Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer desember 2015. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer desember 2015. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer desember 2015. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

2 Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf.: 74 11 51 03 Mob.:922 12 387 e-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

3 Randi Inderdal Pedersen Avdeling for videregående opplæring Tlf.: 74 11 40 14 e-post: randi-inderdal.pedersen@ntfk.no

4 Presentasjon av lærling. Navneopprop.

5 Praktiske opplysninger Generelt om kursing av prøvenemnder. Materiell – innhold i permen. Personopplysninger – oppdateringer. Hjemmeside med informasjon. NB! Korrekt e-post adresse.

6 Innhold i kurset Organisering av fagopplæringa. Kunnskapsløftet. Prøvenemndas rolle og ansvar. Prosedyrer og prosesser ved avvikling av fagprøver. Forskrift til opplæringslova. Godtgjøring, reiseregning m.m. Oppsummering – videre arbeid.

7 Læreplan for opplæring av prøvenemnder og yrkesutvalg Læreplanen for prøvenemndsopplæring er delt inn i fire hovedområder: Regelverk og rammebetingelser. Fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven. Klagebehandling. Yrkesutvalg.

8

9 Prøvenemndas plass og oppgave i samfunnet. Prøvenemndene foretar sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve. Prøvenemndas arbeid er derfor svært viktig for kvalitetssikring av fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

10 Prøvenemndas kompetanse. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget.” Prøvenemndas kompetanse vil ofte være forskjellig, avhengig av hva slags bedrift medlemmet jobber i. Sammensetningen av medlemmene i ei prøvenemnd skal så langt det er mulig dekke bredden i faget.

11 Om taushetsplikt. Forvaltningslovens § 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold, eller 2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

12 Om habilitet. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Medlemmene må normalt være eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.” NB! Ikke bedømme din egen lærling! Dersom prøvenemnda har for lite medlemmer til å bedømme en fagprøve pga inhabilitet – ta kontakt med oss.

13 Prøvenemndsopplæring 194 lærefag etter kunnskapsløftet. Prøvenemnder i 64 lærefag i N-Tr. Ca.366 personer i prøvenemndene i N-Tr. 1 prøvenemnd i reindriftsfag felles med Sør-Trøndelag. Ved behov låne fra andre fylker.

14 Organisering av fagopplæringa Sentralt: Utdannings- og forskningsdepartementet. Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring SRY Faglige råd. Sentral klagenemnd. Regionalt: Fylkeskommunen. Yrkesopplæringsnemnda. Prøvenemnder/Yrkesutvalg. Lærebedrifter/Opplæringskontor.

15 AKTØRER I LÆREFORHOLDET Fylkeskommunen Yrkesopplæringsnemnda (YON) Opplæringskontor/opplæringsring Lærebedrift/opplæringsbedrift Lærling/lærekandidat Faglig leder Veileder/instruktør Tilsynsperson Prøvenemnd PPT

16 Yrkesopplæringsnemnda Rolle og arbeidsområde Etter lovendring 1.11.2007 YON er et fylkeskommunalt rådgivende organ, og har funksjoner og oppgaver som er definert i Opplæringslova (jf. §§ 4-3, 4-8, 12-3 og 12-4). YON gir råd innenfor området fag- og yrkesopplæring overfor fylkeskommunens politiske og faglige organer.

17 Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag 2016 - 2019 MedlemmerVaramedlemmer 1Lena Oldren Heggstad, Inderøy (Ap)Torbjørn Andre Moe, Levanger (Ap) 2Gunnar Alstad, Stjørdal (Sp)Anja Ristad, Stjørdal (SV) 3Magnus Bjøru, Verdal (Elevorg.)Ingeborg N. Austmo, Levanger (Elevorg.) 4Jonas S. Løvik (Elevorg.)Wilhelm Belbo (Elevorg.) 5Ingveig Holand Wahl (NHO) NestlederHugo Alexandersen (NHO) 6Anne Kristin Modell (YS)Arnstein Wekre (YS) 7Harald Granheim (VIRKE)Ingunn Skevik (VIRKE) 8Ingrid Nilsen (Unio)Mona Sandseter Amdal (UNIO) 9Annikken Kjær Haraldsen (KS)Marit Moe (KS) 10Kristine Svendsen, Steinkjer (LO) LederVeronica Hågensen, Steinkjer (LO) 11Roar Øverås, Meråker (LO)Geir Ottesen, Steinkjer (LO) I tillegg observatører fra: YS, NAV, Elev- og lærlingombudet

18 Fylkesting Fylkesordfører Fylkesråd Administrasjonssje f Fylkesopplæringssjef11 videregående skoler Avdeling for videregående opplæring Yrkesopplæringsnemnda Organisasjonskart NTFK

19 Organisering av avdeling for videregående opplæring AVGO Seksjon struktur og pedagogisk virksomhet Seksjon kvalitet Seksjon fag- og yrkesopplæring Direkte under seksjonsleder Veiledning og formidling Fagopplærings- administrasjon

20 Oppgavene til fylkeskommunen. Ansvar for videregående opplæring, herunder fagopplæring i arbeidslivet. Sekretariat for yrkesopplæringsnemnda (YON) Godkjenning av lærebedrift og opplæringskontor Godkjenning av lærekontrakt og opplæringskontrakt. Formidle søkere til læreplass. Tilsyn med læreforhold. Utbetale tilskudd til lærebedrifter og opplæringskontor Oppnevne prøvenemnder og yrkesutvalg. Ansvar for fag- og svenneprøver. Utstede fag- og svennebrev. Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.

21 Opplæringsløp hovedmodell. Skole Videregående trinn 1 Skole Videregående trinn 2 Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning

22 vilbli.no

23 Læreplaner - oppbygning Se på egen læreplan. Oppbygning og innhold.

24 Læreplaner - oppbygning Forskriftsfestet. Formål: Hensikt i et samfunns- og individperspektiv Struktur: Inndelt i hovedområder. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese. Å kunne regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kompetansemål. Vurdering: Hovedområder og ordning.

25 Vis fagfilm 8. Merk deg hvordan de ulike prøvenemndene arbeider og samarbeider med lærebedrift/kandidat.

26 § 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer prøva. Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to månader frå dette tidspunktet. Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan i særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad.

27 § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal ved oppnemninga òg ta omsyn til at det vert tilfredsstillande vurderingskompetanse i prøvenemnda. Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.

28 Prøvenemnd Prøvenemnda har minst 2 medlemmer. ¤ En utnevnes til leder - er kontakt person for AVGO ¤ Kan være flere nemnder med flere medlemmer i samme faget. ¤ Forslag på medlemmer fra partene i arbeidslivet. ¤ Utnevnes av Nord-Trøndelag fylkeskommune v/AVGO. ¤ Prøvenemnda er fylkeskommunale ombud. ¤ Representerer Nord-Trøndelag fylkeskommune

29 Kandidater til fagprøven LærlingLærekandidat Lærekontrakt Opplæringskontrakt Hele læreplan Deler av læreplan (TOP) Prøves i hele læreplan Prøves i deler av læreplan Fag/svennebrevKompetansebevis ElevPraksiskandidat ElevstatusPrivatistHele læreplanPrøves i hele læreplanFag/svennebrev

30 Hvem melder opp til prøve? Lærling/lærekandidat ……… Lærebedriften/Oppl.kontor. Elev i skole (AOS) ………….. Skolen Praksiskandidat …………..…… Kandidaten selv

31 Oppmelding Oppmelding sendes AVGO Lærebedriften melder lærlingen/lærekandidaten opp til prøve ca. 3 mnd før kontrakten utløper. Skolen melder opp eleven ca. 2 - 3 mnd før skoleslutt. Krav til bestått fellesfag og programfag. Praksiskandidater melder seg opp hele året Krav til bestått eksamen for praksiskandidater. Behov for særskilt tilrettelagt fagprøve. AVGO godkjenner oppmelding og sender til leder i prøvenemnda: brev og skjema for prøveprotokoll kopi til opplæringskontor/lærebedrift og lærling/lærekandidat

32 Særskilt tilrettelagt fag- eller svenneprøve Når kandidaten har behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i at fagprøven blir særskilt tilrettelagt. Det må eventuelt søkes til fylkesutdanningssjefen vedlagt uttalelse, av nyere dato, fra sakkyndig instans. Særskilt tilrettelagt prøve skal være avtalt i god tid før prøven.

33 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til arbeidsoppgåver. Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte.

34 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i: - Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar - Gjennomføring av eit fagleg arbeid - Vurdering av eige prøvearbeid - Dokumentasjon av eige prøvearbeid. Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring.

35 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.

36 § 3-60. Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. opplæringslova § 4-4. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. § 3-57 og § 3-58. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

37 Forberede fagprøve Leder i prøvenemnda mottar oppmelding fra AVGO. Avklarer hvilke av medlemmene som skal bedømme prøven og hvem som skal være prøvenemndsleder ved prøven. Prøvenemnda tar kontakt med bedrift/kandidat Foreslår/får forslag på tidspunkt for prøven Finnes egnet lokaler/maskin/utstyr? Krav til prøvestedet. Evt. annen bedrift/prøvestasjon. Dialog med bedriften om passende arbeid til fagprøven. Prøvenemnda kan be om forslag til passende prøvearbeid. Særskilt tilrettelegging av prøven?

38 Besøke bedriften Prøvenemnda bør/må besøke bedriften før prøven Rom til kandidatens planleggingsdel/evaluering Telefon, eventuelt datamaskin, papir/skriveutstyr Orientere om prøven, praktiske forhold Kandidaten, bedriften, øvrig berørte personer Hvilken rolle skal øvrig personale i bedriften ha under prøven Avtale med eventuelt tilsynsperson (skriftlig avtale) Hvor treffes prøvenemnd (telefon, fax, e-post)

39 Litt om fagprøven. Kandidaten skal ha gjenpart av prøveoppgaven gjennom hele prøven. Eventuelle personopplysninger eller spesielle bedriftsinterne opplysninger kan skrives på eget vedlegg som samles inn etter at fagprøven er gjennomført. Ved ikke bestått fagprøve skal ”protokollen”, dvs. prøvenemndas dokumentasjon av prøvearbeidet og begrunnelse for karakteren ikke bestått skrives ut fra PC. NB! Ikke håndskrevet.

40

41 Du skal planlegge hvordan du vil bygge karnappet ut fra vedlagt tegning/beskrivelse, og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal bygge karnappet etter egen plan i tråd med vedlagt tegning /beskrivelse og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal vurdere kvaliteten på arbeidet du har utført og hvordan du har gjennomført arbeidet i henhold til egen plan. Avvik fra planen skal begrunnes. Denne samtalen skal ta for seg….  Framdriftsplan for arbeidet  Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet  Materialvalg er begrunnet  Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger  Skrevet arbeidsrekkefølge  Skisser …  HMS-plan Angrepspunkt/ Rekkefølgje Materialvalg Materialforbruk Gjennomført utførelse/standard Verktøy og maskinbruk Faglig sikkerhet og selvstendighet I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder:  Materialkontroll  Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc  Vedlikehold av verktøy og utstyr  Gjennomført HMS tiltak Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering Du skal Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen Oppgaven : Bygge karnapp Planlegge Gjennomføre Vurdering og Dokumentasjon Tid Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda Sum totaltid Tid OIE-08

42 § 3-58. Gjennomføring av fag- og sveineprøva Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar. Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

43 Informasjon ved prøvestart Begge prøvenemndsmedlemmer deltar. Orientere om gjennomføring av prøve Utlevere oppgavetekst og eventuelle vedlegg til prøven Gå gjennom prøveoppgaven. Still spørsmål. Vær sikker på at kandidaten har forstått oppgaven. Tidsrammen for prøvens 4 deler.

44 Forskrift til Opplærings- lova PrøvenemndaKandidaten §3-48 og 3-58Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten Prøvenemnda er ansvarlig for at prøvekandidatene er kjent med forskriften som regulerer fagprøven. Dele ut og gjennomgå oppgaveteksten sammen med kandidaten, og forklare:  At prøven er 4-delt og at oppgaveteksten oppgir hvor lang tid kandidaten kan bruke på hver del.  Hva vurderingskriterier er og hvordan kandidaten kan gjøre seg nytte av dem under prøven.  At alle delene av fagprøven blir vurdert av prøvenemnda og inngår i vurderingen.  At kandidaten må grunngi i dokumentasjonsdelen dersom gjennomføringen avviker fra planen.  Hvem kandidaten skal kontakte dersom det er behov for det. Prøvenemnda bør kontrollere at kandidaten forstår oppgaveteksten slik den er ment å være. Er forberedt til prøven jfr. avtale og har med:  Læreplan for faget  Gjeldende forskrift  Utstyr/hjelpemiddel som det er gjort avtale om. Kandidaten er ansvarlig for å sikre at han/henne forstår oppgaven/oppgaveteksten slik den er ment å være. §3-58PlanleggingOppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten konkret skal gjøre i planleggingsdelen.  Tid som kan benyttes til denne delen av prøven.  Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for planleggingsdelen  Hvordan prøvenemnda skal få overlevert planleggingsdelen. (telefax, e-post, personlig) Gjennomfører planleggingsoppgaven innen oppgitt tidsfrist. Prøvenemnda skal ha mottatt planen/oppgavesvaret før kandidaten kan starte på gjennomføringsdelen.

45 Forskrift til Opplærings - lova Prøvenemnda Kandidaten §3-58GjennomføringOppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten skal utføre - hvilke problem som skal løses.  Tid som kan benyttes til denne delen av prøven.  Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for gjennomføringsdelen Gjennomfører gjennomføringsdelen etter egen plan. Dersom kandidaten avviker fra planen, må dette grunngis og legges fram for prøvenemnda i dokumentasjonsdelen. §3-58Vurdering og dokumentasjon av eget prøvearbeid Oppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten konkret skal vurdere/dokumentere.  På hvilken måte (muntlig og/eller skriftlig)  Tid som kan benyttes til denne delen av prøva.  Hva Prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for vurdering/dokumentasjonsdelen Gjennomfører vurdering/dokumentasjonsdelen innen oppgitt tidsfrist. §3-59VurderingVurderer den 4-delte fagprøven og gjennomfører en samtale med kandidaten Kandidaten klargjør og begrunner forhold ved prøvearbeidet.

46 § 3-59. Vurdering av fag- og sveineprøva Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og fastsetje karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av Medlemmene av prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt.

47 § 3-4. Karakterar i fag m.v. Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet: -Bestått mykje godt: Mykje god eller framfrå kompetanse i faget. -Bestått: Tilfredsstillande eller god kompetanse i faget -Ikkje bestått: Svært låg kompetanse i faget.

48 § 3-61. Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell klagebehandling.

49 Etterarbeid Følgende sendes AVGO umiddelbart etter prøveavslutning: Oppgave/kandidatens besvarelse Prøveprotokoll Vurderingsskjema Kriterier for bedømmelse av oppgaven Reiseregning m.m.

50 Resultat av prøve AVGO sender brev til kandidaten med melding om: Bestått/Bestått meget godt Delta på offisiell utdeling NB! Karakteren Bestått kan ikke påklages. Ikke bestått Kandidaten får tilsendt kopi av prøvenemndas begrunnelse/prøveprotokoll Informasjon om klageadgang

51 Ikke bestått Gir rett til å klage på formelle feil eller faglig grunnlag. Prøven må oppbevares for eventuelt klage Hvis prøven ikke kan oppbevares: Fotografi Nøyaktig beskrivelse

52 Prosedyre ved klage Klage sendes alltid til prøvenemnda.  Prøvenemnda vurderer karakter på nytt. Hvis karakter ikke bestått opprettholdes: Klage på formelle feil: 1.Fylkeskommunen behandler klagen. 2.Kan ikke nedre karakteren – evt. ny prøve. Klage på faglig vurdering: 1.Sentral klagenemnd. 2.Kan også vurdere formelle feil. Hvis ja – faglig blir ikke vurdert – ny prøve. 3.Kan opprettholde eller endre karakter. Klage på kompetanseprøve behandles av fylkeskommunen NB! Ingen ny prøve før klagen er ferdig behandlet.

53 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring Klage på den faglege vurderinga av prøvearbeidet til ikkje bestått skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der prøva er gjennomført, jf. § 5-4 andre ledd tredje punktum. Fylkeskommunen skal innhente uttale frå dei som har gjeve den opphavlege bedømminga, jf. § 3-59 og § 3-60, før saka vert sendt til klageinstansen. Klageinstans for klage på bedømming av fag- og sveineprøver er klagenemnda som er oppnemnd i samsvar med opplæringslova § 12-6. Klageinstans for klage på bedømming av kompetanseprøver er den fylkeskommunen gir mynde. Medlemmene i klagenemnda må ikkje ha vore med i førstegongsbedømminga og bør ikkje vere frå den bedrifta eller skolen som klagaren kjem frå.

54 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring Klagenemnda kan gjere om resultatet frå ikkje bestått til bestått, avvise klaga eller oppheve den opphavlege avgjerda og vise til ny prøve. Klage som er grunngitt med formelle feil eller andre ikkje- faglege forhold, skal behandlast av fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde. Dersom det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjerande verknad for prøveresultatet, skal den opphavlege avgjerda opphevast. Prøva skal da reknast for ikkje gjennomført, og klagaren har høve til å gjennomføre ny prøve så snart som mogleg.

55 Ny/utsatt prøve Ved ikke bestått: Praksiskandidater må vente 6 mnd. Lærling, lærekandidat og skoleelev kan meldes opp med en gang. Læretid kan evt. forlenges ved frivillig avtale. Bedrift/skole melder opp og er ansvarlig for ny prøve. Fylkeskommunen dekker ekstra utgifter til 2.gangs prøve. Ved gyldig forfall: Utsatt prøve avholdes så snart det er praktisk mulig. Ved fusk: Tidligst ett år etter annullert prøve.

56

57 Økonomisk godtgjørelse Satsene fastsettes av fylkestinget. Honorar pr. prøvekandidat Møtegodtgjørelse Diett Kjøregodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste

58 Prøvenemndas arbeid Nemnda må vurdere hvert enkelt tilfelle: Forberedelsesmøte i bedriften Lage oppgave/vurderingskriterier Oppstart/avslutning av prøven Inspeksjon under prøven Karaktermøte/prøveprotokoll Umiddelbart etter prøveslutt

59 Møtegodtgjøring For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4) timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid mellom møtene: kr 350,- For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom møtene: kr. 500,- Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå på reiseregninga Reisetid er ikke møtetid Møtegodtgjørelse kan kreves når hele nemnda er innkalt til møte av fylkeskommunen

60 Tapt arbeidsfortjeneste alt.1 legitimert tap Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr. 3000,- pr. møtedag, eller kr 375,- pr time. Feriepenger kommer i tillegg. Kravet om erstatning må være attestert og dokumentert fra arbeidsgiver. I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt, kan nemndsmedlemmet søke sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får refusjon fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgiver kan få refundert lønn, feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.

61 Tapt arbeidsfortjeneste alt. 2 ulegitimert tap Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag, eller kr 100,- pr time. Krav om erstatning må være skriftlig. Kravet behøver ikke attesteres av arbeidsgiver. Dersom et prøvenemndsmedlem bruker fridag i turnus eller avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid, kan det føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag, eller kr 100,- pr time.

62 Om skjemaer og reiseregning. Vær nøye med utfylling av prøveprotokoll og reiseregningsskjema. Send inn samtidig til oss. Ingen utbetaling uten prøveprotokoll. Ved trekk i lønn – send med kravskjema attestert av arbeidsgiver. Når lønn utbetales som vanlig, skal arbeidsgiver fylle ut og sende med kravskjema for refusjon av lønn. Gjennomgang av utfylling av reiseregning Se hjemmeside www.ntfk.no

63 Mer om skjemaer og reiseregning. Alle dokumenter vedr. prøven skal sendes inn til oss: reiseregning prøveprotokoll oppgave til fag-/svenneprøven kandidatens besvarelse prøvenemndas vurderingsskjema m.m.

64 Om oppdatering av registrerte opplysninger Oppdatering av registrerte opplysninger skal sendes helst pr. e-post til: ulf-jarl.hagen@ntfk.no eller randi-inderdal.pedersen@ntfk.no eller brev til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Ulf Hagen Postboks 2560 7735Steinkjer Alle bør/må ha oppdatert e-post adresse. Informasjon sendes ut pr. e-post. Skjema på www.ntfk.no

65 Takk for i dag - og vel hjem.


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer desember 2015. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google