Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesers foiler sist oppdatert 17.08.2016 Copyright © 2016 by Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal Kilde/grunnlagsmateriale: SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesers foiler sist oppdatert 17.08.2016 Copyright © 2016 by Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal Kilde/grunnlagsmateriale: SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER,"— Utskrift av presentasjonen:

1 forelesers foiler sist oppdatert 17.08.2016 Copyright © 2016 by Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal Kilde/grunnlagsmateriale: SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER, ISBN: 978-82-450-2051-9, Fagbokforlaget 2016 1 Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER K APITTEL 1 Oversikt over skattesystemet og innføring i skatteberegning

2 2 Skatt er en overføring fra skattyterne til offentlig sektor, uten direkte krav på motytelse.

3 1.1 Inntektsskatt og formuesskatt Grunnloven § 75 a) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 201X (Stortingets skattevedtak). Lov 26.03.1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Finansdepartementets forskrift 19.11.1999 nr. 1158 (FSFIN) Forskrift 22.11.1999 nr. 1160 fastsatt av Skattedirektoratet (FSSD) 3

4 1.2 Skatt for personlig skattyter med enkel privatøkonomi Skattegrunnlagene for en personlig skattyter: Alminnelig inntekt Personinntekt Netto formue 4

5 5 Alminnelig inntekt er grunnlaget for nettoskatt Personinntekt er grunnlaget for å beregne trygdeavgift og trinnskatt Netto formue er grunnlaget for å beregne formueskatt

6 1.3 De fire hovedspørsmålene 6 Skattesubjekt Skatteobjekt Tidfesting Verdsetting

7 1.4 Skattegrunnlag og skatt for ulike skattesubjekter Personlige skattytere som er bosatt i Norge har full skatteplikt. Skattlegges for alminnelig inntekt, personinntekt og netto formue. 7

8 Figur 1.1 Skattegrunnlag for personlig skattyter 8 Inntektsskattegrunnlag for personlig skattyter Alminnelig inntekt skattlegges med den alminnelige skattesatsen Arbeidsinntekt Pensjon Virksomhetsinntekt PI fra arbeid PI fra pensjon PI fra enkeltpersonforetak (ENK) PI i form av arbeidsgodtgjørelse fra SDF Kapitalinntekt utenfor virksomhet, herunder gevinster og tap Personinntekt (PI) grunnlag for trinnskatt og trygdeavgift

9 Selskaper 9 AS og ASA mv.SDF Selvstendig skattesubjekt, men er fritatt for formuesskatt. Selskapet er ikke eget skattesubjekt og kan ikke skattlegges for formue eller inntekt. Det er eierne som beskattes. Skattlegges for alminnelig inntekt. Selskapet må beregne alminnelig inntekt, men denne skattlegges hos eierne. Skal benytte fritaksmetoden når alminnelig inntekt beregnes. Skal benytte fritaksmetoden når alminnelig inntekt beregnes, før tilordning av alminnelig inntekt til eierne. Utdeling fra selskapet til personlig skattyter er skattepliktig kapitalinntekt for mottaker. Det samme gjelder gevinst/tap på realisasjon av aksjer. Utdeling fra selskapet til personlig skattyter er skattepliktig kapitalinntekt for mottaker. Det samme gjelder gevinst/tap på realisasjon av eierandel i selskapet.

10 Utlendinger Hovedreglene om utlendingers skatteplikt til Norge: se skatteloven § 2-3, med viktige unntak i § 2-30 flg. Skatteavtale mellom Norge og skattyters hjemland kan ha betydning for beskatningen. Utenlandske aksjonærer skal betale kildeskatt på utbytte fra norske selskaper, jf. § 10-13, men se § 2-38 for selskaper innenfor EU/EØS og eventuelt regler i skatteavtale. 10

11 1.5 Beregning av skattegrunnlagene Arbeidstakere og pensjonister som ikke har andre inntekter, fradrag eller annen formue enn det som fremgår av ferdigutfylt skattemelding (selvangivelse) fra Skatteetaten: Trenger ikke å beregne skattegrunnlag, men bør kontrollere at alminnelig inntekt, personinntekt og netto formue er korrekt. Næringsdrivende og selskaper må beregne skattegrunnlagene. Underlaget for beregningen er regnskap ført i samsvar med bokføringsloven. 11

12 Skattegrunnlag for arbeidstaker (Turid) jf. punkt 1.2 i læreboka 12 Arbeidsinntekt, jf. § 5-10 og § 5-1400 000 Renteinntekt, jf. § 5-201 000 Rentefradrag, jf. § 6-40(60 000) Pensjonspremie, jf. § 6-47(8 000) Minstefradrag, jf. § 6-30 flg. og SSV § 6-1 første ledd(91 450) Alminnelig inntekt241 550 Personinntekt400 000 Reglene om personinntekt er gitt i skatteloven kapittel 12.

13 Skatteberegning for Turid (satser for 2016) 13 Trinnskatt trinn 1:0,44 % x (224 900 – 159 800) =286 Trinnskatt trinn 2:1,7 % x (400 000 – 224 900) =2 977 Trygdeavgift:8,2 % x 400 000 =32 800 Sum skatt på personinntekt:36 063 Skatt på alminnelig inntekt:25 % x (241 550-51 450) =47 525 Total inntektsskatt for Turid:83 588 Ved beregningen av nettoskatt er alminnelig inntekt redusert med personfradrag på 51 450 kroner, jf. skatteloven § 15-4 og Stortinget skattevedtak (SSV) § 6-3

14 Alminnelig inntekt for selskap med årsregnskapsplikt 14 Regnskapsresultat før skatt +/–permanente forskjeller +/–endring i midlertidige forskjeller =Alminnelig inntekt

15 Personlig skattyter med flere inntektskilder Alminnelig inntekt fra ulike kilder som skal tilordnes samme skattesubjekt, slås sammen: Det fastsettes kun ett beløp per skattyter per inntektsår. Ulike inntektstyper: Arbeidsinntekt Pensjon Virksomhetsinntekt Kapitalinntekt 15

16 Eksempel på beregning av skattepliktig inntekt 16 Marte Kirkebakke er både arbeidstaker og næringsdrivende (innehaver av enkeltpersonforetak). Hun eier også et bolighus som er utleid.

17 Marte har med utgangspunkt i regnskapet, først beregnet alminnelig inntekt fra virksomheten (enkeltpersonforetaket): 17 Omsetning1 000 000 Varer og tjenester(300 000) Saldoavskrivninger(70 000) Renteinntekter10 000 Rentekostnader(40 000) Alminnelig inntekt fra virksomhet600 000

18 Martes resultat fra boligutleie 18 Brutto leieinntekt110 000 Forsikring(5 000) Vedlikehold(15 000) Netto leieinntekt90 000

19 Beregning som inneholder øvrige poster som inngår i Martes alminnelige inntekt 19 Arbeidsinntekt580 450 Renteinntekter utenom virksomheten6 000 Minstefradrag i arbeidsinntekt(91 450) Rentefradrag utenom virksomheten(15 000) Netto skattepliktig inntekt ellers480 000

20 Samlet oppstilling – beregning av alminnelig inntekt for Marte 20 Arbeidsinntekt580 450 Positiv alm. inntekt fra virksomhet600 000 Kapitalinntekt96 000 Sum inntekt1 276 450 Rentefradrag(15 000) Minstefradrag(91 450) Sum fradrag(106 450) Alminnelig inntekt1 170 000

21 Personinntekt for Marte Marte har to typer personinntekt: personinntekt fra virksomheten og personinntekt fra arbeid. Personinntekt fra arbeid er lik brutto skattepliktig lønn mv., det vil si 580 450 kroner. Personinntekten fra virksomheten er beregnet slik: 21 Positiv alm. inntekt fra virksomhet600 000 Tilbakeføring av kapitalinntekter(10 000) Tilbakeføring av del av rentekostnadene8 000 Beregnet personinntekt fra virksomhet598 000

22 Oppgave Regn ut skatt på alminnelig inntekt (nettoskatt) og skatt på personinntekt (trygdeavgift og trinnskatt) for Marte. Bruk årets skattesatser. 22

23 1.6 Direkte fradrag i skatt og forhindring av internasjonal dobbeltbeskatning Må ikke forveksle fradrag ved beregning av alminnelig inntekt (inntektsfradrag) og fradrag i skatt (skattefradrag) Skattefradrag (etter regler i skatteloven kapittel 16) Fradrag i skatt for pensjonister BSU Fradrag for utenlandsk skatt i norsk skatt 23

24 1.7 Flere typer skatt og spesialregler for visse bransjer Særregler i skatteloven for visse typer virksomhet: skipsaksjeselskaper, banker, jordbruk, havbruk, fiske, reindrift og skogsdrift lov 29. november 1996 om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven) lov 13. juni 1975 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven lov 19. juni 2009 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). lov 19. mai 1933 om særavgifter. 24 Arbeidsgiveravgift, se ftrl. § 23-3 Eiendomsskatt Toll Dokumentavgift Registreringsavgift og omregistreringsavgift på kjøretøy Avgift på alkohol Sukkeravgift Tobakksavgift Avgift på elektrisk kraft Osv.


Laste ned ppt "Forelesers foiler sist oppdatert 17.08.2016 Copyright © 2016 by Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal Kilde/grunnlagsmateriale: SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google