Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR LYKKES TYNSET KOMMUNE MED INTEGRERING? Planer: Tiltaks og handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Råd og utvalg: Internasjonalt råd Tverrfaglig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR LYKKES TYNSET KOMMUNE MED INTEGRERING? Planer: Tiltaks og handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Råd og utvalg: Internasjonalt råd Tverrfaglig."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR LYKKES TYNSET KOMMUNE MED INTEGRERING? Planer: Tiltaks og handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Råd og utvalg: Internasjonalt råd Tverrfaglig team for integrering Introduksjonsprogram: utdanning verdsettes i regionen Gode på menneskemøter og kommunikasjon, dyktige ansatte En Ordfører som sa: «alle mennesker har verdien 1» Regionråd med prosjektet «Vi trenger hverandre» Flere gode integreringstiltak med frivillige som Tea-time Tynset og svømming.

2 Regionsenter Med sine 5550 innbyggere er Tynset regionsenteret i Nord-Østerdalen, Hedmark fylke. Primærnæringene er fortsatt en viktig del av næringslivet, men i Tynset sentrum er det offentlig sektor og tjenesteytende næringer innen handel, data, jus, økonomi og bygg og anlegg som dominerer. Mange statlige, fylkeskommunale og interkommunale tiltak er lagt til Tynset. Mye av regionsenterfunksjonen er også knyttet til Tynset som skolesenter og lokaliseringa av Sykehuset Innlandet Tynset. Kulturhuset i Tynset er blitt et levende og pulserende brukshus for Tynset og Nord- Østerdalens befolkning. Bygdene Tynset har levende bygder med et rikt kulturliv og aktiv utnytting av utmarksressursene. Tynset er en av de kommunene i landet som har flest setrer i aktiv drift. Med ca 1500 fritidshytter i kommunen har mange funnet sitt eldorado for ferie og rekreasjon.

3 TYNSET KOMMUNE Tynset opplæringssenter - Totalt ca 145 / 150 elever - 23 ansatte, ca 14 årsverk - rektor 100 % stilling - sekretær 40% stilling - teamleder,spes.ped.avdelinga - utviklingsleder ved norskavd, 60% - Programveileder 100% - Programveileder/ rådgiver 100% - koordinator for flerkulturelt arbeid 100% Spesial-pedagogisk undervisning - 5 barne- og ungdomsgrupper, oppl.loven kap.5 - Enetimer / gruppetimer. oppl.loven kap.4A-2 - IOP Teater /drama- undervisning, Teatralis - oppl.loven kap 5 og 4A-2, Bruk av både IOP og IP Norsk og Samfunnskunnskaps-opplæring, - 6 til 7 grupper à 24 t/u -introduksjonsloven og oppl.loven Koordinator for flerkulturelt arbeid Bosetting / oppfølging av flyktninger og oppfølging av arb.innvandrere Introduksjonsprogrammet - Språktreningsplasser - introduksjonsprogrammet Grunnskole- opplæring for voksne Innføringsklasse ved NØVGS, ungdomsrett Gunnskole- opplæring for elever med voksenrett Voksenopplæringsfeltet reguleres av 3 ulike lovverk; opplæringsloven, Voksenopplæringsloven og introduksjonsloven. Området styres av ulike departement: Kunnskapsdep., Barne- likestillings og inkluderinsdep. og ulike direktorater og etater: Udir, IMDI, Vox, NAV.

4 Norsk- og samfunnskunnskap interkommunalt samarbeid Tolga- Tynset-Alvdal- Folldal Daggrupper: 6-7 grupper à 20-24 t/ uka, nivådelt 120 elever registrert høsten 2016, 97 aktive. Elevtallet øker jevnt. 20 nasjonaliteter hvorav Eritrea og Somalia er de største gruppene. Består av bosatte flyktninger og familiegjenforente 20 elever fra EØS/EU (arbeidsinnvandrere) TYNSET KOMMUNE

5 Tallenes tale – fra SSB ANTALL: Pr 01.01.14 bor det 5549 personer i Tynset hvorav 487 er innvandrere, som utgjør 8.8 % av befolkningen mot på landsbasis 12,4 % 314 av disse er fra Europa unntatt Tyrkia, 94 fra Asia og Tyrkia, 70 fra Afrika. I perioden 2006-2015 har Tynset kommune bosatt 115 flyktninger I perioden 1990-2012 har 398 innvandrere bosatt seg på Tynset, 154 kom på grunn av arbeid, 156 på grunn av familie, 80 på grunn av flukt og 7 på grunn av utdanning ØKONOMI: I perioden 2006-2012 mottok Tynset kommune 38 428 569 i integreringstilskudd I 2015: vil kommunen motta ca kr 13 000 000 i integreringstilskudd

6 Tallenes tale – fra SSB SYSSELSETTING 71,9 % av Tynset befolkning er sysselsatt mot 68,6 på landsbasis 66,4 % av innvandrere 15-74 år er sysselsatt mot 63,1 % på landsbasis Blant innvandrere fra EU/EØS er 76,7 % sysselsatt, mens 50 % av innvandrere fra Afrika, Asia og Amerika er sysselsatt. 62,4 % av innvandrere med botid fra 0-4 år er sysselsatt 76% av innvandrere med botid fra 5-9 år er sysselsatt og 70% av de med botid over 10 år.

7 Introduksjonsordningen pr 10.06.2016 To ansatte programrådgivere i 100% fast stilling hver. 49 personer registret med vedtak. Fem nye vedtak om kort tid. Ni bedrifter tilbyr faste språktreningsplasser. Kommunestyret har et vedtak om at kommunen skal tilby 20 språktreningsplasser. Tynset tilbyr samfunnskunnskapskurs (50) timer til regionens kommuner Ved gjennomføring høst 16 deltok 67 elever fra 5 kommuner og fra 8 språkgrupper TYNSET KOMMUNE

8 Ali og Habiba er i fast jobb Ali Shaikhzadeh og Habiba Nazari har vært i fast arbeid etter at de deltok i Tynset kommunes introduksjonsprogram. Nye tall viser at Tynset markerer seg med god integrering.

9 Derfor blir vi her

10 Hva kan rakettforskeren lære oss om integrering? Sosiale bobler - Rakettforsker Julian At integrering handler om å bli inkludert i en sosial boble – og det må vi forklare dem og hjelpe dem med

11 Internasjonal kafe Svømmeopplæring for voksne Tea-time Tynset Velkommen til Tynset –gruppe Kulturkort Barnas Verdensdager Mangfolk300 – Prosjektet «Vi trenger hverandre»: Etablerer kurs for innvandrere Intensivkurs i norsk for arbeidsinnvandrere «Bra mat» kurs Kartlegging av kompetanse og Senter for voksnes læring. Integreringstiltak

12 Henna-maling på Barnas Verdensdager

13 Barnas Verdensdager -matmarked

14 Internasjonal kvinnekafé

15 Afghanske bunadsyersker Fatima kom til Tynset for tre og et halvt år siden. Hun jobber på kjøkkenet på Tjønnmosenteret på Tynset. Her snakker hun norsk hele dagen med både med pasienter og kolleger og føler at hun nå behersker språket mye bedre. Mye av hennes fritid går med til å brodere og sy. http://tv.nrk.no/serie/norge- rundt/DVNR04002015/15-05- 2015#t=6m42s Fra Multikult.no

16 Mahdi har aldri vært redd for å utfordre bestående systemer. Tidlig reagerte han på passiviteten til flyktninger som kom hit, og hvor mange som falt utenfor arbeidslivet. Og stilte spørsmålet hvorfor. – Det tror jeg i hovedsak skyldes to ting, det ene er det enkelte menneske som ikke har noen planer og tanker om hva man kan gjøre, og heller ikke griper de sjansen når den er der. Mitt råd er, kom dere ut. Det er ingen som kommer og banker på døra. Den andre årsaken mener Mahdi er systemet rundt som ikke klarer å stille klare krav og forventninger til mennesker fra dag én. 20

17 I

18  Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeid med å fremme flyktningers og innvandreres integrasjon i Tynsetsamfunnet.

19  Rådet har 9 medlemmer  Begge kjønn skal være representert  Rådets sammensetning skal være:  3 innvandrere / flyktninger bosatt i kommunen  1 politiker  1 medlem fra frivillige lag / organisasjoner  1 medlem fra lokalt næringsliv  1 medlem fra NAV  1 medlem fra skolesektoren  Koordinator for flerkulturelt arbeid

20  For å inkludere tilflytternes perspektiver i de kommunale planene – eks rus og Khat.  Være et talerør og fremme samhandling mellom innbyggerne.  Arrangere prosjekter med internasjonal vinkling.  Bidra til økt synlinggjøring av innvandrerbefolkningens kompetanse og ressurser.  Positv synliggjøring av det flerkulturelle miljøet.

21

22 https://www.facebook.com/amnestyglobal/vid eos/vb.111658128847068/1169537909725746/? type=2&theater


Laste ned ppt "HVORFOR LYKKES TYNSET KOMMUNE MED INTEGRERING? Planer: Tiltaks og handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Råd og utvalg: Internasjonalt råd Tverrfaglig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google