Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 13. april 2016 Folketrygden -Alderspensjon (gammel og ny ordning) Pensjonsordningene for offentlig tilsatte Alderspensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 13. april 2016 Folketrygden -Alderspensjon (gammel og ny ordning) Pensjonsordningene for offentlig tilsatte Alderspensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 13. april 2016 Folketrygden -Alderspensjon (gammel og ny ordning) Pensjonsordningene for offentlig tilsatte Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Uførepensjon Ektefellepensjon Tidlig uttak av folketrygd – hva lønner seg? Pensjon og skatt Ny modell for offentlig tjenestepensjon

2 HVA ER NYTT ETTER 1. JANUAR 2011? Helt ny folketrygd med nye opptjeningsregler og med mulig uttak (fleksibilitet) fra 62 år (nøytralitet) Levealdersjustering av all pensjon Ny regulering av løpende pensjoner (indeksering): Lønnsvekst (G) – 0,75 prosentpoeng Fleksibilitet NBNB Uavklart regelverk for 1954-kullene og framover!

3 Mer om alderspensjon - levealdersjustering Hva er levealdersjustering? Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen justeres ved at vi deler opptjent pensjonsrett på et forholdstall/delingstall. Forholdstallet sier noe om hvor lenge ditt årskull er forventet å leve i forhold til andre årskull. Tallet brukes til å beregne pensjonen din.. forholdstall

4 NY FOLKETRYGD – FORHOLDSTALL 1946194719481949195019511952 621,3161,3191,3241,3291,334 631,2531,2571,2611,2661,2711,277 641,1901,1991,2031,2081,2131,219 651,1361,1411,1451,1501,1561,162 661,0731,0781,0831,0881,0931,0991,105 671,0151,0201,0251,0301,0361,0421,048 680,9570,9630,9680,9740,9790,9850,992

5 NY FOLKETRYGD – FLEKSIBELT OG NØYTRALT UTTAK FOR 1951 ÅRGANGEN.. Uttaks- Alder 62656768 Basis- Pensjon 246 879 Forholds- Tall 1,3291,1561,0420,985 Årlig Pensjon 185 718213 563236 928250 639

6 REGULERING AV PENSJONSRETTIGHETER Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Fra 2011 ble det innført ny regulering, som tar utgangspunkt i lønnsveksten i samfunnet. Før pensjonsreformen ble pensjonene regulert etter folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 90 068 kroner per 01.05.2015. Fra 2011 reguleres pensjon under opptjening med lønnsveksten. Siden folketrygdens grunnbeløp ligger tett opp mot lønnsveksten, er denne delen av reguleringen som tidligere.folketrygdens grunnbeløp – G Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år. NB Løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst (G) minus 0,75 %!

7 FOLKETRYGDEN FORTS. Grunnbeløpet – «G»: Fastsettes av Stortinget 90 068 kr fra 1.mai 2015 Reguleres mai hvert år Benyttes til å beregne ytelser fra folketrygden Øker i takt med lønnsveksten

8 FOLKETRYGDEN FORTS. Hovedpunkter: Du kan fritt velge om du vil ta ut alderspensjon fra NAV fra du fyller 62 år til senest 75 år Uttaksgrad - pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 % -uttaksgraden kan endres 1 gang per år -man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100 % uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil uten avkorting i alderspensjon -opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Med innføring av nytt fleksibelt uttak er det samtidig innført nøytralitet og levealdersjustering -dette ivaretas med forholdstall

9 Hvordan tjener du opp alderspensjon i folketrygden? Er du født i 1963 eller senere? Du tjener opp alderspensjon etter nye opptjeningsregler. For hvert år med pensjonsopptjening bygger du opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for størrelsen på alderspensjonen din. Er du født i perioden 1954 – 1962? Du tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født 1954 får du for eksempel beregnet 9/10 av pensjonen din etter gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962, får du beregnet 1/10 av pensjonen etter gamle regler og 9/10 etter nye

10 FOLKETRYGDEN (GAMLE REGLER) Folketrygdens alderspensjon for 1943-1954 Grunnpensjon (sivil status, G, trygdetid (40 år) + Tilleggspensjon (pensjonsgivende inntekt, poengtall, sluttpoengtall, poengår 40 år) = Alderspensjon fra folketrygden

11 FOLKETRYGD – EKSEMPEL GAMMEL ORDNING Forutsetninger: Gift, sluttpoengtall 5,5 (tilsv lønn 574`), 15/25 år Beregning Grunnpensjon90068 x 0,85(single får hel G)76 558 Tilleggspensjon5,5 x 90068 x 0,45 x (13/40)72 448 5,5 x 90068 x 0,42 x (27/40) 140 439 Sum tilleggspensjon 212 887 Sum alderspensjon: (Grunnpensjon + Tilleggspensjon) 289 445

12 NY FOLKETRYGD Hovedprinsipper: Årlig pensjonsopptjening 18,1 % av inntekt opp til 7,1 G (639 483)– alle år teller med Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en pensjonsbeholdning Årlig utbetaling: Pensjonsbeholdning delt på antatt gjenstående leveår (delingstall) Opptjening også av dagpenger, omsorgsarbeid og verneplikt

13 MER OM FOLKETRYGD Ny folketrygd: Alle år med inntekt teller (13-75) Opparbeider en pensjonsformue (beholdning) der 18,1% av årlig inntekt beregnes inn i beholdningen hvert år 4 omsorgsår (hvert år regnes som 4,5G) Uttak fra 62 år Inntekt utover 7,1 G regnes ikke med i formuen Verneplikt og dagpenger teller også med

14 NY FOLKETRYGD – DELINGSTALL Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig utbetalt pensjon - gjelder ny opptjeningsmodell i folketrygden Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Årlig pensjon = pensjonsbeholdning/delingstall Eksempel uttak 62 år: 1954 kullet har et delingstall på 19,08, mens 1960 kullet har et delingstall på 19,69

15 MER OM DELINGSTALL - NY FOLKETRYGD Prognoser for delingstall for årskullene 1954–2040 Publisert 27. juni 2014 Uttaksalder:Årskull: ÅrMnd.195419551956195719581959 62019,0819,1919,3119,4219,5319,64 62119,0219,1319,2419,3519,4619,58 62218,9519,0619,1719,2919,4019,51 62318,8818,9919,1019,2219,3319,44 62418,8118,9219,0419,1519,2619,37 62518,7518,8618,9719,0819,1919,30 62618,6818,7918,9019,0119,1319,24 62718,6118,7218,8318,9519,0619,17 62818,5418,6518,7718,8818,9919,10 62918,4718,5918,7018,8118,9219,03 621018,4118,5218,6318,7418,8518,97 621118,3418,4518,5618,6818,7918,90

16 NY FOLKETRYGD – HOVEDENDRINGER FRA 2011 Du kan ta ut alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 til 75 år -vilkår må oppfylles -kan tas ut 20-40-50-60-80-100 % Du kan jobbe så mye du vil ved siden av folketrygdpensjonen uten avkorting Nøytralitet og levealdersjustering - ivaretas med forholdstall og delingstall Ny regulering innføres - løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng

17 FOLKETRYGDEN ……………. Noen sitater fra kundesenteret….KLP…... er jo fortsatt innmeldt selv om jeg er utmeldt? Ehh... hei! Jeg mottar sånn pensjonsgreier fra dere... Skjønner du hva jeg mener? Hei, jeg har fått et vedtak fra NAF, som jeg skulle sende til KLM? Hva er adressen?

18 VALGMULIGHETER - Fleksibelt uttak av folketrygd fra og med 62 år – fortsette i full stilling - Hel eller delvis AFP fra 62/65 - Uttak ved 67 av både Tjenestepensjonen (SPK) og Folketrygd -Jobbe til 65, ta ut folketrygd fra 62 til 65, AFP (66 %) fra 65 til 67 for så ta ut folketrygd og tjenestepensjon fra 67 (ca 58 %) -Stå i jobb til 70… med eller uten uttak av FT (felle!) -Hva lønner seg??

19 FOLKETRYGDEN – KOMBINASJON AV YTELSER Kombinere alderspensjon i folketrygden og andre ytelser: Sykepenger og alderspensjon? - 62 -67 : Du har rett til sykepenger i ett år hvis du mottar alderspensjon fra folketrygden mens du står i stilling -67 – 70 : Du har rett til sykepenger i maksimalt 60 dager dersom arbeidsinntekt er mer enn 2G Arbeidsavklaringspenger og alderspensjon? - 62 -67 : Arbeidsavklaringspenger utbetales selv om du tar ut alderspensjon Uførepensjon og alderspensjon? - Hel uføre: Kan ikke ta ut alderspensjon samtidig - Gradert ufør kan kombineres med gradert alderspensjon AFP og alderspensjon? - NEI!

20 ALDERPENSJON FRA SPK Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag (sluttlønn + pensj.givende tillegg – tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn) Opptjeningstid (gjennomsnittlig stillingstørrelse, tid medregnet i henhold til permisjonsavtalen, tid medregnet i andre ordninger i henhold til overføringsavtalen, full tid 30 år, oppsatt 40 år) Pensjonsgrad (kan ta ut delvis alderspensjon, ingen ”minste pensjonsgrad, graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingstørrelsen 66 % (garantert bruttonivå før levealdersjustering, bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall)

21 ALDERSPENSJON FRA SPK Brutto alderspensjon: Pensjonsgrunnlag X opptjeningstid X pensjonsgrad X 66 % forholdstall = Brutto SPK - Før levealdersjustering, samordning og individuell garanti - Tillegg på 10 % av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år

22 ALDERSPENSJON SPK Forholdstall (forholdstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist, brukes for å beregne årlig pensjon, fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år, fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no, forholdstallet begrenses nedad til 1,00 i SPK)

23 Alderspensjon – garanti for kullene til og med født 1958 Tariffoppgjøret 2009: Årskull fram til og med 1958 har en garanti på 66% (dette for å kompensere for regel om levealdersjustering) Kullene etter 1958 vil få sin pensjon levealdersjustert fullt ut. Det vil si at er du født 1963 vil pensjonsgraden være ca 60% ved 67 år – full opptjening. (Må stå i jobb til 68,5 år for å oppnå 66%) Garantien forutsetter samtidig (folketrygd og SPK)uttak ved 67 år Ved uttak før fylte 67 beregnes garantien som om uttaket var ved 67 år. (mindre enn 30 år gir en forholdsmessig garanti)

24 UFØREPENSJON (SPK) Uførepensjonen kan være fast eller midlertidig Nedre grense for hvor stor del uførepensjon du kan gå av med: 20 % Ny uførepensjon fra 1. mai 2015 Skattes som personinntekt Mer fleksibelt system i forhold til inntekt Uførepensjon er normalt 66 % av pensjonsgrunnlaget og størrelsen på pensjonen er avhengig av stillingstørrelse, opptjeningstid (regnes fram til 67)og uføregrad. Merk at SPK vurderer overgang til uførhet opp til 49 % uten involvering av NAV

25 AFP FRA 62 ÅR OG FRA 65 ÅR Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordningen i statlig sektor for de mellom 62 og 65 år. I perioden fra 62 til 65 år er det derfor NAV som beregner og utbetaler pensjonen din. AFP fra 62 til 65 er altså opptjent folketrygd + 20 400 kroner. Når du fyller 65 år Når du fyller 65 år, er det SPK som overtar ansvaret for å administrere AFP-ordningen. Da beregnes AFP etter regelverket i Statens pensjonskasse. Du vil som hovedregel ikke gå ned i pensjon. SPK utbetaler den høyeste av folketrygdberegnet pensjon og pensjon etter SPKs regler (66 %). NB Visse vilkår for å få rett til AFP (arbeidet 10 år etter fylte 50 med mer) (Se bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap 2 og vedlegg 4)

26 EKTEFELLEPENSJON Rett til ektefellepensjon Du kan ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse hvis din ektefelle eller registrerte partner dør og er medlem av SPK. Som fraskilt kan du også ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. 9 % av pensjonsgrunnlaget – under visse vilkår (nettoregler) Bruttoberegnet (Om lag 40 % for gullenker og gullenkemenn) Rett til barnepensjon Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og vedkommende er medlem i SPK (15 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening). Ingen inntektsprøving eller samordning Samordning Ved overgang til alderspensjon blir de to ytelsene samordnet

27 TIDLIG UTTAK AV FOLKETRYGD – FORTSETTE I 100 % STILLING UTGANGSPUNKT 600 000 I ÅRSINNTEKT

28 SLIK BESKATTES PENSJON VS. LØNN Noen sitater fra kundesenteret….... er jo fortsatt innmeldt selv om jeg er utmeldt? NB!!Skattefradrag for pensjon maks 29.300 – avtrappes ved økende pensjon Skatt/avgift 2015 (kl 1) LønnsinntekterPensjonsinntekter Toppskatt (lønn og pensjon legges sammen) (ny trinnskatt fra 2016) >550 550 kr = 9 % >885 600 kr = 12 % Samme Trygdeavgift8,2 %5,1 % Minstefradrag (ved kombinasjon får du det høyeste fradraget 43 % - maks 89 050 kr29 % - maks 72 200 kr Personfradrag kl 1 / kl 250 400 kr / 74250 krSamme Alminnelig inntekt (gjelder også kapitalinntekt) (Ny sats 25 % fra 2016) 27 % samme Formueskatt Fribeløp 1,4 mill.Over 1,4 0,15 % …samme

29 SKATTEBEREGNING PENSJONSINNTEKT 2016 Pensjon 2016brutto450 000 Trygdeavgift22950 Trinnskatt 4113 Skatt alm.inntekt 450000-122600x25%81850108913 Særskilt skattefradrag på pensjoner 6013 Pensjon etter skatt347100 I %: 22.9 Netto pr måned: 28925 kroner

30 SKATTEFRADRAG PÅ PENSJ0N «Særskilt skattefradrag på pensjonsinntekter» Maksimalt fradrag i 2016: 30 800 kroner Betyr: Ingen skatt på pensjonsinntekter under 180 800 kroner OBS! Skattefradraget gjelder ikke for særalderspensjon eller uførepensjoner Skattefradraget kan ikke være høyere enn beregnet skatt før skattefradraget Ektefeller kan flytte inntekter/fradrag mellom seg for å maksimalisere fradraget Fradraget avtrappes med 15.3 prosent av inntekt mellom 180800 og 273 650 kr – deretter avtrappes med 6 prosent mellom 273 650 og 550 300

31 DAGENS KONTRA NY ORDNING – SLUTTLØNN 10G

32 Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Høy sluttlønn sammenlignet med utgangseksempelet (med tilleggssats) – Pensjon på uttakstidspunktet 32 SluttlønnStillingspros ent År i FT ved 62 år Tjenestetid ved 62 år Sluttlønn vs. snittlønn 12 G 10035 år 1,00 SluttlønnStillingspros ent År i FT ved 62 år Tjenestetid ved 62 år Sluttlønn vs. snittlønn 6 G6 G10035 år 1,00 Sammenlignet med utgangseksempelet: Ny ordning: -Kompensasjonsnivåene er lavere -OfTP kompenserer for FT -AFP gir kun uttelling for inntekt opp til 7,1 G Dagens ordning: -Kompensasjonsnivået lavere (- AFP 65 år) -Kompensasjonsnivået fra 67 år er lavere pga. at samordningsfordelene utgjør en lavere andel av sluttlønn Hvilken ordning som endres mest, sammenlignet med utgangseksempelet, avhenger av avgangsalder


Laste ned ppt "Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 13. april 2016 Folketrygden -Alderspensjon (gammel og ny ordning) Pensjonsordningene for offentlig tilsatte Alderspensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google