Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harangen -Høgkjølen - E 39 Konsekvnsutredninger 2011-06-20 Folkemøte Siri Bø Timestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harangen -Høgkjølen - E 39 Konsekvnsutredninger 2011-06-20 Folkemøte Siri Bø Timestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harangen -Høgkjølen - E 39 Konsekvnsutredninger 2011-06-20 Folkemøte Siri Bø Timestad

2 Tema som er utredet Landskapsbilde Naturmiljø Hydrologi Nærmiljø og friluftsliv Kulturminner og kulturmiljø Naturressurser Risiko og sårbarhetsanalyse 2

3 Landskapsbilde - parsell I Vurdering Lokalisering og linjeføring Hovedsakelig etter eksisterende vegtrase Noe stiv i et småskalandskap Dimensjon og skala Store fyllinger i et småskala landskap som eksponeres sterkt Utforming Store og bratte fyllinger Stort synlig kryss Type behandling av sideterreng og vegetasjonsetableringer kan redusere dette Reiseopplevelse Reisende kommer høyere opp og får bedre utsyn over landskapet rundt Kjøring i tunell reduserer opplevelsen. 3

4 Konsekvensvurdering: Samla vurdering: Middels negativ Avbøtende tiltak: Landskaps og vegetasjonstilpasning til kulturlandskapet

5 Landskapsbilde- parsell II Lokalisering og linjeføring: fremmed element i jomfruelig terreng deler opp og endrer et helhetlig område Dimensjon og skala: store fjellskjæringer og fyllinger bru over Doro mye dempes gjennom tilpassing av sideterreng og revegetering Utforming: større fyllinger og brua over Doro vil virke fremmed i landskapet Avbøtende tiltak: terrengtilpasninger revegetering vegetasjonsskjerm vegetasjonsbelte langs Doro 5 Konsekvensgrad alternativ 2A og 2B Landskapsbilde-- Reiseopplevelse ++ Samlet konsekvens --

6 Naturmiljø parsell I Verdiene er knyttet til vårmarksmiljøene langs Gangåsvatnet Samlet oversikt over konsekvenser for naturmiljøet Avbøtende tiltak Sikre oppgang av gytefisk i Songa, Doro og Halsteinbekken Miljøoppfølgingsprogram Tilpasse anleggsarbeider slik at sky fuglearter ivaretas i anleggsperioden og slik at tiltak i elvene skjer ved lav vannføring 6 NrLokalitetLokaliseringVerdiNaturtype/funksjon for vilt 7Doro530446 7016668LitenGytebekk 8Våtmarksområde Halsteinbekken 53109 701691StorHekke-/rasteområde for våtmarksfugl 11Hallsteinbekken531102 7017606MiddelsViktig bekkedrag/gytebekk 12Songa532403 7017383LitenGytebekk Parsell 1 Alt. 0Alt 1 Anleggsfasen 0 Liten-middels negativ Driftssfasen 0 Liten-middels negativ Samlet utbygging 0 Rangering 12 Beslutnings­ relevant usikkerhet IngenLiten/Middel

7 Naturmiljø- parsell II Verdier Naturtyper: Myrvegetasjon, særlig rikmyrer og intermediære til rike bakkemyrer i området øst for Kjølen naturreservat. Det er skilt ut 6 verdifulle naturtyper innenfor utredningsområdet for parsell 2. Fire av disse er vurdert til middels verdi, en til middels til stor og en til stor verdi (naturreservatet Kjølen) Viltverdier: Våtmarksmiljøene langs Gangåsvatnet samt furuskogsmiljøene øst for Svorksjøan, som er viktige storfuglhabitater. Gyteelv - Doro Konsekvens Avbøtende tiltak: Ikke hindre oppgang av gytefisk i Doro Miljøoppfølgingsprosgram: Retningslinjer for anleggsarbeidene i forhold til verdifulle myrmiljøer og i forhold til bevaring av Doro. Dette skal inngå i byggeplanen. 7 Alt. 0Parsell 2 Alt 2A Parsell 2 Alt 2B Anleggsfasen 0 Liten-middels negativ Driftsfasen0 Middels negativ Liten negativ Rangering parsell 2 1 32 Beslutnings­ relevant usikkerhet ingenliten/ middels

8 Hydrologi - parsell I Vurdert: tunell - vei i dagen Konsekvenser Tunell tunell-lekkasje grunnvannssenking senking av vannivå i private brønner, oppkommer og myr Avbøtende tiltak måling av nivå, vannkvalitet og kapasitet under anleggsperioden systemer som får innlekket vann ut av tunellen og eventuelt renses Grunnvannsuttak Doroøya forurensning av grunnvann Avbøtende tiltak: oppsamling av overvann og pumping av overvann utenfor grunnvannsrestriksjonssonen både i anleggsperioden og driftsperioden 8

9 Hydrologi - parsell II Vurdert: overflatevann - myrvann hydrologi Konsekvenser: beslaglegge og avskjære myrområder i umiddelbar nærhet til vegen avskjære vannstrømninger gir lokale oppdemninger og drenering av myrvann vil ikke påvirke vannbalansen i Kjølen og Svorkmyran naturreservat Avbøtende tiltak: anleggsbeltet tilbakeføres til tilnærmet normal stand - tar tid skifte ut myrmasser i veitrase lede bort forurenset vann fra veg la myrvann få strømme fritt i steinfyllingen på tvers av vegen 9

10 Nærmiljø og friluftsliv parsell I Vurdert ut fra bruk, tilgjengelighet og opplevelse Boligområder Friluftssenter v/Gangåsvatnet Hytteområder Stier og turveinett Konsekvenser Negativt: økt barrierer endrer opplevelseskvaliteter endrer landskap Positivt mindre trafikkfarlig lokalvegnett planfrie kryss reduserer barrierevirkningen 10

11 Konsekvens Konsekvenser for de vurderte områdene Samlet konsekvens - nærmiljø og friluftsliv

12 Naturmiljø og friluftsliv - parsell II Vurdert: områder med spredt bosetting hytteområder framtidige hytteområder stier og turveger området som regionalt friluftsområde Konsekvenser: Barrierevirkning - fysisk og opplevelse Forstyrrelser - trafikk, innsyn Støy Tilgjengelighet Avbøtende tiltak 3 Skiunderganger Utfartsparkering 12

13 Konsekvens før og etter avbøtende tiltak Samlet konsekvens nærmiljø og friluftsliv

14 Kulturminner og kulturmiljø parsell I og II Traseen befart i 1996/1997: Ikke registrert automatisk fredede kulturminner SEFRAK- registreringer vier at ny E39 kan berører ruin eller område der et objekt er fjernet ved gården Harangen. Videre kan tiltaket komme i nærheten av et SEFRAK-bygg som ikke er meldepliktig i kysset ny veg/FV 714. Underveis i planprosessen er vegtraseen nedenfor gården Asbjørnslettet endret tilbake til opprinnelig trasé. Trase 2b kommet til som et resultat av registrerte rødlistearter. Trasé 2b vurderes ikke til å ha større potensial for funn enn trasé 2a. Konsekvens: Ingen 14

15 Naturressurser parsell I Vurdert viktigst: Jordbruk Fylldyrka mark: Netto avgang 62 310 m2. Innmarksbeite: Netto avgang blir på 16 725m2 Særlig viktig beitelandskap 1 av 3 utvalgte områder i Orkdal kommune Skogbruk Kleivåsen - skogsbilveger fra begge sider Avkjørsel for skogsbilveg til lunningsplass viktig Jakt og fiske Salg av fiskekort- Betydelig fiske i Gangåsvatnet og i elvene Grunnvann Grunnvannsressursen Doroøya 15

16 16 Avbøtende tiltak og konsekvensgrad

17 Naturressurser- parsell II TemaKonsekvens før avbøtende tiltak for alternativene 2A og 2B Avbøtende tiltakKonsekvens etter avbøtende tiltak for alternativene 2Aog 2B Jordbruk 0 0 Skogbruk - Driftsavkjørsler0 Utmarksressurser (jakt og fiske) -- Driftsavkjørsler- Overflatevann 0 0 Grunnvann --- Avverge avrenning til Doro - Bergarter og løsmasser 0 0 Oppsummert -- - Vurdert: Jordbruk Skogbruk Utmarksressurser-Jakt og fiske Overflatevann Bergarter og løsmasser Grunnvann Konsekvenser: Barriere Tilgjengelighet Redusert areal Forurensning Avbøtende tiltak Flere driftsavkjørsler - reduserer barrierevirkning Undergang under gammelvegen som er stor nok for landbruksmaskiner Vegen gir også økt tilgjengelighet Avverge avrenning til Doro på permanent basis 17 Alternativ 0Ny trase 2A eller 2B Anleggsfasen 0 -- Driftsfasen 0 -- Rangering 1 2 Beslutningsrelevant usikkerhet middels Konsekvens før og etter avbøtende tiltak Samla konsekvens

18 Grunnvanns- ressurs Doroøya Konsekvenser Ny E39 vil berøre restriksjonssone sone 3 Ny veg får restriksjoner i forhold til hvordan den bygges med tanke på å hindre forurensning av grunnvannsforekomsten både i anleggsfasen og driftsfasen. Avbøtende tiltak: Avverge avrenning til Doro på permanent basis (gjennom alle faser av utbyggingen og for framtidig vedlikehold/drift av vegen (sone 3) Krav om: tiltak som hindrer utslipp sikringstiltak som hindrer utforkjøring vedlikehold og tiltaksprogram for avrenningsløsninger beredskapsplan - hindre utslipp 18

19 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ROS -parsell I Tunell Viktige vurderte hendelser Utforkjøring, personbil. Lokalitet: overgangssone tunnel – veg i dagen. Brann i tungt kjøretøy (100 MW). Lokalitet: inne i tunnel. Farlig gods hendelse. Lokalitet: inne i tunnel. Møteulykke. Lokalitet: ved innkjøring til tunnel. Påkjørsel bakfra. Lokalitet: overgangssone tunnel – veg i dagen. Steinsprang/ løsmasse-/ snøskred østlig utløp av tunnel. Konsekvens Ingen hendelser krever umiddelbare tiltak Tiltak skal vurderes for hendelsene utforkjøring, personbil og Møteulykke. Tiltak bør vurderes for de øvrige hendelsene. Avbøtende tiltak: økt vintervedlikehold ved spesielle værsituasjoner skilting - holde avstand ventilasjon i tunell overvåking ved transport av farlig gods god belysning i overgangssonen inn og ut av tunell lys betong eller male innsiden av tunell sikringsarbeider i skrent på oversiden av tunell 19

20 Veg i dagen Vurdert: Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord). Flom. Vind/ ekstremnedbør. Skog-/ lyngbrann. Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning Transport av farlig gods. Trafikksikkerhet. El-forsyning. Drikkevannsforsyning. Grundig vurdert: Skred Vind Drikkevannsforsyning Avbøtende tiltak: Vurdering av fjellsiden ved Harang (før østlig tunnel portal). Nødvendige sikringstiltak må iverksettes, rensking av fjellsiden, etablere sikringsgrøft spesielt med tanke på snøskred mv. Drikkevannsforskyning: Etablere en tilstrekkelig brøyteberedskap i området, som blir tidlig varslet i tilfelle vind fra ugunstige retninger kombinert med snø. Vedlikeholds og tilsynsprogram for valgte løsninger for å redusere forurensning til grunnvann Doroøya Vintervedlikehold brøyting, skilting om drikkevannskilde, beredskapsinstruks for ulykker Sterk vind: Etablere en tilstrekkelig brøyteberedskap i området Bortfall av drikkevann fra eksisterende brønner: Gjennomføre kartlegging av eksiterende brønner i området. Oppfølging av brønner i løpet av- og i etterkant av anleggsfasen. 20

21 ROS - parsell II Vurderte hendelser Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord). Flom. Vind/ ekstremnedbør. Skog-/ lyngbrann. Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning Transport av farlig gods. Trafikksikkerhet. El-forsyning. Drikkevannsforsyning. Viktig vurderte hendelser: Vind Drikkevannsforskyning Avbøtende tiltak: Etablere en tilstrekkelig brøyteberedskap i området, som blir tidlig varslet i tilfelle vind fra ugunstige retninger kombinert med snø. Vedlikeholds og tilsynsprogram for valgte løsninger for å redusere forurensning til grunnvann Doroøya Vintervedlikehold brøyting, skilting om drikkevannskilde, beredskapsinstruks for ulykker 21

22 Samletabell vurdering av konsekvenser - parsell I og II 22 Sammenstilling av konsekvensgrad for alle utredninger - parsell I Alternati ver Samlet rangering Samlet vurdering Positiv/neg ativ Nærmiljø og friluftsliv Natur-miljøKultur- miljø Natur- ressurser Land- skaps- bilde HydrologiStøy 2A1NegativLite negativ - Middels negativ 3 -- UbetydeligMiddels negativ -- Middels negativ -- Lite - Lite - 2B2NegativMiddels negativ -- Liten negativ2 - UbetydeligMiddels negativ -- Middels negativ -- Lite - Middels -- Sammenstilling av konsekvensgrad for alle utredninger - parsell I Alternati ver Samlet rangering Samlet vurdering Positiv/neg ativ Nærmiljø og friluftsliv Natur-miljøKultur- miljø Natur- ressurser Land- skaps- bilde HydrologiStøy Anleggsf ase 1NegativMiddels - Lite-0Middels -- Middels --/- Lite -Middels -- Driftsfas e 1NegativLite - Middels -- 0Middels -- Middels --/- Lite -Middels --


Laste ned ppt "Harangen -Høgkjølen - E 39 Konsekvnsutredninger 2011-06-20 Folkemøte Siri Bø Timestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google