Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvar offentlig tjenestepensjon som en solidarisk pensjon! LO i Oslo 25. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvar offentlig tjenestepensjon som en solidarisk pensjon! LO i Oslo 25. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvar offentlig tjenestepensjon som en solidarisk pensjon! LO i Oslo 25. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon www.forsvarpensjon.no

2 Hovedpunkter Hva skal pensjon være, hva er rettferdig? Hvordan er offentlig tjenestepensjon AFP – tidligpensjon eller tilleggspensjon? Hvordan bør prosessen framover være? STIKKORD: BRUK TID!

3 Offentlig tjenestepensjon Allerede på 1800-tallet, for å bli kvitt ”Overaaringene” SPK etablert i 1917 med 66 % av sluttlønn etter 30 års tjenestetid Rundt 1900 etablerte de største bykommunene egne pensjonskasser Overføringsavtale mellom offentlige ordninger = stor mobilitet

4 Økonomisk kompensasjon – hvorfor 66 prosent?

5 Offentlig tjenestepensjon – tradisjonell modell

6

7 Ytelsene i offentlig tjenestepensjonsordning Uføre pensjon SPK/KLP pensjon Etterlatte pensjon Barne- pensjon Avtalefestet pensjon Alders pensjon Boliglån Premie fritak

8 Hvem jobber i offentlig sektor 2,5 mill sysselsatte i Norge, ca 800 000 i offentlig sektor (ca 30 %). Av dem er 290 000 i staten og 515 000 i kommune/fylke 73 % kvinner i kommunen, 45 % i staten Kvinner har i snitt 4 – 6 færre år med pensjonsopptjening enn menn Kommunene: Flere kvinner, mer deltid Staten: Flere med høyere utdanning, dvs. færre år med opptjening

9 Fakta om offentlig pensjon (eller svar på noen myter) 1. Har levealdersjustering 2. Har underregulering (indeksering) 3. Er fleksibel og hindrer ikke mobilitet på arbeidsmarkedet 4. Får ikke høyere pensjon ved å jobbe lengre enn 30 år

10 ASD (Arbeids- og sosialdepartementet) om dagens modell: «Hovedbildet har derfor vært at: store grupper av offentlig ansatte har hatt mulighet til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år høyinntektsgruppene har fått en god tidligpensjon fra 65 år alle offentlige ansatte har vært sikret en pensjon på over 66 prosent av sluttlønnen fra 67 år og livet ut.»

11 Likevel foreslår ASD å endre modellen slik at: store grupper av offentlig ansatte har hatt mulighet til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år store grupper av offentlig ansatte, særlig kvinner og lavlønte vil miste muligheten til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år høyinntektsgruppene har fått en god tidligpensjon fra 65 år høyinntektsgruppene vil få en enda bedre pensjon – det lønner seg å ha god helse og en jobb man kan stå i lenge alle offentlige ansatte har vært sikret en pensjon på over 66 prosent av sluttlønnen fra 67 år og livet ut Bruttopensjonen på 66 % av sluttlønn skal bort – mange vil få mye mindre enn 66 % - hvis de ikke kan stå lenge i jobb

12 Det handler om prinsipper Velferdsstatlige løsninger Kollektive ordninger framfor individuelle Mot arbeidslinjas menneskesyn Likestilling: Kvinner taper Forsvar av opparbeidete rettigheter Pensjon i stedet for, ikke i tillegg til lønn

13

14 Dødens klasseskille Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

15 1960- kullet 1970- kullet 1975- kullet 1980- kullet 1985- kullet 1990- kullet FT69 år 69 år og 10 mnd 70 år og 3 mnd 70 år og 8 mnd 71 år og 1 mnd 71 år og 6 mnd OfTP69 år og 11 mnd 71 år og 2 mnd 71 år og 9 mnd 72 år og 4 mnd 72 år og 11 mnd 73 år og 5 mnd Hvor lenge må en jobbe for å kompensere for effekten av levealdersjusteringen

16 AFP som tidligpensjon Tidlig avgang ikke bare et privat valg – avhenger av helse og type jobb Gir trygghet og fleksibilitet Mulighet for nedtrapping før full pensjon

17 Offentlig vs privat AFP Tidligpensjon fra 62 – 65 (67) Tilleggspensjon Opptjent pensjonspoeng minst 10 år fra fylte 50 år Tilsluttet AFP-ordning minst 7 av siste 9 år før 62 Minst ha tjent 1 G (90.000)Minst 344.500 i 40 år m/AFP Minst 431.000 i 40 år u/AFP Kan kombineres med uføreKan ikke kombineres med uføre Pensjon beregnes ved 67Pensjonsopptjening stanser ved uttak av AFP

18 Andel med uførepensjon, etter alder AFP er et alternativ til uføretrygd AFP er bra for helsa

19 KORTSIKTIGE SAMFUNNSMESSIGE POSITIVE EFFEKTER AV FORLENGET ARBEIDSDELTAGELSE KAN GI UHELDIGE SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER P Å LANG SIKT, SKRIVER ARTIKKELFORFATTEREN. FOTO: JAVAD PARSA LES MER Å pensjonere seg gj ø r deg friskere og sprekere KORTSIKTIGE SAMFUNNSMESSIGE POSITIVE EFFEKTER AV FORLENGET ARBEIDSDELTAGELSE KAN GI UHELDIGE SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER P Å LANG SIKT, SKRIVER ARTIKKELFORFATTEREN. FOTO: JAVAD PARSA LES MER Å pensjonere seg gj ø r deg friskere og sprekere

20 De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sygdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet.» Arbeidsreglement fra 1872

21 Hvis vi ønsker et samfunn hvor færrest mulig er klienter av staten, må vi bygge opp en forståelse av at ens livssituasjon er et resultat av egne valg, skriver Anne Siri Koksrud. (Aftenposten 8.8.2011) Uførhet, avgangsalder – reelle valg?

22 Uføre Offentlig sektor: Ca 40 % av kvinnene blir uføre før de er 67 år Ca 28 % av menn Hvor store forskjeller kan vi leve med? MÅ være en løsning på plass før eventuell ny offentlig tjenestepensjon

23

24 Noen av problemene med modellen til ASD - 1 Alleårsregel vs 30 års opptjening: Overvurderer opptjeningsår gjennomsnittet har ikke 35 år ved 62 år Gjennomsnittslønn vs sluttlønn: Undervurderer opptjening Sluttlønn høyere enn gjennomsnittslønn for de fleste

25 Noen av problemene med modellen til ASD - 2 AFP blir avgjørende for at påslag kan bli brukbart, men: Mange vil ikke kunne få AFP på grunn av uførhet Sykemeldt ved avgangstidspunkt Arbeidsløs ved pensjoneringstidspunkt Reduserer / fjerner muligheten til å gå av på 62 år for mange Mange har ikke tjent opp nok til å gå av tidlig

26 Noen problemstillinger - 1 Pensjonsnivå ved tidlig fratreden Særaldersgrenser, uførhet Hvordan oppnå tilstrekkelig nivå for store grupper? Må utrede virkning for reelle yrkeskarrierer i stat og kommune Hvordan vil ulike valg slå ut i forhold til kjønn?

27 Kvinneperspektiv Kvinner i flertall i offentlig sektor, kan ikke lage en ordning som gjør at de kommer dårligere ut Kvinner jobber oftere deltid og har oftere lavere lønn enn menn Flere kvinner enn menn blir uføre før pensjonsalder

28 Noen problemstillinger - 2 Grunnlovsvern – delt beregning Hvordan ivareta individuell garanti? Overgangsordninger Viktigst er: hvilke prinsipper skal tjenestepensjonen bygge på? insentiver og nøytralitet eller fordeling og reelle muligheter til å stå lenger i jobb?

29

30 Viktige krav Fortsatt rett til tidligpensjon (AFP) – folk må ha mulighet for å gå av uten å tape mye pensjon Kvinner og lavtlønte må ikke komme dårligere ut Livsvarige ytelser Løsning for særalders og uføre

31 BRUK TID – STÅ SAMMEN Det haster ikke Konsekvenser må utredes Vent på evaluering av privat AFP i 2017 Forankring blant medlemmer og tillitsvalgte - uravstemning

32

33 Forsvar offentlig pensjon www.forsvarpensjon.no


Laste ned ppt "Forsvar offentlig tjenestepensjon som en solidarisk pensjon! LO i Oslo 25. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google