Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAVI og SI – kreditor og særnamsmann Mo i Rana Trondheim Oslo Kirkenes Stian Solheim, SI Tina Bersvendsen, NAVI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAVI og SI – kreditor og særnamsmann Mo i Rana Trondheim Oslo Kirkenes Stian Solheim, SI Tina Bersvendsen, NAVI."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAVI og SI – kreditor og særnamsmann Mo i Rana Trondheim Oslo Kirkenes Stian Solheim, SI Tina Bersvendsen, NAVI

2 Statens innkrevingssentral (SI) Primæroppgave – innkreving av: – Straffekrav for justismyndighetene – Avgifter og gebyr for andre statlige virksomheter Driftssentral for – Felles saksbehandlersystem med alminnelige namsmenn (SIAN) – for politiets sivile gjøremål – Utleggsdatabasen – Økonomisystem for politiet (PLØS) Mo i Rana Trondheim Oslo

3 SI krever inn 206 kravtyper 39 oppdragsgivere 15 departement

4 Regimeansvar for innkreving av -underholdsbidrag, -feilutbetalte ytelser og en rekke andre typer krav Ansvar for bidragsregnskapet og flerkravregnskapet Faktureringsansvar for en rekke krav, blant annet forsikringsordninger NAV Innkreving (NAVI) Kirkenes Mo i Rana Trondheim Oslo 

5 Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker Feilutbetalt bidragsforskudd Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom Etteroppgjør ved for mye utbetalt AFP Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere EØS dagpengekrav Misligholdte billån og tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral/Bilsenter Feilutbetalte ytelser fra utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge Refusjon for forskuttert utbetaling for AFP-ordningene Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen Refusjon for utbetalinger fra Pensjonstrygden for sjømenn Refusjon for forskuttering av tilleggspensjon for noen kommuner NAVI krever inn

6 Innkrevingstjenestene Kreditoroppgaver - Fakturering, purring og varsel - Motregning - Gjeldsordning og ettergivelse - Bobehandling - Utenlandsinnkreving - Forvaltning av pant Tvangsinnkreving Lovhjemlet i hhv SI-loven og tvangsfullbyrdelsesloven NAV-loven og bidragsinnkrevingsloven Lovhjemlet i hhv SI-loven og tvangsfullbyrdelsesloven NAV-loven og bidragsinnkrevingsloven

7 Særnamsmannsmyndighet Sammen med kemner og Skatteetaten, er NAVI og SI ilagt særnamsmannsmyndighet. Innebærer at vi selv kan avholde utleggsforretning - ilegge lønnstrekk - stifte utleggspant - intet til utlegg (SI) - tvangsdekning av enkle pengekrav (SI) Lovhjemlet i hhv tvangsfullbyrdelsesloven for SI og i bidragsinnkrevingsloven for NAVI Lovhjemlet i hhv tvangsfullbyrdelsesloven for SI og i bidragsinnkrevingsloven for NAVI

8

9

10 Betalingsavtaler AvgjørelseSI (§ 8)NAVI (§ 10) Avdrag Utgangspunktet under 24 måneder og over 500 kr. Ser hen til dekningsloven. Utgangspunktet 6-12 måneders nedbetalingstid. Ser hen til dekningsloven Utsettelse Kan utsette dersom skyldner har kortvarig redusert betalingsevne Kan innvilge utsettelse på månedlig avdragsbetaling, med forbehold om at vi kan foreta andre innkrevingstiltak Utenrettslig gjeldsordning/ Ettergivelse Varig sterkt nedsatt betalingsevne (Ikke støtende eller i strid med den alminnelige betalingsmoral) Ikke adgang til utenrettslig gjeldsordning som innebærer sletting av gjeld. Krav til ettergivelse: Varig sterkt nedsatt betalingsevne (bidrag), strengere på feilutbetaling. Hensyn Kreditorhensyn (effektiv/smidig innkreving)

11 Dokumentasjonskrav AvgjørelseSINAVI AvdragSiste lønnslipp, boutgifter/ boliglån, siste års ligning, bekreftelser fra skole, militær, NAV. Samme dokumentasjonskrav. UtsettelseBetalingsevne ved endt utsettelse. Alle inntekter og utgifter skal dokumenteres, også for ektefelle/samboer. Samme dokumentasjonskrav. Utenrettslig gjeldsordning Alle inntekter og utgifter skal dokumenteres, også for ektefelle/samboer. Formuesgoder skal verdifastsettes. Samme dokumentasjonskrav. EttergivelseSamme som utenrettslig gjeldsordningBidrag: inntekter + utgifter Feilutbetalingskrav: inntekter + evt. bekreftelse

12 Dokumentasjonskrav ved søknader og klager Dekningsloven § 2-7 «det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand» Trenger ikke å dokumentere utgifter som er inkludert i livsoppholdssatsen Tv-lisens eller abonnement, normale strømutgifter/nettleie, transport, internett, mat, klær, aviser mv. Andre utgifter må dokumenteres Husleie, boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter Særlig høye utgifter må skyldner også sannsynliggjøre at er nødvendig Bruk av egen bil, medisinutgifter, ekstraordinære strømutgifter Utgifter som ikke anses nødvendige tas ikke med i beregningen Forbruksgjeld, studielån, hyttelån, dyrehold Dekningsloven § 2-7 fjerde ledd Må dokumentere totalgjeld og forholdsmessig betaling av gjeld hos kreditorene.

13 Innhenting av opplysninger/dokumentasjon Bidragspliktig som ikke betaler bidraget innen forfall, plikter uoppfordret å redegjøre for grunnen til det, samt sine arbeids-, inntekts og formuesforhold. SI og NAVI kan kreve at skyldner selv gir dokumenterte opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av betalingsevnen. Dersom ikke annet sannsynliggjøres, legges livsoppholdssatsen og stipulert husleie til grunn NAVI og SI kan innhente opplysninger fra registre og tredjeparter - bla. trekkpliktig, banker, forsikringsselskaper, ligningsmyndigheter, eiendomsregisteret mv. Lovhjemlet i hhv SI-loven § 5 og bidragsinnkrevingsloven §§ 19-21, med henvisninger. Samt tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-9 og 7-12

14 -

15 Utleggsregistreringsforskriften Gjelder for alminnelig namsmyndighet, skattekontorene, skatteoppkreverne, Statens innkrevingssentral og NAV innkreving Hva skal registreres? Alle utleggstrekk som skal vare lenger enn to måneder. Alle utleggspant i ikke-realregistrerte formuesgoder Intet til utlegg

16 Kort om fullmakter Tilgang til taushetsbelagte opplysninger Inngåelse av avtale på vegne av skyldneren, eller klage på forvaltningsavgjørelser Klage på tvangsinnkrevingen – opptre som prosessfullmektig


Laste ned ppt "NAVI og SI – kreditor og særnamsmann Mo i Rana Trondheim Oslo Kirkenes Stian Solheim, SI Tina Bersvendsen, NAVI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google