Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorseminar Soria Moria 10.2. 2016 SOP og private forsikringer v/ Grethe Veiåker Nilsen Rådgiver i Legeforeningens sekretariat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorseminar Soria Moria 10.2. 2016 SOP og private forsikringer v/ Grethe Veiåker Nilsen Rådgiver i Legeforeningens sekretariat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorseminar Soria Moria 10.2. 2016 SOP og private forsikringer v/ Grethe Veiåker Nilsen Rådgiver i Legeforeningens sekretariat

2 2 Hovedtemaer Generelt om SOP Særlig om vedtektsendringen i 2011 Justeringer i 2015 SOPs pensjonsytelser Engangsstønad ved død Kort om: Supplerende ordninger – forsikring/pensjon Ny bank- og forsikringsordning Oppsatte pensjonsrettigheter

3 3 Generelt om SOP Opprettet 1.2.1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet SOP - selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter SOP ledes av et styre, hvorav fire medlemmer er oppnevnt av Legeforeningens landsstyre og ett av Arbeids- og sosialdepartementet SOP står under tilsyn av departementet Legeforeningens sekretariat er forretningsfører

4 4 Hva er SOP ? Sikkerhetsnett for leger ”Alle” leger er medlemmer; alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år Privatpraktiserende leger er målgruppen Et supplement til folketrygden Økonomisk sikring, men ikke forsikring

5 5 Ytelser Avbruddsytelser: Sykehjelp Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon Pleiepenger/opplæringspenger Pensjonsytelser: Alderspensjon Ektefellepensjon Uførepensjon Barnepensjon Engangsstønad ved død

6 6 I tillegg til ytelsene: Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister. Eks. Legeforeningens forskningsinstitutt Seniorseminar på Soria Moria Kollegiale støttegrupper for leger Ressurssenteret for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

7 7 SOPs utvikling Tilnærmet bortfall i overføringene fra 1992/93 Stadig flere rettighetshavere Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp Underdekning på om lag 2 mrd. Stadig reduserte pensjonsytelser Behov for tiltak..

8 8 Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn Sviktende økonomisk bæreevne Stadig reduksjon i pensjonsytelsene fordi SOP ikke hadde nok kapital Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden Økende antall rettighetshavere Pensjonsreform Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger

9 9 Viktigste endringer Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993. Autoriserte etter 1.1. 1993 mister rett til alderspensjon og ektefellepensjon får lavere sykehjelpsytelse Begrunnelse Autoriserte etter 1.1. 1993 har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før 1.1. 1993 Autoriserte etter 1.1. 1993 kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning

10 10 Vedtektsendringer: Avbruddsytelser Ny modell for avbruddsytelsene SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet Legen må ta større ansvar for dekningen selv Reduserte satser for sykehjelp Særlig for leger autorisert etter 1993 som får lav sats ved beregning av inntektskompensasjon

11 NB! Viktig endring fra 1.1.2015 Retten til sykehjelp utvides for medlem mellom 67 og 70 år! Kan ha rett til sykehjelp fra SOP i inntil 365 dager selv om kun rett i 60 sykepengedager fra Nav 11

12 12

13 Utbetalte ytelser/bidrag 2010 - 2015 13

14 14 Pensjoner i SOP: Alderspensjon: KUN til leger autorisert FØR 1.1.1993 Uførepensjon: ingen avgrensning Ektefellepensjon: kun til ektefeller født før 1.1.1965 og der det avdøde medlem var autorisert før 1.1.1993 Barnepensjon: ingen avgrensning

15 15 Pensjoner: generelle vilkår Full opptjeningstid: 35 års heldags legevirksomhet i Norge Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår i heldagsarbeid Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner

16 16 Pensjonsreferansen (p-ref) Beregningsfaktor for alle pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”). Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år. Utgjør i 2016 kr 83 500

17 17 Alderspensjon Kan starte uttak fra 62 år Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes Opptjeningstid stanser ved uttak av alderspensjon Uavhengig av videre arbeid og uttak fra Nav Ytelsen økes med 55 % av p-ref (i 2016 kr 45 925) for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for

18 18 Alderspensjon - vilkår For rett til uttak av alderspensjon fra SOP: Man må søke om all opptjent tjenestepensjon Man kan ikke stå i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning, eks KLP, SPK OBS nye innmeldingsregler i KS-området Dersom det ikke foreligger rett til å ta ut opptjent tjenestepensjon – rettighetene må dokumenteres ved serviceberegning (oppsatte pensjoner, rett først fra fylte 67 år)

19 19 Fleksibelt uttak av alderspensjon Ti års alderspensjon Fra fylte 62 år: kr 169 255 Fra fylte 67 år: kr 199 565 Fra fylte 70 år: kr 225 200 Alderspensjon til fylte 77 år: Fra fylte 62 år: kr 121 576 Fra fylte 67 år: kr 199 565 Fra fylte 70 år: kr 303 022

20 Samordning = fradrag SOPs pensjoner samordnes med tjenestepensjoner: eks. KLP, SPK Med ett eneste unntak: LP-ordningen i Storebrand 20

21 21 Case – hvordan beregnes Petters alderspensjon? Petter Hansen 65 år Autorisert i 1976 Jobbet i Norge alle år Privat praksis Under 3 år offentlig Ønsker ti årig utbetaling

22 22

23 23 Hvordan virker samordning? Tjenestepensjon er som hovedregel livsvarig, mens SOPs alderspensjon er opphørende Tjenestepensjonen omregnes til tilsvarende uttaksperiode: Eks: Tiårig alderspensjon fra SOP Den i utgangspunktet livsvarige alderspensjonen fra KLP omregnes som om den også ble utbetalt over ti år Ergo fradrag for høyere beløp enn det man faktisk får utbetalt

24 24 Tar ut fra SOP fra fylte 70 år, 10 års periode 30 000 fra KLP fra fylte 67 år KLP omregnes før samordning Årlig pensjon fra SOP i ti år

25 25 Case 2– hva får Åge i alderspensjon? Overlege Åge Normann 67 år Over 35 år i jobb som lege 30 års fartstid på sykehus Drevet privat praksis med 20% tilskudd i 15 år Rett til pensjon fra SOP?

26 26 Alderspensjon for sykehusleger Bruttogaranti på 66 % av lønn opp til 12 G = kr 1 080 816 –(fast lønn + faste avtalte tillegg) 66 % = 713 339 –inkl folketrygd = ca 370 000 fra KLP/SPK Ikke rett til pensjon fra SOP pga samordning

27 27 Uførepensjon  ØKTE ca 50 % FRA 2015  Og godt regulert fra 1.1.2016  Forutsetter minst 50 % uførhet  Trer inn etter sykehjelpens opphør (365 dager)  Medregning av fremtidig opptjeningstid  To ganger pensjonsreferansen:  = for 2016: kr 167 000  Kan utbetales til 67 år

28 28 Uførepensjon - forts Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2016: kr 45 925) Begrensning: Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet Kan sammen med ytelser fra Nav, tjenestepensjon (unntak: LP-ordningen), arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2016: kr 1 080 816)

29 29 Ektefellepensjon Til ektefeller født før 1.1.1965 og der avdød medlem var autorisert før 1.1.1993 75 % av p-ref (i 2016: kr 62 625) Samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger, men uavhengig av pensjon fra Nav og arbeidsinntekt

30 30 Ektefellepensjon – forts. Fraskilt ektefelle har ingen rettigheter Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall, som følge av kjent sykdom, inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått

31 31 Barnepensjon:  Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år. 85 % av p-ref (2016: kr 76 558)

32 32 Engangsstønad ved død Ytelse tilstås med 2 G = kr 180 136 til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år Dersom legen ikke har ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år ytes 1/2 G = kr 45 034 til boet Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet

33 33 Sykeavbruddsforsikring i Tryg Avtale etablert i februar 2011 Kollektiv forsikring – egenerklæring helse Aldersdifferensiert premie, billigere for de yngste Må tegnes før fylte 62 år, og gjelder til 70 år 30 dagers karenstid for generell sykdom 12 måneders karenstid for psykisk sykdom Dagpengebeløp ved sykdom Kontaktinfo: www.sop.no /supplerende ordninger

34 Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand Innskuddsbasert tjenestepensjon Oppfyller arbeidsgivers plikt til pensjon for ansatte (OTP) For å sikre ekstra pensjon til gunstige vilkår for næringsdrivende (spart skatt) Samordnes IKKE med pensjoner fra SOP Alle pensjonsarter kan tegnes (alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon)

35 Forts LP-ordningen Næringsdrivende uten ansatte i samme foretak kan spare kun inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (39.000 kr/år) Spareprosenten er foreslått øket, men… Innehaver med ansatte i samme foretak kan spare adskillig mer – men må ha tilsvarende profil på de ansatte Ny tjenestepensjonslov fra 1.1.2014 35

36

37 Forts LP-ordningen For å fradragsføre pensjonssparingen for foregående år, må innbetaling skje innen 1.4. påfølgende år Ved død før alt er utbetalt, går innestående til arvinger som pensjon Over 3300 har etablert ordningen 1000 ordninger har knytter til seg uføredel 37 Ønsker du tilbud eller rådgivning? Ta kontakt med oss på telefon 22 31 55 50 eller les mer på storebrand.no/SOP

38 Ny bank- og forsikringsavtale fra 1.1.2015 Garantert gode priser – alltid En av de mest avgjørende argumentene for valget var prisgarantiene til Danske Bank og Storebrand, garantier som sikrer gunstige vilkår for deg som medlem – til enhver tid. 38

39 Rente ung: 1,99 %, under 35 år Øvrige 2,15 % Fastrentelån 3 år (80 %) 2, 0 % Tilbyr også gunstig rente ifm næringskreditt Helt kostnadsfritt å flytte lån Tilbyr VIP kundeservice – direkte til en rådgiver - Telefon 05550 39

40 Foreningsgruppeliv: død og/eller uføre – svært gunstige vilkår Øvrige forsikringer: bil, innbo, reise etc Kontorforsikring, yrkesskade for ansatte etc Disse kollektive forsikringene ble automatisk flyttet: Gruppeliv Innbo Reise Familieulykke 40

41 41 Offentlige tjenestepensjonsordninger Mange privatpraktiserende leger har lang opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger Avslutning av karrieren i offentlig tjenestestilling kan være lønnsomt for pensjonen: 1. Bedre opptjeningstid 2. Unngår beregning etter regler for oppsatt pensjon 3. Opphevelse av knekkpunktet kan få virkning

42 Informasjon om SOP Internett: www.sop.no e-post: sop@legeforeningen.nowww.sop.no Legeforeningens sekretariat: Kst.seksjonssjef : Tone Houge Holter: 23 10 92 09 Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen: 23 10 92 07


Laste ned ppt "Seniorseminar Soria Moria 10.2. 2016 SOP og private forsikringer v/ Grethe Veiåker Nilsen Rådgiver i Legeforeningens sekretariat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google