Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Sykepenger FTRL Kap 8 3 OPPGAVE 2 i trygdemedisin En 50 år gammel mann er blitt oppsagt fra sin stilling som kontorsjef i en kommune pga. alkoholmisbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Sykepenger FTRL Kap 8 3 OPPGAVE 2 i trygdemedisin En 50 år gammel mann er blitt oppsagt fra sin stilling som kontorsjef i en kommune pga. alkoholmisbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Sykepenger FTRL Kap 8

3 3 OPPGAVE 2 i trygdemedisin En 50 år gammel mann er blitt oppsagt fra sin stilling som kontorsjef i en kommune pga. alkoholmisbruk. Kommunen har inngått IA avtale. Han har ingen formell utdanning utover fullført vgs, men har gått gradene i det kommunale byråkrati. Gift, to barn. Ekteskapet er dårlig pga. mannens alkoholproblemer. Mannen er blitt oppsagt fra stillingen pga. ulegitimert fravær i jobben. Han oppsøker deg som primærlege tre dager etter at han er oppsagt og arbeidsforholdet er avsluttet: Han klager over nervøse problemer. Han er søvnløs, redd for fremtiden, redd for ikke å strekke til. Det er også betydelige økonomiske problemer. Han forteller at hans alkoholproblemer grunner i psykiske vanskeligheter han har hatt over lang tid, slik at situasjonen i og for seg ikke er ny, men problemene er naturligvis blitt forsterket pga. den aktuelle oppsigelsen. Som et hovedproblem angir han at han ikke klarer det ansvar det ligger i ledende administrativt arbeide. Han føler det som urealistisk å prøve seg på lignende arbeid andre steder, Han har tidligere forsøkt behandling på et privat klinikk i en sommerferie uten at han senere klarte å redusere sitt alkoholkonsum. Han har aldri fått behandling for sine psykiske problemer. Alt i alt har han vært mye sykemeldt, senest en måned før oppsigelsen var han sykemeldt i tre uker pga. alkoholproblemene og de psykiske problemene. Han ber nå om å bli sykemeldt sånn at han i hvert fall har noe å leve av. 3

4 4 En 50 år gammel mann er blitt oppsagt …. Kommunen har inngått IA avtale. 1. Hva innebærer det for de ansatte at kommunen har inngått slik avtale? ntensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen er det overordnete målet: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 4

5 5 Intensjonsavtale (3. periode) Intensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen er det overordnete målet: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

6 6 Tre delmål for 2010 - 2013 Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til niva ̊ et i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt niva ikke skal overstige 5,6 prosent. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete ma ̊ lene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres. Yrkesaktivitet etter fylte 50 a ̊ r forlenges med seks ma ̊ neder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 a ̊ r). 6

7 7 IA virksomheter Kontaktperson trygdeetaten/arbeidslivstjenesten Refusjonstakst bedriftshelsetjeneste (490/t) Utvidet rett til egenmelding (8 dager, max 24 d) Redusert arb.giver avgift > 62 år 7

8 8 Egenmelding Ikke IA bedrift Kan benyttes inntil 4 ganger pr år Maks 3 dager hver gang (inkl fridager) Ikke flere egenmeldinger i samme arbeidsgiverperiode IA bedrift Inntil 8 dager fortløpende/per arbeidsgiverperiode Max 24 dager per år Kan benyttes flere ganger innen en arbeidsgiver periode 8

9 9 2. Han ber nå om å bli sykemeldt sånn at han i hvert fall har noe å leve av. Vil du skrive en sykemelding i denne situasjonen? Formål sykepenger § 8-1 Vilkår sykepenger § 8-4 Formalia – riktig behandling 9

10 10 Formål sykepenger § 8-1 Kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade 10

11 11 Sykepenger ved egen sykdom §8-4 Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblem gir ikke rett til sykepenger For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest etter 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Det kan unntaksvis…… (når ikke mulig) 11

12 12 3.Hvilken diagnose ville du eventuelt sette på en sykemelding? Kan diagnosen i dette tilfellet ha noen betydning for rett til sykepenger?

13 13 Ikke rett til sykepenger Adferdsavvik Samlivsbrudd Tretthet Bekymring Konflikt på jobb Normal sorgreaksjon Sykdom i familien 13

14 14 ”Som klart skyldes sykdom” 14 Arbeids- ufør Sykdom Sosiale eller økonomiske problem Muligsykepengerett

15 15 De vanskelige Z-diagnosene Arbeidsgruppe nedsatt av legeforeningen for å se på om Z diagnoser bør gi sykmeldingsrett. Ingen endringer per dd. Leder i tidsskrift for den norske legeforening, 1/2013. Dagens Næringsliv mai 2013 15

16 16 Også rett til sykepenger ved a)Innlagt b)Behandling nødvendiggjør... c)Arbeidsrettet tiltak d)Tilskott til opplæringstiltak e)Nødvendig kontrollundersøkelse, varighet > 24 t f)Smittefare g)Arbeidsufør grunnet -Svangerskapsavbrudd h)-Behandling barnløshet i)-Donor j)-Sterilisering v/kosmetiske inngrep hvis de er medisinsk begrunnet 16

17 17 4.Har han rett til sykepenger i den aktuelle situasjonen? 17

18 18 Sykepenger vilkår Arbeidsufør grunnet sykdom Ansatt 4 uker (opptjeningstid) Inntekt min 0,5 G * Max i 52 uker (maks sykepengeperiode) bortfall av arbeidsinntekt …. (*1G tilsvarer kr 85 245 i 2013)

19 19 Sykepenger vilkår Arbeidsufør grunnet sykdom (Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom) Ansatt 4 uker Inntekt min 0,5 G Max 1 år bortfall av arbeidsinntekt …. August 2011 Trygdemedisin IIIC Oppgave 2 19

20 20 Han ber det også om å tilbakedatere sykemeldingen fra den dag han ble oppsagt. Kan du gjøre dette, eventuelt med hvilken begrunnelse? §8-7 annet ledd: –Legeerklæring kan ikke godtas for tidsrom før medlemmet ble undersøkt av lege (sykmeldingstidspunktet). –En legeerklæring for tidsrom før medlemmet søkte lege, kan likevel godtas dersom medlemmet har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. 20

21 21 6. Hvor lenge kan han ha rett til sykepenger fra konsultasjonsdagen? (Forutsatt at han har rett til sykepenger). §8-12 Sykepenger ytes maksimalt 248 dager (250, 260, et år) –Alle sykepengedager de siste tre år teller med –Nullstilles ved 6 mnd uten sykepenger 21

22 22 7.Dersom han ikke har rett til sykepenger, hvilke ytelser fra Folketrygden kan da komme på tale? Nevn også de vilkår som er knyttet til de ytelsene dere foreslår. §1.1 Folketrygdens formål 22

23 23 Folketrygdens formål §1-1 -gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlig utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall -bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. -bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig. August 2011 Trygdemedisin IIIC Oppgave 2 23

24 24 Vilkår - Inntektstap Kap 19 AlderspensjonAlder > 67 år Kap 8 SykepengerInntektstap sykdomInntil 1 år Kap 11ArbeidsAvklaringsP enger Varig red arbeidsevne, sykdom 18 - 66 år (4 år) Kap 12 Uføre stønad/- pensjon Varig inntektstap, sykdom1-4 år/ til 67 år Kap 9 Omsorgspenger Omsorg sykt barn (barnepasser) 10 + 10 dager Kap 9 PleiepengerPleie sykt barn Kap 14 Fødsel/ adopsjon penger Omsorg nyfødt / adoptert42/52 uker (ad 39/49) Kap 15 Overgangsstønad Aleneomsorg < 8årInntil 3 år Kap 4 DagpengerUten arbeidMinimum 1, 5G KontantstøtteBarn 1-3 år uten barnehage Stønad til livsoppholdLov om sosialetjenester 24

25 25 Dagpenger Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Krav: –Inntekt 1,5G siste år –Inntekt 3 G i løpet av siste tre år –Aktiv arbeidssøker 25

26 26 Dagpenger § 4-10. Forlenget ventetid Det ytes dagpenger først etter en forlenget ventetid når medlemmet a) har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn, b) har sluttet uten rimelig grunn, eller c) er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold som kan bebreides vedkommende, eller d) handler som beskrevet i § 4-20 første ledd bokstav a til c.(Ikke ta i mot tilbudt arbeid)§ 4-20 første ledd Forlenget ventetid –a) åtte uker første gang forhold som nevnt i første ledd inntreffer, –b) tolv uker dersom forhold som nevnt i første ledd eller i § 4-20 har inntruffet to ganger innenfor de siste tolv måneder,§ 4-20 –c) seks måneder dersom forhold som nevnt i første ledd eller i § 4- 20 har inntruffet tre ganger innenfor de siste tolv måneder.§ 4- 20 26

27 27 8. Hvilke tiltak synes mest rimelig å iverksette i dette tilfellet? Lag en samlet behandlingsplan. Behandling Arbeidsrettede tiltak (attføring) AKAN* Arbeidsgiver? Sosialkontor Ektefelle *Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk 27

28 28 9. Hvordan vil du konkret gå frem for å sette i gang de ulike tiltak du har foreslått under spørsmål 8 (Hvem kan du ta kontakt med eller samarbeide med for å hjelpe klienten). Ansvarsgruppe Individuell plan – behov for koordinering av hjelpetiltak fra flere instanser. 28

29 29 April 2012 UTDANNING


Laste ned ppt "1. 2 Sykepenger FTRL Kap 8 3 OPPGAVE 2 i trygdemedisin En 50 år gammel mann er blitt oppsagt fra sin stilling som kontorsjef i en kommune pga. alkoholmisbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google