Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpevergens funksjon Knut Engedal. Opprettelse av hjelpeverge - Vergemålsloven av 22 april 1927 paragraf 90 A-F n Opprettelsen kan skje dersom personen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpevergens funksjon Knut Engedal. Opprettelse av hjelpeverge - Vergemålsloven av 22 april 1927 paragraf 90 A-F n Opprettelsen kan skje dersom personen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpevergens funksjon Knut Engedal

2 Opprettelse av hjelpeverge - Vergemålsloven av 22 april 1927 paragraf 90 A-F n Opprettelsen kan skje dersom personen på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta sine anliggende. n Personen må være myndig n Det trengs samtykke fra personen n Det trengs legeerklæring

3 Hvilke sykdommer? n Psykose n Demens –Grad av demens –Type demens –Spesifikke symptomer ? Hukommelse Forståelse Språk Psykose n Legemlig sykdom

4 Typer demens og spesielle symptomer n Frontotemporallappsdemens –Redusert eksekutive funksjoner –Egosentrisitet –Manglende dømmekraft n Demens med Lewylegemer –Periodisk psykotisk n Alzheimers sykdom –Redusert forståelsesevne –Redusert hukommelse n VaD og Subkortikal demens –Dårlig gjenkalling, men relativ bra gjenkjenning –Redusert hukommelse

5 Myndig Samtykke Legeerklæring

6 Umyndiggjøring - Lov av 1927 n Umyndiggjøring kan skje på grunn av: Åndssvakhet, sinnssykdom, legemlig skrøpelighet eller drukkenskap n Krav om umyndiggjøring settes fram for herreds- eller byretten av vedkommende selv, dennes nærmeste familie, fylkesmannen eller overformynderiet

7 Umyndiggjøring n Umyndiggjøring avgjøres av vergemålsretten etter begjæring fra ham selv, ektefelle, slektning, fylkesmannen eller overformynderiet. n Melding om antatt behov kan gis av institusjon eller boform med heldøgns omsorg og pleie

8 Overformynderiet n Hver kommune skal ha et overformynderi som har til oppgave å bestyre umyndiges midler n Overformynderiet skal oppnevne verge, hjelpeverge og setteverger n Kommunen skal ha 2 overformyndere som velges av formannskapet for 4 år, eventuelt en fast formann (jurist). n Dersom de 2 overformynderi er uenige, skal saken forelegges en skiftedommer (evt fast formann)

9 Hjelpevergen myndighetsområde n Hjelpevergen har myndighet til å ivareta klientens anliggende i alminnelighet eller i enkelte særlige anliggende n Det må tas stilling til hvilket myndighetsområdet som vergemålet skal gjelde for, og det må ikke være mer omfattende enn nødvendig n Hjelpevergen har ikke lovbestemt taushetsplikt, og det er vanlig at taushetserklæring undertegnes

10 Hjelpevergen n Rettslig stedforstreder n Økonomisk forvalter men…. n Pasienten har sin rettslige handleevne i behold. Han kan bestille varer og tjenester, men handlingen er ugyldig dersom den er motivert av ”sinnssykdom eller høygradig åndssvakhet”; også dersom den annen part har vært i god tro

11 Avtaleloven n Personen må være myndig n Det må tas hensyn til arveloven n Det må tas hensyn til avtaleloven som omtaler –Utnyttelse av forstandssvakhet –Strider mot redelighet og god tro –Er urimelig

12 Testamentopprettelse n Testator må i regel være fylt 18 år n Testamentet er ikke automatisk ugyldig ved sinnssykdom. I følge paragraf 62: ”ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnssjuk eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad sjeleleg svekt då testamentet vart gjort, med mindre det er usannsynlig at sinnsstoda hans har hatt innverknad på innhaldet i disposisjonen”

13 Tidligere ønsker og disposisjoner n Selv ved relativ langtkommen demens kan en økonomisk disposisjon eller testamente være gyldig, dersom det avspeiler et ønske pasienten har hatt tidligere i livet og at handlingen bare er en opprettholdelse av tidligere ytret ønske

14 Testamentopprettelse n Testamentet er ugyldig ved –misleg påverknad –misbruk av testators lettsinn, veikskap eller avhengige stilling

15 Pasientens bo og tvungen forvaltning n Overformynderiet kan pålegge hjelpevergen å sørge for registrering av pasientens bo n Overformynderiet kan vedta tvungen forvaltning, dvs at kapital, verdipapirer og pengekrav overføres overformynderiet. Dette skjer i praksis dersom pasienten rår over en viss formue n Fast eiendom og løsøre skal forvaltes av hjelpeverge under overformynderiets tilsyn

16 Lovbestemte plikter og begrensninger n Hvis hjelpevergen er inhabil i en sak skal overformynderiet oppnevne en setteverge n Hjelpevergen kan ikke selge eller kjøpe eiendom for pasienten uten enstemmig samtykke fra overformynderiet n Hjelpevergen kan ikke stifte gjeld eller pantsette eiendeler på pasientens vegne uten samtykke fra overformynderiet n Hjelpeverge kan ikke leie ut pasientens bolig uten samtykke fra overformynderiet

17 Lovbestemte… fortsetter n Hjelpvergen kan gi gaver slik skikk og bruk krever, men krever pasientens samtykke, om mulig n Fordeling av løsøre og forskudd på arv krever samtykke av overformynderiet, selv om det dreier seg om små verdier

18 Hva kan hjelpevergen ikke gjøre? n Gi tillatelse til tvangsinngrep n Gi samtykke til tvangsinnleggelse under psykisk helsevern n Samtykke på vegne av pasienten til å delta i forskningsprosjekter

19 Pasientrettighetsloven Paragraf 4-6 ”Dersom en myndig person ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet. Pasientens nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd. Annen helsehjelp kan gis hvis det anses å være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Det kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende for å avgjøre hva pasienten ville ha ønsket. Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienter motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige bestemmelser”

20 Pasientrettighetsloven Paragraf 4-7 ” Pasient som er umyndiggjort etter lov av 28 november 1898, skal i så stor utsterkning som mulig selv samtykke til helsehjelp. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av den umyndiggjorte”


Laste ned ppt "Hjelpevergens funksjon Knut Engedal. Opprettelse av hjelpeverge - Vergemålsloven av 22 april 1927 paragraf 90 A-F n Opprettelsen kan skje dersom personen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google