Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-avtalen 2014 - 2018. IA, 17.09.2016Side 2 Myndighetene Arbeidstakere Arbeidsgivere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-avtalen 2014 - 2018. IA, 17.09.2016Side 2 Myndighetene Arbeidstakere Arbeidsgivere."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-avtalen 2014 - 2018

2 IA, 17.09.2016Side 2 Myndighetene Arbeidstakere Arbeidsgivere

3 IA, 17.09.2016Side 3

4 IA, 17.09.2016Side 4 Hovedpunkter i ny IA-avtale  Forenklinger og uttrykt tillit til arbeidslivet  Bedre oppfølging av sykmeldte  Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne (unge prioriteres)  Satse mer på kunnskapsutvikling og forsøk  Vektlegger forebygging

5 IA, 17.09.2016Side 5 IA-avtalens overordnede mål: «Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.»

6 IA, 17.09.2016Side 6 Delmålene i IA - avtalen 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent 2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder

7 IA, 17.09.2016Side 7 Forpliktelser i trepartssamarbeidet  Innsats mot bransjer, sektorer, næringer og grupper med særlige utfordringer  Bidra til at flest mulig virksomheter slutter seg til IA-avtalen  Arbeide for et godt arbeidsmiljø med vekt på forebyggende HMS-arbeid

8 IA, 17.09.2016Side 8 Arbeidsgivernes og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå  Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og tillitsvalgt/arbeidstaker forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser  Fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet  IA-arbeidet skal to ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert  Åpne for at personer som NAV har avklart får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne

9 IA, 17.09.2016Side 9 Mål for virksomhetens IA-arbeid Delmål 1: Sykefravær Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen

10 IA, 17.09.2016Side 10 Mål for virksomhetens IA-arbeid Delmål 2: Personer med nedsatt funksjonsevne a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.

11 IA, 17.09.2016Side 11 Mål for virksomhetens IA-arbeid Delmål 3: Avgangsalder Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet.

12 IA, 17.09.2016Side 12 Virkemidler i IA-arbeidet  Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd  Bruk av egenmelding  Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter

13 IA, 17.09.2016Side 13 Kontaktpersonens oppgaver  Bistå virksomhetene i å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av mer inkluderende arbeidsplasser  Informere og veilede om: – IA-virkemidler og tiltak – NAVs øvrige tiltak og virkemidler  Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker  Bidra til at økonomiske virkemidler utløses raskt og effektivt  Samarbeide med viksomhetens bedriftshelsetjeneste  Ta initiativ overfor andre samarbeidspartnere som kan bistå virksomheten i IA-arbeidet

14 IA, 17.09.2016Side 14 Myndighetenes forpliktelser  Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene er enige om det  Legge til rette for deltakelse i arbeidslivet for personer som har behov for arbeidsrettet bistand. Unge skal prioriteres ved tildeling av tiltaksplasser  Yte faglig og økonomisk bistand og stille nødvendige virkemidler til disposisjon  Utrede en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100% arbeidsavklaringspenger

15 IA, 17.09.2016Side 15

16 IA, 17.09.2016Side 16 Forenklet sykefraværsoppfølging  Arbeidsgiver og arbeidstaker som hovedaktører  Rapportering ved 9 uker oppheves  Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere  Ingen sanksjoner fra NAV overfor sykmeldere  Forsøksordning med «Sykmeldt i jobb»

17 IA, 17.09.2016Side 17 Innen 4 uker: Utarbeide oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig Kopi av planen overbringes sykmelder 4 uker Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Forenklet sykefraværsoppfølging

18 IA, 17.09.2016Side 18 Innen 7 uker: Dialogmøte 1 skal gjennomføres for 100 prosent sykmeldte. Også for gradert sykmeldte dersom det anses hensiktsmessig Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktører Sykmelder, BHT og NAV kan innkalles dersom partene ønsker det Tillitsvalgt eller verneombud kan delta dersom arbeidstaker ønsker det Aktivitetsplikt for den sykmeldte ved 8 uker 8 uker Dialog- møte 1 - innen 7 uker Forenklet sykefraværsoppfølging

19 IA, 17.09.2016Side 19 Innen 26 uker: NAV innkaller til dialogmøte 2. Møtet skal avholdes tidligere hvis en av aktørene krever det NAV skal etter behov avholde et dialogmøte 3 hvis en av aktørene krever det Oppdatert oppfølgingsplan skal sendes NAV senest en uke før et dialogmøte 4 uker 8 uker26 uker Dialogmøte 2 i regi av NAV - innen 26 uker Eventuelt dialogmøte 3 i regi av NAV - hvis behov 52 uker Forenklet sykefraværsoppfølging


Laste ned ppt "IA-avtalen 2014 - 2018. IA, 17.09.2016Side 2 Myndighetene Arbeidstakere Arbeidsgivere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google