfleksjon i venstre ankel. Vesentlig redusert kraft i fleksjon hofte og ekstensjon ekstensjon i kne. Normal visus og ingen synsfeltutfall. Kognitiv funksjon ua. A: Forverret kraftsvikt. P: Følge opp med fysioterapi. P: Multippel sklerose S: Kvinne, 54 år. Multippel sklerose siste 10 år. Har droppfot ved gange. Bruker krykke. Siste tilbakefall for 3 måneder siden. Merker økende kraftsvikt i venstre underekstremitet. O: Ingen dorsalfleksjon i venstre ankel. Vesentlig redusert kraft i fleksjon hofte og ekstensjon ekstensjon i kne. Normal visus og ingen synsfeltutfall. Kognitiv funksjon ua. A: Forverret kraftsvikt. P: Følge opp med fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

112 P: Hjerneslag S: Kvinne, 78 år. Nylig utskrevet etter innleggelse for (venstresidig) hjerneslag. Tidligere frisk. Kommer til oppfølgende kontroll hos fastlege. O: Lett afasi. Kraftsvikt i høyre håndledd/hånd. Redusert gripeevne og vesentlig redusert ekstensjonsevne i håndledd. Styringsvansker med høyre hånd. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen synsfeltutfall eller kognitiv svekkelse. A: Fysioterapi. P: Ny kontroll avtales om 14 dager. P: Hjerneslag S: Kvinne, 78 år. Nylig utskrevet etter innleggelse for (venstresidig) hjerneslag. Tidligere frisk. Kommer til oppfølgende kontroll hos fastlege. O: Lett afasi. Kraftsvikt i høyre håndledd/hånd. Redusert gripeevne og vesentlig redusert ekstensjonsevne i håndledd. Styringsvansker med høyre hånd. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen synsfeltutfall eller kognitiv svekkelse. A: Fysioterapi. P: Ny kontroll avtales om 14 dager. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

113 P: Smerter i rygg S: Mann, 53 år, lastebilsjåfør. Oppsøker lege for ryggsmerter over lengre tid. Sitter lumbalt, ingen utstråling. Har i forkant av konsultasjonen blitt undersøkt av legestudent ved legekontoret som har funnet mulig oppfylling i buken. O: Palpabel oppfylling i buk, største diameter ca. 5 cm. For øvrig er klinisk status uten anmerkning. Ved henvisning til ultralyd abdomen påvises aortaaneurisme med diameter på 6,2 cm. A: Vurderes som tilfeldig funn. Henvises karkirurg. P: Avtaler rekontakt ved forverring av ryggsmerter. Gir info om alarmsymptomer. P: Smerter i rygg S: Mann, 53 år, lastebilsjåfør. Oppsøker lege for ryggsmerter over lengre tid. Sitter lumbalt, ingen utstråling. Har i forkant av konsultasjonen blitt undersøkt av legestudent ved legekontoret som har funnet mulig oppfylling i buken. O: Palpabel oppfylling i buk, største diameter ca. 5 cm. For øvrig er klinisk status uten anmerkning. Ved henvisning til ultralyd abdomen påvises aortaaneurisme med diameter på 6,2 cm. A: Vurderes som tilfeldig funn. Henvises karkirurg. P: Avtaler rekontakt ved forverring av ryggsmerter. Gir info om alarmsymptomer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

114 Anfall og bevissthetsforstyrrelser

115 Inndeling av kapitler om anfall Kapittel 8: Epilepsi og epilepsilignende anfall Kapittel 9: Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes Kapittel 11: Hjertesykdom Kapittel 12: Diabetes

116 Kapittel 8 – Epilepsi og epilepsilignende anfall 18. Generelle helsekrav ved epilepsi og epilepsilignende anfall Helsekrav er ikke oppfylt for 1)førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år 2) førerkortgruppe 2 og 3 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode

117 Enkeltstående anfall – § 20 nummer 1 og 2 1.Enkeltstående uprovosert anfall Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. 2.Enkeltstående anfall med kjent årsak som er behandlet, herunder epilepsilignende anfall etter mangel på søvn, feber, psykisk og fysisk belastning, dehydrering og legemiddelbivirkning Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.

118 To eller flere anfall – § 20 nummer 4 4.To eller flere epileptiske og epilepsilignende anfall Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan likevel gis med anbefaling om førerett for ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet frem til fører har vært anfallsfri i fem år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet.

119 Psykogene eller funksjonelle anfall/PNES - § 20 nummer 9 9.Psykogene eller funksjonelle anfall/PNES Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i fem år, før førerett kan gis med vanlig varighet.

120 Krav til spesialistuttalelse § 19. Uttalelse fra spesialist i nevrologi Det kreves uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort.

121 Kapittel 9 - Bevissthetstap § 21. Generelle helsekrav ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelse Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes gjelder bestemmelsene i kapittel 8, 11 og 12.

122 Enkeltstående bevissthetsforstyrrelse – § 22 nummer 1 ABC KlassifiseringFørerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 1.Enkeltstående bevissthetforstyrrelse/ synkope uten avklart årsak. Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

123 Gjentatte bevissthetsforstyrrelser – § 22 nummer 2 2.Gjentatte bevissthetsforstyrrelser/synkoper uten avklart årsak Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

124 Reflekssynkope mv. – § 22 nummer 3 3.Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinus-synkope og ortostatisme. Helsekrav oppfylt. Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for ny synkope.

125 Årlig risiko for anfall Førerkortgruppe 1: lav årlig risiko for nytt anfall Førerkortgruppe 2 og 3: svært lav årlig risiko for nytt anfall Vurdering av anfallsrisiko: -Krav til vurdering fra nevrolog i kapittel 8 -Krav til vurdering fra «relevant spesialist» for førerkortgruppe 2 og 3 i kapittel 9, samt ved flere anfall med synkope under hosting og svelging for førerkortgruppe 1

126 Varighet av førerretten Førerkortforskriften § 4-1 for førerkortgruppe 1: førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen

127 P: Anfall med kramper S: Kvinne, 34 år. Innlagt med kramper uten kjent årsak. Tungebitt. Ikke hatt liknende tidligere. Sovet litt dårlig i det siste ellers ingenting «uvanlig». Feberkramper ved flere anledninger som barn. O: Ingen nevrologiske utfall. Normal EEG og MR-caput. Trøtthet etter anfall. Støl i muskulatur. A: Enkeltstående uprovosert anfall. Innlagt til observasjon. Ikke indikasjon for anfallsforebyggende behandling. P: Ingen plan for oppfølging utover kontroll hos fastlege etter 2 uker. P: Anfall med kramper S: Kvinne, 34 år. Innlagt med kramper uten kjent årsak. Tungebitt. Ikke hatt liknende tidligere. Sovet litt dårlig i det siste ellers ingenting «uvanlig». Feberkramper ved flere anledninger som barn. O: Ingen nevrologiske utfall. Normal EEG og MR-caput. Trøtthet etter anfall. Støl i muskulatur. A: Enkeltstående uprovosert anfall. Innlagt til observasjon. Ikke indikasjon for anfallsforebyggende behandling. P: Ingen plan for oppfølging utover kontroll hos fastlege etter 2 uker. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

128 P: Epilepsi? S: Kvinne 31 år, drosjesjåfør. Innlagt etter andregangs anfall med bevisshetstap, kramper og tungebitt. Ingen provoserende faktorer. Postiktal ved innleggelse. O: Patologisk EEG. Ingen patologiske funn ved MR-caput. A: Epilepsi – igangsatt anfallsforebyggende behandling. P: Følge opp legemiddelbehandling som anbefalt av nevrolog. Avtaler ny time. P: Epilepsi? S: Kvinne 31 år, drosjesjåfør. Innlagt etter andregangs anfall med bevisshetstap, kramper og tungebitt. Ingen provoserende faktorer. Postiktal ved innleggelse. O: Patologisk EEG. Ingen patologiske funn ved MR-caput. A: Epilepsi – igangsatt anfallsforebyggende behandling. P: Følge opp legemiddelbehandling som anbefalt av nevrolog. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

129 P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

130 P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år og bussjåfør. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade etter fall. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år og bussjåfør. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade etter fall. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

131 P: Bevissthetstap S: Mann, 17 år. Besvimer under reponering av distal radiusfraktur. Enkelte rykninger initialt. Våkner raskt til, mentalt adekvat. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover gips på håndledd). A: Vasovagal synkope. P: Ingen plan om fornyet kontroll med tanke på bevissthetstap. P: Bevissthetstap S: Mann, 17 år. Besvimer under reponering av distal radiusfraktur. Enkelte rykninger initialt. Våkner raskt til, mentalt adekvat. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover gips på håndledd). A: Vasovagal synkope. P: Ingen plan om fornyet kontroll med tanke på bevissthetstap. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

132 P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år. Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi. P: Pacemakerkontroll. P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år. Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi. P: Pacemakerkontroll. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

133 P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år, har førerkort for klasse C1E (for bobil). Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi P: Implantasjon av pacemaker P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år, har førerkort for klasse C1E (for bobil). Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi P: Implantasjon av pacemaker Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

134 Hjertesykdom og diabetes

135 Hjerte- og karsykdommer Generelt helsekrav i § 25: Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet kan føre til plutselig innsettende bevissthetspåvirkning. Spesifiserte helsekrav i §§ 26 – 29: Helsekrav i stor grad konkretisert – 36 bestemmelser fordelt på fire paragrafer

136 Diabetes § 31. Generelle helsekrav ved diabetes Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer der dette medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3.

137 Når er helsekravet oppfylt? Dersom vedkommende ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Tilleggskrav: Det må ikke være fare for bevissthetspåvirkning under kjøring Ingen funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko

138 Utdrag av helsekrav ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi - § 32 Har det vært anfall med hypoglykemi med behov for bistand i fra andre i løpet av de siste tolv måneder? ABC Diabetes type 1 og 2Førerkortgruppe 1Førerkortgruppe 2 og 3 Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Helsekrav oppfylt dersom føreren a) ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene Helsekrav oppfylt dersom føreren a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene

139 Helsekrav ved hypoglykemi – førerkortgruppe 2 og 3: § 33 Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 dersom: a) relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet b) det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og c) vilkårene i § 32 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt.

140 P: Brystsmerter S: Kvinne, 68 år. Kjent stabil angina. Nå imidlertid også fått debut av anginasmerter i hvile. Innlegges i sykehus. Smertefri ved innleggelse. O: Koronar angiografi viser to signifikante stenoser som stentbehandles. A: Smertefri. AEKG før utskrivelse uten anmerkning. P: Avtaler ny time etter 2 måneder. P: Brystsmerter S: Kvinne, 68 år. Kjent stabil angina. Nå imidlertid også fått debut av anginasmerter i hvile. Innlegges i sykehus. Smertefri ved innleggelse. O: Koronar angiografi viser to signifikante stenoser som stentbehandles. A: Smertefri. AEKG før utskrivelse uten anmerkning. P: Avtaler ny time etter 2 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

141 P: Brystsmerter S: Mann, 35 år, lastebilsjåfør. Innlegges etter plutselig hjertestans i svømmehall. Ventrikkelflimmer som konverteres etter første sjokk gitt av ambulansepersonell. Våken ved ankomst sykehus. O: Utredning viser funn forenelig med arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. A: ICD-indikasjon. P: Avtalt oppfølgende kontroll hos kardiolog etter utskrivelse. P: Brystsmerter S: Mann, 35 år, lastebilsjåfør. Innlegges etter plutselig hjertestans i svømmehall. Ventrikkelflimmer som konverteres etter første sjokk gitt av ambulansepersonell. Våken ved ankomst sykehus. O: Utredning viser funn forenelig med arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. A: ICD-indikasjon. P: Avtalt oppfølgende kontroll hos kardiolog etter utskrivelse. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

142 P: Diabetes S: Mann, 58 år, bussjåfør. Kjent diabetes type 2 siste 5 år. Bruker insulin til måltid. Ingen hypoglykemier. O: Hypertensjon, BMI 30. Ikke retinopati, nevropati eller nefropati. A: Diabetes. Vektreduksjon tilstrebes. P: Avtalt oppfølgende kontroll om seks måneder. P: Diabetes S: Mann, 58 år, bussjåfør. Kjent diabetes type 2 siste 5 år. Bruker insulin til måltid. Ingen hypoglykemier. O: Hypertensjon, BMI 30. Ikke retinopati, nevropati eller nefropati. A: Diabetes. Vektreduksjon tilstrebes. P: Avtalt oppfølgende kontroll om seks måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?

143 P: Brystsmerter S: Mann, 58 år. Innlegges med sentrale brystsmerter med utstråling til venstre arm. Smerter i ca. 1 time ved ankomst ambulanse. MONA-behandling i ambulanse. Smertefri ved ankomst sykehus. O: Signifikant troponinstigning. Uspesifikke forandringer på EKG. A: NSTEMI. P: Kontroll hos fastlege etter en uke for oppfølging av igangsatt sekundærprofylaktisk behandling. P: Brystsmerter S: Mann, 58 år. Innlegges med sentrale brystsmerter med utstråling til venstre arm. Smerter i ca. 1 time ved ankomst ambulanse. MONA-behandling i ambulanse. Smertefri ved ankomst sykehus. O: Signifikant troponinstigning. Uspesifikke forandringer på EKG. A: NSTEMI. P: Kontroll hos fastlege etter en uke for oppfølging av igangsatt sekundærprofylaktisk behandling. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas?


Laste ned ppt "Nye helsekrav til førerrett Steinkjer, Namsos og Levanger juni 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google