Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om Velferdsetaten – på jobb for gode levekår for innbyggerne i Oslo https://vimeo.com/113893715.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om Velferdsetaten – på jobb for gode levekår for innbyggerne i Oslo https://vimeo.com/113893715."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om Velferdsetaten – på jobb for gode levekår for innbyggerne i Oslo https://vimeo.com/113893715

2 KS/ASSS Sosial – “rusarbeid” 08:30Kaffe og velkommen Lavterskel helse- og sosialfaglig arbeid på rusområdet v/ John Ingar Danielsen Byomfattende rusarbeid - rusinstitusjoner v/ Merete Hanch-Hansen 10:00Rusarbeid i bydel Stovner v/ Mari Nysæther og Marit Polle 11:00Lunsj 11:30Fredensborg bosenter – befaring 12:30Prindsen mottakssenter – befaring 13:00Slutt Oslo kommune, VelferdsetatenSide 2

3 Samarbeid og struktur Oslo kommune, Velferdsetaten Side 3 Byrådet BYSTYRET Velferdsetaten Husbanken Spesialist- helsetjenesten Store eksterne samarbeidspartnere Byrådsavdeling EST Bydelene Interne samarbeidspartnere og kunder

4 Oslo kommune, VelferdsetatenSide 4 ETATEN HAR CA. 1 350 MEDARBEIDERE FORDELT PÅ CA. 800 ÅRSVERK BUDSJETT 1,4 MILLIARDER 45 INSTITUSJONER OG TILTAK PÅ 16 STEDER

5 De største oppgavene i vår portefølje Oslo kommune, VelferdsetatenSide 5 tilrettelagt transport rusomsorgsentrumsarbeidet frivillighetstilskudd anskaffelsesbistand boligsosiale virkemidler

6 Fordeling av driftsutgifter Oslo kommune, VelferdsetatenSide 6

7 Strategiske mål frem mot 2016 Oslo kommune, VelferdsetatenSide 7 ■ redusere de åpne rusmiljøene og bidra til et trygt og inkluderende Oslo sentrum sosiale boligvirkemidler frivillighet rusomsorg tilrettelagt transport ■ utvikle og drifte tiltak for rusmisbrukere som gir god og målrettet rehabilitering, omsorg og skadereduksjon ■ bidra til at frivillig og ideell sektor er et godt supplement til den kommunale virksomheten ■ sikre optimal utnyttelse av de virkemidlene, slik at det er innbyggerne som trenger det mest som får hjelp ■ sikre at Oslo har en trygg, forutsigbar og effektiv TT-tjeneste sentrumsarbeidet bolig ■ tilby boliger med oppfølging som er tilpasset den enkelte beboers situasjon og funksjonsnivå

8 Lavterskel helse- og sosialfaglig arbeid på rusfeltet KS/ASSS 3. Juni 2015 John Ingar Danielsen Avdelingsdirektør Sentrums- og storbyavdelingen Oslo kommune, VelferdsetatenSide 8

9 Lavterskel helse- og sosialfaglige tjenester Oslo kommune, VelferdsetatenSide 9 Nøkkeltall : 350 daglig besøkende 35 000 injeksjoner fordelt på 900 brukere av sprøyterommet 3 000 akuttovernattinger fordelt på 17 plasser (91 % belegg) 74 000 brukere hentet ut 1,4 mill. sprøyter 5 000 feltpleiekonsultasjoner 166 hjemreiser og kontakt med lokalt hjelpetiltak Nøkkeltall : 350 daglig besøkende 35 000 injeksjoner fordelt på 900 brukere av sprøyterommet 3 000 akuttovernattinger fordelt på 17 plasser (91 % belegg) 74 000 brukere hentet ut 1,4 mill. sprøyter 5 000 feltpleiekonsultasjoner 166 hjemreiser og kontakt med lokalt hjelpetiltak Etablert i 2012 som et ledd i sentrumssatningen overfor det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum. Utstrakt samarbeid med kommunale virksomheter, private- og ideelle organisasjoner. Tilbyr lavterskel helse- og sosialfaglige tjenester overfor rusavhengige. Spesiell innsats og fokus på «gjengangere» og utenbys -tilhørende. Består av feltpleie, tannhelse, sprøyterom, akuttovernatting og sosialfaglig oppfølging. Etablert i 2012 som et ledd i sentrumssatningen overfor det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum. Utstrakt samarbeid med kommunale virksomheter, private- og ideelle organisasjoner. Tilbyr lavterskel helse- og sosialfaglige tjenester overfor rusavhengige. Spesiell innsats og fokus på «gjengangere» og utenbys -tilhørende. Består av feltpleie, tannhelse, sprøyterom, akuttovernatting og sosialfaglig oppfølging. Prindsen mottakssenter

10 LAR og poliklinisk arbeid Oslo kommune, VelferdsetatenSide 10 Nøkkeltall: 250 registrerte brukere 60 % menn, snittalder 40 år 27 500 utleverte brukerdoser i 2014 Nøkkeltall: 250 registrerte brukere 60 % menn, snittalder 40 år 27 500 utleverte brukerdoser i 2014 Poliklinisk tilbud Daglig utdeling og medikamentkontroll av pasienter i LAR Kontroll og prøvetaking med fokus på blandingsmisbruk – overdoseforebyggende Gjennom 5 polikliniske tilbud sikres helse- og sosialfaglig oppfølging med vekt på livsstabiliserende tiltak. Gjennomføre ansvarsgruppemøter og annet planmessig arbeid med spesialisthelsetjenesten. Kosthold og ernæring. Råd, veiledning og informasjon om rus, komplikasjoner og somatiske konsekvenser Tilbakefall og fore- bygging Metodisk og planmessig arbeid for å unngå tilbakefall Veiledning i rus- og abstinensmestring Sosialfaglig oppfølging i samarbeid med bydel/NAV mht. ytelser, arbeid, bolig og nettverksetablering Kartlegging, videreformidling og oppfølging. Etablere, bidra til eller følge opp individuell plan (IP) i samarbeid med bydel Kvalifisert og faglig oppfølging av rusavhengige bosatt på rusinstitusjoner MAR Oslo poliklinikk Villa MAR Oslo

11 Felt- og gatenært arbeid Oslo kommune, VelferdsetatenSide 11 Nøkkeltall : 35 ukentlige patruljer dag og kveld, 1 800 patruljer i 2014 1 900 registrerte brukere hvor 1 200 mottok oppfølging 152 hjemreiser og kontakt med lokalt hjelpetiltak 100 brukere gjennomførte hasjavvenningsprogram i 2014 Nøkkeltall : 35 ukentlige patruljer dag og kveld, 1 800 patruljer i 2014 1 900 registrerte brukere hvor 1 200 mottok oppfølging 152 hjemreiser og kontakt med lokalt hjelpetiltak 100 brukere gjennomførte hasjavvenningsprogram i 2014 Tjenesten driver gatebasert, oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker og grupper i Oslo sentrum. I tillegg gis det individuell oppfølging av brukerne i tett samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Arbeidet omfatter rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med problematikk knyttet til psykisk helse. Uteseksjonen arbeider med mennesker i alle aldre i sentrum, men legger særlig vekt på å hjelpe barn, unge og yngre voksne opp til 25 år. Tjenesten driver gatebasert, oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker og grupper i Oslo sentrum. I tillegg gis det individuell oppfølging av brukerne i tett samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Arbeidet omfatter rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med problematikk knyttet til psykisk helse. Uteseksjonen arbeider med mennesker i alle aldre i sentrum, men legger særlig vekt på å hjelpe barn, unge og yngre voksne opp til 25 år. Uteseksjonen

12 Overdosearbeid i Oslo kommune Oslo kommune, VelferdsetatenSide 12 Plan- messig arbeid Operativt arbeid Operativt arbeid Deltakende i nasjonalt overdoseprogram 2013 – 2017 – utvikle overdosestrategi og lokal tiltaksplan. Kartlegging, statistikk og nøkkeltall. Nullvisjon. Samarbeid med Sirus og Seraf. Utstrakt og formalisert samarbeid med spesialisthelsetjenesten (Ous og Ahus) Samarbeid med brukerorganisasjoner og brukerråd Samarbeid med ideelle og private organisasjoner, herunder institusjoner Nasjonalt kompetansesenter rus (Korus): Kunnskapsformidling, råd og veiledning i rusarbeidet Kompetansehevende kurs og konferanser av helse- og sosialfaglig ansatte i bydeler og etater Sprøyterom som sikrer brukere injisering i trygge og hygieniske omgivelser. Helse- og sosialfaglig oppfølging Swich: Motivere og veilede herionavhengige til røyking fremfor injisering. Gratis utdeling av røykefolie Nalaxone: Distribusjon og veiledning i bruk av motgift til brukere og helsepersonell. Veiledning i kameratredning. Førstehjelp: Førstehjelpstrening og kursing av brukere ved livreddende førstehjelp. Pasientsikkerhetskampanjen

13 Oslo kommune, VelferdsetatenSide 13

14 Smittevern Oslo kommune, VelferdsetatenSide 14 Smitte- vern Gratis utdeling av brukerutstyr (sprøyter og røykefolie) Smittevernssamtaler ved utdeling av utstyr og sprøyterom Lavterskel helsehjelp. Koordinert samarbeid med frivillige organisasjoner Hepatitt C Hepatitt C –klinikk ble etablert ved Prindsen mottakssenter i 2013 Nasjonal hepatitt C –strategi (Hdir) Samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Frelsesarmeen og A-hus Forskningsbasert behandling 162 personer testet – 91 % smittet og stor andel med leverskade 20 personer under behandling

15 Velferdsetatens byomfattende rustiltak Avdelingsdirektør Merete Hanch-Hansen

16 Bakgrunn Kort om historikken i Oslo kommune Finansieringsordninger internt i kommunen Noen fordeler og ulemper med denne måten å organisere rusomsorgen - et sterkt samlet fagmiljø i Velferdsetaten - skjerming fra økonomiske kutt i bydelene - de aller dårligste kan ikke bo i et ordinært bomiljø - bydelene har primæransvaret – uklarhet i ansvarsforhold? - brukerne får ikke tjenester som de har rett på i bydelen? - sentrale institusjoner bidrar til å opprettholde folk i en vanskelig livssituasjon? Oslo kommune, VelferdsetatenSide 16

17 Kommunal rusomsorg i Oslo Bydelene har hovedansvaret for sine innbyggere 700 senger i byomfattende institusjoner. Ulike institusjonstyper; lavterskeltilbud, rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner, brukergrupper med særlige behov. Samhandlingsreformen – mer ansvar til kommunen også for de aller dårligste 2015: Behovsplan for institusjonsplasser i Oslo kommune: ligger det an til en endring; bygge ned antallet plasser, bydelene ta mer ansvar for sine brukere? Behandles politisk høsten 2015. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 17

18 Plasser i rusinstitusjoner Oslo kommune, VelferdsetatenSide 18

19 I egen drift Cirka 500 plasser, alle på enkeltrom 8 institusjoner med rehabiliterings-mandat 4 institusjoner med omsorgs-mandat 1 institusjon med plasser for ROP-klienter 1 institusjon med plasser for unge 5 institusjoner med lavterskel-/skadereduksjonsmandat som også tilbyr akuttplasser («ubyråkratisk inntak hele døgnet») Oppfølging av kvaliteten innenfor egne tiltak etter samme modell som overfor private institusjoner Overordnet fokus på «det kommunale rusfaget», ønske om å heve statusen Planlegges en samlet rus-statistikk for hele kommunen Oslo kommune, VelferdsetatenSide 19

20 I regi av private Anskaffelser gjennomføres cirka hvert 5. år i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Cirka 200 plasser, alle på enkeltrom 3 institusjoner med rehabiliterings-mandat 4 institusjoner med omsorgs-mandat 2 institusjoner med korttidsplasser/vente- og motivasjon 1 institusjon med plasser for ROP-klienter Oppfølging av kvaliteten gjennom systematisk kontraktsoppfølging Utstrakt samarbeid mellom private og kommunale – «brukerne er de samme hos dere som hos oss» Oslo kommune, VelferdsetatenSide 20

21 Kommunale og private rusplasser Oslo kommune, VelferdsetatenSide 21

22 Felles inntak Ett inntakskontor til alle rusplasser med unntak av de med akutt- og korttidsmandater 4 ansatte Tett samarbeid – og mellomstasjon – mellom bydelene (hovedsakelig NAV-sosial og bestillerkontorer) og kommunale og private institusjoner Overvåker klientforløp Faglig oppfølging og internkontroll Juridiske problemstillinger, avklaring, råd og veiledning «Service-senter» for bydelene i vanskelige saker Oslo kommune, VelferdsetatenSide 22


Laste ned ppt "Kort om Velferdsetaten – på jobb for gode levekår for innbyggerne i Oslo https://vimeo.com/113893715."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google