Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YRKESSKADE FONDET - BRANN. HANSKENE TIL KENNETH WANGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YRKESSKADE FONDET - BRANN. HANSKENE TIL KENNETH WANGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 YRKESSKADE FONDET - BRANN

2 HANSKENE TIL KENNETH WANGEN

3 Yrkesskadefondet Brann Fondet skal yte økonomisk bistand til Branntjenestemenn, i påvente av avgjørelser fra Forsikringsselskapenes vurderinger av skadeomfanget, og størrelsen etter skade påført under rednings innsats. Sykeperioden kan gå utover det normale sykefraværet. Ubekvemstilleggene vil derfor falle bort og enkelte vil miste store deler av de normale inntektene sine. Fondet skal yte bistand i en tid hvor den enkelte har det vanskelig både sosialt og økonomisk. Finansieringen: 100 kr fra alle heltidsansatte branntjenestemenn. 100 kr fra alle deltidsansatte branntjenestemenn Dette som et engangsbeløp Det er bevilget kr. 300.000 fra Fagforbundet. Søker private aktører som forsikringsselskap, R.V.R etc. om sponsing. Beløpene samles inn via de enkelte foreningene, eller enkeltvis. Det må lages en innbetaling med navn, forening og fødselsnummer for å bli registret i Fondet. Beløpet settes inn på kontonummer : 9001.11.56494 i Sparebank 1 Oslo. Adresse : Boks 778 Sentrum 0106 Oslo NB!! Et brev må også sendes Fagforbundet om innmelding for arkivering. Her må også navn, fødselsnummer og helst medlemsnummer stå. Adresse : Fagforbundet, SST, Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Merk konvolutten : Yrkesskadefondet - Brann Fondet publiseres i Brannmannen Sakene behandles og vedtaes i Arbeidsgruppe Brann i samarbeid med Fagforbundet. Styret i Arbeidsgruppe Brann er vedtaksorganet i sakene. Praktiske spørsmål angående innmelding kontakt Bjørg Moksnes Fagforbundet sentralt tlf : 23064320. bjorg.moksnes@fagforbundet.no Andre forespørsler om fondet, kontakt Bjørnar Aron Aronsen / Arbeidsgruppe Brann tlf : 23469980 / 93268169

4 Vedtekter til Yrkesskadefondet § 1. Formålsparagraf: Fagforbundets yrkesskadefond for Branntjenestemenn er opprettet for å yte økonomisk bistand til branntjenestemenn som skades i tjeneste, og som i påvente av vedtak i forsikringsselskaper, trygdemyndigheter og andre, midlertidig får økonomiske eller sosiale problemer. § 2. Medlemskap: Alle branntjenestemenn med medlemskap i Forbundet og som har betalt medlemsavgift kan søke om økonomisk bistand fra fondet. § 3. Avgjørelsesmyndighet: Arbeidsgruppe Brann administrerer fondet og avgjør søknader om støtte. Disse avgjøres med 2/3 flertall. Andre saker som vedrører fondet avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Søknader behandles på de ordinære møtene i arbeidsgruppe brann. § 4. Vilkår for støtte: Søknader kan innvilges i følgende tilfeller der en branntjenestemann er blitt påført skade under redningsinnsats : 1. Ved tap av ubekvemstillegg etter lengre tidssykdom. I disse tilfeller kan inntil kr. 100 000 gis som rentefritt lån. Lånet tilbakebetales når endelige utbetalinger fra forsikringsselskap og trygdemyndigheter foreligger. 2. For nødvendige sosiale utgifter slik at den skadelidte tilnærmelsesvis kan opprettholde sin sosiale status. Inntil kr.15 000 gis som støtte. I tillegg kan inntil kr. 50 000 gis som rentefritt lån som tilbakebetales når endelige utbetalinger fra forsikringsselskaper og trygdemyndigheter foreligger. § 5. Finansiering og økonomi Fondet finansieres med et engangsbeløp fra Fagforbundet. I tillegg betaler alle heltidsansatte og deltidsansatte branntjenestemenn en medlemsavgift som de enkelte foreningene samler inn. Medlemsavgiftens størrelse fastsettes av arbeidsgruppe brann. Private aktører kan søkes om å bidra til finansieringen. Fondet er en bundet del av Fagforbundets egenkapital og inngår som en del av Fagforbundets regnskap. Renteinntekter av fondsmidlene tilføres fondet. § 6. Årsrapport Arbeidsgruppe brann avgir en årlig rapport til Forbundsstyret om virksomheten i fondet. § 7. Endring av vedtekter og oppløsning Endring av vedtektene for fondet avgjøres av Forbundsstyret. Oppløsning og disponering av fondets aktiva vedtas av Forbundsstyret med 2/3 flertall.

5 Kontonr: Yrkesskadefond -brannpersonell 9001.11.56494 Dette skjemaet MÅ sendes inn parallelt med innbetalingen til: Fagforbundet, SST v/ Bjørg Moksnes Boks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Samme skjema brukes for gruppeinnmeldinger og enkeltinnmeldinger. Spørsmål vedrørende praktiske forhold om innmeldingen, rettes til Bjørg Moksnes, bjorg.moksnes@fagforbundet.no bjorg.moksnes@fagforbundet.no NAVN:_________________________________________________ FØDSELSDATO:_________________________________________ MEDLEMSNUMMER:_____________________________________ FAGFORENING: _________________________________________ NAVN:_________________________________________________ FØDSELSDATO:_________________________________________ MEDLEMSNUMMER:_____________________________________ FAGFORENING: _________________________________________ NAVN:_________________________________________________ FØDSELSDATO:_________________________________________ MEDLEMSNUMMER:_____________________________________ FAGFORENING: _________________________________________ NAVN:_________________________________________________ FØDSELSDATO:_________________________________________ MEDLEMSNUMMER:_____________________________________ FAGFORENING: ________________________________________ NAVN:_________________________________________________ FØDSELSDATO:_________________________________________ MEDLEMSNUMMER:_____________________________________ FAGFORENING: _________________________________________ INNMELDING I YRKESSKADEFONDET FOR BRANNPERSONELL


Laste ned ppt "YRKESSKADE FONDET - BRANN. HANSKENE TIL KENNETH WANGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google