Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?. Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?. Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?

2 Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?

3 Avtaleinngåelsen Partene i arbeidslivet og myndighetene ble enige om en ny avtale fra 4. mars 2014 til 31. desember 2018 Sentralt i avtalen er tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet samt å hindre frafall fra arbeidslivet Økt satsing på forebygging og HMS Sanksjoner mot arbeidsgivere er fjernet. Sanksjoner mot sykmelder er fjernet Forenklinger i oppfølgingen av sykmeldte

4 Overordnet mål Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

5 Delmålene opprettholdes Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Nasjonalt skal sykefraværet ikke overstige 5,6% Hindre frafall og økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Rettes mot unge. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder, sammenlignet med 2009

6 Tiltak Forebygging større del av det praktiske arbeidet  HMS/IA forutsetter langsiktighet og engasjement fra linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud.  Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd erstatter dagens tilskudd samt BHT-tilskudd  Bred medvirkning fra ansatte gjennom partsrepresentasjon  Felles opplæring for å oppnå omforent forståelse for IA-arbeidet Arbeide for å utvikle og utprøve nye virkemidler i perioden Sektor/bransje/næringsvis satsing Fortsatt nasjonal IA-konferanse

7 Flere tiltak Krav til aktivitet i virksomhetene. Det skal fortsatt avholdes to møter i året i den enkelte virksomhet om IA, men det er ikke krav om at dette er separate møter. Sanksjoner overfor arbeidsgiver og sykmelder som ikke følger opp er fjernet. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fra 1. juli 2014 Satsing på kunnskapsutvikling og forsøk  Forsøksordning med «Sykmeldt i jobb» Krav om tiltak for å få tilgang på virkemidler

8 Verktøy kan fortsatt brukes Interaktivt verktøy på inkluderende.no Partene har i fellesskap utarbeidet en rekke brosjyrer og håndbøker til ulike sektorer eller til de konkrete delmålene Egne sjekklister for oppfølging av sykmeldte utarbeidet av partene Eget hefte fra Idebanken om tillitsvalgtes rolle

9 Inkluderende.no – et interaktivt verktøy Tre filmer som tar opp ulike IA-relevante problemstillinger Kan brukes uavhengig av arbeidsplass Brukerne - individ eller gruppe kan reflektere og gjøre valg utfra hva de mener er riktig Web-siden har også verktøy og tips til arbeidet

10 Idebanken.org

11 Arbeidsplassen er arenaen Løsningene skapes best på arbeidsplassen Lederansvaret er helt sentralt Større vekt på arbeidsmiljø og nærværsfremmende arbeid, forebygging og tilrettelegging HMS-opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte Arbeidsgiver skal tilrettelegge – plikten er vidtgående i henhold til arbeidsmiljøloven (AML) Arbeidstaker må medvirke iht. AML

12 Oppfølgingen av sykmeldte Senest etter fire uker: Oppfølgingsplan skal utarbeides i et samarbeid mellom arbeidsgiver/arbeidstaker, men kan vurderes ved gradert sykmelding Senest innen sju uker: Dialogmøte 1 skal gjennomføres for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når en part anser det hensiktsmessig. Strengere krav for sykemelding etter 8 uker Rapportering til NAV etter 9 uker oppheves Dialogmøte 2 i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet innen 26 uker kan holdes tidligere. Dialogmøte 3 innen 52 uker kan avholdes om en av partene eller NAV anser det hensiktsmessig. Krav om at BHT deltar på dialogmøter opphevet

13 Lovendringer fra 1. juli 2014? Endringer i AML Endringer i folketrygdloven

14 IA-avtaler i bedriftene Inngåtte IA-avtaler må fornyes Et mål at flere virksomheter inngår avtale

15 Partenes forpliktelser Informere om den nye IA-avtalen Oppdatere og videreføre skoleringsverktøy som gjør aktørene i stand til å ivareta sine roller Bidra til at flest mulig arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud gjennomfører HMS- og IA-kurs Fokusere på kunnskap i virksomheter der sykefraværet er høyt Samarbeide med myndighetene på delmål 2 Pådrivere for forsøksordninger Generell IA-medvirkning på alle nivåer

16 Myndighetenes forpliktelser Ikke endre sykelønnsordningen Rapportere om  Antall IA-virksomheter – sykefraværsstatistikk  Status fra arbeidslivssentrene  Omfang av arbeidsrettet bistand  Bruk av ”Raskere tilbake”  Gjennomføring av dialogmøte 2  Utvikling i legenes sykemeldingspraksis  Utvikling i yrkesdeltakelse over 50 år  Omfang og tilsyn /reaksjoner mot virksomheter med høyt fravær Stille en del virkemidler til rådighet (goder for IA-virksomhetene) Totalt nivå for økonomiske virkemidler videreføres

17

18 Arbeidslivssentrene Myndighetenes virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale IA-virksomhetene har fast kontaktperson Bistå med info og formidling av virkemidler som «raskere tilbake» og Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd


Laste ned ppt "Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?. Fornyet IA-avtale i 2014 Hva er nytt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google