Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for prøvenemnder 2016-2019 Steinkjer, mars – april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for prøvenemnder 2016-2019 Steinkjer, mars – april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for prøvenemnder 2016-2019 Steinkjer, mars – april 2016.

2 Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf.: 74 11 51 03 Mob.:922 12 387 e-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

3 Praktiske opplysninger Generelt om kursing av prøvenemnder. Materiell – innhold i permen. Personopplysninger – oppdateringer. Hjemmeside med informasjon. NB! Korrekt e-post adresse. Husk å sjekke e-posten. Gi tilbakemelding på kursinvitasjon.

4 Praktisk gjennomføring av fag- svenneprøve og kompetanseprøve Vis hjemmeside: ”Gjennomføring av fag-svenneprøve og kompetanseprøver” Informasjonsbrosjyre med fokus på vurderingskriterier og karaktersetting Mal for fag-svenneprøve og kompetanseprøve Sjekkliste for prøvenemndas arbeid Temahefte 7, Fag- og svenneprøve

5 Prøvenemndas plass og oppgave i samfunnet. Prøvenemndene foretar sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve. Prøvenemndas arbeid er derfor svært viktig for kvalitetssikring av fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

6 Noen tall 194 lærefag etter kunnskapsløftet. Prøvenemnder i 66 lærefag i N-Tr. Ca.380 personer i prøvenemndene Ved behov låne fra andre fylker.

7 Hjemmel for oppnevning. § 4-8. Oppgåvene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringa. ”Etter forslag frå yrkesopplæringsnemnda nemner fylkeskommunen opp ei, eller om nødvendig fleire prøvenemnder for dei faga det er prøvekandidatar i. Fylkeskommunen kan eventuelt nemne opp prøvenemnder i samarbeid med andre fylkeskommunar.” Prøvenemndene er offentlige fylkeskommunale ombud. Oppnevnt i medhold av § 4-8 i Opplæringslova. Kan ikke ta med ”hvem som helst” til å bedømme en fagprøve. Mangler det medlemmer til å bedømme en prøve – ta kontakt med oss før dere planlegger videre arbeid.

8 Prøvenemndas kompetanse. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget.” Prøvenemndas kompetanse vil ofte være forskjellig, avhengig av hva slags bedrift medlemmet jobber i. Sammensetningen av medlemmene i ei prøvenemnd skal så langt det er mulig dekke bredden i faget.

9 Prøvenemndas ”arbeidsgiver”? § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8.” Oppdraget kommer fra fylkeskommunen. Oftest ved at prøvenemnda v/leder får tilsendt brev med oppmelding på en prøvekandidat. Kan også bli bedt om å delta i andre sammenhenger, f. eks. ved lærlingsamlinger, som yrkesutvalg e.l. (Brev)

10 Om habilitet. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Medlemmene må normalt være eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.” NB! Ikke bedømme din egen lærling! Dersom prøvenemnda har for lite medlemmer til å bedømme en fagprøve pga. inhabilitet – ta kontakt med oss før dere planlegger videre arbeid.

11 Om taushetsplikt. Forvaltningslovens § 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold, eller 2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

12 Hvem er opp til prøve? Lærling Lærekontrakt Opplæring i hele læreplan Prøves i hele læreplan Fag-/svennebrev Lærekandidat Opplæringskontrakt Opplæring i deler av læreplan Prøves i deler av læreplan Kompetansebevis Elev Elevstatus Opplæring i hele eller deler av læreplan Prøves i hele eller deler av læreplan Fag-/svennebrev eller kompetansebevis Praksiskandidat Privatist Dokumentert praksis Prøves i hele læreplan Fag-/svennebrev

13 Prøvenemnda utformer fag- /svenneprøven og kompetanseprøven. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. Lærlinger kan bli prøvd i hvilket som helst av kompetansemålene i læreplanen for faget (Vg3 / opplæring i bedrift). Lærekandidater kan bli prøvd i hvilket som helst av de utvalgte kompetansemålene han/hun har fått opplæring i. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

14 Innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen får kandidaten i oppgave å: Planlegge arbeidet og begrunne de løsningene som er valgt. Gjennomføre et faglig arbeid. Vurdere eget prøvearbeid. Dokumentere eget prøvearbeid. Prøvenemnda kan i en samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

15 Oppgaven skal utformes slik at kandidaten får mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor tidsrammen som er satt. De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretida, kan brukes under prøven. Det skal gå tydelig fram av oppgaven hvordan de ulike delene av prøven skal leveres. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

16 Gå gjennom egne oppgaveoppsett. Se på vurderingskriteriene og diskuter i gruppa om eventuelle forbedringer. Se på oppgaveoppsettet. Diskuter i gruppa og vurder eventuelle forbedringer. Annet som dere mener er aktuelt og relevant. Arbeid fagvis i grupper

17 §3-58 Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar. Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

18 Begge prøvenemndsmedlemmer deltar. Orientere om gjennomføring av prøve Utlevere oppgavetekst og eventuelle vedlegg til prøven Gå gjennom prøveoppgaven. Still spørsmål og nødvendige avklaringer Vær sikker på at kandidaten har forstått oppgaven. Tidsrammen for prøvens 4 deler. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

19 Prøvenemnda skal forklare kandidaten hva som er grunnlaget for vurderingen. Vurderingskriterier utarbeides for det enkelte fag og den enkelte fag- eller svenneprøve. Ved sykdomsforfall før eller under prøven må kandidaten legge fram sykmelding. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

20 Kandidaten skal ha gjenpart av prøveoppgaven gjennom hele prøven. Eventuelle personopplysninger eller spesielle bedriftsinterne opplysninger kan skrives på eget vedlegg som samles inn etter at fagprøven er gjennomført. Ved ikke bestått fagprøve skal prøvenemndas dokumentasjon av prøvearbeidet og begrunnelse for karakteren ikke bestått skrives ut fra PC. NB! Ikke håndskrevet. Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

21 Samarbeide med lærebedrift/ prøvested om oppgave. Tilrettelegging av prøven. Kort om oppgaven Hva gikk bra – hva gikk mindre bra (planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon) Oppsummering (prøvens fire deler samlet) og konklusjon. Ikke: Kommenterer praksisen som er forut for prøven eller manglende opplæring av lærling. Kandidaten aksepterer prøvenemndas forklaring og begrunnelse for prøven. «Kandidaten vil ikke klage» Hva skal protokollen inneholde?

22 :§ 3-4. Karakterar i fag m.v. Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet: -Bestått mykje godt: Mykje god eller framfrå kompetanse i faget. -Bestått: Tilfredsstillande eller god kompetanse i faget -Ikkje bestått: Svært låg kompetanse i faget.

23 Prøvenemndas dokumentasjon av prøvearbeidet og begrunnelse for karakteren når prøven er vurdert til ikke bestått: Det er kun dokumentasjon av fagprøven og vurdering av denne som skal være med som vedlegg til prøveprotokollen. Ikke ta med andre forhold. Hvordan konkretisere prøvenemndas begrunnelse? Se på vurderingsskjemaet dere bruker. Diskuter eventuelle endringer og forbedringer. Annet som dere mener er aktuelt og relevant. Arbeid fagvis i grupper

24 Leder i prøvenemnda mottar oppmelding fra AVGO. Leder avklarer hvilke av medlemmene som skal bedømme prøven og hvem som skal være prøvenemndsleder ved prøven. Prøvenemnda tar kontakt med bedrift/kandidat Gjennomføre formøter. Avklares med bedrift. Lokal tilpasning. Foreslår/får forslag på tidspunkt for prøven Dialog med bedriften om passende arbeid til prøven. Krav til prøvestedet. Evt. annen bedrift/prøvestasjon. Finnes egnet lokaler/maskin/utstyr? Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

25 Prøvenemnda må/bør besøke bedriften før særskilt tilrettelagt prøve Rom til kandidatens planleggingsdel/evaluering Telefon, eventuelt PC, papir/skriveutstyr Orientere om prøven, praktiske forhold Samtale/dialog med kandidaten, bedriften, øvrig berørte personer Hvilken rolle skal øvrig personale i bedriften ha under prøven? Evt. assistanse under prøve? Avtale med eventuelt tilsynsperson (skriftlig avtale) Hvor treffes prøvenemnd (telefon, e-post) Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

26 § 3-64.Særleg tilrettelegging av fag- /sveineprøva og kompetanseprøva Lærlingar, lærekandidatar, elevar eller praksiskandidatar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få forholda lagde til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i læreplanen for faget. Fylkeskommunen kan samtykkje i at gjennomføringa av fag- /sveineprøva eller kompetanseprøva blir særskild tilrettelagd. Tiltaka må vere tilpassa behova til lærlingen, lærekandidaten og praksiskandidaten så langt råd er.

27 § 3-64.Særleg tilrettelegging av fag- /sveineprøva og kompetanseprøva Tiltaka må ikkje føre til at lærlingen, lærekandidaten, eleven eller praksiskandidaten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging av prøva. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at lærlingen, lærekandidaten, eleven eller praksiskandidaten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i læreplanen for faget. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette prøva slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde.

28 § 3-64.Særleg tilrettelegging av fag- /sveineprøva og kompetanseprøva Fylkeskommunen avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for lærlingar, lærekandidatar, elevar og praksiskandidatar. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Fylkeskommunen kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av prøva krev ikkje enkeltvedtak om spesialundervisning.

29 Særskilt tilrettelagt fag- eller svenneprøve Når kandidaten har behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i at fagprøven blir særskilt tilrettelagt. Det må søkes til fylkeskommunen, vedlagt uttalelse av nyere dato fra sakkyndig instans. Søknad sendes samtidig med oppmelding til prøve. Særskilt tilrettelagt prøve skal være avtalt i god tid før prøven.

30 Eksempel på tilrettelegging: – Utvidet tid – Få forklart ord og uttrykk som ikke er den del av den kompetansen kandidaten skal prøves i – Oppgaveteksten opplest – Muntlig tilrettelagt prøve – Bruk av PC, med evt. retteprogram og lignende

31 § 3-60. Utarbeidelse, innhold og vurdering av kompetanseprøven Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidet og vurdert. Lærekandidatene skal prøves i forhold til de målene som er fastsatt for kandidaten. Planen er vedlagt oppmelding og oversendes til prøvenemnd. Innenfor de rammene som opplæringsmålene setter, skal prøven utarbeides og gjennomføres etter samme prinsipp som for fag- og svenneprøver. Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd de målene som er fastsatt for kandidaten. Ved vurderingen skal den tredelte skalaen som er fastsatt i § 3-4 sjette ledd brukes. Fylkeskommunen er ansvarlig for at det blir ført protokoll der de ulike sidene ved prøvegjennomføringen blir dokumentert. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den kan gi et godt bilde av selve prøvegjennomføringen i en eventuell klagebehandling.

32 Erfaringsutveksling når det gjelder særskilt tilrettelagt prøve. Er det spesielle krav i kompetansemåla til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som uansett skal kunne prøves? Annet som dere mener er aktuelt og relevant. Arbeid fagvis i grupper

33 Økonomisk godtgjørelse Satsene fastsettes av fylkestinget. Honorar pr. prøvekandidat Møtegodtgjørelse Diett Kjøregodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste

34 Prøvenemndas arbeid Nemnda må vurdere hvert enkelt tilfelle: Forberedelsesmøte i bedriften Lage oppgave/vurderingskriterier Oppstart/avslutning av prøven Inspeksjon under prøven Karaktermøte/prøveprotokoll Umiddelbart etter prøveslutt

35 Godtgjøring pr. kandidat. Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene følger KS sine retningslinjer for honorering til prøvenemnder. For tiden (fra 1.3.2016) er satsene pr. prøve kr. 1.500,- for medlem og kr. 2.000,- for leder. I de tilfeller der oppnevnt leder ikke deltar i bedømmelsen, men kun administrerer prøven, ytes det en godtgjørelse på kr. 200,- pr. prøve. Kostnader til bruk av egne elektroniske hjelpemidler, kopiering og utskrifter er inkludert i godtgjørelsene.

36 Møtegodtgjøring Prøvenemndsmedlemmer eller yrkesutvalg som innkalles av fylkeskommunen til særskilte arbeidsmøter får møtegodtgjøring etter satser fastsatt av fylkestinget. For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4) timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid mellom møtene: kr 350,- For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom møtene: kr. 500,- Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå på reiseregninga Reisetid er ikke møtetid

37 Tapt arbeidsfortjeneste alt.1 legitimert tap Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr. 3000,- pr. møtedag, eller kr 375,- pr time. Feriepenger kommer i tillegg. Kravet om erstatning må være attestert og dokumentert fra arbeidsgiver. I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt, kan nemndsmedlemmet søke sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får refusjon fra Nord- Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgiver kan få refundert lønn, feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.

38 Tapt arbeidsfortjeneste alt. 2 ulegitimert tap Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag, eller kr 100,- pr time. Krav om erstatning må være skriftlig. Kravet behøver ikke attesteres av arbeidsgiver. Dersom et prøvenemndsmedlem bruker fridag i turnus eller avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid, kan det føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag, eller kr 100,- pr time.

39 Om skjemaer og reiseregning. Vær nøye med utfylling av prøveprotokoll og reiseregningsskjema. Send inn samtidig til oss. Ingen utbetaling uten prøveprotokoll. Ved trekk i lønn – send med kravskjema attestert av arbeidsgiver. Når lønn utbetales som vanlig, skal arbeidsgiver fylle ut og sende med kravskjema for refusjon av lønn. Gjennomgang av utfylling av reiseregning ? Se hjemmeside www.ntfk.no

40 Ved bestått prøve Dokumenter som skal sendes til oss: Reiseregning Refusjon av lønn Prøveprotokoll

41 Alle dokumenter vedr. prøven skal sendes til oss: Reiseregning Prøveprotokoll Oppgave til fag-/svenneprøven eller kompetanseprøve Kandidatens besvarelse Prøvenemndas vurderingsskjema m.m. Ved ikke bestått prøve

42 Randi Inderdal Pedersen Avdeling for videregående opplæring Tlf.: 74 11 40 14 Mob.: 906 34 019 e-post: randi-inderdal.pedersen@ntfk.no

43 Om oppdatering av registrerte opplysninger Oppdatering av registrerte opplysninger skal sendes helst pr. e- post til: ulf-jarl.hagen@ntfk.no eller randi-inderdal.pedersen@ntfk.no eller brev til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Ulf Hagen Postboks 2560 7735Steinkjer Alle må ha oppdatert e-post adresse. Informasjon sendes ut pr. e- post. Skjema på www.ntfk.no

44 Takk for i dag - og vel hjem.


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for prøvenemnder 2016-2019 Steinkjer, mars – april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google