Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N storN stor. Agenda Kort om KLP Innmeldingsregler Hovedtrekk pensjonsreformen Hovedtrekk pensjonsordningen Pensjon og inntekt Uførepensjon/AAP Gunstige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N storN stor. Agenda Kort om KLP Innmeldingsregler Hovedtrekk pensjonsreformen Hovedtrekk pensjonsordningen Pensjon og inntekt Uførepensjon/AAP Gunstige."— Utskrift av presentasjonen:

1 N storN stor

2 Agenda Kort om KLP Innmeldingsregler Hovedtrekk pensjonsreformen Hovedtrekk pensjonsordningen Pensjon og inntekt Uførepensjon/AAP Gunstige tilbud til deg som har pensjonsordning i KLP

3 Vil du vite mer om pensjon i KLP www.klp.no logg deg inn på Min Side Pensjonwww.klp.no Kontakt vårt kundesenter på telefon: 05554 e-post: medlem@klp.nomedlem@klp.no post: KLP, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

4 KLP – Norges største leverandør av tjenestepensjoner 331 av 448 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP Vi betjener: 2 500 bedrifter Sykepleiere og sykehusleger 24 av 26 helseforetak 250 milliarder kroner i kundenes pensjonsmidler

5 Hver åttende nordmann har pensjons- rettigheter i KLP.

6 Fornøyde pensjonister KTI = 79 ”Jeg er både imponert og gledelig overrasket over at KLP er så serviceorientert overfor medlemmene”

7 Sykepleiere – lovfestet ordning Arbeidsgivere omfattet av lovens 1. ledd: -rett og plikt til medlemskap uavhengig av hvilken stilling de er ansatt i Arbeidsgivere omfattet av lovens 2. ledd: -krav at stillingen er knyttet til helsetjeneste. Spesialhelsetjenesteloven Lov om helseforetak Kommunehelsetjenesten

8 Hvem og hvordan? 1. Fast ansatte med minst 14 timer pr uke 2. Fast ansatte med under 14 timer pr uke og ekstravakter/timer slik at antall pr kvartal tilsvarer minst 168 timer 3. Vikarer, midlertidig ansatte og timelønnede som har en gjennomsnittlig arbeidstid det enkelte kvartal som tilsvarer 168 timer pr kvartal Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som tilfredsstiller kravene til innmelding, er innmeldt!

9 Innmeldingsregler - historikk Fast ansatte Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver 01.01.74 - 01.01.78 Minstekrav 18 timer pr. uke 01.01.78 - 01.01.87 Minstekrav 15 timer pr. uke 01.01.87 - 01.01.99 Minstekrav 14 timer pr. uke 01.01.99 Minstekrav 14 timer pr. uke, men ekstratimer skal også med Midlertidig ansatte 01.01.74 - 01.07.86 Midlertidig ansatte som fyller minstekravet innmeldes etter 1 år 01.07.86 - 01.01.99 Midlertidig ansatte som fyller minstekravet skal innmeldes etter 6 mnd. I sammenhengende stilling, - og med tilbakevirkende kraft. 01.01.99 Midlertidig ansatte og de som kun engasjeres på timelønn skal meldes inn når de har arbeidet 168 timer i løpet av et kvartal.

10 Hva er det du sparer til? Du sparer sammen med din arbeidsgiver Du trekkes 2% (lønn 350 000 = ca. 7000 kr/år) Arbeidsgiver betaler mellom 15 og 20% (lønn 350 000 = ca. 52 000 kr/år) Dere sparer til: Alderspensjon og AFP Uførepensjon Etterlattepensjon

11 Pensjonsgrunnlag Årslønn ved fratreden Faste tillegg ved fratreden Lønn utover 12 G (kr 907.692) medregnes ikke

12 Lønn 450.000 450.000 (+ G-regulering) x 66% x 25/30 +300.000 x 66% x 5/30 Lønn 300.000 Lønnsnedgang

13 Gjennomsnittlig deltid KLP beregner gjennomsnittlig stillingsprosent av de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling 50% x 15/30 = 25% 30 år 75%

14 Pensjonsgivende medlemstid 30 års medlemstid = full pensjon Her gjelder medlemstiden din i pensjonsordningen i KLP Samt medlemstid du har hatt i andre pensjonsordninger som er med i overføringsavtalen

15 Overføringsavtalen Overføringsavtalen sikrer at de som har rett til offentlig tjenestepensjon fra flere arbeidsgivere får all pensjon fra den siste arbeidsgiveren, som om hele pensjonsopptjeningen hadde foregått der. SPK 7 mnd KLP 15 år Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse 10 år = Totalt 25 år og 7 mnd KLP innhenter opplysninger fra tidligere arbeidsforhold!

16 Bakgrunn

17 Antall yrkesaktive per pensjonist 1967: 3,92007: 2,62050: 1,8

18 Hovedtrekk Folketrygd

19 Hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden

20 Lønne seg å jobbe 40 år med inntekt gir full pensjon Opptjening mellom 16 og 67 år Like høy pensjon uavhengig av fratreden Gjennomsnitt av 20 beste inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen Nå Før F.eks. 43 år gir høyere pensjon enn 40 år Opptjening mellom 13 og 75 år Høyere pensjon jo lenger en venter Summen av alle inntektsår er grunnlag for pensjons- beregningen

21 Fleksibilitet Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) Tidligere begrenset anledning til å kombinere alderspensjon og lønn Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år Ingen begrensninger på å kombinere alderspensjon og lønn Nå Før

22 Eksempel uttak av fleksibel alderspensjon Differansen mellom å ta ut pensjon fra 62-67 år er nesten 50.000 kr

23 Økt levealder (levealdersjustering) Staten tar hele ”risikoen” for at folk lever lengre Pensjonsuttak tidligst fra 67 år Hvis ditt årskull er forventet å leve lengre enn et annet, må du jobbe lengre for å få samme pensjon Nå Før

24 Ny regulering av alderspensjon Alderspensjon skal ha ”dårligere” oppregulering (gjelder også dagens alderspensjonister) Lønnsvekst minus 0,75 prosent Nå Før Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres)

25 Regulering av pensjonsgrunnlaget AFP Alderspensjon 85-års regel Reguleres ved 67 år i takt med G (lønnsveksten)

26 Innfasing av nye opptjeningsreglerInnfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens systemInnfasing: årskullene 1954-19621963-kullet: kun nytt system Innfasing av nye opptjeningsregler i folketrygden

27 Hovedtrekk Pensjonsordning

28 Hvilke pensjons- muligheter har man ved 62 år?

29 Særaldersgrense og 85-års regelen 85-års regel: ”Du kan fratre inntil 3 år tidligere enn aldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år” Eks: Alder:62 år Medlemstid:23 år =85 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år

30 Ny fleksibel alderspensjon og 85-års regel 62 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden Må oppfylle garantipensjonsnivået ved 67 år

31 AFP fra 62 år I lønnet arbeid Sammenhengende ansettelse i offentlig sektor de siste 3 år i minst 20 % stilling Årsinntekt på minst 1 grunnbeløp det siste året Kan ikke motta annen ytelse fra folketrygden Fylle vilkårene i privat sektor

32 Pensjonsmuligheter fra 62 år Lønn 400.000 Lønn 400.000 6062656770 KLP AFP-tillegg AFP Folketrygd KLP

33 AFP ved 62 år Grunnpensjon AFP-tillegg Tilleggs- pensjon AFP 62-64 år AFP kan ikke kombineres med fleksibel folketrygd

34 Full AFP 170.400 Lønn 300.000 AFP 110.000 Lønn 40% 120.000 Lønn 60% 180.000 AFP 71.000 Lønn 80% 240.000 AFP 37.000 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP

35 Beregning av pensjon fra KLP Gjelder både alderspensjon og KLP beregnet AFP Pensjonsgrunnlaget Pensjonsgivende tjenestetid Pensjonsprosenten = 66%

36 Kan alle ta ut fleksibel alderspensjon ved 62 år? Garantipensjonsnivået i folketrygden må oppfylles på tidspunktet for uttak av fleksibel alderspensjon NAV sjekker om man fyller garantipensjonsnivået

37 Hvilke pensjons- muligheter har man ved 65 år? Hvilke pensjons- muligheter har man ved 65 år?

38 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd KLP AFP AFP-tillegg KLP Pensjonsmuligheter fra 65 år

39 AFP muligheter ved 65 år 65 år KLP beregnet AFP Folketrygdberegnet AFP som ved 62 år I arbeid AFP kan ikke kombineres med fleksibel folketrygd

40 Muligheter ved særaldersgrense 65 år Tjenestepensjon fra KLP Fleksibel alderspensjon fra folketrygden I arbeid

41 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 AFP AFP-tillegg KLP Folketrygd KLP Pensjon fra 67 år

42 ”Gammel” folketrygd Tilleggspensjon Lav inntekt Avhengig av sivil status Lav inntekt Avhengig av sivil status Avhengig av inntekt Grunnpensjon Særtillegg

43 Nye begreper i folketrygden grunnpensjon og tilleggspensjon særtillegg født før 1954 basispensjon garantipensjon født fra 1963 Nå Før Født fra 1954 til 1963 - overgangsregler

44 60 6265 67 Folketrygd KLP Pensjon ved 67 år 70 Individuell garanti for de som er født før 1959

45 60 6265 67 Folketrygd KLP Pensjon ved 67 år 70 Ingen 66% garanti ved uttak av fleksibel alderspensjon i folketrygden før 67 år

46 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd KLP AFP AFP-tillegg KLP Oppsummering

47 Pensjon og inntekt

48 Informasjonsplikt…. s. 9 (Alderspensjon) Plikt til å informere Du har plikt til å informere KLP om alle endringer i inntekten som kan tenkes å påvirke din pensjon. Hvis du får utbetalt for mye fordi du har oppgitt feil inntekt, vil dette bli krevet tilbakebetalt til KLP.

49 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd KLP Inntekt ved siden av pensjon AFP AFP-tillegg

50 Inntekt ved siden av pensjon – 62 år Fra 62 år Frem til 62 år Arbeid KLP med særaldersgrense – jobbe inntil 168 t/kv. + Ubegrenset inntekt privat sektor AFP - inntil 15 000 per kalenderår Fleksibel Folketrygd – Ubegrenset inntekt Kan ikke kombineres med AFP

51 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 Folketrygd KLP AFP AFP-tillegg KLP Inntekt ved siden av pensjon

52 Inntekt ved siden av pensjon – 65 år Fra 65 år Arbeid/ Pensjon KLP med særaldersgrense – jobbe inntil 168 t/kv. + Ubegrenset inntekt privat sektor Folketrygdberegnet AFP - inntil 15 000,- Fleksibel Folketrygd – Ubegrenset inntekt KLPberegnet AFP - jobbe inntil 168 t/kv. + Ubegrenset inntekt privat sektor Kan ikke kombineres med AFP

53 Lønn 300.000 Lønn 300.000 6062656770 AFP AFP-tillegg KLP Inntekt ved siden av pensjon Folketrygd KLP

54 Inntekt ved siden av pensjon – 67 år Fra 67 år Arbeid/ Pensjon KLPberegnet pensjon – jobbe inntil 168 t/kv. + ubegrenset inntekt privat sektor Fleksibel Folketrygd - Ubegrenset inntekt

55 Ny skatt for alderspensjon fra 2011 Redusert trygdeavgift: 4,7% av pensjon, mot 7,8% av lønn Skattefradrag: Kr 28 150 –Dette sikrer at minstepensjonister ikke betaler skatt. –Avtrappende med 15,3% for pensjon utover minstepensjon* og deretter 6% Minstefradraget 26% for pensjon, maks kr 62 950 –Minstefradraget 36% for lønn, maks kr 75 150

56 Oppsummering skatt Ytelsesnivå betydelig høyere etter skatt Skatteeffekten avtar ved høyere lønn/pensjon Reduksjon i pensjon som følge av tidlig uttak motvirkes av skattesystemet

57 Uførepensjon /AAP

58 Attførings-/uførepensjon Etter ett års sykemelding Pensjonsprosent 66 Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen 2 år karens Din pensjon i KLP! Side 12

59 Lønn 300.000 Lønn 300.000 Folketrygd 150.000 Folketrygd 150.000 KLP 48.000 Full opptjening 2 barn under 18 år Barnetillegg 39.600 Kr 237.600 Utgjør 79 % av tidligere lønn Uførepensjon (100%) Din pensjon i KLP! Side 12

60 Differansepensjon.. … kan du få hvis deler av lønnen faller bort pga sykdom. Utgjør 66% av inntektstapet (ved full opptjening i KLP) Forutsetninger: Du fortsetter i uendret stillingsstørrelse Inntektstapet er av helsemessige årsaker

61 Hovedlønn 250.000 Hovedlønn 250.000 Tilleggslønn 50.000 Tilleggslønn 50.000 Differansepensjon KLP 33.000 283.000, dvs. ca. 94% av tidligere lønn

62 Arbeidsavklaringspenger Sykepenger Rehab.- penger (RP) Rehab.- penger (RP) Attføring Tidsbegr. uførestønad (TU) Tidsbegr. uførestønad (TU) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeid Uførepensjon

63 Varighet Hovedregel: Så lenge det er påkrevd for å gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid Maks 4 år Unntak: ”Særlige tilfeller” Helsemessige årsaker Ingen tidsmessig begrensning

64 Hvor mye kan man jobbe? Unntak : Opptrapping – inntil 80% i maks 6mnd. Hovedregel: Inntil 60% uten at AAP bortfaller Hovedregel: Inntil 60% uten at AAP bortfaller

65 Inntektsregler AAP Ingen inntekt ved siden av pensjon fra KLP Uførepensjon Innen offentlig ordning; ikke lov til å tjene noe hos samme arbeidsgiver Privat; Friinntekt på 1 grunnbeløp x deltid x grad

66 Etterlattepensjon

67 Ektefellepensjon Enke/enkemann Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon Til barn under 20 år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

68 Gunstige tilbud til deg som er medlem i KLPGunstige tilbud til deg som er medlem i KLP Din pensjon i KLP! Side 18 Gunstige tilbud til deg som er medlem i KLP

69


Laste ned ppt "N storN stor. Agenda Kort om KLP Innmeldingsregler Hovedtrekk pensjonsreformen Hovedtrekk pensjonsordningen Pensjon og inntekt Uførepensjon/AAP Gunstige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google