Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energimerking, roller og forpliktelser. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energimerking, roller og forpliktelser. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energimerking, roller og forpliktelser. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi) Årsmøte FSTL 2011, Drammen

2 Hva innebærer dette for Helseforetakene? Hva skal gjøres? Hva er kravet? Hvem skal gjøre jobben? Hva skal foretakene gjøre Hvem har nytte av resultatet? 2 Hvordan gjøre dette innenfor dagens ressurser?

3 Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010 (Sist endret 29.7.2010)...\..\..\..\..\2011\Energimerking\NVE\Lov og forskrift\datoFOR-2009- 12-18-1665-dato Energimerkeforskriften_ Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).mht..\..\..\..\..\2011\Energimerking\NVE\Lov og forskrift\datoFOR-2009- 12-18-1665-dato Energimerkeforskriften_ Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).mht Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (2002/91EF rev 2010/31/EU). Lovendring vedtatt av Stortinget i mars 2009. NS 3031 Energikarakteren skal beregnes i samsvar med beregningsmetodene i standarden NS 3031-Beregning av bygningers energiytelse Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Fra 1.juli 2010 er TEK07 erstattet med TEK10. Energimerkeordningen består  energimerking av bygninger (energiattest)  energivurdering av tekniske anlegg. www.energimerking.nowww.energimerking.no. Lov og forskrift Energimerking, FUBE 16.2.2011 3 EØS direktiv 2002/91EF Endring i Energiloven Energimerke- forskriften

4 Miljø- og klimatiltak Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å etablere miljøledelse og miljøstyringssystem i helseforetakene og påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO 14001-standarden. Dette arbeidet skal ta sikte på å innføre slike systemer innen utgangen av 2014. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å følge opp og iverksette de øvrige målene med anbefalte tiltak som er omhandlet i sluttrapporten på områdene innkjøp, bygg/eiendom og transport. (Delprosjekt miljø og klimatiltak i nybygg og ved rehabilitering av bygg i spesialisthelsetjenesten). Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF legge til rette for klimavennlige løsninger og oppvarming, og be helseforetakene gå i dialog med kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger. Helse og omsorgsdepartementet Foretaksprotokoll 2011(foreløpig) Energimerking, FUBE 16.2.2011 4

5 5. Energi Energibruk i et sykehus er sterkt aktivitetsavhengig. Deler av sykehuset har en mer intensiv aktivitet og derav høyere energibruk, enn andre deler. Når energitall for sykehus presenteres bør det samtidig oppgis hvilken type aktivitet som er dominerende. En dagåpen psykriatisk klinikk har et mye lavere energiforbruk enn et sykehus med døgndrift 7 dager i uken. Det bør skilles mellom følgende: -Energi som er avhengig av bygningsmessige forhold dvs. termisk energi, belysning med mer. -Energibruk til utstyr som kan knyttes direkte til kjernevirksomheten. Røntgen, MR datasentraler, autoklaver med mer (produksjonsenergi) Det er viktig at energitilførselen oppdeles slik at spesifikt energibruk kan registreres og dokumenteres for alle deler av sykehuset. Dette gjelder ved nybygg og så langt det er mulig ved rehabilitering. Sykehuset bør oppdeles i energiblokker avhengig av type aktivitet og/eller fysisk beliggenhet i bygningskroppen. All energi til hver energiblokk, må måles og følges opp. Produksjonsenergi må registreres spesielt. Ved endringer i kjernevirksomhetens drift, funksjonsendring, må det tas hensyn til endring av energibruk som en følge av virksomhetsendringen. Ved nybygg/rehabilitering må energioppfølging planlegges tidlig i prosjektfasen, slik at en god energioppfølging kan utøves i driftsfasen. Rapport: Delprosjekt miljø og klimatiltak i nybygg og ved rehabilitering av bygg i spesialisthelsetjenesten Energimerking, FUBE 16.2.2011 5

6 Energimerke og varmemerke Energimerking, FUBE 16.2.2011 6

7 7 Energiledelse, ett strategisk valg S T O Strategisk nivå Taktisk nivå Operativt nivå Må utføres av eieren. Hva vil man med eiendommen på kort og lang sikt? Taktisk planlegging og gjennomføring av strategien Valg av plattform Utførelse av D & V Hvordan bruke systemene Bransjen må ha minimum fagkompetanse.

8 8 Livssykluskostnader, NS 3454 Bruk av Kostra i offentlig forvaltning!

9 Kaptalkostnad Årlig FDV Utskiftninger og intervallbundet vedlikehold Brukstid Levetidskostnaden legges ut som annuitet (renter og avdrag) Diskontering (flytting) til nåverdi Årskostnad Nåverdi - levetidskostnad Life Cycle Cost LCC-beregninger (NS 3454 )

10 10 Investering ca 55.000 kr/m2 Investerings årskostnad ca 2500 -3000 kr/m 2 BTA (LCC) ”Kjernevirksomhetens kostnad” 15.000 – 20.000 kr/m2. Hva koster "Drift" av bygg kr/m 2 BTA NS 3454 LIVSLØPSKOSTNADER 90 - 110 kr/ m 2 BTA år 500 - 750 kr/ m 2 BTA år 200 - 350 kr/ m 2 BTA år 890 -1.210 kr/ m 2 BTA år Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Sum FDVU Hva er energikostnaden for et sykehus? 200 - 500 kr/ m 2 BTA år

11 Arealbegreper NS 3940

12 12 Temperatur Brann, flamme/røyk Sikkerhet Tilstedeværelse Fuktighet Varme Ventilasjon Kjøling Kommunikasjon Adgang Web-server individuell tilpassning Behovsstyring Riktig energibruk starter med brukeren.

13 Normtall energimerke Energimerking, FUBE 16.2.2011 13

14 Sykehusbygg er forskjellige 14

15 15 Byggeprosessen BYGGING PRØVEPERIODE IDRIFTSETTELSE FERDIGBEFARING Idriftsettelsestester med utstyr Installering brukerutstyr Totaltest? Design (prosjektering) Arbeidsunderlag/ByggingProdukt og system fysisk ferdig System funksjonstest ferdigIntegrerte funksjonstester OVERTAGELSE GRENSESNITTSKONTROLL Entr. FERDIG? Stort sett ferdig IGANGKJØRING Mangelutbedringer Reklamasjonsperiode BH Kravspesifikasjon DRIFT Riktig løsning Riktig valg fra start til mål KS- i byggefasen/tester Mangler i innflyttingsfasen Reklamasjoner Drift FDV Byggeprosjekt fra ”unnfangelse til reinkarnasjon

16 16 Drift av fremtidens sykehus? BYGGING Totaltest? Bygging IGANGKJØRING Prosjektering DRIFT Byggeprosjekt fra ”unnfangelse til reinkarnasjon Bruksperioden 8760 dager pr år i 60 år? Dagtid 2000 timer pr år dvs ca 20 % av tiden er driftspersonell tilstede Når og hvor lenge er driftspersonell tilstede? 100 % 80 % 50 %40%?%

17 Arealer, volum flater etc generelt og spesielt Vinduer, sol-innfall etc generelt og spesielt Bygningsmessige vedrørende, isolasjon, tetthet, kuldebroer, generelt og spesielt VVS installasjoner EL-kraftinstallasjoner Tele og automatisering Div tekniske installasjoner. Utomhusanlegg. Driftsforhold Brukerutstyr Spesialrom Produksjon, indikatorer Energiattest krever faktaopplysninger Energimerking, FUBE 16.2.2011 17

18 Krav om energivurdering av tekniske anlegg: Kjeleanlegg over 2000 m2 hvert 2. år Ventilasjonsanlegg hvert 4. år Klimaanlegg, varme- og kjøleanlegg (forskjell mellom ventilasjons- og klimaanlegg menes kjøling) over 400 m2 hvert 4. år Eksempel på informasjon Kategori - ventilasjon Plassering, fabrikat, installasjonsår,glycol %, type tidsstyring, type gjenvinner, driftstid, type hastighetsregulering. Tekniske anlegg Energimerking, FUBE 16.2.2011 18

19 19

20 Kompetanse og oppgaveforståelse er viktig 20

21 Begreper 21

22 Foretakene må gjøre sin jobb! 22

23 Stilles krav til gjennomføring. 23

24 Tiltakene er viktigst. 24

25 Hvordan oppnå besparelse 25

26 26 post@proteknologi.no TEK 10, Energimerkeordningen. Hvordan nå nasjonalt energimål? Elektrisk Olje Bio Gass Fjernvarme Fjernkjøling Varmepumpe Kjølemaskin Solcelle, Vindmølle etc Termisk varme kjøling Gjenvinning, avløp Indikatorer. Referanse i hht standard, Solfanger “ Levert energi” (Beregnet, Energi EMS,) Vannkraft Primærenergi Co 2 grense “Netto Energibehov ” (Maksimum Energi Pbl.) E Pbl

27 Hvis vi klarer å halvere energiforbruket til disse nye sykehusene vil dette utgjøre en energireduksjon på 130 GWh og en kostnadsreduksjon på over 100 mill. kr. pr. år med en snitt energipris på 80 øre/kWh www.lavenergisykehus.no 27

28 28 Nettverk PLSUS Kommunikasjons- enhet. Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.EIB Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc Automation net Management net SD-O SRO/ SD-U F.eks. BACNET TCP/IP FND Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Skjermdriver for overordnet Driver for undersentraler er nødvendig 2 1 3 Field net Tradisjonell kabling eller. Installasjonsbuss, SQL/OPC Internett Intranett Web Teknisk nett/ Intranett Verktøy for effektiv drift. Sentral driftskontroll? ( 80-20) 80 /20 regelen

29 29

30 30

31 31 Behovsstyring

32 32 Sonesystem, verktøy for behovsstyring

33 33 Behovsstyring

34 34 Behovsstyring

35 35

36 36 Oversikt alarmer.

37 37 Energidokumentasjon Råd til byggherrer, krev 3 beregninger. 1.Beregning med standard belastning i Oslo 2.Beregning som 1 men bygget flyttet på riktig sted 3.Beregning som 2 men med reell drift og belastning. Dette tallet kan leses på Kwh-måler

38 38 EOS- Energioppfølgings system Cebyc Entro Apas Siemens GK. Schneider Timesverdier fra nettleverandør (Inntil 7 dager forsinket) GSM/3G/4G EOS Hva med effekt?

39 39

40 40

41 41 Integrator For å øke kost/nytteverdien ved SD/FDV-systemer Funksjon/Systemintegrator Kommunikasjonsintegrator Koblingsintegrator FDV-Integrator BIM Integrator

42 Fremtiden, SD, BIM, FDV, AV 42 Video Kamera Mikrofoner

43 Helseregionene ( Helse Sør øst) etablerer konkurranse for kontrahering av aktuelle aktører. Det enkelte foretak etablerer grunnlag for energimerking Det enkelte foretak skaffer midler til energimerking. Foretaket må ha en aktiv rolle i energimerkingen Tiltakslisten er viktig for energisparing. 1. Energimerking foretaket. ( vanskelig med energisparing) 2. Energiteknisk analyse av tekniske anlegg som bruker energi. 3. Energimerking av hver fløy/blokk med tiltaksliste pr fløy/blokk Roller 43

44 post@proteknologi.no Energimerking? Tiltaksliste gir muligheter Nei, dette har jeg ikke bruk for

45 45

46 46

47 47 Viktig for EOS NS-EN 16001. Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning

48 48

49 49 post@proteknologi.no Nettverk PLSUS Kommunikasjons- enhet. Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.EIB Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc Automation net Management net SD-O SRO/ SD-U F.eks. BACNET TCP/IP FND Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Skjermdriver for overordnet Driver for undersentraler er nødvendig 2 1 3 Field net Tradisjonell kabling eller. Installasjonsbuss, SQL/OPC Internett Intranett Web Teknisk nett/ Intranett Verktøy for effektiv drift. Sentral driftskontroll? ( 80-20)

50 50

51 51 Enkel tilgang til informasjon, brukervennlighet Tenk funksjon

52 52 Enklere løsninger, teknologien er ikke begrensninger Strekkoder, RF-ID for verifisering av drift/tilsyn og vedlikehold

53 53 Hvilken funksjons skal du ha? System, prinsippskjema Forenklet funksjonsbeskrivelse. Detaljert funksjonsbeskrivelse. Integrert funksjonsbeskrivelse


Laste ned ppt "Energimerking, roller og forpliktelser. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google