Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2016/2017 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2016/2017 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2016/2017 BYHAUGEN BARNEHAGE

2 Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund Pedagogisk medarbeider 80 % Marianne Olsnes Pedagogisk medarbeider 100 % TUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEISTUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEIS Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Grete Egeland Pedagogisk medarbeider 90 % Lene P Bye Pedagogisk leder 70 % Anne Therese Eriksen Pedagogisk medarbeider 80 % Reilika Vaan Pedagogisk medarbeider 50 % Lisbeth Risanger Barne og ungdomsarbeider 60 % Lone Marie Olsen Tone Lise Nag Hjartåker Pedagogisk medarbeider 50% Siv Elin Meling Barnehagelærer 70 % Tone Lise Nag Hjartåker Pedagogisk medarbeider 50%

3 NATURGRUPPARØDKLØVERKONTORNATURGRUPPARØDKLØVERKONTOR Camilla Haaland Tvede Pedagogisk leder 80 % Reilika Waan Pedagogisk medarbeider 30 % Kirsten Ø Røed Pedagogisk medarbeider 50 % Helene Haaland Pedagogisk medarbeider 50 % Verena J Vistnes Pedagogisk leder 80 % Reidun Rygg Meland Pedagogisk medarbeider 80 % Elisabeth Markhus Ergoterapeut/ pedagogisk medarbeider 100 % Hege H. Tønnessen Daglig leder 100 % 3 KJØKKEN KJØKKEN Keiu Laats Pedagogisk medarbeider 100 % June M. Stølsvik Kjøkkenassistent 50% Sanja B Zukanovic Pedagogisk medarbeider 40 % Lene P Bye Assisterende daglig leder 30%

4 Dette er Byhaugen barnehage sin visjon. Visjonen skal ivareta barn, voksne og foreldre. Visjonen skal bidra til at barn, foreldre og personal skal ha det fint i barnehagen. Visjonen skal være et arbeidsdokument og en kvalitetssikring. Den skal også være en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at barn og voksne skal ha det Byhaugen barnehage.  Vennskap – alle skal ha en venn i barnehagen  Voksenrollen – barna skal oppleve bevisste, tilgjengelige og engasjerte voksne.  Erfaringer – barna skal oppleve ulike samspillsituasjoner ”Byhaugen barnehage skaper gode minner” Barns medvirkning handler om barnas rett til å uttrykke seg, være synlige og kunne påvirke i den sosiale sammenhengen i barnehagen. Barnas uttrykk og deltakelse skal bli tatt på alvor av oss voksne, og deres bidrag skal gi innflytelse i barnehagehverdagen. Barns medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme alt, men at de kan påvirke sin egen hverdag. De voksne er åpne og mottakelige for barnas uttrykk, innspill og meninger. Mål:  Barna skal få delta i daglige gjøremål  Barna skal ha innflytelse i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tema  Barna skal få si sin mening om ting som angår dem Metode:  Alle avdelinger har dagens/ukens hjelpere som har oppgaver når det er samling, lunsj og fruktmåltid mm  Vi lytter til hvert enkelt barn, og tar dem på alvor  Morgensamling der barna deltar i planleggingen av dagens gjøremål og innhold, for eksempel hvor vi skal på tur  Barna skal få velge aktiviteter selv når dette er mulig Barns medvirkning 4

5 Personalutvikling  Vi har 5 planleggingsdager i året der vi jobber med tema som er aktuelle for oss.  I Byhaugen barnehage ønsker vi å være faglig oppdatert.  Vi har barnehagelærere i alle lederstillinger.  Stavangerbarnehagen er en felles kvalitetsplattform for alle barnehagene i Stavanger. Hovedmålet med kvalitetsplattformen er at alle barnehagene skal få en felles kvalitetsløft og at der skal være kvalitet i alle ledd – helt frem til barnet. Hvert år skal vi innom forskjellig kompetanseområder :  relasjonskompetanse  interkulturell kompetanse  språkkompetanse  barns tilknytning  tidlig innsats  Kompetanseheving er viktig. Det er satt av en pott i barnehagens budsjett som brukes til kursing, og eller kjøp av foredragsholdere til barnehagen.  I januar 2016 startet vi et prosjekt via Stavanger kommune som kalles Språktiltaket. Dette er et opplegg som skal fremme språklige kompetanse og sikre god utvikling for alle barn.  Avdelingene, assistentgruppen og ledergruppen har faste møter og veiledninger.  Vi gjennomfører medarbeidersamtaler for alle en gang i året.  Arbeidsmiljøundersøkelse blir gjennomført hvert andre år. Personalutvikling er viktig for oss. Personalet er den viktigste ressursen for å få til en god barnehage. I Rammeplanen står det mye om hvor viktig personalet er for å få til det oppdraget vi er satt til. Oppdraget innebærer at vi er en pedagogisk virksomhet; vi må planlegge, dokumentere og vurdere jobben vi gjør.  Vi skal møte barna med tillit og respekt.  Vi skal i samarbeid med foreldrene ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle vi voksne er rollemodeller for barna.  Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. 5

6 Fagområdene i Rammeplanen 6 Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Dette gjør vi blant annet gjennom å spille spill, konstruksjonslek, telle i samlinger, vi bruker matematiske begreper og plasseringsord og vi måler og veier ved matlaging.  Barna utforsker og leker med tall og former  Barna erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne  Barna utforsker og leker med former og mønster  Vi undrer oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Dette preger våre verdier og holdninger. Gjennom samtaler og filosofering/undring får barna kjennskap til kristne høytider og tradisjoner som jul og påske. Toleranse, respekt, forståelse og interesse for hverandres likheter og ulikheter er noe vi er opptatt av i Byhaugen barnehage. Vi møter barnas tro, spørsmål og undring med respekt og anerkjennende kommunikasjon.  Barna skal få kjennskap til religion og livssyn  Barna skal få kjennskap til etiske normer og holdninger i forhold til hva som er rett og galt  Vi undrer, filosoferer og skaper rom for refleksjon gjennom gode samtaler Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter. Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Målet vårt er å gi barna gode grovmotoriske mestringsopplevelser og bevegelsesglede gjennom fysisk aktivitet. Dette gjør vi blant annet gjennom å oppfordre til fysisk aktivitet og støtte barnet når det utforsker nye ting.  Barna skal oppleve bevegelsesglede  Fast turdag i ulendt terreng  Fruktmåltid hver dag  Sunne og varierte måltider

7 7 Kunst, kultur og kreativitet Å være sammen om kulturelle opplevelser bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter. Dette gjør vi blant annet gjennom å ha formingsaktiviteter med ulike materialer, vi øver på og gjennomfører forestillinger for hverandre og vi bruker ulike kulturtilbud i byen. Vi legger til rette for fantasi, kreativitet og skaperglede.  Barna skal få prøve ut ulike uttrykksformer som forming, musikk, dans, drama, tekst og fortelling.  Barna lager egen kunstutstilling på høstfesten  Tekstskaping  Musikkgrupper Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Dette bidrar til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Dette gjør vi blant annet gjennom å ha tur dager hver uke året rundt. Vi observerer og undrer oss over ting vi ser ute i naturen  Oppleve glede over å være ute i naturen  Besøke miljøstasjonen  Fysikk eksperimenter  Undre oss over naturens mangfold Nærmiljø og samfunn Barna skal utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Alle barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for fellesskapet i barnehagen.  Barna skal bli kjent på Byhaugen  Bruke nærområdene til korte og lange turer  Barna skal få medvirke i barnehagens hverdagsliv ut fra sine forutsetninger. Kommunikasjon, språk og tekst Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for barnas språkutvikling. Barna skal bli møtt av lyttende og anerkjennende voksne. Dette gjør vi gjennom å sette ord på følelser, vi synger, dramatiserer, leser bøker, opptrer og har samtaler om det barna er opptatt av.  Minst 3 språksamlinger i uken  Bruke konkreter – visualisere  Tekstskaping  Barna skal få kjennskap til ulike tekster som rim, regler og eventyr.

8 + Tilvenning I august er det mange barn og foreldre som møter barnehagen for første gang. Vi er opptatt av at tilvenningsperioden blir best mulig for barnet og foreldrene. Ingen barn/foreldre er like, derfor ønsker vi på best mulig måte å tilrettelegge etter hvert enkelt barns behov. Alle barna får tilsendt et velkomstbrev der det står oppstartsdato og informasjon om hvordan tilvenningsperioden blir. Hvert barn får en tilknytningsperson som barnet skal bli ekstra trygg på i starten. Foreldresamarbeid Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet, tillit og respekt. Med samarbeid menes regelmessig gjensidig kontakt der informasjon om barna, deres behov/opplevelser utveksles. Den daglige utvekslingen av informasjon i hente- og bringesituasjonen er viktig for å kunne tilrettelegge for barnas beste. Trygge foreldre gir trygge barn. Samarbeidsutvalg (SU): SU består av en forelder og en ansatt fra hver avdeling og styrer. Det er møter etter behov og alle foreldre kan melde saker. SU har også ansvar for sommerfest og vinterfest i samarbeid med personalet. Foreldresamtaler/møter: Vi tilbyr to foreldresamtaler i året. På Rødkløver og Hvitveis har alle en samtale både høst og vår. På de store avdelingene skal alle barna ha en samtale på høsten, mens den på våren er frivillig. Samtaler utenom disse etter behov/ønske. Det arrangeres to foreldremøter – høst og vår – med ulike tema. Foreldremøte for nye foreldre i mai/juni. Dugnad: Det er dugnad to ganger per år for alle andelseiere, en på høsten og en på våren. Man deltar 3 timer for ett barn og 4,5 timer dersom man har to eller flere barn. Alternativt kan man betale kr. 1000 for ikke å delta pr. dugnad, men vi ønsker at flest mulig deltar. 8 I august har vi fokus på det å bli kjent med hverandre og å ønske alle de nye barna og foreldrene velkommen!

9 AUGUST Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 311234567 32891011121314 3315 Velkommen til nytt barnehageår! 16171819 Planleggingsdag – barnehagen stengt 2021 3422232425262728 35293031

10 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barn uttrykker og tilegner seg denne kompetansen i samspill med andre barn og voksne. Vi har fokus på empati, selvkontroll, lek, glede og humor, det å være en venn og å mestre ulike sosiale miljøer. Vi som barnehage ønsker å støtte opp om respekt, demokrati og retten til å være forskjellige. Sosial kompetanse kan være med å forebygge atferdsproblemer og konflikter gjennom positiv veiledning og håndtering. Barn og voksne snakker om, dramatiserer, leser og filosoferer rundt situasjoner som oppstår. Mål:  Samhandle positivt med andre i ulike situasjoner  Alle skal ha en venn  Løse konflikter  Vise at vi bryr oss om hverandre  Ta andres perspektiv  Se egne og andres behov ”Barn og voksne i bevegelse” I Byhaugen barnehage er fysisk aktivitet en viktig del av vår identitet. Vi arrangerer en aktivitetsdag der vi inviterer foreldre og søsken til å delta. Vi har faste turdager og da er det ut på tur uansett vær. Ellers er vi mye ute hver dag. Vårt flotte uteområde gir barna rom for motorisk utvikling. Målet vårt er å gi barna gode grovmotoriske mestringsopplevelser og bevegelsesglede gjennom fysisk aktivitet. Barn er skapt for bevegelse og det er med kroppen og sansene sine de lærer verden å kjenne! 10 Akedag ved Tasta sykehjem

11 SEPTEMBER Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 351234 365678 Oppstart alderslike grupper 9 Fellessamling 1011 3712131415161718 3819 Nasjonal brannvernsuke 20 Velkommen til foreldremøte kl. 19.00 – 21.00 212223 Fellessamling 2425 3926272829 Aktivitetsdag for barn og foreldre 30

12 Internasjonal uke Gjennom SOS-barnebyer har vi to fadderbarn. Hver høst markerer vi dette ved å ha internasjonal uke der vi blir kjent med våre fadderbarn. Vi snakker om hvordan de har det, hvor de bor, om de går i barnehage og mye annet. Vi ønsker å formidle til barna hvor heldige vi er som bor i Norge og at vi derfor har muligheten til å hjelpe andre. Vi kan gjøre en forskjell for andre! I forbindelse med FN-dagen samler vi inn penger som vi sender til fadderbarna våre. Derfor inviterer vi alle foreldre til Høstfest mandag 24. oktober. Vi arrangerer høstmarked til inntekt for fadderbarna. Høstmarkedet består av ulike typer godsaker som barna har vært med på å lage. Det blir også salg av mat, kaker og lodd. HMS i barnehagen  Brannøvelser – det er viktig at barna vet hva de skal gjøre dersom brannalarmen går. Vi har gode rutiner og barna lærer fort at de skal gå rolig ut og ned til dissene. Vi har tre planlagte brannøvelser i løpet året, to varslet, og en uvarslet. I uke 38 er vi med på Nasjonal Brannøvelse.  Trafikksikkerhet – vi går mye på tur og er selvsagt opptatt av sikkerheten. Vi har en dukke som heter Tarkus som lærer oss om hvordan vi skal gå ved veien, hvor vi kan leke og bruk av bilbelte.  Førstehjelp – barna er i aktivitet hele dagen og da kan ulykker skje. Vi brukere førstehjelpsdukken Henry sammen med barna. Han forteller oss om hvordan vi hjelper hverandre dersom noe skulle skje. 12

13 OKTOBER Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4034567 Fellessamling 89 4110111213141516 421718192021 Fellessamling 2223 4324 Internasjonal uke FN-dagen Høstfest for barn og foreldre 2526 Dugnad 27282930 4431

14 Året rundt på Byhaugen Vi skal dette året jobbe med årstidene. Vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse for noe av det som skjer rundt oss i løpet av året. Naturen og været blir hovedtemaene som vi skal gå nærmere inn på sammen med barna. Hva skjer i naturen i de ulike årstidene? Hvordan endrer været seg? Hvor blir edderkoppene av på vinteren? Hvorfor blir det lyn og torden? Vi kommer til å jobbe på samme måte som i fjor da filosofi var vårt hovedtema. Barna skal få rom for undring og refleksjoner rundt deres tanker og opplevelser. Mål:  Få en begynnende forståelse for årets gang i naturen  Få en begynnende forståelse for ulike typer vær  Få kjennskap til tid – år, måneder, uker og dager  Gi rom og tid til barnas tanker og spørsmål 14 SOMMERHØST VÅRVINTER SNØ OG IS KULDE FUGLER NYTT LIV INSEKTER POLLEN RUMPETROLL LYN OG TORDEN SOL VARME VANN REGN OG STORM HØSTING AV BÆR OG FRUKT LØV Metode:  Samtaler  Språksamlinger  Bøker/fortellinger  Turer

15 NOVEMBER Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 441234 Fellessamling 56 4578910111213 461415161718 Planleggingsdag – barnehagen er stengt 1920 4721222324252627 4828 Adventssamling 2930

16 Koffor d då?? Jul Vi fortsetter med å ha fokus på filosofi og undring. Det siste året har vi voksne blitt mer og mer bevisste på å la barna tenke og finne egne svar og løsninger på ulike spørsmål. Dette ønsker vi å jobbe videre med. Undring skal være en metode vi bruker i alle våre daglige aktiviteter – enten det er under et måltid, i påkledning, i språksamlinger eller på tur. Mål:  Gi rom og tid til barnas tanker og spørsmål  Trening i å høre på andre, vurdere forslag og tåle uenigheter  Utvikle språket og kommunikasjonsevnen ved at de setter ord på egne tanker og meninger  Lytte til hva andre har å si Metode:  Samtaler  Tekstskaping  Samlinger  Bøker/fortellinger  Daglige aktiviteter (måltid, påkledning mm.) Jul i barnehagen ønsker vi skal være en tid med undring og masse kos. Vi skal lage ting sammen, synge julesanger, lære juleregler, bake julekaker, fortelle/ høre julefortellinger, lage julepynt og julepresanger og markere tradisjonene som er sentrale i den norske kulturen. Vi har mange juletradisjoner i barnehagen blant annet nissefest, julekonsert og luciafeiring. Det er en fin førjulstid for både store og små. 16

17 DESEMBER Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 481 Nissemarsj 2 Frist for innlevering av juleferielapper 34 495 Adventsamling 67 Juleforestilling og juleverksted 891011 5012 Adventsamling 13 Lucia 1415161718 5119 Adventsamling 20 Nissefest for barna på dagtid 21222324 Julaften 25 5226 2. Juledag – barnehagen er stengt 2728293031 Nyttårs aften

18 Omsorg, lek og danning Lek har en fremtredende plass i barnas hverdag og kjennetegnes ved at det er lystbetont og indre motivert. Lek er en måte for barna å uttrykke seg på og de lærer og erfarer stadig nye ting. I leken kan også barna bearbeide ulike opplevelser og inntrykk Omsorg handler både om relasjonen mellom voksen og barn, og barnas omsorg for hverandre. Danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer gjennom lek, læring, omsorg og i samspill med voksne og barn. Bevegelsesglede Barn er skapt for bevegelse. Gjennom sanseinntrykk, bevegelse og aktivitet lærer de seg selv og omgivelsene å kjenne. Barn som har god kroppsbevissthet bruker kroppen allsidig og deltar i ulike aktiviteter. De mestrer å bevege seg i miljøer som stiller ulike krav til bevegelsesmønster. Disse barna vil stadig søke nye utfordringer, og opplevelsen av mestring kan være med på å styrke barnas selvbilde. Opplevelsen av å mestre og å delta på ulike aktiviteter gir barna bevegelsesglede. De barna som opplever glede over å være i bevegelse vil stadig prøve nye ting. De tør å ta nye utfordringer og utvikler etter hvert et variert bevegelsesmønster. Trygghet i motoriske utfordringer er med på å skape et godt selvilde og styrker selvtilliten. Vi i Byhaugen barnehage legger til rette for at barna skal oppleve bevegelse gjennom:  Engasjerte og aktive voksne  Stimulerende omgivelser  Samlinger og samtaler med barna om hva aktivitet og bevegelse gjør for kroppen vår  Varierte aktiviteter, for eksempel ball lek, ringleker, stafetter og turer 18

19 JANUAR Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 12 Planleggingsdag – barnehagen er stengt 345678 2910111213 Fellessamling 1415 316171819202122 423242526 Aktivitetsdag for barna 27 Fellessamling 2829 53031

20 Sanger, rim og regler Sanger, rim og regler er noe vi bruker daglig i barnehagen. I år skal vi ha enda større fokus på dette enn vi har hatt tidligere nå når vi er med på Språktiltaket via Stavanger kommune. Vi vet at bruk av rim, regler og sanger er språkstimulerende for alle barn. «Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen for alle barn, også fordi man gjerne bruker de samme tekstene om og om igjen. På småbarnsavdelinger kan barn være med å synge lange, fortellende sanger før de kan lage fullstendige setninger eller fortelle noe selv. Regler og sang kan sies å være e «snarvei» inn i språket. Det gjelder også for de tospråklige barna.» Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen, s. 29 Vi skal bruke heftet «Språklek» som inneholder ulike rim, regler og sanger. Alf Prøysens sanger om de ulike månedene skal vi også lære oss og ellers blir sanger valgt ut fra de ulike årstidene våre. Alderslike grupper Hver torsdag formiddag har vi alderslike grupper. Vi legger til rette for aktiviteter tilpasset den aktuelle aldersgruppen. Barna får opplevelser og erfaringer utenfor sin egen avdeling, blir kjent med barn på samme alder og de andre voksne på huset De små avdelingen deles i Krabbene (1-åringer) og Lett på tå (2-åringene). De store avdelingene har Froskene (3-åringene), Bukkene Bruse (4-åringene) og Røvergruppa (5- åringene). Musikkgrupper Anne Haaland Fosvold, som er musikkpedagog, har musikkgruppe med Bukkene Bruse, Rødkløver og Hvitveis annenhver onsdag. Barna får fine opplevelser med sang, dans og musikk! 20

21 FEBRUAR Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 512345 6678910 Fellessamling 1112 713141516171819 82021 SU arrangerer vinterfest 222324 Fellessamling 2526 Fastelavn 927 Bollemandag 28

22 Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som går barn inn i sin egen forestillingsverden. De tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk. I Byhaugen barnehage er leken en stor del av barnas hverdag. Personalet skal støtte, delta, veilede, inspirere og videreutvikle barnas lekekompetanse. En dag i uken har vi i utetiden lekefri dag. Da tar vi ikke tar frem bøtter, spader og sykler. Vi ønsker å oppmuntre barna til å ta i bruk deres fantasi. En pinne er ikke bare en pinne; den kan være ett dyr, en gåstokk, en spade eller brukes til å bygge hytter. I fantasien finnes det ingen grenser for hva en pinne kan brukes til. 22 Lekens verdi i barnehagen

23 MARS Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 912345 106 789 Fellessamling 1112 111314151617 Frist for innlevering av påskeferielapper! 1819 122021222324 Fellessamling 2526 13272829 Temafest for barn og foreldre 3031

24 Språktiltaket Påske I Byhaugen barnehage har vi tradisjoner som er knyttet til denne høytiden. Siste torsdagen før påske har vi en felles påskesamling der barna får se og høre påskebudskapet. Rockekyllingene og påskeharen kommer også på besøk denne dagen. Etterpå er det tid for å lete etter påskeegg. Vi tar oss god tid til å undre og filosofere om temaet påske og forbereder oss gjennom samlinger, samtaler og formingsaktiviteter. Vi inviterer til påskefrokost en av dagene før påskeferien. 24 Barnehagen deltar i et språktiltak der vi får ekstern veiledning av språkpedagog fra Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Språktiltak gjennomføres i et samarbeid mellom barnehagen, Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, PPT og barnehagesjefen. Vi deler barna inn i smågrupper etter alder eller utviklingsnivå og har språksamlinger minimum tre ganger per uke. Barna er deltakende og språklig aktive, og vi voksne legger til rette for god språklig stimulering. Hovedmål 1: Gode språkmiljøer for alle barn i Stavangerbarnehagene Hoved:mål 2: God kompetanse om barns språkutvikling for alle ansatte i Stavangerbarnehagene Resultatmål:  Alle barn skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen.  Alle barn skal oppleve å få støtte til å bli språklige aktive i samspill og kommunikasjon med andre.  Alle barn skal oppleve å møte aktiviteter som stimulerer til språklig bevissthet.

25 APRIL Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1312 14345 Påskefrokost Hvitveis, Tusenfryd og Naturgruppa 6 Påskefrokost Rødkløver og Blåklokke 7 Påskesamling 89 Palme søndag 15101112 Barnehagen er stengt 13 Skjærtorsdag – barnehagen er stengt 14 Langfredag – barnehagen er stengt 1516 17 2. Påskedag – barnehagen er stengt 181920 Planleggingsdag – barnehagen er stengt 21 Planleggingsdag – barnehagen er stengt 2223 17242526 Foreldremøte 2728 Frist for innlevering av sommerferie lapper! 2930

26 17. mai De første ukene i mai starter vi forberedelsene til 17.mai feiring i barnehagen. Vi snakker med barna om nasjonaldagen vår og hvorfor vi feirer den. Vi synger sanger, lager flagg og pynt. Den nærmeste ukedagen før 17. mai går vi i tog og synger for beboerne på Tasta sykehjem. Etterpå har leker og spiser pølser og is i barnehagen.  Hvorfor feirer vi 17. mai?  Hvorfor går vi i tog?  Hvorfor har vi flagg?  Hvordan feirer vi 17.mai?  Hvorfor har vi 17. mai sanger? Overgang barnehage/skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen jobbe for at barna får en så god overgang til skolen som mulig. Vi følger Stavanger kommune sin plan for dette for å:  sikre en trygg og best mulig overgang til skolen, med bl.a. besøk på de ulike skolene  sikre at barn har fått informasjon og kjennskap til SFO før oppstart  overføre informasjon til skolen i samarbeid med foreldre/foresatte Røvergruppa Det siste året i barnehagen er barna sammen i Røvergruppa 1-2 ganger i uka. Det er stas og de er stolte av å være de eldste i barnehagen. De blir godt kjent med hverandre og gleder seg til å begynne på skolen. Røvergruppa drar på ulike utflukter i løpet av året. Det store høydepunktet er overnattingstur til Kardemomme by i Kristiansand dyrepark. Vi har felles avslutning for Røverne på barnehagens sommerfest. Der opptrer de en siste gang og får utdelt permene sine. 26

27 MAI Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 181 Barnehagen er stengt! 2345 Fellessamling 67 198910 Dugnad Røverne reiser til Kardemommeby! 11121314 201516 17. Mai feiring i barnehagen 17 17. Mai – barnehagen er stengt Hipp hipp hurra for Norge! 1819 Fellessamling 2021 22232425 Kristi Himmelfartsdag – barnehagen er stengt 262728 222930 Fellestur for hele barnehagen 31

28 Sommer i barnehagen Vi gleder oss alle til sommer i barnehagen! Det er deilig å løpe rundt i sommertøy. Vi har små badebasseng som vi fyller opp dersom sommervarmen kommer skikkelig. En is har vi kanskje også på lur. Vi er ute så mye som vi kan og går på flere turer i nærmiljøet. Disse turene tas ofte på sparket og det er derfor viktig at dere gir beskjed dersom barna tar fri. Avdelingene blir slått sammen noen av ukene. Det henges opp lister over hvilket personal som er på jobb. I noen uker om sommeren har vi temauker. Da har vi ulike temaer som vi lager et opplegg rundt med ulike aktiviteter. Det henges opp lapper på dørene om dette når det nærmer seg, og vi dokumenterer godt med bilder i etterkant. Dette har vært en stor suksess og barna har vært kjempefornøyde. Naturgruppa Vi er heldige som har egen Naturgruppe. Dette er et tilbud for de som ønsker at barna skal få mer utetid og turer. Nærmiljøet blir flittig brukt, og vi har en lavvo i Sabbadalen som er vår base. Vi har faste turdager tre til fire dager i uka. Da går vi gjerne fra barnehagen ca. kl. 10 og er tilbake rundt kl. 14. På turene er det alltid en voksenstyrt aktivitetet. Det kan være matematikk med måling, sammenligninger og sortering, eller språk der vi forteller eventyr og dramatiserer. Det kan også være fysisk aktivitet som «haien kommer» eller fotball, bare for å nevne noe. Vi er naturligvis også opptatt av naturen og de forandringene som skjer året rundt. Å lage mat på tur, er noe både voksne og barn synes er spennende. Av og til har vi med oss pellets ovnen ”Pelle” eller vi lager noe på bål. Selv om vi er mye på tur, deltar vi på fellesaktiviteter som alderslike grupper, fellessamlinger i tillegg til samlinger og forberedelser i forbindelse med høytider og fester. De som er så heldige å få plass på Naturgruppa må ha gode klær og sko for vi er mye ute året rundt. Alle barna har sekk på ryggen med drikkeflaske. 28

29 JUNI Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 2212 Fellessamling 34 235 2. Pinsedag – barnehagen er stengt 67891011 2412131415 Sommerfest – Hipp hurra for barnehagen vår som er 28 år!! 16 De voksne har fellessamling for barna 1718 2519 Sommertema 202122232425 26 Sommertema 272829 30

30 Juli er en måned i barnehagen der mange barn og voksne er på ferie. Temaukene starter opp og vi gleder oss til mange kjekke og spennende aktiviteter. Masse lykkeønskninger gir vi til de som skal begynne på skolen! Tusen takk for de fine årene vi har hatt sammen – vi kommer til å savne dere. Til dere andre sier vi takk for et flott år og vel møtt tilbake etter ferien! Vi håper dere alle får en kjempefin sommerferie! Vi minner om planleggingsdag i barnehagen fredag 18. august – da er barnehagen stengt. God sommer! Hilsen alle oss i Byhaugen barnehage 30

31 JULI Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 273 Sommertema 456789 2810 Sommertema 111213141516 2917181920212223 3024252627282930 31 Sommertema


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2016/2017 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google