Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye helsekrav til førerrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye helsekrav til førerrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye helsekrav til førerrett
Steinkjer, Namsos og Levanger juni 2016

2 Program for dagen 08:30: Velkommen og presentasjon 08:30-09:15 Introduksjon til nytt regelverk 09:30-10:15 Legens rolle i førerkortsaker 10:30-11:15 Svekket synsfunksjon 11:15-11:45 Lunsj 11: Legemiddelbruk og rus 12:45-13:30 Psykisk lidelse og kognitiv svikt. Førlighet. 13:45-14:30 Anfall og bevissthetsforstyrrelser 14:45-15:30 Hjertesykdom og diabetes 15:30: Oppsummering og avslutning Velkommen. Praktisk informasjon. Oppdrag fra Helsedirektoratet. Søkt godkjent som valgfritt kurs i alle spesialiteter. Foreløpig godkjent av spesialistkomiteen for allmennmedisin med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning og spesialistkomiteen for psykiatri. Avventer svar fra spesialistkomiteen for indremedisin. Kursbevis. Litt om innholdet i kurset. Introduksjon til nytt regelverk og tema om legens rolle i førerkortsaker vil gli over i hverandre. Berøre tema som: Oversikt over førerkortforvaltningen og utgangspunktet for reformen Krav til den som har førerkort/hvilket ansvar har den enkelte selv i forhold til helsetilstand og kjøring? Litt om helseundersøkelsen og søkers plikt til å gi opplysninger, før det blir mer om legens rolle Oversikt over sykdomskapitler i nytt vedlegg 1 med faglig innledning etterfulgt av oppgaver/kasuistikker

3 Introduksjon til nytt regelverk

4 Offentlig myndighet på førerkortfeltet
Statens vegvesen/trafikkstasjonene Politiet Fylkesmannen Statens vegvesen ved trafikkstasjonene Utsteder førerkort Midlertidig kjøretillatelse Kjørevurdering Politiet Tilbakekaller førerrett Pålegge legeundersøkelse og ny førerprøve Fylkesmannen Meldinger Søknader om dispensasjon Rådgiver for politiet

5 Statens vegvesen, politi og Fylkesmann beholder de oppgaver de har pr i dag
Gjennomgå sakssløyfe: Meldinger Søknad om førerrett Søknad om dispensasjon Kjørevurdering Færre vil søke om dispensasjon, da de vil oppfylle helsekravene. Mer konkretiserte helsekrav vil kreve mer av legen som skal gjøre vurdering av om helsekravene er oppfylt.

6 Hvorfor reform av førerkortfeltet?
Årlig ca søknader om dispensasjon på landsbasis I tillegg mottak av meldinger fra helsepersonell og rådgivningsvirksomhet Sterkt økende saksmengde over år Opp mot 90% av søknadene for enkelte sykdomsgrupper innvilges Ønske om å forenkle saksgangen Totalt antall saker økte fra til i fylkesmannsembetene fra 2008 til (Om bakgrunnen for Jensen-utvalget) Antall ansatte økte i samme periode fra 26 til 52. Økning i saksbehandlingstid. Ressursspørsmål. Behov for bred gjennomgang. Fase 1 og fase 2 i reformarbeidet

7 01.10.16 Hva blir nytt? Ikrafttreden av nye helsekrav
Terskel for at helsekrav er oppfylt senkes stort sett Skjerping av krav for enkelte grupper Terskel for å få innvilget dispensasjon heves betydelig Ikrafttreden: Utsatt til Terskel for at helsekrav oppfylt senkes stort sett – og helsekrav konkretiseres. Hva betyr dette? En større del av førerkortsakene får sin endelige vurdering hos legene. Skjerping for enkelte grupper: konkretisere dette – diabetes/enøyde. Den siste gruppen vurderer Helsedirektoratet om det likevel skal gis førerrett til på nærmere vilkår. Medikamenter. Med nytt regelverk vil man ikke kunne få kjøreseddel for buss eller kompetansebevis for utrykningskjøring dersom man har diabets som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Terskel for dispensasjon heves betraktelig. Vi kommer nærmere tilbake til dette.

8 Offentlige myndigheter beholder de oppgavene de har i dag, men færre vil søke om dispensasjon da de vil oppfylle helsekravene. Videre vil terskel for å få innvilget dispensasjon heves, noe som på sikt trolig fører til færre søknader.

9 Legeforeningen «Legeforeningen mener det er hensiktsmessig at helsekravsbestemmelsene endres slik at de fleste som i dag får dispensasjon kan få retten til førerkortavklart hos legen ved at helsekravene fremgår klarere og mer detaljert i forskrift med vedlegg».

10 Nytt vedlegg 1 - oversikt
Kapittelinndeling – totalt 19 kapitler Tre innledende kapitler 14 kapitler om ulike sykdomstilstander Ett kapittel om «Andre sykdommer og helsesvekkelser Overgangsbestemmelser Litt om systematikken – vedlegg 1 er fastsatt i medhold av vegtrafikkloven, som hører inn under Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Arbeid med helsekravene har likevel vært overlatt Helsedirektoratet, og Helsedirektoratet utarbeider ny helseattest. Helsedirektoratet har inntil nylig vært klageinstans der fylkesmannens vedtak i dispensasjonssaker har vært påklaget. Fra 1. januar 2016 er myndigheten flyttet til det nasjonale klageorganet Helseklage. Helseklage har hovedsete i Bergen, men det er inntil videre også medarbeidere i Oslo (tre år). Tre innledende kapitler med definisjoner, generelle bestemmelser og bestemmelser om helseundersøkelse og utstedelse av helseattest Syn, hørsel, kognitiv funksjon, nevrologi, epilepsi og epilepsilignende anfall, bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak, søvnsykdommer, hjerte- og karsykdommer, diabetes mellitus, psykiske lidelser og svekkelser, midler som kan påvirke kjøreevnen, respirasjonssvikt, nyresykdommer, svekket førlighet og andre sykdommer og helsesvekkelser. Vi kommer nærmere tilbake til kapittelinndelingen for sykdomskapitlene. Oppbygning av sykdomskapitlene – generelt slikt at en innledende generell bestemmelse sier noe om når helsekravene er oppfylt/ikke oppfylt, etterfulgt av helsekrav som er nærmere beskrevet i tabell. Ikke samme systematikk i alle kapitler.

11 Videre arbeid på førerkortfeltet
Førerkortforvaltningen under lupen – fase to i reformarbeidet Ny meldepliktforskrift

12 Krav til den som har førerkort

13 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn?
Vegtrafikkloven § 21. Alminnelige plikter Første ledd: Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter. I hovedregelen er det fører som er gitt hovedansvaret for ikke å føre motorvogn når vedkommende selv må forstå at han/hun ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte. Et utgangspunkt det er viktig å minne den en enkelte om, og vende tilbake til. Den enkelte har alltid først og fremst selv ansvaret for at helsetilstanden er tilstrekkelig til å kjøre trygt.

14 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn?
Vegtrafikkloven § 24 Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis Fjerde ledd: Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers. Han må ha tilstrekkelig syn og førlighet, nødvendig fysisk og psykisk helse og ha bestått førerprøve. Ved kjøring til førerprøve anses kandidat som fører av motorvognen. [..] Fjerde ledd: Helsekrav er konkretisert i vedlegg 1 til førerkortforskriften, som er fastsatt i medhold av vegtrafikkloven. Øvelseskjøring: Under henvisning til vegtrafikkloven § 21 finner Vegdirektoratet at den som skal øvelseskjøre må fylle helsekraven (brev fra VD)

15 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn?
Vegtrafikkloven § 24 Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis Syvende ledd: Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf. § 34. Sjuende ledd: Denne bestemmelsen er det mange som ikke er klar over – førerkortinnehavers eget ansvar for å melde fra til fylkesmannen dersom helsekrav ikke er oppfylt. Ved ikke-oppfylte helsekrav plikter både helsepersonell med meldeplikt etter helsepersonelloven § 34 samt førerkortinnehaver å melde fra til fylkesmannen. Vi kommer mer tilbake til helsepersonells meldeplikt.

16 Egenansvaret: Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn?
Førerkortforskriften, vedlegg 1 – Helsekrav: § 2. Generelt krav til helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse. Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted. Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48. Nytt vedlegg 1 – også krav til den enkeltes helsetilstand: Første ledd: Sykdom: de enkelte konkretiserte kapitler. Bruk av midler: kapittel om medikamenter og rus. Annen helsesvekkelse: eget kapittel som skal fange opp tilstander som ikke er omfattet av de øvrige kapitler, samt generell helsesvekkelse og sammensatte tilstander. Andre ledd: Pålegger førerkortinnehaver en plikt til å oppsøke lege dersom det, på grunn av slik helsesvekkelse, er grunn til å tvile på at kjøring kan skje på trafikksikker måte. Tredje ledd: Henvisning til legers meldeplikt i helsepersonelloven § 34 i tredje ledd Det er gitt en egen meldepliktforskrift med detaljerte regler om når og hvordan det skal meldes at innehaver av førerkort ikke lenger tilfredsstiller helsekravene. Meldepliktforskriften finnes her på Lovdata:

17 Mer om legens rolle Si noe om innholdet i denne delen av foredraget:
Legen i rollen som sakkyndig Krav til helseattesten Overgangsregler for helseattester Eget tema om: Meldeplikten Dispensasjon etter nytt regelverk Øvrige organers myndighet og oppgaver på førerkortfeltet

18 Legen som sakkyndig Ved utfylling av helseattest opptrer legen som sakkyndig for vegmyndigheten. Ansvar for å foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt Attesten må fylle de krav som fremgår av helsepersonelloven § 15 Legens rolle som sakkyndig er en annen rolle enn behandlerrollen. Legen skal ikke på noen måte være «advokat» for sin pasient men foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt.

19 Søker om førerrett Lege Statens vegvesen/ trafikkstasjonen

20 Objektiv vurdering av helsekravene:
Faktiske forhold - søkers helsetilstand Er saken tilstrekkelig utredet? Hva er helsekravet for tilstanden? Er alle vilkår i helsekravet oppfylt? Konklusjon Naturlig å ta utgangspunkt i søkers helsetilstand. Begrepet søker (om førerrett) – ikke pasient i denne sammenheng. Ferdig tolket regel møter faktiske forhold (bruk av juridisk metode). Lite rom for tolkning av regelverket på grunn av at dette er konkret. Det er imidlertid noe rom for tolkningstvil. Eksempel. Det er håp om at Helsedirektoratets veileder vil kunne gi hjelp i de fleste spørsmål. Veileder skal være klar til september. Oppslag i regelverket: hva er helsekravet? Eventuelt flere aktuelle helsekrav eller helsekrav i kapittel 18 Ved flere helsekrav – slå opp og vurder hvert enkelt helsekrav Er saken tilstrekkelig utredet? Helseattest skal først utstedes når lege kan være sikker på at pasienten er ferdig utredet. Vilkår om spesialistattest i flere bestemmelser. Konkret eksempel. Lege må så ta stilling til om de øvrige vilkår i helsekrav et oppfylt også. Konkret eksempel. Oppgave: En person kommer til konsultasjon og innrømmer å ha brukt Rivotril, kjøpt på det illegale markedet, flere ganger i rushensikt. Hvor finner dere helsekravet som skal vurderes?

21 Hva er helsekravet for tilstanden?
§ 16. Helsekrav ved nevrologiske sykdommer Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. § 17. Spesielle bestemmelser ved noen nevrologiske sykdommer For nevrologisk sykdom som inngår i tabellen i annet ledd, gjelder bestemmelsene i tabellen. Listen i tabellen er ikke uttømmende. De generelle helsekravene i § 16 gjelder ved all nevrologisk sykdom.

22 Hva er helsekravet for tilstanden?
A B C Sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 1. Kronisk nyresvikt Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil fem år av gangen. Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen. § 40 – spesifikke helsekrav ved noen nyresykdommer, nummer 1 kronisk nyresvikt

23 Hva er helsekravet for tilstanden?
Alkohol Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko B Førerkortgruppe 1 Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. C Førerkortgruppe 2 og 3 Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. § 36 nummer 1 om alkohol

24 Hva er helsekravet for tilstanden?
A B C Blodgassmåling ved havnivå Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 1. Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7 kPa Helsekrav oppfylt. Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser. 2. Når stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under kjøring Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom tilstanden er stabil det ikke foreligger kognitiv svekkelse og det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen. Helsekrav ikke oppfylt.

25 Repetisjon: Legen som sakkyndig
Ved utfylling av helseattest opptrer legen som sakkyndig for vegmyndigheten. Ansvar for å foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt Attesten må fylle de krav som fremgår av helsepersonelloven § 15 Legens rolle som sakkyndig er en annen rolle enn behandlerrollen. Legen skal ikke på noen måte være «advokat» for sin pasient men foreta en objektiv vurdering av om helsekravene er oppfylt.

26 Attesten må oppfylle krav i helsepersonelloven
Helsepersonelloven § 15 første ledd: Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, erklæringen o.l. Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven, skal ikke utstede attest, erklæring o.l.

27 Krav – helsepersonelloven § 15
Varsom, nøyaktig og objektiv Attesten skal være korrekt, og bare inneholde opplysninger som er nødvendig for formålet Inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottaker og for formålet med attesten Klargjøre dersom attesten bygger på en begrenset del av de relevante opplysninger legen har Habilitet Krav om at helsepersonell utøver sitt virke på en forsvarlig måte.

28 Helseundersøkelsen  § 5. Undersøkelsen av førerkortsøker Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal ut over en generell helseundersøkelse omfatte: undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel) vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser undersøkelse av førlighet vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet. Resultat av undersøkelsens skal nedfelles i helseattesten.

29 Søker skal gi informasjon
§ 6. Plikt til å gi informasjon Søker skal ved legeundersøkelsen legge fram gyldig legitimasjon med navn, fødselsnummer eller D-nummer med mindre legen fra tidligere er godt kjent med pasienten. Tilsvarende overfor optiker. Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Samtykker i egenerklæring på at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering. § 6 om søkers plikt til å gi informasjon, som lyder: Søker om førerett skal ved legeundersøkelsen legge fram gyldig legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde, med mindre legen fra tidligere er godt kjent med pasienten. Der attest for synsfunksjon utfylles av optiker, gjelder tilsvarende legitimasjonsplikt overfor optiker. Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering.

30 Når skal helseattest fremlegges?
§ 4 første ledd. Helseattest Helseattest skal fremlegges når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3 ved utvidelse av førerkortet til høyere førerkortgruppe ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år Helseattest kan ikke være eldre enn tre måneder ved fremleggelse/innlevering Det utarbeides ny helseattest. Denne vil være eid av Helsedirektoratet. Si noe om elektronisk versjon mv.

31 Når er det tilstrekkelig med attest for synsfunksjonen?
§ 4 tredje ledd: For person under 75 år som bruker synskorrigering under føring av motorvogn eller er pålagt i førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til attest for synsfunksjonen og egenerklæring om helse, dersom fullstendig helseattest ikke kreves av andre grunner. Det samme gjelder ved nedsatt sidesyn, dobbeltsyn, nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet. Dagens synsattest

32 Nærmere om legens konklusjon
Helsekrav oppfylt/ ikke oppfylt – må som i dag presiseres for de enkelte klasser Varighet på helseattesten: Vanlig varighet Tidsbegrenset varighet i henhold til konkret angivelse i helsekravet Rett til å tidsbegrense attesten ytterligere

33 Varighet på helseattesten
18. Morbus Menière Helsekrav oppfylt der anfallene kommer varslet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist i øre-nese- halssykdommer etter to år uten anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år før førerett kan gis med vanlig varighet. § 17 nummer 18. Hva er vanlig varighet? Førerkortforskriften § 4-1 Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-2 til § 4-4. Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. Førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år eller til helseattestens utløp hvis dette leveres. For å oppnå uavbrutt førerett kan førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år med varighet inntil dagen før fylte 78 år. Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort, jf. vedlegg 1 § 2 nr. 9. Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen. Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013 eller senere, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så lenge helseattesten er gyldig. Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-3 til § 4-5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 66 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten, men maksimalt til dagen før søker fyller 71 år. For personer som har fylt 70 år, gis førerkortet gyldighet for ett år om gangen. For asylsøkere som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen.

34 Tidsbegrensning av førerretten
Førerkortforskriften § 4-3 Førerretten kan tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging Førerretten kan når særlige helsemessige forhold hos søker gjør det nødvendig, der helsekravene ikke er oppfylt, begrenses til kortere gyldighetstid enn det normale

35 Hva når søker ikke er fornøyd med legens konklusjon av helsekravene?
Fornyet vurdering hos annen lege Denne legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering, jf. § 6 Søke om dispensasjon Klage til Fylkesmannen - tilsynssak

36 Hva med helseattesten?

37 Overgangsregler for helseattester
Ny høring med følgende forslag: Søknad om førerett innkommet før behandles etter bestemmelsene i vedlegg 1 på søknadstidspunktet Helseattest utstedt før kan benyttes i en overgangsperiode på seks måneder fra Høringsfrist Datoer i presentasjonen er endret da ikrafttreden på tidspunktet da notatet ble sendt på høring var satt til Oppsummering etter høring er ikke klar enda – vi vet ikke hva Vegdirektoratet konkluderer med Eldre regel om tre års administrativ gyldighet er foreslått opphevet. Attesten må ved innlevering av søknad om førerett ikke være eldre enn seks måneder. Dette gjelder kun for «gamle» attester som er omfattet av overgangsordningen. Nye attester kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering.

38 Leger, optikere og psykologers meldeplikt

39 Helsepersonells meldeplikt
Helsepersonelloven § 34, 1. ledd Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. F nr 1467 Forskrift om legers melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav Listen over hvilke helsepersonell plikten gjelder for, er uttømmende. Det er hensiktsmessig av hensyn til trafikksikkerheten at de helsepersonellgruppene som normalt undersøker for de tilstandene som vil kunne ha en negativ innvirkning på trafikksikkerheten, har meldeplikt etter denne bestemmelsen. Opplysningsplikten etter bestemmelsen er en selvstendig plikt for hvert enkelt helsepersonell. Der flere har den samme kunnskapen, fritas ikke den enkelte for plikten. Med andre ord har hvert enkelt helsepersonell en opplysningsplikt også der andre helsepersonell har samme kunnskap. Alle ha en selvstendig plikt til å melde i fra – og dersom det ikke meldes, vil følgelig dette kunne få konsekvenser for alle dem med kunnskap som unnlot å melde.

40 Vilkår for melding: «ved undersøkelse finner»
«pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig» – skal meldes etter regler i meldepliktforskriften Oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet Krav om gjennomføring av undersøkelse. Antas – ikke krav til sikker viten om varighet Kortvarig – nærmere om dette vilkåret Oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet: korresponderer med førerkortinnhavers plikt til selv å melde fra til fylkesmannen i vtrfl. § 24, samt plikt til ikke å føre motorvogn ved tilstand som gjør at han ikke kan anses som skikket til å kjøre på en trygg måte – vtrfl. § 21.

41 Melding i henhold til meldepliktforskriften
Der legen antar at innehaver har en midlertidig helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 måneder: gjøre innehaver oppmerksom på at vedkommende ikke kan kjøre journalføre denne advarselen Forskriften viser under dette punktet til tidligere forskrift om førerkort og førerprøve § 11 a. Denne er nå opphevet. Muntlig advarsel som nedtegnes i journal. «Kjøreforbud» i realiteten en advarsel om at kjøring er ulovlig da helsekravet ikke er oppfylt. Det er ikke nødvendig å orientere Fylkesmannen der det er gitt advarsel ved midlertidige tilstander.

42 Melding i henhold til meldepliktforskriften
Varig helsesvekkelse eller midlertidig helsesvekkelse ut over 6 måneder der denne vil medføre at det er uforsvarlig at vedkommende kjører: Skriftlig advarsel til den det gjelder, ligger i journal Angi hvilke førerkortklasser advarselen gjelder Opplyse at vedkommende selv plikter å melde fra om helsesvekkelsen til fylkeslegen – vegtrafikkloven § 24, syvende ledd Melding om at slik advarsel er gitt sendes fylkeslegen med vurdering av om førerrett bør inndras helt eller delvis Anbefaler å henvise til helsekravene fastsatt i medhold av vegtrafikkloven § 24, fjerde ledd jf. nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften § 2

43 Melding i henhold til meldepliktforskriften
Meldingen må angi en klar medisinskfaglig begrunnelse med vurdering av helsekraven Konklusjon – helsekrav ikke oppfylt Ved tvil: søk råd hos Fylkesmannen ved tvil om forholdet kan ha innvirkning på kjøreferdigheten eller –skikketheten, eller om forholdet er midlertidig

44 Hvem har plikt til å sende melding til fylkesmannen?
Opplysningsplikten er et individuelt lovpålegg. Denne plikten til å sende melding gjelder derfor i prinsippet enhver lege, psykolog eller optiker som har befatning med pasienten. Å sende melding kan ikke overlates til andre Ved sykehusopphold for tilstand som utløser meldeplikt, bør melding sendes straks grunnlaget for meldingen er klart Det kan være ubehagelig å gi attest eller sende melding som kan få negative konsekvenser for pasienten. At legen er objektiv og saklig, og forholder seg til regelverket, er imidlertid avgjørende for den trafikksikkerhetsmessige effekten av helsekravene for førerkort. Melding sykehusopphold – senest ved utskrivende lege Å sende melding kan ikke overlates til andre, eksempelvis ved å sende henvisning til annen lege/psykolog eller ved at sykehuslege overlater til fastlegen å sende melding.

45 Vurderer om helsekravene er oppfylt og gir uttalelse
Melding - om at de helsemessige vilkår for å inneha førerkort ikke er oppfylt Lege, psykolog, optiker Førerkort-innehaver Melding Jf helsepersonellovens § 34 Politiet Inndrar førerrett (førerkort) Fylkesmannen Vurderer om helsekravene er oppfylt og gir uttalelse Tilrådning Klage Politidirektoratet Behandler klager

46 Når kan kjøring gjenopptas?
Når helsekravene igjen er oppfylt, eller Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra helsekravene Kjøring uten gyldig førerrett kan få strafferettslige konsekvenser og innebære erstatningsrettslig ansvar ved forårsaket skade.

47 Dispensasjon fra helsekravene etter nytt regelverk
Søknader innkommet før Overgangsregler i tre år Ny dispensasjonsbestemmelse Dispensasjon kun hvis det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen. Søknad om dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen på søkerens bosted. Klage på Fylkesmannens vedtak sendes Helseklage Si noe om hvordan det søkes.

48 Litt om Statens vegvesens myndighet på førerkortfeltet
Utsteder førerkort Midlertidig kjøretillatelse Kjørevurdering Statens vegvesen har hjemmel i førerkortforskriften § 7-1 til å utstede midlertidig kjøretillatelse. Relevant vilkår: dersom andre helt særegne forhold foreligger - § 7-1 fjerde ledd nr 3. Kan kun gis for tre måneder

49 Litt om politiets myndighet på førerkortfeltet
Mottar meldinger fra fylkesmannen og tilbakekaller førerrett Tilbakekall av førerrett på grunn av vandel eller manglende edruelighet Behandler bekymringsmeldinger om førerkort fra egen etat Kan pålegge legeundersøkelse og ny førerprøve Politiet har også hjemmel i førerkortforskriften § 7-1 til å utstede midlertidig kjøretillatelse

50 Politiet Bekymringsmelding Lege Fylkesmannen Førerrett-innehaver

51 Fylkesmannens tilsynsansvar
Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i fylket, herunder personell som yter helse- og omsorgstjenester Tilsynsansvar også med legenes arbeid på førerkortfeltet Statens Helsetilsyn har gitt flere advarsler til leger som følge av brudd på meldeplikten Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2

52 Nærmere om helsekravene

53 Hvordan er resten av kurset bygd opp?
Faglig innledning etterfølges av gjennomgang av praktiske eksempler (kasuistikker). Kasuistikkene har til hensikt å belyse de mest sentrale helsekravene. Ikke alle helsekravene vil bli omtalt. Målet er at kursdeltakerne skal få innsikt i hvordan man skal bruke den nye forskriften i sitt møte med pasient som vil søke om førerrett.

54 Hvordan er resten av kurset bygd opp?
Noen kauistikker vil være identiske, men at spørsmålene vil være rettet mot ulike førerkortgrupper. Kasuistikkene vil bli i all hovedsak bli gjort ved PSOAP-akronymet: Problem Sykehistorie Objektivt Analyse Plan Kasuistikkene er utarbeidet av assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

55 Oversikt over sykdomskapitlene
Kap. 4 Syn Kap. 5 Hørsel Kap. 6 Kognitiv svikt Kap. 7 Nevrologi Kap. 8 Epilepsi Kap. 9 Bevissthetstap Kap. 10 Søvn Kap. 11 Hjerte Kap. 12 Diabetes Kap. 13 Psykisk lidelse Kap. 14 Bruk av midler Kap. 15 Respirasjon Kap. 16 Nyresykdom Kap. 17 Førlighet Kap. 18 Andre sykdommer

56 Hvordan er vedlegg 1 bygd opp?
Utstrakt bruk av tabell Tabell med kolonne A, B og C, og flere numre per paragraf for ulike tilstander som tilhører samme sykdomskategori Differensierte helsekrav etter førerkortgruppe

57 Differensierte helsekrav
Helsekravene er strengere jo større trafikksikkerhetsrisiko kjøretøyet representerer: Gruppe 1: BE og lettere klasser Gruppe 2: C1E (liten lastebil) og CE stor lastebil Gruppe 3: D1E (minibuss) og DE (buss), kompetansebevis for persontransport/utrykning, godkjenning som trafikklærer, kjøreseddel (drosje)

58 Svekket synsfunksjon og førerkort
Kapittel 4: Syn. EU-direktiv 2009/113/EF av 25. august 2009 vedlegg III, punkt 6 fastsetter krav til synsfunksjoner som ikke fremgår av gjeldende vedlegg 1. Direktivet stiller krav om at søkere om førerkort skal gjennomgå en undersøkelse for å sikre at vedkommendes synssans er tilstrekkelig god til at vedkommende kan kjøre. Dersom det er grunn til å tvile på om søkerens syn er tilstrekkelig godt, skal vedkommende undersøkes av kompetent medisinskfaglig myndighet. Ved undersøkelsen skal det legges særlig vekt på å undersøke synsstyrke, synsfelt, mørkeadaptasjon, blendingsfølsomhet, kontrastfølsomhet, dobbeltsyn og andre synsfunksjoner. Det er foreslått å videreføre gjeldende bestemmelser om krav til synsstyrke og synsfelt. For førerkortgruppe 2 og 3 stiller EU-direktivet krav om at synsstyrken er minst 0,8 på det ene øyet, og 0,1 på det andre øyet. Det er ikke åpnet for unntak fra dette kravet i direktivet. Førerett kan i henhold til EU-direktivet ikke gis for gruppe 2 og 3, dersom søkeren lider av dobbeltsyn eller nedsatt kontrastfølsomhet.

59 Helsekrav til synsfunksjon – § 9 nummer 1 og 2
A B C Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 1. Synsstyrke Minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet 2. Synsfelt minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 20 grader ved blikk rett fram minst 160 grader vidt i horisontalplanet, 70 grader til hver side og 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett fram Der svekket syn er en følge av progressiv øyesykdom er det vilkår om at første vurdering skal skje hos øyelege, § 12. Unntaksbestemmelse fra krav til synsfelt eller synsstyrke i § 11. Krever at det er et «helt spesielt tilfelle», uttalelse fra øyelege og at synsfunksjonen ikke er ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Krav om gjennomføring av kjørevurdering etter anmodning fra Fylkesmannen med anbefaling fra trafikkstasjonen.

60 Bruk av briller/linser
§ 10. Krav til optisk korreksjon Maksimal tillatt korreksjon for førerkortgruppe 2 og 3 ved bruk av briller er pluss åtte dioptrier. Dersom optisk korreksjon (ved bruk av briller, kontaktlinser e.l.) er nødvendig for å oppfylle ovenstående krav, skal det stilles vilkår om at nødvendig korreksjon tåles godt og benyttes under føring av motorvogn. Krysses av i helseattesten

61 Helsekrav til synsfunksjon forts.- § 9 nummer 3, 4 og 5.
3. Dobbeltsyn Helsekravet er oppfylt etter tre måneder dersom optiker eller øyelege attesterer at det er gjennomført tilfredsstillende kompenserende tiltak og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Helsekrav ikke oppfylt. 4. Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye Helsekravet er oppfylt når optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon. Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. 5. Tap av syn på ett øye Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Nærmere om kjørevurdering som vilkår

62 Saksgang ved kjørevurdering
Kjørevurdering der dette er et vilkår for førerrett etter vedlegg 1 § 9 Kjørevurdering ellers § 11 Svekket førlighet Øvrige sakstyper Kjørevurdering som vilkår etter § 9: ved dobbeltsyn for førerkortgruppe 1 - § 9 nr. 3 kolonne B, Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye for gruppe 2 og 3 § 9 nr. 4 kolonne C samt ved tap av syn på ett øye for gruppe 1 - § 9 nr, 5 kolonne B § 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av regionvegkontoret.

63 Kjørevurdering § 9 Lege vurderer helsekravet
Kjørevurdering ved Statens vegvesen Førerkortsøker

64 Kjørevurdering i andre saker
Førerkortsøker Kjørevurdering ved Statens vegvesen Lege vurderer helsekravet Fylkesmannen anmoder om kjørevurdering

65 Øvrige synsfunksjoner
Krav i EU-direktiv: helsekrav for gruppe 2 og 3 er ikke oppfylt dersom kontrastfølsomheten er nedsatt Helsekrav til mørkesyn, blendingsfølsomhet og kontrastfølsomhet for øvrig fremgår av § 13

66 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler (grid) test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse § 9, punkt 1B: «Minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye». Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Her kan man ev. benytte unntaksbestemmelsen i § 11. Denne bestemmelsen krever at det foreligger et «et helt spesielt tilfelle». Det krever ytterligere undersøkelser av øyelege og at synsfunksjonen ikke er ytterligere svekket på grunn av andre forhold og ev. kjørevurdering før helseattest kan utstedes med info om at helsekrav er oppfylt langt nok til at § 11 kan brukes. Aktuelle paragraf lyder: § 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av trafikkstasjonen.

67 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Synssvekkelse S: 63 år gammel mann og ambulansesjåfør oppsøker deg på grunn av gradvis svekket visus. Problemer med å lese avis og kjenne igjen personer på avstand. O: Du sliter med å få godt innsyn ved oftalmoskopi, men visus (på tavle) er venstre 0,3, høyre 0,4 og bilateralt 0,4. Amsler test positiv (=«ser» buede linjer). Donders u.a. A: Makuladegenerasjon? P: Pasienten henvises øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3? Forskriftsbestemmelse § 9, punkt 1C: «Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet». Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? For førerkortgruppe 2 og 3 kan unntaksbestemmelsen i § 11 ikke benyttes.

68 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Synsfeltutfall S: 42 år gammel kvinne, oppsøker lege tre dager etter symptomdebut. Forteller at hun har en «skygge» som følger blikket på høyre øye. Ingen smerter. Blir innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp. O: Visus venstre 0,9, høyre 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot høyre. Går inn til 20 grader (vurdert monookulært). Binokulært er synsfeltet utbredelse begrenset til 40 grader fra sentrum mot høyre. Normalt synsfeltutbredelse venstre side. A: Netthinneløsning. Øyelege vurderer at synsfeltutfallet trolig er varig, men er usikker. P: Kontroll hos øyelege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse § «9, punkt 2B: «minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 20 grader ved blikk rett fram». Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Avhengig av hvor sikker man er på at tilstanden vil vedvare. Dersom ja – melding. Dersom nei, kan ikke pasienten kjøre inntil neste kontroll. Da ev. sende melding om tilstanden ikke er normalisert. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Her kan man ev. benytte unntaksbestemmelsen i § 11. Denne bestemmelsen krever at det foreligger et «et helt spesielt tilfelle». Det krever ytterligere undersøkelser av øyelege og at synsfunksjonen ikke er ytterligere svekket på grunn av andre forhold og ev. kjørevurdering før helseattest kan utstedes med info om at helsekrav er oppfylt langt nok til at § 11 kan brukes. Aktuelle paragraf lyder: § 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av trafikkstasjonen.

69 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: Øyeskade S: 28 år gammel mann og vogntogsjåfør. I forbindelse med lasting ryker en lastestropp. Dette resulterer i at et fragment treffer mannen og gir en penetrerende øyeskade på venstre øye. O: Ved undersøkelse finnes visus 0,7 venstre øye. Visus høyre side 1,0. Ved synsfeltundersøkelse påvises et betydelig synsfeltutfall mot venstre. Synsfeltet utbredelse er begrenset til 55 grader fra sentrum mot venstre. Normalt synsfeltutbredelse høyre side. A: Synsfeltutfall, trolig irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Forskriftsbestemmelse § «9, punkt 2C: «minst 160 grader vidt i horisontalplanet, 70 grader til hver side og 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett fram». Så helsekravet er ikke oppfylt. Visusundersøkelse viser at heller ikke krav til visus er oppfylt: Forskriftsbestemmelse § 9, punkt 1C: «Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet». Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring med vogntog ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? For førerkortgruppe 2 og 3 kan unntaksbestemmelsen i § 11 ikke benyttes.

70 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Øyeskade S: 22 år gammel mann. Truffet av fyrverkeri i ansiktet. Brannskade i ansiktet, og omfattende øyeskade høyre øye. O: Ved undersøkelse før utskrivelse fra sykehus finnes visus 1,0 venstre øye. Visus høyre side redusert til fingertelling. Synsfelt undersøkelse viser at øyeskaden primært har affisert skarpsynet. Perifert synsfelt tilnærmet normalt. A: Visustap, irreversibelt. P: Øyelegekontroll etter 3 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse § 9, punkt 5B: «Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med anbefaling om førerett.» Så helsekravet er ikke oppfylt. Fingertelling: Etter en kategorisering gitt av WHO i 1973 (WHO-ICD 10) er en person definert som blind hvis visus er lik 3/60 (0,05) eller mindre målt på det beste øyet. Det tilsvarer at man bare klarer å telle fingre innenfor 3 meters avstand. De 5 kategoriene vi opererer med i dag ble innført i Norge i 1990. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Seks måneder tilvenningstid, optiker og øyelege må attestere for tilfredsstillende generell synsfunksjon. (Selv om visuskravene for førerkortgruppe 1 isolert sett er oppfylt). Forutsetning at visuskravet da er oppfylt. Deretter gjennomført kjørevurdering.

71 Bruk av midler som påvirker kjøreevnen

72 Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker
Folkehelseinstituttet 2012 I 42% av sakene ble det funnet konsentrasjoner over straffbarhetsgrensene (65% i eneulykker) Alkohol over 0,2 promille i 25% av prøvene Narkotika i 14% av prøvene Legemidler i slike konsentrasjoner i 16% av prøvene Hallvard Gjerde og Asbjørg S. Christophersen Folkehelseinstituttet. Perioden I perioden omkom 1077 førere av person- og varebiler i trafikkulykker. Det ble sendt inn blodprøver fra 63 % av disse (561 menn og 116 kvinner) til Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Prøvene ble analysert for alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler. Undersøkt hvor mange som hadde konsentrasjoner av slike stoffer høyere enn Vegtrafikklovens straffbarhetsgrenser, som tilsvarer 0,2 promille Alkohol.

73 Generelt helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen
§ 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Bruk av rusmidler og bruk av legemidler er samlet i ett kapittel. Dette er nytt sammenlignet med gjeldende veileder. Dagens retningslinjer angir at det ved skadelig bruk eller avhengighet som utgangspunkt skal kreves dokumentert rusfrihet i 3-5 år for førerkortgruppe 1. For førerkortgruppe 2 og 3 er tilsvarende krav til dokumentert rusfrihet 7-10 år. Der førerkortsøker har gjennomført særskilt oppfølging med prøvetaking åpner retningslinjene likevel for at det kan gis dispensasjon etter 6 måneder rusfrihet i førerkortgruppe 1 og 5 års rusfrihet for førerkortgruppe 2 og 3. Dagens veileder gir føringer for dispensasjon der det skal tas hensyn til søkers egen oppfølging og kontroll, sosial tilpassing og med vekt på behandlende leges attestasjon og vurdering. Forklare sammenhengen mellom en innledende generell bestemmelse og etterfølgende tabell § 36. Helsekrav ved bruk av noen midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav ved noen midler som kan påvirke kjøreevnen, fremgår av tabellen i annet ledd. Listen er ikke uttømmende. Ved all bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen, gjelder kravene i § 35.

74 Alkohol - § 36 nummer 1 A B C Alkohol Førerkortgruppe 1
A B C Alkohol Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 1. Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.  Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.

75 Dokumentasjon for rusfrihet
Kontrollopplegg hos fastlege og krav om totalavhold 1 måned Analyse av EtG/EtS i urin 2 ganger per uke i denne måneden, eller x 1 pr uke og 2 stikkprøver i løpet av måneden Mandag anbefales som en av de faste prøvedagene Ved manglende oppmøte forlenges prøveperioden tilsvarende. Etter mal fra farmakologisk avdeling St. Olavs hospital

76 Dokumentasjon for rusfrihet fortsetter.
Ved dokumentert totalavhold i 1 måned, tas CDT% (”nullverdi”) Videre kontroller hos fastlege med CDT% 1 gang per måned i minimum 5 måneder Relativ stigning på > 30% sammenlignet med nullverdi vil indikere tilbakefall

77 PEth i blod – St. Olavs hospital
Analyse av fosfatidyletanol i blod Kan oppleves mer skånsomt enn å avlegge urinprøve under påsyn Langt «påvisningsvindu» – kan si noe om størrelsen på inntak de siste ukene før prøvetaking Ved ønske om analyse tas blodprøve (EDTA-glass) Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital har utviklet en analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol i blod PEth dannes kun ved inntak av etanol, svært spesifikk markør for alkoholinntak. Sier ikke noe om inntaksmøsnter

78 PEth i blod – St. Olavs hospital Anbefalt prøvehyppighet
Dokumentasjon for avhold: ukentlige prøver Langtidsoppfølging av alkoholforbruk: St. Olavs Hospital anbefaler prøvefrekvens med prøve hver 2. til 4. uke, men ukentlig i mer spesielle tilfeller Ny veileder vil måtte omtale Helsedirektoratets anbefalinger Dette er anbefalinger fra St. Olavs Hospital og ikke Helsedirektoratet

79 Dokumentasjon for fortsatt rusfrihet
Der vilkår for å gi helseattest er oppfylt, gis denne med anbefaling om førerrett for inntil ett år Utstedelse av helseattest etter ett år kan skje på vilkår om at minimum kvartalsvise kontroller viser kontrollert bruk Det er derfor et poeng at det fortsettes med rusprøver

80 Rusmidler - § 36 nummer 2 Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 2. Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis: Cannabis Amfetamin/Metamfetamin Heroin Kokain Ecstasy LSD og hallusinogener Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål. Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet.

81 Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter - § 36 nummer 4
4. Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler – døgndoser Helsekrav oppfylt ved bruk av: Oksazepam inntil 30 mg/døgn eller Diazepam inntil 10 mg/døgn Helsekrav er også oppfylt ved bruk av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.

82 Bruk av flere legemidler samtidig
§ 37. Bruk av flere legemidler opplistet i § 36 Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

83 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Kronisk alkoholmisbruk? S: Ny pasient på fastlegelista. Pasienten er en «suksessrik» næringslivstopp. Kommer til kontroll etter innleggelse i sykehus pga. magesmerter. Ble der behandlet for en akutt pankreatitt. Benektet alkoholinntak ved innleggelse i sykehus, men overfor deg forteller han om betydelig inntak, ofte jobbrelatert. Hevder selv at han har «kontroll» på forbruket. I forbindelse med konsultasjonen tar diverse prøver, og finner forhøyede leverparametre, forhøyet MCV og CDT% 4,2. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Skadelig bruk av alkohol. P: Følge opp pasienten med tanke på alkoholbruk. Lufter problematikken med pasienten, som er noe avvisende til at forbruket er skadelig. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § Foreligger det: Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko? Vilkår for at helsekravet kommer til anvendelse. Dersom ja: punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt pga. bruk av alkohol som gir utslag i biologiske markører (og i denne kasuisitikken alkoholutløst pankreatitt). Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja – helsekravet er ikke oppfylt i en periode på minst seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dokumentasjon på avholdenhet og normalisering av biologiske markører som avspeiler alkoholforburket og det har gått en observasjonstid på seks måneder. Det må fortsettes med rusprøver dersom helseattest skal kunne fornyes etter ett år.

84 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Uro og søvnproblemer S: 43 år gammel kvinne. Samlivsproblemer. Sover dårlig og føler seg urolig, hjertebank i perioder. Har brukt 20 mg oxazepam daglig i lengre tid. Kommer nå og ønsker noe for sine søvnproblemer. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: «Sosialt» betingede søvnproblemer? P: Du forsøker korttidsbehandling med 7,5 mg zopiklon, sammen med oxzazepam. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36, punkt 4: «Helsekrav oppfylt ved bruk av: Oksazepam inntil 30 mg/døgn. Helsekrav er også oppfylt ved bruk av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn (dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring).» § 37. Bruk av flere legemidler opplistet i § 36. Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36. Så helsekravet er ikke oppfylt som følge av kombinasjonsbruk som gjør at dosegrensen er overskredet både for oxsazepam og zopiklon. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen viser seg å bli langvarig må du sende melding. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Legemiddelbehandling må endres.

85 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Bruk av illegale rusmidler og LAR-behandling S: 23 år gammel mann. Nylig utskrevet fra rusinstitusjon etter innleggelse for oppstart av LAR-behandling. Nå også i arbeidsutprøving. Har fram til for to måneder siden brukt illegale rusmidler regelmessig. Etter dette Subutex fra fastlege i samarbeid med LAR. O: Ved god allmenntilstand. Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36. Punkt 3B: Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen Helseattest kan deretter gis med inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varlighet så lenge behandling pågår. Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis for inntil fem år. Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt. Må behandles stabilt i ett år. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dokumentere fortsatt rusfrihet og stabil behandling i 12 måneder forutsatt fortsatt oppfølging og kontroll ved forskrivende lege og ingen bruk av andre midler som påvirker kjørevnen. Helseattest kan da utskrives for 1 år av gangen.

86 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: LAR-behandling S: 35 år gammel mann. Stabil LAR-behandling i 6 år. Ingen registrerte tilbakefall. Arbeider i teknisk etat i kommunen. Har behov for førerkortklasse C1 i jobbsammenheng. Fikk dispensasjon for førerkortklasse C1 for 1 år siden. Utløper 1. november O: Ikke ruspåvirket eller objektive bivirkninger av substitusjonspreparatet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Pasient i LAR-behandling. P: Fortsette regelmessige kontroller. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36. Punkt 3C: Helsekrav ikke oppfylt. Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Vedkommende må ha gyldig førerett. Dette krever enten dispensasjon eller at han fyller helsekravene. Helsekravene vil ikke være oppfylt før 10 år etter avsluttet substitusjonsbehandling. Har kan en overgangsbestemmelse være aktuelt: 45. Overgangsregler dispensasjon Vedtak om dispensasjon som er truffet i medhold av vedlegg 1 før 1. oktober 2016, gjelder frem til dispensasjonen løper ut. En slik tidsbegrenset dispensasjon som løper ut etter 1. oktober 2016, kan fornyes dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Det kan fastsettes vilkår til dispensasjonen som sikrer nødvendig oppfølging. En dispensasjon etter første ledd kan ikke gis varighet utover 30. september 2019. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, da vedkommende har dispensasjon fra før. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan kjøre inntil dispensasjonen utløper.

87 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Akutte ryggsmerter S: 32 år gammel kvinne. Akutte ryggsmerter siste tre dager. Sitter i korsryggen, ingen utstråling. Hatt liknende smerter tidligere. Bedre i ro, men tydelig smertepåvirket ved bevegelse. Har forsøkt Ibux 400 mg x 3. O: Normale kurvaturer, paravertebral palpasjonsømhet. Lasegue negativ. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. A: Akutt lumbago P: Du forsøker korttidsbehandling med Paralgin forte x 4 i kombinasjon med Ibux 400 mg x 3. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36, punkt 6B: Opioider – kortvarig smertebehandling Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring. Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen viser seg å bli langvarig må du sende melding. Tilstanden vil trolig kun være kortvarig, så nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kjøring kan gjenopptas når behandlingen avsluttes.

88 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Regelmessig bruk av hasj S: Mann, 23 år. Forteller at han bruker det regelmessig siste året. Siste inntak i går ettermiddag (på jobb). Oppdaget av arbeidsgiver som har gitt han beskjed om at han får sparken om han ikke slutter. Oppsøker deg for å få hjelp til å slutte med hasj, og dokumentere rusfrihet. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen objektiv ruspåvirkning ved undersøkelse. A: Bruk av illegale rusmidler. P: Avtaler ny time om en uke. Planlegger første biokjemiske prøver om fire uker. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36. Punkt 2 A – Hva er helseskadelig bruk med økt trafikksikkerhetsrisiko? Hva er regelmessig bruk? Faktum sier ikke noe om dette. Dersom «regelmessig» bruk er en gang i måneden stiller det seg kanskje annerledes enn dersom «regelmessig» er flere ganger pr uke. Punkt 2B. Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt forutsatt at vi legger til grunn at det foreligger regelmessig bruk av illegale rusmidler over en lengre tidsperiode. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja – helsekravet er ikke oppfylt i en periode på minst seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Når rusfrihet er dokumentert i minst seks måneder.

89 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, snekker. Langvarige kroniske skuldersmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Lett redusert bevegelighet i høyre skulder. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske skuldersmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36, punkt 5B: Opioider – kronisk smertebehandling Helsekrav oppfylt dersom det er klar medisinsk indikasjon det er minst en uke etter siste doseøkning det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg morfinekvivalenter per os legemidlene er langtidsvirkende, og det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid Helsekravet er ikke oppfylt. Dette ettersom Paralgin forte regnes som korttidsvirkende legemiddel i denne sammenhengen.   Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen ikke planlegges endret må du sende melding. Tilstanden vil trolig være varig. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Endret legemiddelbehandling.

90 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Kroniske skuldersmerter S: Mann, 50 år, bussjåfør. Langvarige kroniske nakkesmerter. Bruker fast Paralgin forte x 4. Kommer for å få fornyet resepter. O: Tilnærmet normal bevegelighet i nakken. Palpasjonsømhet i nakkemuskulatur. Smerter fremprovoseres i ytterstillingene. Status uendret fra tidligere. A: Kroniske nakkesmerter P: Fortsette behandlingen med Paralgin forte x 4 og fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36, punkt 5C: Opioider – kronisk smertebehandling «Helsekrav ikke oppfylt.» Helsekravet er ikke oppfylt. Kjøring med buss er følgelig ikke tillatt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen ikke planlegges endret må du sende melding. Tilstanden vil trolig være varig. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Endret legemiddelbehandling. Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av opioider som smertelindring, med unntak av inntak av enkeltdose som kortvarig smertelindring inntatt minimum 8 timer før kjøring, og enkeltdosen er anbefalt av lege.

91 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 45 år. Angstproblematikk. Sier at det eneste som gir han ro i kroppen er Rivotril. Har brukt dette i mange år. Bruker daglig 1-1,5 mg. Vil ikke diskutere alternativ behandling eller nedtrapping. Sier det vil ødelegge livet hans. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Ingen objektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av andre rusmidler. A: Toleranseutvikling? Avhengighet? P: Fornye resept – planlegge nedtrapping. Lufter problematikken med pasienten. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36, punkt 4B: Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende legemidler «Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.» (enn oxsazepam, diazepam, nitrazepam, zopiklon og zolpidem). Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja, her har behandlingen vedvart i mange år, og antas å vedvare. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Endret legemiddelbehandling.

92 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Langvarig benzodiazepinbruk S: Mann, 55 år. Søvnvansker i perioder. Kjører vogntog og sliter med å få sove. Har hatt god effekt av zopiklon 5 mg. Ønsker bare å få fornyet resepter. O: Rapporterer ingen subjektive bivirkninger av legemidlet. Ingen mistanke om bruk av rusmidler eller andre legemidler. A: Situasjonsbetingede søvnvansker P: Skriver ut resept på 10 tabletter. Avtaler at disse ikke brukes i forbindelse med kjøring, men når han kommer hjem igjen. Avtaler ny time for å følge opp problemstillingen. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» § 36. punkt 4C: Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av:  Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Helsekravet vil ikke være oppfylt dersom han bruker legemidlet i forbindelse med kjøring av vogntog. Dette har du derimot gitt orientering om. Dette må dokumenteres. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Helsekravet vil ikke være oppfylt dersom han bruker legemidlet i forbindelse med kjøring av vogntog. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, her planlegges det nedtrapping. Bruken er uansett ikke relatert til kjøring med vogntog. Bør for øvrig minne om 8 timers kjøreforbud i forbindelse med kjøring med førerkortgruppe 1. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Så lenge han ikke benytter dette i forbindelse med kjøring av vogntog, kan han fortsette med det.

93 Psykisk lidelse og kognitiv svikt

94 Krav til kognitiv funksjon
§ 15. Helsekrav ved kognitiv svikt Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko. Kartlegging Bruk av kjørevurdering Sees i sammenheng med legemiddelbruk Andre sykdommer eller generell helsesvekkelse? Kartlegging: Samtale med pasienten, eventuelt innhenting av komparentopplysninger, kognitiv testing. Helsedirektoratet vil antakelig komme med anbefaling av hvilke tester som er aktuelle å gjennomføre: Klokketest MMS TMT A TMT B Krav til årsakssammenheng mellom svikt i kognitiv funksjon og trafikksikkerhetsrisiko. Ikke tilstrekkelig med kognitiv svikt. Slik sammenheng kan eventuelt utforskes ved bruk av kjørevurdering. NB: søker skal alltid først være ferdig utredet før det anmodes om kjørevurdering! Anmodning går via Fylkesmannen i dette tilfellet. Fylkesmannen vil typisk etterspørre evne til å orientere seg i trafikkbilde, reagere på hendelser, manøvreringsevne mv.

95 Generelt helsekrav ved psykiske lidelser og svekkelser
§ 33. Generelle helsekrav ved psykiske lidelser og svekkelser Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko. Helsekravet er ikke oppfylt dersom det foreligger enten psykisk lidelse eller psykisk svekkelse, og denne innebærer enten liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne som igjen medfører trafikksikkerhetsrisiko.

96 Helsekrav ved psykotiske tilstander
Helsekrav i § 34, nummer 1 til nummer 4 Vilkår om: Vurdering av relevant spesialist Stabil tilstand over en nærmere angitt periode God etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten Ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten God sykdomsinnsikt Helsekrav ved schizofreni, en eller flere maniske episoder samt andre psykotiske lidelser Schizofreni: god kognitiv funksjonsevne i stedet for god sykdomsinnsikt

97 Personlighetsforstyrrelser – § 34 nummer 5
5. Personlighetsforstyrrelse med impulskontrollproblemer eller svekket dømmekraft Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom a) dømmekraften vurderes god under stress b) det er tilstrekkelig impulskontroll og c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. a) dømmekraften vurderes god under stress og Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis for inntil tre år av gangen. Helsedirektoratet har etter høring valgt å snevre inn anvendelsesområdet for helsekrav ved personlighetsforstyrrelser. Det er ikke faglig grunnlag for å angi et spesifisert helsekrav for alle som har en personlighetsforstyrrelse. Helsedirektoratet har innsnevret anvendelsesområdet til § 34 nr. 5, ved at «Personlighetsforstyrrelse» erstattes med «Personlighetsforstyrrelse med impulskontrollproblemer eller sviktende dømmekraft.»

98 Hyperkinetiske forstyrrelser – § 34 nummer 6. og 7.
Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) uten adferdsforstyrrelse (F90.0) Hyperkinetiske forstyrrelser med adferdsforstyrrelse (F90.1) § 34 nummer 6 (F90.0) Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og b) det er god kognitiv funksjonsevne § 34 nummer 6 (F90.1) Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom a) behandling sikrer kjøreevne b) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og c) det er god kognitiv funksjonsevne

99 Psykisk utviklingshemming - § 34 nummer 9
Helsekravet kan være oppfylt for gruppe 1: Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenlig med sikker føring av motorvogn. Helsekravet kan ikke være oppfylt for gruppe 2 og 3 Ikke tatt inn krav til minstefunksjon i bestemmelsen. Relevant spesialist – kan være tverrfaglig habiliteringsteam

100 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Førerkortfornyelse S: 77 år gammel mann. Kommer som avtalt time. Skal fornye førerkortet. Kona styrer praten, men han forteller at han ikke har noen problemer i trafikken. "God erfaring etter mange år, og har aldri vært borti noen uhell. Kjører bare der jeg er kjent". Kona antyder at hukommelsen blitt noe dårligere, og at hun lurer på om det finnes medisiner som kan hjelpe. O: TMT-A 125 sekunder, TMT-B avbrutt da han gir opp. Viser lite innsikt i sin kognitive svikt. A: Kognitiv svikt? P: Avtaler ny time for ytterligere kognitiv utredning og eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 15: Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko. Basert på utkast til veileder per i 13. april: TMT-A utover 111 sek indikerer svikt, det samme gjør TMT-B utover 301. Her bør foreleser legge inn ytterligere «hjelpeinformasjon» fra veilederteksten. Basert på informasjonen i veilederen er det grunnlag for å konkludere med at helsekravet ikke er oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – her er det sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja, trolig. Men bør vurdere å vente til neste konsultasjon er unnagjort. Da vil man ha mer informasjon å bygge meldingen på. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Med gitte funn tilsier veilederteksten at det ikke vil være grunnlag for kjørevurdering. Dersom legemiddelbehandling, eller videre utredning skulle vise et noe bedre kognitivt nivå, kan man vurdere å gjennomføre praktisk kjørevurdering.

101 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 27 år. Kjent paranoid schizofreni. Siste innleggelse før det aktuelle for 1 år siden. Nylig innlagt i akuttpsykiatrisk sengepost med funksjonssvikt, manglende sykdomsinnsikt og autoseponering av antipsykotisk behandling. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Skal behandles med injeksjoner hver 14. dag på fastlegekontoret. P: Ny time om 14 dager avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 34. Punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand i tre måneder b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god kognitiv funksjonsevne Helseattest kan deretter gis med inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ikke dersom man antar at helsekravet igjen vil være oppfylt før seks måneder. (Altså at vilkårene i overstående punkt er oppfylt). Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i sitert forskriftstekst.

102 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: Alvorlig psykisk sykdom S: Mann, 39 år. Kjent paranoid schizofreni. Møter regelmessig til kontroll og behandling hos fastlege. Sykdomsinnsikt og godt funksjonsnivå. Jobber som anleggsgartner. Behov for førerkortklasse C1E. Siste innleggelse før det aktuelle for 7 år siden. O: I habitualtilstand. Vrangforestilling i forhold til overvåkning. Men kjent gjennom mange år. Påvirker ikke funksjonsnivået i særlig grad. A: Forsette antipsykotisk behandling. P: Ny time om 4 uker avtales. Ny kontroll hos spesialist om 1 år ved behov. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? § 34. Punkt 1C: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved    a) stabil tilstand i ett år b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god kognitiv funksjonsevne Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenlig med sikker føring av motorvogn. Dersom vi legger til grunn at det foreligger vurdering av relevant spesialist og ikke er bivirkninger av medikamenter som kan påvirke trafikksikkerheten – ja helsekrav oppfylt Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja på ovennevnte forutsetninger Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, her er helsekravet oppfylt. (Altså at vilkårene i overstående punkt er oppfylt). Førerkortet for gruppe 2 kan gis med to års varighet. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i første spørsmål.

103 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: Gjentatte maniske episoder S: Mann, 29 år. Gårdbruker, har førerkortklasse C. Innlagt to ganger tidligere med maniske episoder. Autoseponert stemningsstabiliserende behandling i forkant av siste (og aktuelle) innleggelse. O: Etter en måned nå igjen tilbake i habitualtilstand. A: Bipolar lidelse. P: Avtalt regelmessige kontroller hos fastlege. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? § 34. Punkt 3C: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand uten maniske episoder i tre år b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god sykdomsinnsikt Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav ikke oppfylt – ikke stabil tilstand i tre år Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i første spørsmål.

104 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: ADHD S: 18 år gutt som ønsker å kjøre opp på bil. Kjent hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse (F90.0). Behandles med sentralstimulerende legemidler. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen mistanke om komorbide lidelser. A: ADHD med god effekt av behandling. P: Ingen kontroll avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 34, punkt 7B: Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og b) det er god kognitiv funksjonsevne Helseattest kan gis med inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt dersom det foreligger klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja, så fremt det er gitt en klar anbefaling om dette og øvrige vilkår er oppfylt. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkår i angitt forskriftsbestemmelse.

105 Førlighet

106 Helsekrav til førlighet - § 41, 1. ledd
Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne.

107 Svekket førlighet – stabil tilstand § 41, 2. ledd
Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Si noe om hva en stabil tilstand kan være – sammenlignbart med dagens bestemmelse om stasjonære førlighetsnedsettelser

108 Svekket førlighet – progressiv tilstand § 41, 3. ledd
Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest.

109 § 41, 4. og 5. ledd Føreretten kan begrenses til motorkjøretøy som er spesielt tilpasset eller har personlig ekstrautstyr. Ved vurderingen av om helsekravet er oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3 etter første ledd, og om førerett kan gis etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorkjøretøy i disse gruppene.

110 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Protese venstre underekstremitet S: Jente, 18 år. Traumatisk amputasjon av venstre legg for 10 år siden. Bruker protese. Skal kjøre opp til personbil. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover bruk protese). A: Fylle ut førerkortattest? P: Ingen kontroll avtales. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 41. Helsekrav ved svekket førlighet Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne. Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest. Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Trafikkstasjonen avgjør om førerett likevel kan gis, ev. etter tilpasning av kjøretøyet. (jf. § 41, andre ledd).

111 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Multippel sklerose S: Kvinne, 54 år. Multippel sklerose siste 10 år. Har droppfot ved gange. Bruker krykke. Siste tilbakefall for 3 måneder siden. Merker økende kraftsvikt i venstre underekstremitet. O: Ingen dorsalfleksjon i venstre ankel. Vesentlig redusert kraft i fleksjon hofte og ekstensjon ekstensjon i kne. Normal visus og ingen synsfeltutfall. Kognitiv funksjon ua. A: Forverret kraftsvikt. P: Følge opp med fysioterapi. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 16 Helsekrav ved nevrologiske sykdommer Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. § 17. punkt 6B: Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne.    Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, eller lenger dersom nevrolog anbefaler det. § 41. Helsekrav ved svekket førlighet Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne. Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest. Helsekravet ikke oppfylt – ikke tilfredsstillende fysisk funksjonsevne, ikke oppfylt krav til førelighet Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? «Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest, eventuelt etter kjørevurdering, for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det.» Bør her vurdere kjørevurdering før helseattest utgis, og tilstanden må være tilstrekkelig stabilisert. Helsekrav til MS: nevrolog må vurdere at det er tilfredsstillende fysisk funksjonsevne.

112 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Hjerneslag S: Kvinne, 78 år. Nylig utskrevet etter innleggelse for (venstresidig) hjerneslag. Tidligere frisk. Kommer til oppfølgende kontroll hos fastlege. O: Lett afasi. Kraftsvikt i høyre håndledd/hånd. Redusert gripeevne og vesentlig redusert ekstensjonsevne i håndledd. Styringsvansker med høyre hånd. Øvrig klinisk undersøkelse uten anmerkning. Ingen synsfeltutfall eller kognitiv svekkelse. A: Fysioterapi. P: Ny kontroll avtales om 14 dager. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Sette inn § 17 nr 5 A og B? Gjøre om fasit dersom § skal endres Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 17, punkt 2B: TIA eller hjerneslag med remisjon innen en uke og b) atrieflimmer uten synkoper Helsekrav oppfylt etter tre måneder med stabil antikoagulasjon. Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen i fire år, før den kan gis med vanlig varighet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ikke dersom man antar at kraftsvikten og koordinasjonen vil bedre seg. Trolig riktig å se an. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dersom tilstanden normaliserer seg kan kjøring gjennoptas etter tre måneder, jf. § 17. Dersom ikke, må det gjøres en vurdering i tråd med § 41 (om førlighet).

113 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: Smerter i rygg S: Mann, 53 år, lastebilsjåfør. Oppsøker lege for ryggsmerter over lengre tid. Sitter lumbalt, ingen utstråling. Har i forkant av konsultasjonen blitt undersøkt av legestudent ved legekontoret som har funnet mulig oppfylling i buken. O: Palpabel oppfylling i buk, største diameter ca. 5 cm. For øvrig er klinisk status uten anmerkning. Ved henvisning til ultralyd abdomen påvises aortaaneurisme med diameter på 6,2 cm. A: Vurderes som tilfeldig funn. Henvises karkirurg. P: Avtaler rekontakt ved forverring av ryggsmerter. Gir info om alarmsymptomer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? § 29, punkt 11C: Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet og aortaaneurismet har en diameter mindre enn 5,5 cm. Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen. Helsekravet ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke relevant.

114 Anfall og bevissthetsforstyrrelser

115 Inndeling av kapitler om anfall
Kapittel 8: Epilepsi og epilepsilignende anfall Kapittel 9: Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes Kapittel 11: Hjertesykdom Kapittel 12: Diabetes

116 Kapittel 8 – Epilepsi og epilepsilignende anfall
18. Generelle helsekrav ved epilepsi og epilepsilignende anfall Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år 2) førerkortgruppe 2 og 3 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode Hovedregel fra EU-direktivet. Si noe kort om dagens krav. I tillegg har førerkortforskriften § 4-1 første ledd en bestemmelse om at førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen.

117 Enkeltstående anfall – § 20 nummer 1 og 2
1. Enkeltstående uprovosert anfall Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. 2. Enkeltstående anfall med kjent årsak som er behandlet, herunder epilepsilignende anfall etter mangel på søvn, feber, psykisk og fysisk belastning, dehydrering og legemiddelbivirkning Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Egen bestemmelse om enkeltstående anfall pga rus – krav om seks måneders rusfrihet (tre år for gruppe 2 og 3) dokumentert ved egnede prøver

118 To eller flere anfall – § 20 nummer 4
4. To eller flere epileptiske og epilepsilignende anfall Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan likevel gis med anbefaling om førerett for ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet frem til fører har vært anfallsfri i fem år, før førerett kan gis med vanlig varighet. Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet. NB: Helsekrav først oppfylt etter fem år for gruppe 1, men helseattest kan likevel gis etter ett år uten anfall. Ellers i forskriften kan det som hovedregel først gis helseattest når helsekravet er oppfylt.

119 Psykogene eller funksjonelle anfall/PNES - § 20 nummer 9
9. Psykogene eller funksjonelle anfall/PNES Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall dersom relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i fem år, før førerett kan gis med vanlig varighet.

120 Krav til spesialistuttalelse
§ 19. Uttalelse fra spesialist i nevrologi Det kreves uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort.

121 Kapittel 9 - Bevissthetstap
§ 21. Generelle helsekrav ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelse Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes gjelder bestemmelsene i kapittel 8, 11 og 12.

122 Enkeltstående bevissthetsforstyrrelse – § 22 nummer 1
A B C Klassifisering Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 1. Enkeltstående bevissthetforstyrrelse/ synkope uten avklart årsak. Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

123 Gjentatte bevissthetsforstyrrelser – § 22 nummer 2
2. Gjentatte bevissthetsforstyrrelser/synkoper uten avklart årsak Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall.

124 Reflekssynkope mv. – § 22 nummer 3
3. Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinus-synkope og ortostatisme. Helsekrav oppfylt. Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for ny synkope.

125 Årlig risiko for anfall
Førerkortgruppe 1: lav årlig risiko for nytt anfall Førerkortgruppe 2 og 3: svært lav årlig risiko for nytt anfall Vurdering av anfallsrisiko: Krav til vurdering fra nevrolog i kapittel 8 Krav til vurdering fra «relevant spesialist» for førerkortgruppe 2 og 3 i kapittel 9, samt ved flere anfall med synkope under hosting og svelging for førerkortgruppe 1 Vurdering av anfallsrisiko etter kapittel 8: vurderingstema er presisert ved enkeltstående anfall: Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet. klinisk vurdering av lav årlig risiko for nytt anfall tilsvarer forslagets bestemmelser om at det skal være mindre enn 20 % årlig risiko for nytt anfall. Tilsvarende vil en klinisk vurdering av svært lav årlig risiko for nytt anfall tilsvare forslagets bestemmelser om at det skal være mindre enn 2 % årlig risiko for nytt anfall

126 Varighet av førerretten
Førerkortforskriften § 4-1 for førerkortgruppe 1: førerkortet skal ha maksimal varighet på fem år dersom innehaveren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) innenfor de siste fem årene før førerkortutstedelsen

127 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Anfall med kramper S: Kvinne, 34 år. Innlagt med kramper uten kjent årsak. Tungebitt. Ikke hatt liknende tidligere. Sovet litt dårlig i det siste ellers ingenting «uvanlig». Feberkramper ved flere anledninger som barn. O: Ingen nevrologiske utfall. Normal EEG og MR-caput. Trøtthet etter anfall. Støl i muskulatur. A: Enkeltstående uprovosert anfall. Innlagt til observasjon. Ikke indikasjon for anfallsforebyggende behandling. P: Ingen plan for oppfølging utover kontroll hos fastlege etter 2 uker. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 20, punkt 1B: Enkeltstående uprovosert anfall: «Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.» Helsekravet er følgelig ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja, helsekravet vil ikke være oppfylt i en periode på mer enn seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Etter ett år dersom nevrolog mener årlig anfallsrisiko er lav.

128 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Epilepsi? S: Kvinne 31 år, drosjesjåfør. Innlagt etter andregangs anfall med bevisshetstap, kramper og tungebitt. Ingen provoserende faktorer. Postiktal ved innleggelse. O: Patologisk EEG. Ingen patologiske funn ved MR-caput. A: Epilepsi – igangsatt anfallsforebyggende behandling. P: Følge opp legemiddelbehandling som anbefalt av nevrolog. Avtaler ny time. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 20, punkt 4C om to eller flere epileptiske og epilepsilignende anfall: Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år i to år, før førerett kan gis med vanlig Helsekravet er ikke oppfylt for førerkortgruppe 3. Kan vedkommende kjøre inntil videre Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Framgår av sitert forskriftsbestemmelse.

129 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 22. Punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja – helsekravet er ikke oppfylt i en periode på minst seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Seks måneders anfallsfrihet – og lav risiko for nye anfall.

130 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Bevissthetstap S: Mann, 48 år og bussjåfør. Undersøkt primært på legevakt. Mistet bevisstheten under trening. Plutselig innsettende. Kutt i panne med behov for sutur og tannskade etter fall. Ikke opplevd likende tidligere. O: Senere kardiologisk og nevrologisk utredning uten anmerkning. A: Bevissthetstap av ukjent årsak. P: Avtale ny time for å fjerne suturer. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 22. Punkt 1C: Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, før førerett kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja – helsekravet er ikke oppfylt i en periode på minst seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? To års anfallsfrihet og svært lav årlig risiko for nye anfall vurdert av relevant spesialist.

131 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Bevissthetstap S: Mann, 17 år. Besvimer under reponering av distal radiusfraktur. Enkelte rykninger initialt. Våkner raskt til, mentalt adekvat. O: Klinisk undersøkelse uten anmerkning (utover gips på håndledd). A: Vasovagal synkope. P: Ingen plan om fornyet kontroll med tanke på bevissthetstap. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 22. Punkt 3B – om reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinus-synkope og ortostatisme: «Helsekrav oppfylt». Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan kjøre «umiddelbart».

132 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år. Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi. P: Pacemakerkontroll. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 27 punkt 7B: Helsekrav oppfylt en uke etter vellykket implantasjon av pacemaker, dersom tilstanden følges opp av relevant spesialist. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – ikke før tilstanden er vellykket behandlet og fult opp av relevant spesialist Må du sende melding til fylkesmannen? Nei – ikke når riktig diagnose straks ble avklart og behandling gitt. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Vellykket implantasjon og oppfølgende kontroller.

133 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2?
P: Bevissthetstap S: Kvinne, 72 år, har førerkort for klasse C1E (for bobil). Innlegges etter bevissthetstap. Plutselig innsettende. Men har hatt flere nærsynkoper siste tiden. O: EKG påvist bradykardi med indikasjon for pacemaker. A: Synkope som følge av bradykardi P: Implantasjon av pacemaker Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? § 27 punkt 7C: Helsekrav oppfylt fire uker etter vellykket implantasjon av pacemaker, dersom tilstanden følges opp av relevant spesialist. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei – ikke før tilstanden er vellykket behandlet og fulgt opp av relevant spesialist Må du sende melding til fylkesmannen? Nei – ikke når riktig diagnose straks ble avklart. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Vellykket implantasjon, fire uker observasjon og oppfølgende kontroller hos relevant spesialist.

134 Hjertesykdom og diabetes

135 Hjerte- og karsykdommer
Generelt helsekrav i § 25: Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet kan føre til plutselig innsettende bevissthetspåvirkning. Spesifiserte helsekrav i §§ 26 – 29: Helsekrav i stor grad konkretisert – 36 bestemmelser fordelt på fire paragrafer

136 Diabetes § 31. Generelle helsekrav ved diabetes Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer der dette medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3. Se også førerkortforskriften § 4-1: maks fem års varighet på førerretten for førerkortgruppe 1

137 Når er helsekravet oppfylt?
Dersom vedkommende ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Tilleggskrav: Det må ikke være fare for bevissthetspåvirkning under kjøring Ingen funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko

138 Utdrag av helsekrav ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi - § 32
Har det vært anfall med hypoglykemi med behov for bistand i fra andre i løpet av de siste tolv måneder? A B C Diabetes type 1 og 2 Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Helsekrav oppfylt dersom føreren a) ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene Si noe om de øvrige vilkår som fremgår av bestemmelsen for øvrig

139 Helsekrav ved hypoglykemi – førerkortgruppe 2 og 3: § 33
Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 dersom: a) relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet b) det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og c) vilkårene i § 32 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt. Personer med diabetes, som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring eller kjøreseddel for persontransport buss

140 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Brystsmerter S: Kvinne, 68 år. Kjent stabil angina. Nå imidlertid også fått debut av anginasmerter i hvile. Innlegges i sykehus. Smertefri ved innleggelse. O: Koronar angiografi viser to signifikante stenoser som stentbehandles. A: Smertefri. AEKG før utskrivelse uten anmerkning. P: Avtaler ny time etter 2 måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 26. Punkt 3B: Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning det ikke er malign arytmi og det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Umiddelbart.

141 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Brystsmerter S: Mann, 35 år, lastebilsjåfør. Innlegges etter plutselig hjertestans i svømmehall. Ventrikkelflimmer som konverteres etter første sjokk gitt av ambulansepersonell. Våken ved ankomst sykehus. O: Utredning viser funn forenelig med arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. A: ICD-indikasjon. P: Avtalt oppfølgende kontroll hos kardiolog etter utskrivelse. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 28, punkt 2C: om sekundærprofylaktisk ICD: Helsekrav ikke oppfylt.  Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke adgang til kjøring av gruppe 2 (eller 3) for pasienter med ICD.

142 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3?
P: Diabetes S: Mann, 58 år, bussjåfør. Kjent diabetes type 2 siste 5 år. Bruker insulin til måltid. Ingen hypoglykemier. O: Hypertensjon, BMI 30. Ikke retinopati, nevropati eller nefropati. A: Diabetes. Vektreduksjon tilstrebes. P: Avtalt oppfølgende kontroll om seks måneder. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? § 31, bokstav C (siste ledd) – siden vedkommende bruker legemiddel som kan gi hypoglykemi: Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke før ev. insulinbehandling er seponert (og pasienten ikke bruker andre legemidler som kan gi hypoglykemi)

143 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1?
P: Brystsmerter S: Mann, 58 år. Innlegges med sentrale brystsmerter med utstråling til venstre arm. Smerter i ca. 1 time ved ankomst ambulanse. MONA-behandling i ambulanse. Smertefri ved ankomst sykehus. O: Signifikant troponinstigning. Uspesifikke forandringer på EKG. A: NSTEMI. P: Kontroll hos fastlege etter en uke for oppfølging av igangsatt sekundærprofylaktisk behandling. Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Kan vedkommende kjøre inntil videre? Må du sende melding til fylkesmannen? Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? § 26. Punkt 2B: Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning det ikke er malign arytmi og det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV   Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Etter fire uker, forutsatt vilkår ok.


Laste ned ppt "Nye helsekrav til førerrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google