Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALTA KOMMUNE Framtidens helsetjenester i Alta Ordfører Geir Ove Bakken 1. Mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALTA KOMMUNE Framtidens helsetjenester i Alta Ordfører Geir Ove Bakken 1. Mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALTA KOMMUNE Framtidens helsetjenester i Alta Ordfører Geir Ove Bakken 1. Mars 2006

2 ”Velferdsstatens verste fiender er de som er imot fornying” Jens Stoltenberg, Dagens Næringsliv 7. januar 2006

3 Framtidens helsetjenester Helse Nords investeringsplan mot 2015. Planene dreier seg om hvilke spesialisttjenester – sykehustjenester det skal investeres i for å gi tjenester de nærmeste 20-30 årene Pasienten og tjenestene i sentrum Investeringer opp mot 1 milliard. I Finnmark er kun Hammerfest og Kirkenes prioritert Fire måneders hard regional debatt I høringsnotatet fra Helse nord står det at de ønsker tilbakemeldinger på urimelige forhold i planen.

4 Framtidens helsetjenester I notatet er det ingen analyser så langt vi kan lese over følgende forhold: Konsekvenser av fritt sykehusvalg Kvaliteten på tjenestene. Er folk fornøyd? Bruk av telemedisin Konsekvens av å videreføre dagens strukturer Befolkningsutviklig Hvordan vi ”reiser” bort pengene gjennom dagens struktur og kommunikasjonsløsninger som vi ikke får endret.

5 Framtidens helsetjenester Kommunestyrets vedtak. Flere og bedre sykehustjenester Grundige vurderinger bak nye løsninger Akutt og fødeavdeling Og så er det opp til Helse nord å finne de gode løsningene

6 Framtidens helsetjenester Faktum. 20 000 mennesker (inkludert 2000 studenter) 25% av dagens finnmarkinger bor i Alta Befolkningsutviklingen tilsier 23 000 innbyggere i 2015 når Helse Nord er ferdig med sine investeringer. Brukt 200 millioner på 90-tallet uten hjelp fra staten. Spesialistene skulle komme til pasienten. Utviklingen er stoppet opp. Stagnasjon og nedbygging Festtaler og et sykehussystem som hindrer utvikling.

7 Framtidens helsetjenester Rådmann Bjørn-Atle Hansen

8 Framtidens helsetjenester Kravene til Helse Nord kan skisseres slik i utgangspunktet: Alta skal og må på investeringsplanen Helse nord og helsedept må sette seg ned med Alta kommune for å finne rimelige og gode løsninger for framtiden. Vi treng medisinere og er mindre opptatt av bygningsmasse. Vi treng tjenester som setter pasienten i sentrum (mindre næringspolitikk)

9 Framtidens helsetjenester Dagens situasjon: –Ingen akuttmedisinske tilbud (2.linje) –Befolkning på ca 18.000 ++ –9 sykestueplasser (1977 – 20 plasser) –Distriktsmedisinsk senter Nedbygging/reduksjon i tilbudet –Mangelfulle kommunikasjonstilbud Fly – Båt – Vei –Desentraliserte tilbud til Alta oppfattes som en fare for Hammerfest sykehus

10 Framtidens Helsetjenester Utfordringer: –Krav til kvalitet og omdømme –Fritt sykehus valg Fare for lokalsykehusene i Finnmark –Teknologisk utvikling –Demografiske utviklingstrekk –Økt spesialisering –Store fagmiljø (UNN) – Lokalsykehus –Akuttmedisinsk tilbud Viktigst med gode lokale tilbud Deretter til større fagmiljø

11 Framtidens helsetjenester Hva bør utredes av Helse Nord: –Gjennomføre en utredning/analyse (2006): Demografiske og geografiske forhold Tilgjengelighet Reisekostnader Konsekvenser av fritt sykehusvalg Medisinsk faglige vurderinger Rekruttering/stabilitet av fagpersonell Ambulering – fra hvem – fagmiljø Samfunnsmessige konsekvenser –Gjennomføring av en konsekvensutredning før det investeres inntil 1 mrd. –Støttet av Finnmark Legeforening - Enstemmig

12 Framtidens helsetjenester Oppsummering – Krav –På kort sikt (2-3 årene) Spesialisthelsetilbudet må styrkes Større kapasitet og stabilitet innen: –Øre, nese, hals –Gynekologi –Radiografi, ortopedi m.m. Styrking av sykestueplassene: –Geriatri, kreftpasienter i terminalfasen, rus/psykiatri m.m. Sikre forsvarlig transport til/fra sykehus: –Bil, fly + kompetanse –På litt lengre sikt (3-5 år): Etablering av et fullverdig fødetilbud og fullverdige akuttmedisinske tilbud i kommunen

13 Organisering av spesialisthelsetjenester i Alta Organisering av spesialisthelsetjenester i Alta Direktør Mette Skipperud

14 Permanente tjenester Opptrenings- senteret i Finnmark Helse FinnmarkAlta KommuneFastlege- praksis Finnmark fylkes- kommune Rehabilitering Distriktspsykiatrisk senter,dagbehandling -VPP -BUP Spesialistpoliklinikk -røntgen -lysbehandling -ambulerende spesialister - privat lungelege Tannhelse tjenesten Sykestue Dialyse Cellegiftbehandling Fødestue Rusomsorg Akutt medisinsk legevakt Fysioterapi Ergoterapi Sykehjem Hjemmetjenester -somatisk -psykiatrisk Helsesøstertjenesten Flyktningekonsulent Helseadm Lege- praksis(10)

15 Røntgenundersøkelser Pasienten blir undersøkt av radiograf i Alta. Røntgenlegen ser på bildene i Hammerfest. Pasienten slipper 280 km reise for en undersøkelse på 20 min. 3477 konsultasjoner i 2004/2396 i 2005 Over 1,7 mill i sparte reisekostnader 2004

16 Artroskopisk kneoperasjon i lokalanestesi

17 Dialysebehandling Pasienten møter til behandling i Alta. Spesialisten er i Tromsø. Legevisitt over videokonferanse. 10 pasienter – 500 behandlinger pr. år 1 mill. kroner i sparte reisekostnader.

18 Øyebunnsfotografering - fundusfoto Pasienten undersøkes av sykepleier i Alta. Stillbilder sendes over nettet til øyelege i Tromsø. 111 pasienter undersøkt i 2004. 220.000 kroner i sparte reiseutgifter.

19 Spesialistpoliklinikken og røntgen Stasjonære aktiviteter SeksjonAnt. kons 2002 Ant. kons 2003 Ant.kons 2004/2005 Røntgen 250021623477/2396 Lysbehandling 270623772659/2311 Ultralyd Jordmor 247 346313/? Fundus foto Synsfeltus. Audiometri 88 91 111/195

20 Sykestue og fødestue Sykestua 9 sykestueplasser –560 innleggelser i 2004 (444/2003) Dagbehandling,økende omfang – ikke finansiert Hjertepas.hjerneslag, rehab beredskap/observasjon Poliklinisk cellegiftbehandling 19 pas / 180 beh(12/103) Dialysebehandling 7 pas / 494 beh(10/500) Fødestua 4 senger/ –114 fødsler (3 førstegangsfødende) 495 liggedøgn 34 barselopphold Ca 300 fødte altaværinger

21 Helsetjeneste i Alta Utgangspunkt og utfordringer i akuttberedskapen Kenneth Johansen Medisinskfaglig ansvarlig Alta legevakt

22 Alta legevaktdistrikt 17 000 – 20 000 mennesker Godt fungerende fastlegeordning 90% av befolkningen sentrumsnært Stor og moderne legevakt 145 km til nærmeste sykehus

23 Spesielle utfordringer Langt fra sykehus Transport Klima Stort legevaktdistrikt Kun primærleger Mange fødepasienter

24 * I nasjonal sammenheng en stor befolkningsmengde langt fra sykehus. * Betydelige logistikkutfordringer som stengte veier og flyplasser, og begrenset syketransportkapasitet.

25 Behandling lokalt Styrket kommunal akuttberedskap Primærbehandling -stabilisering -transport -transportfølge

26 Videre utfordringer Spesialisthelsetjenesten - Helse Finnmark - Hammerfest sykehus (Kirkenes sykehus) - Helse UNN, Tromsø Transport - Ambulansebil - Flyambulanse - Helikopter - Båt/ambulansebåt - Rutetransport

27 Hva er nytt? Endrede behandlingsrutiner Tilgang på transportalternativer Forventninger fra pasienter og samfunn Foretaksøkonomi og fritt sykehusvalg Endringer i befolkningstall Investeringsplan Helse Nord

28 Utfordringer for Helse Finnmark Ventetid, kvalitet og tilgjengelighet for planlagt aktivitet er en forutsetning for å opprettholde en akseptabel akuttberedskap. Helse Finnmark må utvide aktiviteten i Alta: - begrense lekkasje - redusere reisekostnader - pasienttilfredshet Pasientene er avhengige av Helse Finnmark -men Helse Finnmark er ò g avhengige av pasientene

29 Faglige behov Øke bilambulansekapasitet Opprettholde flyberedskap Redusere transportbehov –både akutt og planlagt Økt nærhet til spesialistkompetanse

30 Budskap til Helse Nord og Helse Finnmark Befolkningstall, geografi og klima gjør at Alta bør få styrket tilgang til akuttberedskap på spesialistnivå Ambulanseberedskapen må styrkes Helse Finnmark må øke sin aktivitet i Alta Investeringer og aktivitetsplanlegging må forutgås av grundige konsekvensutredninger

31 Kvinnehelse og fødselsomsorg Fødeavdeling i Alta? Jordmor Hilde Søraa

32 Gynekologisk tilbud i Alta Gynekolog har polikliniske kontroller en gang pr uke. Rullerer mellom gynekologene. Ingen større gynekologiske inngrep.

33 Fødestua i Alta 2 fødesenger og 4 barselsenger Jordmorstyrt En jordmor på vakt. Ingen barnepleiere ansatt. (laveste bemanning av alle landets fødestuer*) Alta eneste kommune i Finnmark med følgetjeneste hele døgnet alle dager. Når jordmor er ute med pasient, overtar vakthavende lege. Meget god rekruttering av jordmødre * Sosial-og helsedir. Kartlegging av fødestuer og modifiserte fødestuer 1999-2003

34 Fødestua kan tilby: Fødsel til friske fødende, fortrinnsvis flergangsfødende Fødestua kan ikke tilby: Planlagt fødsel til førstegangsfødende Epiduralbedøvelse (ryggbedøvelse) Keisersnitt Sterilisering etter fødsel

35 Fødselstall Gjennomsnitt siste 10 årGjennomsnitt siste 5 år Alta292273 Hammerfest125117 Porsanger6258 Kautokeino4543 Nordkapp4636 Karasjok4334 Lebesby2017 Loppa1817 Gamvik1714 Måsøy1513 Hasvik1712 Kvenangen1613 Alta og omegn 292+45+43+18+16 = 414273+43+34+17+13 = 380

36 Fødselsomsorg 292 gravide i Alta pr år (siste 10 år) Kautokeino 45 fødende. 116 fødsler på fødestua (siste 7 år) Ca 175 kvinner reiser hvert år, i fødsel og med rier, fra Alta til Hammerfest, for å føde på sykehuset. Hammerfest kommune har ca 120 fødende selv

37 Fødselsomsorg forts. Få transportfødsler ”Vær og føre”-forbehold 10-20% av fødende som føder på fødestua er egentlig planlagt til sykehus

38 Prognose I løpet av noen år vil hvert 3. barn som fødes i Finnmark være fra Alta. Må dette fortsatt skje i Hammerfest?

39 Utfordringer Alta vokser. Fødselstallet forventes å stige Flere kvinner må tilbringe deler av fødselen i ambulansebilen. Er dette god fødselsomsorg? Mange kvinner i Alta må reise ut av kommunen for å føde og for å få hjelp til gynekologiske sykdommer. Hvilke tilbud vil vi tilby kvinner i Finnmarks største by? Hvordan forvalte felles helseressurser best?

40 Fødeavdelinger i Helse-Nord fødsler 2005 Kirkenes sykehus270 Hammerfest sykehus391 UnnCa 1500 Harstad376 Narvik245 Stokmarknes297 BodøCa 1200 Mo i Rana370 Sandnessjøen247 Lofoten (Gravdal) har keisersnittberedskap150 Vefsn (Mosjøen) har keisersnittberedskap65

41 Nye, moderne og framtidsrettede sykehustjenester i Alta Hovedutvalgsleder Torfinn Reginiussen

42 Nye investeringer gir nye muligheter Tilrettelegge for kostnadseffektive sykehushelsetjenester. Tilpasse sykehustjenestene befolkningens behov, i dag og i framtiden. Tilrettelegge for at flere i Finnmark kan gis tilbud om akuttmedisinske tjenester Utvide tilbudet av ambulerende tjenester

43 ”Ny sykehustenkning” Noen permanente funksjoner Begrense antall sengeplasser Sambruk av lokaler og personale Stor grad av ambulerende tjenester Effektive transporttjenester Økt bruk av telemedisinske løsninger

44 ”Klinikk Alta” Organiseres som en egen enhet under Helse Finnmark Etablere egne avtaler/stillingshjemler Innenfor eksisterende bygningsmasse

45 Permanente enheter Fødeavdeling Indremedisinsk post Spesialistpoliklinikk Intermediær post Spesialist tjenester –Indremedisin/ lungemedisin –Gynekologi –ØNH

46 Akuttenhet Anestesitjenester –Anestesilege/anestesisykepleier Lab. tjenester/ blodbank –Bioingeniør Radiologiske tjenester /røntgen, CT, MR –Radiolog / radiograf

47 Ambulerende tjenester Kirurgi Ortopedi Nevrologi Nefrologi Revmatologi Hudsykdommer Øyesykdommer Barnesykdommer

48 Telemedisinske løsninger Radiologiske tjenester Administrative møter Fagutvikling/ Undervisning Skrivetjenester

49 Funksjonsendring ved Alta Helsesenter Dagens sykehjem flyttes ut Sentrum legepraksis flyttes ut Det etableres nye kontorer for de nye sykehusfunksjonene/legekontorer Laboratoriet utvides Røntgenavdelingen utvides

50 Alta Helsesenter som grunnlag for de nye sykehustjenestene –Fødeavdeling 1 fødestue og 4 barselsenger + 1 ny fødestue + barnestue / observasjons rom Gynekologiske senger i dagens sykestue –Indremedisinsk post 13 senger 2 dialyse senger –Intermediær post – 20 senger (dagens sykehjem) –Spesialistpoliklinikk Dagkirurgi 2 oppvåkingssenger/ overvåking –Sykehotell 10 senger i opptreningssenteret


Laste ned ppt "ALTA KOMMUNE Framtidens helsetjenester i Alta Ordfører Geir Ove Bakken 1. Mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google