Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold: Velkommen, s. 1 Profildokument, s. 2 Personalet, s. 3 Hverdagen i Lube, s. 4-7 Fagområdene, s. 8-14 Progresjonsskjema, s. 15-17 Dokumentasjon-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold: Velkommen, s. 1 Profildokument, s. 2 Personalet, s. 3 Hverdagen i Lube, s. 4-7 Fagområdene, s. 8-14 Progresjonsskjema, s. 15-17 Dokumentasjon-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold: Velkommen, s. 1 Profildokument, s. 2 Personalet, s. 3 Hverdagen i Lube, s. 4-7 Fagområdene, s. 8-14 Progresjonsskjema, s. 15-17 Dokumentasjon- /vurderingsarbeid i barnehagen, s. 18 Oversiktsplan for barnehageåret, s. 19-22 Diverse informasjon, s. 23-26 Velkommen til ett nytt år i Lube barnehage! Vår visjon for barnehagen er: “I Lube barnehage er det godt å være” Eierskap: Lube barnehage eies og drives av NLM barnehagene AS. NLM barnehagene AS har ca. 40 avdelinger (barnehager) og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM-barnehagenes motto: ”Ekte glede på sikker grunn” (jf. neste side) Lube barnehage har en utvidet kristen formålsparagraf, som betyr at vi vil formidle et kristent livssyn – med den ”kjærlighet, trygghet og glede” vi mener dette tilfører oss! Barnehagen er forpliktet til å jobbe etter retningslinjer fastsatt i «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehager» ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene”( Lov om barnehager §1.a) Rammeplanen gir personalet forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, med utgangspunkt i 7 fagområder, som er omtalt under «Fagområder.» Avdelingene: Lube barnehage har for året 2015/2016 51 barn, fordelt på 3 avdelinger. Løvene - med 14 barn fra 1-2 år, Tigeravdeling med 18 barn fra 2- 5 år og Sjiraffene med 19 barn fra 3-5 år. Barnehagen har 11,4 årsverk, fordelt på 14 ansatte. 1

2 Ekte glede på sikker grunn NLM - barnehagenes felles profildokument «Et barn som står på hendene på jordkloden… Et barn som er større enn jordkloden…» Nei, proporsjonene stemmer ikke. Men ta en titt på barnet likevel. Det ser så inderlig fornøyd ut. Det har lært noe nytt. I barnehagen skal barna i lek og læring, med prøving og feiling, lære å erobre nye områder. Barnehagene våre har en kristen formålsparagraf. Bibelen lærer oss at: mennesket er skapt i Guds bilde livet er hellig og ukrenkelig fra barnet blir unnfanget i mors liv og like til en naturlig død hvert eneste barn er like verdifullt og skal bli gitt de samme muligheter i livet Dette innebærer å vise barna respekt og bidra til at de utvikler et sunt og trygt selvbilde. Dette innebærer også at barna i barnehagen skal lære å vise respekt for og ta ansvar for hverandre. Vi vil gjennom misjonsprosjektet vårt ha fokus på barn i andre land, på barn som ikke har de samme muligheter som barn i Norge. Vi vil at barna i barnehagene våre skal lære å ta ansvar for barn som vokser opp under vanskelige kår. Vi tror at Gud elsker hvert eneste menneske som han har skapt. Ja, han elsket oss så høyt at da det gikk galt for oss, sendte han Jesus, sin eneste sønn, for å berge oss. 2

3 Personalet I utgangpunktet jobber den enkelte ansatte på ”sin” avdeling, bl.a. for å skape mest mulig trygghet og kontinuitet for barna. Ved fravær fordeles imidlertid ansatte slik at helheten ivaretas best mulig. Det kan bli endringer på hvilken avdeling den enkelte er ansatt på. LøveungeneTigerbarnaSjiraffeneAndre ansatte Pedagogisk leder: Brit Elin Sunde (100%) Fagarbeidere/ Assistenter Synnøve Helland (100%) - Fagarbeider ( Utdannet sykepleier ) Reidun Holstad (100%) - assistent Edel Syvertsen (50%) Fagarbeider ( utdannet hjelpepleier) Asbjørg Midtun (50%) -assistent (utdannet: barnepleier) Pedagogisk leder: Hallgeir Osen (100%) Fagarbeidere/ Assistenter Liv Grethe Kvelland(80 %) -Barne og ungdoms arbeider Rebekka Egeland (60%) –Assistent Ingunn Kråvik Fagarbeider (utdannet ergoterapeut) Pedagogisk leder: Brit Hilde Wigestrand (100 %) Førskolelærer på disp: Fredrik Mathiassen (100%) (utdannet Barneverns - pedagog ) Fagarbeider: Vigdis Teigland(100 %) - Barne og ungdomsarbeid er. Daglig leder 1: Margrethe Byrkjedal (50%) Daglig leder 2: Kristin Askeland (50%) Regnskap Asgeir Egeland (10%) Renholder: Katias Renholdsbyrå Vikarer i barnehagen: Inger Jåtten Hetland Dorrit Lauvås 3

4 Hverdagen i Lube Lek: For barna i Lube er leken en stor og viktig del av dagen. Vi ønsker å gi rom, tid og ro for lek. Gjennom leken utvikler barna tanker, språk, fantasi, nysgjerrighet, skapertrang og sosiale ferdigheter. Omsorg, læring og danning foregår i samspill med andre. Lek er en trygg og god måte for barna å samhandle. Når de voksne er deltakere i leken får vi innblikk i hva barnet er interessert i, kan bekrefte deres initiativ og benevne deres positive handlinger. Den voksne kan hjelpe barnet til å inkludere andre barn i leken. I leken får barna bearbeide sine følelser og opplevelser. Barns medvirkning: Rammeplanen for barnehagen sier at; «Barna, ut fra alder og modenhetsnivå, skal ha rett til å påvirke sin egen barnehagehverdag.» Dette vil vi gjøre bl.a. gjennom samtaler og høre hvilke ønsker/idèer barna har. De kan komme med ønsker om f.eks. turplass, valg av mat, klær og aktiviteter. Barna er med og lager «kjøreregler» for barnehagen. Sammen tar vi dette opp og blir enige om en løsning. Barna opplever å være en del av en demokratisk sammenheng. For de minste barna, som ennå ikke har et tydelig verbalt språk, er det viktig å tolke kroppsspråket. Barna får være med på hverdagslige gjøremål i barnehagen, som klesvask, rydding og matlaging. Kaffikos på småbarnsavd 4

5 Hverdagen i Lube Førskolegruppe: Førskolegruppa er for de eldste barna. Målet med førskolegruppa er at barna skal bli forberedt til skolestart. Noe av det vi fokuserer på er konsentrasjon, vente på tur, gjenkjenne (skrive) navnet sitt, mengdebegrep, fortsettelsesbok osv. I tillegg har vi ulike turer og ekskursjoner for denne gruppen. For barnehageåret 2015/2016 har vi felles førskolegruppe for Tiger og Sjiraffene, men noen ganger vil gruppa bli delt. Vi går på besøk og blir kjent med NLMs skole på Lura: Tryggheim Forus. Barnehagen har overgangsmøter ( ved behov) med de øvrige skolene barna skal begynne på. Foreldresamarbeid: Samarbeid mellom barnehage og hjem er viktig. Vi legger opp til godt samarbeid gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler, foreldremøter, foreldrekaffe, misjonsprosjekt-fest, julefest, påskefrokost, sommeravslutning og spørreundersøkelse. Med godt samarbeid sikrer vi en best mulig hverdag for det enkelte barn og deres foreldre. Det blir skrevet en liten «dagsrapport» på tavla i gangen. Det vil også bli lagt ut nye saker på barnehagens hjemmeside. Vi tar en del bilder fra barnehagehverdagen. Noen av disse blir hengt opp på oppslagstavla i gangen og noen blir satt inn i barnas perm. Det blir formelle foreldresamtaler to ganger i løpet av barnehageåret, men er det noe vi/dere ønsker å snakke om, utenom disse samtalene, avtaler vi tid til det. Rollelek 5

6 Hverdagen i Lube Turdag og samling Turdag: Vi har faste turdager, fra ca. kl. 09.30-13.30. Vi går turer i nærmiljøet, til lekeplasser, fotballbaner og skogsområder i nærheten. Målet med turene: Motorisk stimuli ved å gå i ulendt terreng, lære trafikkregler, oppleve gleden med å være ute i skog og mark, bli kjent med nærmiljøet og være ute i frisk luft. De fleste gangene spiser vi på turen. Enten har vi da smurt oss niste eller vi lager maten ute. Vi er ute og leker hver dag, så sant været ikke er altfor «gale». Samling: I samling har vi forskjellige tema som; kristen samling, mnd. tema, aktuelle tema, som opptar barna og eventyrsamlinger. Samlingen skal være en arena for fellesskap der det gis mulighet for barna å fortelle det som opptar dem for øyeblikket. Her er det god mulighet for å trene på å sitte i ro, konsentrere seg og lytte til hva andre har å formidle. For barnehageåret 2015/20156 vil vi ha spesielt fokus på språk. Som hjelpemidler vil vi bruke «Snakkepakken», «Dialogisk lesning», og jobbe i smågrupper. Som observasjonsskjema bruker vi «Alle med». For barn med språkvansker bruker vi «Tras» Vi vil jobbe videre med «Være sammen». Her er det sosial kompetanse og anti- mobbing som er hovedtema. Opplegget er utarbeidet av Eyvind Skeie og Pål Roland. En gang i uka har vi kristen samling. Vi ønsker at barna skal bli kjent med forskjellige personer og fortellinger fra Bibelen, og at vårt grunnsyn, som bygger på de kristne grunnverdier, skal gjenspeiles i hverdagen 6

7 Hverdagen i Lube Måltid: Barna får frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Vi ser på måltidene som en viktig læringsarena for barna. Her må de lære å ta hensyn til hverandre – de må spørre om å få tilsendt maten og sende til hverandre. Barna lærer også hva de forskjellige matsortene heter. Under måltidet har vi tid til å snakke med hverandre og fortelle noe vi har opplevd, og de andre må lytte til hva vi har å fortelle. Barna må sitte ved bordet til ca 5 stk er ferdige før de får gå og leke. Dette gjør at de får god tid og kan nyte maten. Vi legger vekt på at maten vi serverer er sunn og variert. Det er en selvfølge at det tas hensyn til matallergier og reservasjoner ifht enkelte matsorter. Før jul har vi julekoldtbord! 7

8 Fagområdene MålMetode Barnet skal få mulighet til å bruke språket sitt for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. -Barnet skal lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. -Barnet skal få mulighet til å videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. -Barnet skal få et positivt forhold til tekst og bilde, som kilde til estetiske opplevelser, til samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskapning. -Barnet skal bli kjent med bøker, sanger, bilder med mer. -Vi vil være observante, lyttende og interesserte voksne, i styrte aktiviteter/samtaler og i uformelle aktiviteter/ samtaler. - Samling hver dag, med sang, fortelling, samtale, bibelvers osv. - ”Være sammen”-samlinger hvor en blant annet setter ord på følelser, finner hva som er problemet og forslag til løsninger. - Jevnlige lesestunder - Bøker, sang, rim og regler. - Kommunikasjon i lek og sosial samhandling - Bruke spill hvor ord og begreper brukes - Førskolegruppe for de eldste barna en gang i uka. - Tegne og fortelle - Leker og sangleker. - Nettbrett – sammen med voksne Tur til biblioteket i Sandnes Kommunikasjon, språk og tekst 8

9 Fagområdene MålMetode Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barnet seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder -Barnet skal få kunnskap om menneskekroppen, forståelse for, og betydningen av et sunt kosthold. - Barnet skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - Barnet skal skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. - Barnet skal videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk og rytme. -Barnet skal få gode erfaringer med friluftsliv gjennom de ulike årstidene og oppleve gleden ved ulike uteaktiviteter. - Sunn og variert kost med bl.a. grovt brød, forskjellige sorter pålegg, frukt/grønnsaker og varm mat. - Fruktfat hver ettermiddag. - Aktivitetsrommet brukes til fri-lek og fysisk aktivitet. - Tur minst en dag i uka. - Hinderløype ute og inne. - Aktivitetsdag. - Utelek hver dag. - Inneaktiviteter som rollelek, perling, pusling, tegning/maling, bygging med klosser og andre finmotoriske aktiviteter. Aktivitetsrommet brukes mye – til stor glede for barna… Kropp, bevegelse og helse 9

10 Fagområdene MålMetode Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. - Barnet skal bli kjent med forskjellige typer musikk, uttrykke seg gjennom ulike former for kunst, som tegning, maling og forming i forskjellige materialer. - Barnet skal bli kjent med både norsk og utenlandsk kultur - Barnet skal få ta i bruk fantasi og kreativ tenkning og skaperglede. ­- Barnet skal få mulighet til å utvikle sine evner til å bearbeide og kommunisere sine uttrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. - Barnet skal få utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg. - Vi bruker varierte estetiske uttrykksformer som forming, sang, musikk, drama, flanellograf, fortelling og lignende. - Misjonsprosjekt og tema barn i andre land - Tegning maling, klipping, liming, modellering og lignende, blir brukt mye i de ulike månedstemaene og som frivillige hverdagsaktiviteter. - Utstilling av det barna har laget - Vi besøker bla, Soma gård, biblioteket, kirka og går turer i nærmiljøet. - Lucia, jul, påske. «Meg selv» – tegnet av førskolebarn Kunst, kultur og kreativitet 10

11 Fagområdene Utelek og tur MålMetode Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. - Barnet skal få oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet. Oppleve forandring gjennom de forskjellige årstidene. - Barnet skal få oppleve gleden ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. - Barnet skal få erfaring og kunnskap om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. - Barnet skal få mulighet til å erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen. - Vi følger årstidenes gang og snakker om været, årstiden og hvilke klær vi skal ha på oss ute. - Fast turdag i nærmiljøet, utforsker naturen og livet rundt oss. - Kildesortering og søppelhenting. - Sommertur til Soma gård. - Bruke spiker, hammer og sag. - Informasjon om det landet de tospråklige barna kommer fra og smaker på mat fra det landet. Natur, teknikk og miljø 11

12 Fagområdene MålMetode Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. - Barnet skal få erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. - Barnet skal få mulighet til å tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - hva som er rett og galt. - Barnet skal få mulighet til å utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, livssynsmessig tilhørighet. - Barnet skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. - Barnet skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. - Barnet skal få mulighet til å bli kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. - Verdigrunnlaget; utvidet kristen formålsparagraf. - Kristne samlinger med bibelfortellinger, sanger, bibelvers, bordvers. - Besøk av barne- og ungdomsarbeidere fra NLM - Tid og rom for undring. - Møte alle med respekt. - Feiring av de kristne høytidene. - Tema ”Misjon/barn i andre land” - misjonsprosjekt - Samlinger - Sosial kompetanse og ”Være sammen” m. bla. toleranse/respekt for ulikhet. (Løveloven) - Gode voksenmodeller. - Jobbe aktivt for å hindre mobbing. Vil jobbe med prosjekt «Være sammen». Barn i andre land Etikk, religion og filosofi 12

13 Fagområdene Tema: Brann MålMetode Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. - Barnet skal få utvikle tillit til egen deltakelse i- og påvirkning av fellesskapet. - Barnet skal få erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger bidrar til barnehagens fellesskap. - Barnet skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. - Barnet skal oppleve at det tas like mye hensyn til jenter og gutter. - Barnet skal få mulighet til å bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. - Barnet skal få utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. -Barna skal få kjennskap til at alle er en del av et større samfunn. - Turer i nærmiljøet. - Kirkebesøk før jul/påske - Barna skal få oppleve medvirkning i det daglige. - Gruppedager. - Felles opplegg i forhold til barnehagens tradisjoner. - Alle får velge aktiviteter etter interesse og ikke kjønn. - 17.mai markering - Sommertur til Soma gård. - Bibliotekturer. - Mulighet for besøk til institusjoner/arb.plasser. - Bussturer Nærmiljø og samfunn 13

14 Fagområdene Hvor mange…….. MålMetode Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. - Barnet skal få oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. - Barnet skal få mulighet til å tilegne seg matematiske begreper som pluss og minus. - Barnet skal få erfare, utforske og leke med former og mønster. - Barnet skal få mulighet til å erfare ulike størrelser, former, mengder og mål gjennom å sortere og sammenligne/vekt og mål - Barnet skal få erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering. - Fokus på antall og form i samling og ulike aktiviteter. Eks: telle antall barn/ kopper, trekke kalender, se på dato og tall. - Spill, puslespill, - Lego, duplo og annen konstruksjonslek. - Sortere, måle og veie, for eksempel når vi baker og lager varm-mat. - Forming i sand, snø, is, leire og andre materialer. - Førskole-gruppe - Dekke bordet Antall, rom og form 14

15 Progresjonsplan 2015/2016 1-2 år3-4 år5-6 år 1 åringer: enkle sanger, samling m/enkel fortelling, navngi ting – samtaler, tolke det nonverbale språket. Pekebøker. 2 åringer: rim/regler, samlinger, samtaler, enkle bøker Fortelle/dramatisere eventyr, lære rim, regler, sanger og lese/fortelle bøker. Begrepstrening i det daglige. Sette ord på det vi holder på med. Gjenkjenne ulike følelser- bekrefte følelser. Samtaler i samlinger. Ukas barn Lengre eventyr, rim, regler. Tekstbok/fortsettelses- bøker (bøker med få bilder og mye tekst) Lek med bokstaver og tall – lekeskriving, dikting, samtaler Førskolegruppe Rollespill og dukketeater. Gjenfortelling fra fortellinger/hendelser. Ukas barn 1 åringer: bruke vogn fram til turplassen, frilek, springe, hoppe på aktivitetsrommet, hinderløype. 2 åringer: gå selv på tur, sangleker, mer struktur på leken på akt.rommet f.eks hinderløype, enkle sangleker Turer. Sangleker. Regelleker. Ballspill. Hinderløype. Delta i matlaging – lære om kosthold. Lek med rytme- instrumenter Lengre turer. Mer avanserte sangleker/regelleker og ballspill. Hinderløype med flere utfordringer. Klatring i trær. Lære enkel takt/rytme med rytme- instrumenter. 1 åringer: male, tegne, modellere. Perle m/store perler, enkle puslespill. 2 åringer: male, tegne, modellere. Felles formingsprosjekt, Perle. Puslespill tilpasset sin alder. Enkle maleteknikker. Enkle formings- aktiviteter. Trene på blyantgrep, klipping, liming osv. Voksne være «støttende stillas» Mer avanserte formingsteknikker. Større formingsprosjekt/ fellesprosjekt. Større selvstendighet ifht saks og lim. Barna få bruke sin kreativitet. -Kommunikasjon, språk og tekst -Kropp, bevegelse og helse -Kunst, kultur og kreativitet 15

16 Progresjonsplan 0215/2016 1-2 år3-4 år5-6 år 1 åringer: Turer i nærmiljøet/skogsturer. Bli kjent med dyra på bondegården og i skogen. Beg å kle seg selv Være med på rydding. Byggelek. 2 åringer: Tur til skogen. Bli kjent med dyra på bondegården, lære om ville dyr. Pante flasker. Rydde, byggelek m/klosser og i sanden. Klare mer av påkledning Beg. kildesortering. Søppelsortering. Pante flasker. Ryddeaksjon. Lære om natur, årstider, planter og dyreliv. Ta søplet med seg hjem etter tur. Rydde på avd. Kle seg selv. Eksperimenter/forsøk (flyte/synke – vekt/mål osv) Lære om natur, årstider – bruke kunnskapen de har lært tidligere om naturen rundt seg – f.eks når vi er ute på tur. Rydde på avd Få større tilgang på bruk av verktøy (snekring, skruing), håndarbeid(nål og tråd). IT kunnskaper, foto. I større grad bestemme hvilke klær en må ha på. 1 åringer: Beg. å lære rett og galt, lære kristne sanger/bibelfortellinger. Lære å vise omsorg. 2 åringer: Lære rett og galt, vise omsorg, ta hensyn til andre. Lære bibelfortellinger/ kristne sanger/misjonsprosjekt Være sammen opplegget – Løveloven. Feire kristne høytider. Bli kjent med kristne sanger og bibelfort. Være sammen – fokus på sosial kompetanse – respekt for hverandre, menneskeverd, lære hva som er rett og galt Bruke Løvebøkene/ sangene. Si fine ord til og om hverandre.(ukas barn) Feire kristne høytider. Bli kjent med og lære utenat kristne sanger/bibelvers. Dramatisering i julespill og misjonsprosjekt. Være sammen – samtaler/ undring. Si fine ord til og om hverandre(ukas barn) -Natur, miljø og teknikk -Etikk, religion og filosofi 16

17 Progresjonsplan 2015/2016 1-2 år3-4 år5-6 år 1 åringer: Turer i nærmiljøet /skogen. Fellestur til Soma gård. Nasjonal brannøvelse 2 åringer: Turer i nærmiljøet, i skogen, på butikken, på biblioteket. Bussturer til Sandnes/ flyplassen. Nasjonal brannøvelse. Fellestur til Soma gård. Turer i nærmiljøet, på butikken, på biblioteket o.l. Markere 17.mai og markere nasjonaldagen til barn i bhg fra andre land, markere samedagen. Lære om andre land og ulike levesett. Nasjonal brannøvelse Soma gård Lengre turer i nærområdet. Flere «spesielle» turer, som f.eks tur til museum, teater o.l. Markere nasjonaldag(er) og samenes dag. Skolebesøk til våren Lære om andre kulturer og levesett. Soma gård. 1 åringer: Lek med duplo, puttekasse, puslespill m/ forskj. former. Telle armer/ben, fingrer/tær, telle barna før tur/i samling. Telle til 3. 2 åringer: Konstruksjonslek med klosser. Tellerim/regler/sanger. Telle barna før tur, i samling, leke med forskjellige former rund, firkanta, trekant. Puslespill m/forskjellige former. Telle til 5/10. Enkel telling – f.eks barna i samling, gjenstander, dager osv. Telle til 10/20. Lek med tall og former Kjennskap til ulike former og størrelser, vekt ol. Lek med tall og former – lære navnet på de forskjellige formene. Mengdebegrep Sammenslåing av tall – enkel rekning. Datoer/navn på ukedager. Spill som dekker disse begrepene. -Nærmiljø og samfunn -Antall, rom og form Hvor mange boller i «bollejuletreèt?» 17

18 - Dokumentasjon i barnehagen - Vurderingsarbeid i barnehagen Årsplanene er det overordnede dokumentasjonsorgan. Hver avdeling dokumenterer det som har skjedd i løpet av dagen på tavle i gangen og en liten oppdatering på hjemmesiden Det blir tatt mange bilder som henges opp på avdelingene, slik at barn og foreldre sammen kan se hva barna har vært med på i løpet av barnehagehverdagen. En del av disse bildene blir satt inn i barnas perm, som de får med hjem når de slutter i barnehagen. Hver avdeling skriver sitt månedsbrev der det kommer fram hva som skal skje i løpet mnd. Dette blir lagt ut på hjemmesiden. I forkant av foreldresamtalene blir det gjort observasjoner av barna. Da blir «Alle med skjema» brukt. Det danner grunnlaget for foreldresamtalene. Det blir løpende gjort vurderinger på de forskjellige avdelingene for å se om vi har oppnådd de fastsatte mål – både for enkeltbarn og for barnegruppen sett under ett. Dette blir bl.a. gjort på avd.møter og personalmøter. På personalmøtene er alle ansatte med og vurderer prosjekter/opplegg vi har i barnehagen. Hensikten er å klargjøre hva vi sammen har gjort denne måneden - hva fungerte bra/ ikke bra med mnd. opplegg. Hva ønsker vi å gjøre mer av og hva ønsker vi å gjøre annerledes. Vi har oppe til vurdering hvordan smågruppene fungerer – hvorfor fungerer de bra/ hvorfor ikke. Hva vil vi jobbe videre med og hva må gjøres for å få de til å fungere bedre. For barnehageåret 2015/2016 ser vi det som viktig å få til gode språkgrupper, da språk er vårt satsingsområde dette bhgåret. Her blir det underveis vurdert å forandre på gruppene for at barna skal få best mulig utbytte. Vi legger opp til god dialog med foreldrene der de kan komme med tilbakemeldinger på barnehagens arbeid. Dette gjøres gjennom daglig kontakt med foreldrene og planlagte foreldresamtaler. Vi har årlige spørreundersøkelser i barnehagen – ett år sammen med kommunen og ett år bare i Lube barnehage. -Besøk på biblioteket 18

19 Oversikt over barnehageåret August Være sammen / dialogisk lesning Kristent innhold: Jesus som den gode hyrde Mål: Vi "kjører oss sammen" etter sommeren og blir kjent med nye barn. Alle skal trives og kjenne sin plass i gruppa. Annet: Plan.l.dag 17.aug Tilvenning av nye barn September Venner: Være sammen / dialogisk lesning Kristent innhold: Jesus som den gode hyrde Rammeplan: Antall, rom og form Annet: Begynnersamtaler med foreldre til nye barn, Oktober Venner / vennskap «Være sammen / dialogisk lesning» Kristent innhold: Bartimeus Rammeplan: Kropp, bevegelse og helse Annet: 21 okt. Foreldrekaffe, beg. med foreldresamtaler. Planleggingsdag 23.- bhg stengt. Viktige datoer: Planleggingsdag: 17. aug Barna begynner: 18. aug Foreldremøte: Planleggingsdag: 23. okt Foreldrekaffe: 19

20 Oversikt over barnehageåret November Tema: Bry seg om hverandre Kristent innhold: 5 brød og 2 fisker Rammeplan: Kunst, kultur og kreativitet Annet: Forts. med foreldresamtaler Pl.l.dag 13.nov Desember Tema: Jul og juletradisjoner Kristent innhold: Juleevangeliet - felles samlinger Rammeplan: Etikk, religion og filosofi. Annet: Julelunsj. Julefest m/foreldre Barnehage har stengt julaften,1. og 2. juledag og nyttårsaften Januar Tema: Følelser Kristent innhold: Jona i fisken Rammeplan: Natur, miljø og teknikk Annet: Barnehagen stengt 1.jan Viktige datoer: Planleggingsdag: 13.11 Barnehagen stengt: 24.12, 25.12, 31.12 og 01.01 20

21 Oversikt over barnehageåret Februar Tema: Det er fint å være meg! Kristent innhold: Den kostbare perlen Rammeplan: Kunst, kultur og kreativitet Annet: Karneval Mars Tema: Påske/påsketradisjoner Kristent innhold: Påskeevangeliet Rammeplan: Nærmiljø og samfunn Annet: Løvefest (vi er nå Løvebarnehage), påskefrokost Bhg. stengt skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag April Tema: Barnas misjonsprosjekt Kristent innhold: Noahs`s ark Rammeplan: Etikk, religion og filosofi Annet: Foreldresamtaler, dugnad Viktige datoer: Planleggingsdag: 29. mars Barnehagen stengt: 24, 25 og 28 mars Dugnad 13. og 14.april 21

22 Oversikt over barnehageåret Mai Tema: Barnas misjonsprosjekt Kristent innhold: Misjon, Noah`s ark Rammeplan: Nærmiljø og samfunn Annet: Misjonsfest, 17 mai feiring Juni Tema: Vennskap Kristent innhold: De ti sølvpengene Rammeplan: Antall, rom og form Annet: Tur til Soma gård, barnehageleir for førskolebarna Juli Feriemåned. Eget opplegg denne måneden. Informasjon kommer i forkant av ferien. Viktige datoer: Planleggingsdag: 06. mai Barnehagen steng: 5, 16 og 17 mai Misjonsfest 26.mai 22

23 Diverse informasjon Føskolegruppa i sving Daglig kontakt Personalet ser på den daglige kontakten med foreldrene som en viktig del av foreldresamarbeidet. Vi ønsker barna ”god morgen”, og hjelper de til å få en god start på dagen. Foreldrene leverer barna inne på avdelingen og forsikrer seg om at de voksne har sett og tatt imot barna. Ved henting må de som henter gi beskjed om dette til en voksen. Vi må også få beskjed dersom andre enn foreldrene henter barnet. Eierstyret og klageadgang Barnehagen har et lokalt eierstyre som er ansvarlig for at driften er i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. Disse kan kontaktes vedrørende forhold som angår barnehagen, men som dere ikke finner naturlig å ta opp direkte med barnehagens ansatte. Lube barnehages eierstyre består av: Aina Helland tlf. 47603711 Ingunn Haugen tlf. 97514077 Asgeir Egeland tlf. 994 56 386 Kristin Askeland og Margrethe Byrkjedal tlf. 46818732 (daglige ledere i barnehagen) Ferieordning Barnehagen holder åpent alle virkedager, bortsett fra julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager, hvor barnehagen holder stengt. Disse blir for barnehageåret 2015/2016: 17.aug, 23.okt, 13.nov, 29.mars og 06. mai. Etter barnehagens vedtekter skal alle barn ha minst 4 uker ferie, og 3 av ukene skal være sammenhengende i sommerperioden 15. juni til 15. august. Evnt. andre ferieønsker kommer i tillegg til denne ferieperioden. 5 av feriedagene (den 4. ferieuka) kan inngå i barnehagens planleggingsdager. Forsikring og sikkerhet Barna er ulykkesforsikret gjennom If. Informasjon om forsikringen finnes på www.lube.barnehage.no, under ”Om barnehagen”.www.lube.barnehage.no Barnehagens sikkerhet skal til enhver tid være forsvarlig. HMS-konseptet ”Styrerassistenten” fra Barn-nett brukes som verktøy for å ivareta HMS i barnehagen. For øvrig er barnehagen offentlig godkjent og under kommunens tilsynsordninger. 23

24 Diverse informasjon Fødselsdager Vi feirer alle barnas bursdager, enten den dagen de fyller år, eller den dagen som er nærmest, eller passer best. Denne dagen skal være det enkelte barn sin dag. Barnet skal få oppleve ekstra positivt fokus denne dagen og ha innvirkning på hva som skjer. Vi henger ut flagg og plakat. Vi lager krone sammen med barnet og har bursdagssamling med barnet i fokus. Foreldrene tar selv med noe som vi spiser etter lunsj. Dette kan være frukt, ispinner, gele, kake eller det som dere ønsker. Vi ønsker at alle tar med seg bare èn ting og det trenger ikke være ”store” kakestykker til hver. Dette fordi vi ønsker å minske sukker inntaket, samtidig som vi syns det skal være lov å ”kose” seg litt ekstra når det er bursdag. Dersom dere ikke ønsker å ha med noe er det helt lov. Da feirer vi barnet med plakat, flagg og sang. Tilvenning Tilvenningsperioden for nye barn går i utgangspunktet over 3 dager. En av foreldrene må da være med i barnehagen for å gjøre tilvenningen så god og trygg som mulig. Første dag er ca. 2 timer. 2. dag 3 timer. Da kan barnet være litt alene. 3. dag er kort dag, dvs. maks 5 timer. Da kan barnet være alene om alt går greit. Foreldrene må hele tiden være tilgjengelig på telefon. Noen ganger vil tilvenningstiden vare lenger og da blir foreldre og personale enige hvordan en gjør det. Alle nye foreldre blir invitert til en nybegynner-samtale, der vi ønsker å bli bedre kjent med barnet og familien. Klær Barna må være kledd slik at de kan delta i lek og aktiviteter, både inne og ute. Dvs. alle må ha regnklær og støvler. Varme vinterklær når årstida tilsier det. Alle må ha skifte-klær i skapet i garderoben. Inne bruker barna tøfler, crocs eller sandaler. Alle klær må være merket med navn. https://www.navnelapper.no/ 24

25 Diverse informasjon Korrespondanse Kontaktinforma sjon Lube ønsker i større grad å gi info via hjemmesiden (ikke sensitiv info). Vi er da avhengig av at foreldre/foresatte abonnerer på såkalte ”nyhetsbrev”. Dette gjøres ved å logge seg inn på sin avdeling på hjemmesidene, og velge nyhetsbrev. Her får dere inf om passord. Barnehagen kan kontaktes på følgende måter: E-post til lube@barnehage.nolube@barnehage.no Telefon: (NB: send sms eller ring til avdelingen om barnet ikke kommer i barnehagen eller kommer noe senere enn vanlig) Løveungene: 47483696 Sjiraffene: 47483697 Tigerbarna: 47483699 Kontor/daglig leder: 51294352 eller 46818732 Leker Vi ønsker at barna har med minst mulig leker hjemmefra i barnehagen. Personalet kan ikke ta ansvar for om lekene blir borte eller blir ødelagt. Er det noen barn som har behov for å ha med noe spesielt, for å øke tryggheten, avtales dette med de voksne på avdelingen. Måltider Vi serverer frokost mellom 07.15 og 08.30. Barnehagen serverer brødmat til lunsj. En dag i uka blir det servert varmmat. Barnehagen er «En fem om dagen barnehage». Det vil si at vi ønsker å ha fokus på sunn og god mat. På ettermiddagen lager vi fruktfat med flere typer frukt, bær eller grønnsaker. De som da trenger litt ekstra mat i tillegg til dette, tar med seg det hjemmefra. Månedsplaner og månedsbrev Hver avdeling lager egne månedsplaner og månedsbrev der dere får mer konkret informasjon om hva som skjer på avdelingen de ulike dagene. Denne inf. blir lagt på hjemmesiden. Hvis noen ønsker å få denne i papirutgave gir dere beskjed til avdelingen. Det blir og hengt opp et eksemplar i gangen. Vår hjemmeside: www.lube@barnehage.no 25

26 Diverse informasjon Sykdom Barna må være friske nok til å ha utbytte av, og kunne ta del i barnehagens planer, for å komme i barnehagen. Dersom barna har feber, oppkast eller andre sykdommer kan de ikke komme i barnehagen. Vi ønsker å ha en åpen dialog med foreldrene om dette hvis noe skulle være uklart. Merk særlig at barn med feber skal holdes hjemme også 1. feberfrie dag. Ved oppkast/diare skal barnet være hjemme 48 timer etter siste tømming (pga. smittefaren). Skal noen barn ta medisiner i barnehagen har vi egne medisinskjema som foreldrene skriver under på. Tider Barnehagen åpner 07.15 og stenger kl.16.30. Alle barna bør være kommet i barnehagen til kl. 09.30 for da begynner vi med samling, aktiviteter og turer. Kommer barnet av ulike grunner seinere enn dette, må vi ha beskjed. Vi ønsker også å få beskjed dersom barnet, på grunn av sykdom eller annet, ikke kommer i barnehagen. Vedtekter og andre lovverk. Barnehagens vedtekter gjelder for alle som har barna sine i Lube, og setter rammene barnehagen forholder seg til. Vedtektene er godkjent av kommunen, og kan endres av barnehagens Eierstyre (mindre endringer) eller Hovedstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband (endringer av prinsipiell art). Vedtektene finnes på www.lube.barnehage.no, under ”Om barnehagen”.www.lube.barnehage.no Alle barnehager i Norge er underlagt «Lov om barnehager» se www.lovdata.no. Denne loven setter rammene som barnehagen skal drives innenfor. www.lovdata.no Vi må dokumentere at Årsplanen blir fulgt. Det er kommunen v/skolekontoret som har revisjon på denne. Vi samarbeider med Mattilsynet og må dokumentere hvordan vi ivaretar god mathygiene. Mattilsynet kan komme på uanmeldte kontroller for å sikre at barnehagen driver etter deres rammer. Barnehagen bruker styrerassistenten for å ivareta HMS i barnehagen. Vi har tett samarbeid med Branntilsynet. Her har vi månedlig egenkontroll og årlig eksternkontroll. - For øvrig forholder vi oss til rådene gitt av folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Rådene ligger også tilgjengelig på www.lube.barnehage.no, under ”Om barnehagen”.www.fhi.nowww.lube.barnehage.no 26


Laste ned ppt "Innhold: Velkommen, s. 1 Profildokument, s. 2 Personalet, s. 3 Hverdagen i Lube, s. 4-7 Fagområdene, s. 8-14 Progresjonsskjema, s. 15-17 Dokumentasjon-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google