Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA 10.mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA 10.mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA 10.mai 2007

2 Følgende saker skal behandles: 1.Åpning av møtet v/ styreleder Arne Didrik Kjørnæs, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2.Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3.Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2006, herunder anvendelse av overskudd. 5.Valg av styremedlemmer. 6.Valg av revisor. 7.Valg av valgkomité. 8.Fastsettelse av godtgjørelse for styret for 2006. 9.Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen. 10.Godkjenning av revisors honorar for 2006. 11.Fremleggelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med § 6-16a i Allmennaksjeloven. 12.Fornyelse av styrets fullmakt for erverv av egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2008.

3 2006 i hovedtrekk Seier i voldgiftssaken. Omlag MNOK 250 i aksjonærverdier ble sikret. Porteføljen har betydelige muligheter og utfordringer som krever forsterket oppfølging. Organisasjonen er derfor utvidet til fem årsverk. Realisert aksjepostene i Trema og Odim for MNOK 160,9. Akva Group børsnotert i november 2006. Component Software børsnotert i april 2007. Utkjøp av øvrige deltagere (33 %) i KS Norsk Vekst I for om lag MNOK 35. Selskapet hadde et overskudd på MNOK 40,0 i 2006 Netto rentebærende gjeld er redusert fra MNOK 142,2 til likvide midler på MNOK 3,1. Ca MNOK 75 av MNOK 80 konvertibelt lån fra 2004 er konvertert til aksjer. Ekstraordinært utbytte med MNOK 65,7 (per aksje NOK6) Aksjen har inklusive utbytte hatt en kursoppgang på 69 % i 2006. Bokført egenkapital per aksje per 31.12 var NOK 53,17 (117 % av børskurs per 31.12.2006).

4 RESULTAT 2006 (MNOK) 2006 1) 2005 2004 DRIFTSINNTEKTER 26 0 0 DRIFTSKOSTNADER 36 12 8 DRIFTSRESULTAT (10) (12) (8) NETTO FINANS POSTER 51 253 (26) RESULTAT FØR SKATT 40 242 (34) RESULTAT PER AKSJE 3,8622,04 (4,06) 1) Inklusive Sonans fra 1.okt.2006

5 FORDELING AV RESULTAT FOR 2006 (MNOK) Driftsinntekter 25,6 MNOK Administrasjonskostnader -36,1 MNOK Utbytter/ utdelinger fra porteføljebedrifter 16,8 MNOK Endret verdi børsnoterte porteføljebedrifter -22,2 MNOK Endret verdi/ realisasjon unoterte porteføljebedrifter 59,7 MNOK Finanskostnader -3,8 MNOK Resultat 2006 40,0 MNOK

6 2006 20052004 LANGSIKTIGE EIENDELER599683 530 KORTSIKTIGE EIENDELER 57 17 19 SUM EIENDELER656700 549 EGENKAPITAL585537 295 LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER 43161 252 KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER 23 2 2 SUM FORPLIKTELSER66 163 254 SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 656 700 549 BALANSE 2006 (MNOK) Netto rentebærende gjeld 1999-2006 MNOK

7 UTVIKLING NETTORENTEBÆRENDE GJELD REALISERT AKSJEPOSTER I TREMA OG ODIM FOR 161 MNOK UTKJØP AV DE ØVRIGE DELTAGERNE I KS NORSK VEKST I FOR 35 MNOK KONVERTERING AV OBLIGASJONSLÅN TIL EGENKAPITAL 74 MNOK UTBETALING AV UTBYTTE MED 66 MNOK

8

9 UTBYTTE Selskapets finansielle situasjon er vesentlig forbedret gjennom de salg av eiendeler og konvertering av lån som har funnet sted siste år. Tidligere hadde selskapet som politikk å dele ut årets resultat til aksjonærene. Ved endrede regnskapsregler, (IFRS), hvor resultatet er en funksjon av endrede verdivurderinger og ikke realisasjoner, vurderer styret det mer hensiktsmessig å dele ut selskapets overskuddslikviditet, tatt hensyn til de investerings- og realisasjonsmuligheter man ser i den nære fremtid. Det ble derfor vedtatt å utbetale et ekstraordinært utbytte på NOK 6 per aksje, eller om lag MNOK 66, som ble utbetalt 13. november 2006. Selskapets kapitalsituasjon etter utbetaling av det ekstraordinære utbyttet tilsier at det ikke betales ordinært utbytte for 2006. Av egenkapitalen på MNOK 585 ved årsskiftet er MNOK 164 fri egenkapital som i henhold til allmennaksjelovens § 8-1 kan deles ut som utbytte. Dette muliggjør utbytteutbetalinger når selskapets likviditetssituasjon tilsier dette. Styret vil fortløpende ved realisasjoner av porteføljebedrifter vurdere tilbakeføring av kapital til eierne i tråd med utbyttepolitikken over.

10 Forslag til vedtak Generalforsamlingen fastsatte det fremlagte resultatregnskap for 2006 og balanseregnskap for 31.desember 2006 som henholdsvis konsernets og morselskapets endelige regnskaper Generalforsamlingen vedtok at selskapet ikke utbetaler utbytte for 2006

11 Valg av styremedlemmer - valgkomiteens innstillinger Styret i Norsk Vekst ASA har siden generalforsamlingen i 2006 bestått av: Valgt for: Styreleder: Arne Didrik Kjørnæs (1 år) Styremedlem: Bjørg Ven(1 år) Styremedlem: Dag Rustad(2 år) Styremedlem: Øyvin A. Brøymer(1 år) Styremedlem: Mai-Lill Ibsen(2 år) Styremedlem: Tore Schiøtz(2 år) Bjørg Ven, Øyvin A. Brøymer og Arne Didrik Kjørnæs er derfor på valg i 2007. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer er: Styreleder: Arne Didrik Kjørnæs(2 år) Styremedlem: Bjørg Ven(2 år) Styremedlem: Øyvin A. Brøymer(2 år)

12 Valg av revisor Styret innstiller til gjenvalg av Ernst & Young AS som selskapets revisor Ansvarlig revisor er nå Kjetil Rimstad (tidligere Jan Egil Haga)

13 Valg av valgkomité Styret innstiller på gjenvalg av: Sverre Valvik Tore Schiøtz Ebbe Astrup

14 Fastsettelse av godtgjørelser til styret, valgkomité og revisor Det foreslås følgende honorarer til styret - uendret fra i fjor: Styreleder: kr 150.000 Styremedlemmer: kr 75.000 Det vises for øvrig til note 14 på side 24 i årsberetningen Det foreslås følgende honorarer til valgkomiteen – uendret fra i fjor: Komiteens leder: kr 7.500,- Komiteens medlemmer: kr. 5.000,- Godtgjørelsen til selskapets revisor for den lovpålagte revisjon foreslås til kr 202.000,- for morselskapet og kr 242.000,- for konsernet. I tillegg er det betalt kr. 69.000,- for morselskapet og kr. 82.000,- for konsernet for bistand i forbindelse med skatterådgivning m.m. Det vises for øvrig til note 14 på side 25 i årsberetningen

15 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Grunnlønn - konkurransedyktig kombinert med bonus - arbeidets omfang og ansvar - prestasjonsvurderinger Langsiktig bonusordning - sammenfallende interesser ledelse og aksjonærer - konkurransedyktig sammen med grunnlønn Maksimal kontantbonus målt i hele bonusperioden tre ganger årslønn Detaljert beskrivelse i note 14, 22 og 23 i Årsberetningen Forslag til vedtak Generalforsamlingen tok den fremlagte erklæringen til etterretning og godkjente den aksjebaserte avlønningen for ledelsen

16 Fullmakt til erverv av egne aksjer Forslag til vedtak Styret i Norsk Vekst ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 10.953.393, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 100,- og det minste kr 1,-. Styret skal påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjonærer og forbudet mot å gi aksjonærer en urimelig fordel på andre aksjonærers bekostning overholdes. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2008, senest 30. juni 2008.

17 PORTEFØLJEN PER 31.03 Verdi ca 640 MNOK Fordelt på 10 engasjementer Norsk Vekst er størst eller nest største eier Norsk Vekst er en pådriver for omstilling og vekst i selskapene Revitalisering av porteføljeselskapene vært helt nødvendig. Samlet omsetning i porteføljeselskapene var i 2006, ca 3200 MNOK, antall ansatte omlag 2100.

18 AKVA Group ASA VERDENSLEDER I UTVIKLING, SALG OG IMPLEMENTERING AV FORINGSSYSTEMER TIL HAVBRUK AKVASMART FUSJONERT MED WAVEMASTER OG HELGELAND PLAST SOMMER 2006, NYTT NAVN AKVAGROUP NOTERT OSLO BØRS NOVEMBER 2006, EMISJON MNOK 130 STERK UTVIKLING OG GODE RESULTATER I 2006; OMSETNING MNOK 528 OG EBITDA PÅ MNOK 71 MEGET GOD ORDREINNGANG FOR 2007 AVTALE OM KJØP AV MARITECH FOR MNOK 91 GIR KOMPLETTERENDE TEKNOLOGI OG NYE MARKEDER

19 Cogen ASA EIER 4 KOMBINERTE GASS- OG VARMEKRAFTVERK I SPANIA OG ENGLAND, I TILLEGG OPERATØR FOR 6 ANDRE SLIKE ANLEGG I SPANIA FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVITET OG MILJØ OG FORVENTES Å VILLE STIMULERE INVESTERINGER I CO-GENERERINGSANLEGG INNFØRT GODE INCENTIVORDNINGER I EU FOR TILSVARENDE ENERGILØSNINGER BASERT PÅ BIOLOGISK ENERGI OG SELSKAPET ARBEIDER NÅ FOR Å POSISJONERE SEG I DETTE MARKEDET RESULTATER PÅVIRKES I STOR GRAD AV PRODUSERT ENERGIMENGDE, ELEKTRISITETSPRIS OG GASSPRIS. DERFOR NOE LAVERE RESULTAT FOR 2006, SAMMENLIKNET MED FOREGÅENDE ÅR I 2006 ER DET STARTET PROSJEKTER SOM KAN ØKE SELSKAPETS PRODUKSJON FRA CA 40 MW TIL OPP MOT 70 MW

20 LEVERANDØR AV: - BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMER BASERT PÅ TEKNOLOGI FRA LEDENDE LEVERANDØRER OG EGEN KONSULENTVIRKSOMHET - DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEMER BASERT PÅ EGEN TEKNOLOGI STERK VEKST I ETTERSPØRSEL I 2006, OMSETNINGEN ENDTE PÅ MNOK 304 MED EBITDA PÅ MNOK 29 BØRSNOTERT 11. APRIL 2007, ETTER FUSJON MED NVF ASA I FEBRUAR GJENNOMFØRT KJØP AV BUSINESS LOGIC JANUAR 2007 Component Software Group ASA

21 EFD ASA VERDENSLEDENDE SELSKAP FOR LEVERING AV AVANSERTE VARMEBEHANDLINGSLØSNINGER, BASERT PÅ INDUKSJONSTEKNOLOGI AKSEPTABEL LØNNSOMHET I 2006, MED OMSETNING PÅ MEURO 90 OG EBITDA PÅ MEURO 8,9 EKSPANSJONSMULIGHETER: - GEOGRAFISK - UTVIKLING AV NYE ANVENDELSER - TILKNYTTET TEKNOLOGI/UTSTYR NOV EIERANDEL ØKT FRA 27 TIL 46 % (2007) ENIGHET MELLOM HOVEDAKSJONÆRENE OM VIDERE STRATEGI

22 Powel ASA LEDENDE NORDISK SELSKAP I UTVIKLING, SALG OG IMPLEMENTERING AV PRODUKSJONSSTYRINGS- LØSNINGER TIL KRAFTPRODUSENTER OG FORSYNINGSSELSKAPER SKUFFENDE RESULTATER I 2006, BLANT ANNET GRUNNET TAP I USA OG ØKT KOSTNADSBASE BÅRD BENUM TILTREDDE 1. MAI SOM ADM. DIR. ETTER JON EINAR VÆRNES GODE FORUTSETNINGER FOR FREMTIDIG VEKST OG GOD LØNNSOMHET

23 Sonans AS NORGES STØRSTE AKTØR INNEN PRIVAT, ALLMENNFAGLIG OPPLÆRING NORSK VEKST EIER I DAG 100 % AV SELSKAPET SELSKAPET HADDE GOD VEKST I 2006, MEN BLE TRUKKET NED AV SVAK UTVIKLING FOR IT- AKADEMIET, SAMT USIKKERHET KNYTTET TIL STATSSTØTTE I VIDEREGÅENDE SKOLE SELSKAPET HAR GOD VEKST I SIN PRIVATGYMNAS VIRKSOMHET GRUNNET DEMOGRAFISK VEKST OG SKJERPEDE OPPTAKSKRAV TIL STUDIER, OG VENTER Å TA MARKEDSANDELER HER NY FAGSKOLELOV OG TILHØRENDE LÅNEKASSEFINANSIERING GIR GRUNN TIL OPTIMISME OGSÅ FOR IT AKADEMIET

24 Synnøve Finden ASA NORGES NEST STØRSTE LEVERANDØR AV OST KRAFTIG OMSETNINGSVEKST INNEN OST, MEN SVAK LØNNSOMHET NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANSATT, THORBJØRN GRAARUD GODT POSISJONERT I DEN NORSKE DAGLIGVAREHANDELEN, OG DET PÅGÅR NÅ ARBEID MED Å FORBEDRE LØNNSOMHET OG REFINANSIERING ETABLERINGSMULIGHETER I BALTIKUM FOR SATSING I EU, I SÆRDELESHET SVERIGE

25 Øvrige porteføljebedrifter Dropzone AS Positiv utvikling i 2006, omsetningen økte med 14 % til MNOK 223,0 og ga en EBITDA på MNOK 4,4 Selskapet ser for seg videre vekst i 2007 MMC AS Konsernet hadde en positiv utvikling i 2006 og samlet omsetning havnet på MNOK 125, opp fra MNOK 78 og med EBITDA på MNOK 6 mot MNOK -2,3 i 2005 Videre vekst og lønnsomhet forventes i 2007 OHI AS Solgte i 2006 sin viktigste aktiva, eiendommen i Hjørungavåg, der det børsnoterte Odim ASA har hovedvirksomhet NOV avslo tilbud om å selge aksjene til selskapets hovedaksjonær Odim i april 2006, da prisen ikke gjenspeilet de reelle verdier Norsk Vekst har bedt om en grundig juridisk og forretningsmessig vurdering av ovennevnte eiendomssalg Wega AS Posten ble solgt februar 2007 for vel MNOK 11, etter at hovedaksjonæren Datum fremsatte tilbud om kjøp

26 UTSIKTER Strategien fremover blir en kombinasjon av foredling av eksisterende engasjementer frem mot realisasjon og vurdering av nyinvesteringer. Flere av de gjenværende investeringer er langsiktige av natur, og vil kreve oppfølgingsinvesteringer og en kraftfull forvaltning for best mulig verdiutvikling. Selskapets diversifiserte portefølje, med relativt lav belåning, tilsier at selskapet skal tåle en eventuell markedsnedgang langt bedre enn i 2001-2002.


Laste ned ppt "Presentasjon GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA 10.mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google