Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN – REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 1. Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2015-2016. Vi gleder oss til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN – REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 1. Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2015-2016. Vi gleder oss til."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN – REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 1

2 Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2015-2016. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år i vår nye fine barnehage. Vi presenterer her årets utgave av barnehagens årsplan. Den inneholder kalender, årshjul for de ulike teamene, samt informasjon om barn, personalet og våre satsningsområder. Ved barnehageårets start har vi 55 barn i barnehagen i alderen 0-6 år, fordelt på 72 plasser fra 17.august. Etter 1.januar 2016 vil det bli opp mot 59 barn. Vi håper vi får et fint barnehageår, med lek, læring, utvikling og mange spennende aktiviteter for store og små! Trine Waag Strømsvik styrer 2

3 Informasjon om barnehagen: Åpningstid: ●0700-1630 Postadresse: ●Lyngveien 18, 8146 Reipå ●Hjemmeside: ●www.meloy.kommune.no/reipa-barnehage E-post: ●Trine.stromsvik@meloy.kommune.noTrine.stromsvik@meloy.kommune.no Telefon: Styrers kontor: 75 71 04 70 Kjøkkenet:75 71 04 73 Trådløstelefoner baser: 75 71 04 71 Ped.leder kontor:75 71 04 72 VÅRE FORVENTNINGER TIL DERE SOM FORELDRE/FORESATTE: At dere bruker 2-3 dager til tilvenning. At dere merker klær, og har med skifteklær og uteklær/skotøy etter været. At dere leser og gir informasjon som angår barnet og barnehagen. At dere gir beskjed hvis barnet er sykt eller har fri. Gjensidig respekt, god dialog og godt foreldresamarbeid. At dere følger opp det som står i handlingsplan for foreldresamarbeid. 3

4 REIPÅ BARNEHAGENS VISJON Barnehagens visjon: Reipå barnehage skal være en arena for lek, læring, trygghet og glede! Seksjon undervisnings visjon: Lære for livet! 4

5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER 2015-2016 Dette barnehageåret har vi valgt oss to overordna satsningsområder; 1 Grunnleggende ferdigheter 2 Helsefremmende barnehage Disse to hovedområdene vil ha en del underpunkter som vi spesifiserer nærmere på de neste sidene. 5

6 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Beskrivelse av satsningsområde: Barnehagen skal være et morsomt, trygt og spennende sted, hvor barna får leke og lære. Alle barna skal bli møtt med utfordringer og oppleve mestring. Barnehagen skal preges av et helhetlig syn på barn og barns læring, noe som forutsetter en helhetlig pedagogikk. Gjennom danning, omsorg, lek og læring skal barna oppleve et innhold og en hverdag som er forankret i rammeplanen for barnehager. Det som gjør kunnskaper og ferdigheter grunnleggende i barnehagen, er at de er avgjørende for barns liv og medskaping, både her og nå og videre i livet. Grunnleggende ferdigheter i barnehagen kan knyttes til måter å snakke og tenke på, måter å handle på, samtale på, måter å leve i verden på og til måter å kunne bruke verktøy for lek, utforskning og læring. Gjennom samhandling skaper barna og personalet ny forståelse, ny kunnskap og nye ferdigheter. Dette innebærer at personalet må ha kunnskap knyttet til barns læring og utvikling, og de må utvise god dømmekraft i praksis. Grunnleggende ferdigheter i barnehagen handler om gode utviklende læreprosesser knyttet til læring, danning, lek og omsorg. 6

7 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Dette er et stort og viktig satsningsområde som favner mye av barnehagens innhold og oppgaver. Vi velger å ta med følgende hovedpunkter: rammeplanens fagområder og barnehagen som læringsarena barnehagens tradisjoner knyttet til årstider og høytider fokus på lek læring og danning vennskap og sosial kompetanse språklige ferdigheter – vi bruker Lesetrappa og snakkepakken som verktøy 7

8 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Omsorg – tegn på god praksis: Vi ser barn som: Erfarer et godt omsorgsmiljø hvor voksne og barn vil dem vel Opplever livsglede og tilhørighet til fellesskapet Erfarer at de selv kan bidra til egne og andres omsorg, glede og trivsel Vi ser voksne som: Gir god omsorg til alle barn og er gode rollemodeller for barna og andre voksne Reflekterer over hva som kjennetegner et godt psykososialt og helsefremmende miljø  Møter alle barna med åpenhet, varme og interesse  Støtter barna i deres utvikling av empati og omsorgsevne  Drøfter, utvikler og vurderer barnehagens egen omsorgspraksis 8

9 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Lek – tegn på god praksis: Vi ser barn som:  Får leke i gode og inkluderende fellesskap  Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer og leketema ute og inne sammen med andre barn og voksne  Erfarer at de voksne griper inn ved plaging og utestenging i lek Vi ser voksne som:  Observerer, analyserer og deltar i barnas lek på barnas premisser  Reflekterer over hva som kjennetegner et godt lekemiljø og følger dette opp i pedagogisk arbeid  Sikrer at alle barn får erfaring med å bygge vennerelasjoner  Arbeider for å utvikle en inkluderende barnekultur slik at alle barn får delta i lek  Legger til rette for situasjoner, aktiviteter og væremåter som styrker barns lek 9

10 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Læring og danning – tegn på god praksis: Vi ser barn som:  Utvikler tillit til egen evne til å lære  Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøvning i sosiale samspill  Får anledning til å tenke gjennom og samtale som sine erfaringer  Får erfaring og kunnskap om omverdenen, andre mennesker og seg selv  Er modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i små og store felleskap  Får rom for deltakelse og får svar på sine initiativ  Undersøker ulike perspektiver, formulerer egne synspunkter og skaper mening i den verden de er en del av 10

11 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Vi ser voksne som:  Deltar i aktiviteter sammen med barna på måter som viser at det å lære kan våre morsomt  Er engasjerte i hvordan man skaper gode vilkår for barns læring  Utforsker hvilke interesser, kunnskaper og ferdigheter barn har for å kunne gi tilpasset støtte til utvikling og læring  Tar vare på barns nysgjerrighet og samarbeide med barna om å utvikle forståelse og kunnskap  Engasjerer barn til å gjøre nye erfaringer, få nye opplevelser og utforske problemer  Tar aktiv del i å utvikle gode pedagogiske miljøer med tanke på læreprosesser Gjennom fagområdene i rammeplanen styrker barnas identitet og tilhørighet ved å forankre arbeidet i barnas liv her og nå  Stadig prøver å forstå hvordan barna opplever sitt liv i barnehagen og kontinuerlig forsøker å skape bedre vilkår for barns danningsprosesser 11

12 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Beskrivelse av satsningsområde: God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehager er viktige arenaer for utvikling av god helse. Livsstilsvaner dannes tidlig, og barnehagen skal bidra med kunnskap og veiledning om mat, helse og fysisk aktivitet. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. En god psykososial helse forbindes med opplevelser av trygghet, mestring, nærhet og livsglede. En nøkkel til å fremme disse verdiene i barnehagen er å vektlegge utvikling av barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at det enkelte barn skal lykkes og trives, og for at barnet skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Allsidig fysisk aktivitet er en forutsetning for god fysisk og motorisk utvikling hos barn. Det er også med på å forebygge en rekke sykdommer og helseplager senere i livet. Sunt og variert kosthold i barnehagen bidrar til utvikling av god helse og er med å danne gode vaner hos barna. Vårt helsefremmende arbeid i barnehagene i Meløy skal forankres i våre planer og våre styringsdokumenter. Vi skal ha fokus på at barna lærer og erfarer hva som er helsefremmende gjennom å være gode rollemodeller. 12

13 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Nordlands fylkeskommunes 10 kriterier for helsefremmende barnehager vil være retningsgivende for vårt arbeid med dette satsningsområde:  Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen  Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og og godt psykososialt miljø  Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag  Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges  Barnehagen er tobakksfri  Barnehagen har fokus på god hygiene  Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende  Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov  Barns medvirkning vektlegges  Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 13

14 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Reipå barnehage har i alle år hatt mye fokus på friluftsliv, turer og uteliv. Dette vil vi fortsette med, og denne satsningen ligger nå under helsefremmende barnehage. Hovedpunkter under dette området er: God psykisk helse og et godt psykososialt miljø Barns medvirkning «La mæ få klar det sjøl» fokus på selvstendighet og mestring Kraft barnehage Sunt kosthold og god hygiene – 5 om dagen barnehage Varierte fysiske aktiviteter og turer Noen av disse punktene forklares nærmere i egne punkt. 14

15 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE KRAFT-BARNEHAGE Reipå barnehagen er med i Meløy kommunes folkehelsesatsning, og er dermed en KRAFT- barnehage. Gjennom denne satsningen skal vi på være på våre premisser å utforme egne satsningsområder. Målet er å heve Kompetanse, koble Ressurser, skape Aktivitet, være Fremtidsorienterte og tenke friskt og øke Tiltakslysten. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med Malen Blomstereng som er folkehelsekoordinator i Meløy kommune. Reipå barnehage er sertifisert på følgende områder, gjennom kursing av hele personalet: Kraftutfoldelse og fysisk aktivitet Kraftfor og ernæring Kjernekraft og psykisk helse 15

16 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE 5 om dagen barnehage Gjennom kampanjen 5 om dagen barnehage ønsker Opplysningskontoret for frukt og grønt å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger. Reipå barnehage er en godkjent 5 om dagen barnehage. Dette gjør vi som 5 om dagen barnehage: Serverer oppkuttet frukt og grønt til alle måltider Praktiserer fruktbursdag når barna har bursdag Informerer ansatte og foresatte om kampanjen Rapporter på egne medlemssider Alle ansatte får tilbud om å gjennomføre E-læringskurs Mer om denne kampanjen finner du på: http://www.frukt.no/5-om-dagen-barnehage/om-og-hvorfor/ 16

17 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE «La mæ få klar det sjøl. Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd». Dette er et tverrfaglig opplegg som er utarbeidet av Trondheim kommune, som barnehagen har satset på og jobbet med i snart 2 år. Vi vil fortsette å jobbe med dette og vi vil å ha fokus på barnas motorisk utvikling og la dem få utføre flest mulig oppgaver i hverdagen selv, i stedet for å hjelpe dem så mye som vi gjerne gjør, og vi vil tilrettelegger det fysiske miljøet, da oppstår det en vinn – vinn situasjon: -vi styrker barnas utvikling -vi fremmer de voksnes helse 17

18 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Vi jobber etter ergonomipyramiden med fokus på: god løfteteknikk Unngår unødvendige løft og ugunstige arbeidsstillinger Bruker mer av barnas ressurser og utvikler deres selvstendighet og mestring 18

19 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Foreldrenes bidrag til «La mæ klar det sjøl»: Ikke avlever barnet i armene til en voksen som står, sett barnet ned på gulvet, eller lever barnet til en voksen som sitter. Kle av barnet yttertøy, eller oppmuntre barnet til å gjøre det selv, når dere kommer til barnehagen. Følg gjerne barnet helt inn i barnehagen. Ikke ta med «up and go» bleier til barnehagen. Sørg for at vogna er klargjort for legging, monter inn seler og legg ned ryggen i vogna. Kjøp klær og skotøy som er lette for barna å kle på seg selv. La barna klare så mye som mulig selv hjemme også; klatre opp og ned av tripp trapp stolen, kle av og på seg selv, hente ting til matbordet og så videre. La barna rydde etter seg selv.

20 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Tegn på god praksis – psykososialt miljø Vi ser barn som: Er trygge og glade i barnehage Er trygge på seg selv og egne grenser Har et positivt selvbilde Er inkluderende Er medvirkende i egen liv i barnehagen Vi ser voksne som: Trives på jobb Gir varme, er sensitive og gir stimulerende omsorg Fokuserer på barns selvbildeutvikling Er gode og aktive rollemodeller Anvender anerkjennende kommunikasjon 20

21 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Tegn på god praksis – fysisk aktivitet Vi ser barn som: Er aktive ute hele året Tør å ta utfordringer Har en allsidig motorikk (løper, ruller, hopper, klatrer, balanserer) Opplever yrende glede og bobling i magen Er robuste og tåler en støyt Er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag Vi ser voksne som: er glade i å være i aktivitet inne og ute Tør å gi barna utfordringer Organiserer for allsidig fysisk aktivitet Snakker positivt om det å være ute Liker å være ute i alt slags vær hele året Ser utetida som pedagogisk tid med barna Legger til rette for gode og varierte naturopplevelser 21

22 HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Tegn på god praksis kosthold og hygiene Vi ser barn som: Spiser sunn og variert mat Er nysgjerrige på nye smaker Er med å lager mat Får tilbud om frukt og grønnsaker til alle måltider Drikker vann som tørstedrikk Vasker hendene Tar rede på egne klær og eget utstyr etter alder og modning Har gode vaner ved matbordet Vi ser voksne som: Er gode rollemodeller i forhold til sunt kosthold Følger de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen Har god hygiene og er gode rollemodeller Tilbyr barna frukt og grønt til alle måltider Er nysgjerrige på nye smaker Følger barnehagens rutiner for mathåndtering og kjøkkenhygiene Har gode kunnskaper om ernæring 22

23 ARBEIDSMETODER: Aldersbestemte team: Vi vil også i år arbeide med aldersbestemte team, som består av de ulike dyregruppene våre. Vi er delt inn i 5 team, alle med hver sin pedagogiske leder. Dette gir oss team hvor barna får være, og arbeide sammen med, jevnaldrende barn som er kommet på rimelig samme sted utviklingsmessig, noe som gjør det lettere for oss å tilpasse gode opplegg og aktiviteter som stimulerer barna på en god og utviklende måte. Årshjul: Vi vil har i år laget årshjul for de ulike basene, slik at opplegg og aktiviteter tilpasses barnas alder og forutsetninger. Årshjulene viser hovedoverskrifter og mål, knyttet til våre to valgte hovedområder. Nærmere beskrivelse av aktiviteter og opplegg blir fortløpende presentert i teamenes periodeplaner. 23

24 BARN I BARNEHAGEN: Bjørnegruppa: Vilde Levine Staulvik Enya-Louise Krogh Kajsa A. Wallmann Casper-Andreas M.Strøm Kevin A. Wallmann Sigve Olai Hansen Emilie Marie Johansen Theodor Johan Myrvang Mads Andre Asp Mia Hermine Ditlevsen Brianne Jenssen Amundsen 24

25 BARN I BARNEHAGEN: Revegruppa: Viktoria Therese Falk Henriette Laurine Kvalvik Heline Staulvik Tuva Staulvik Mathias Eliassen Amundsen Emma Margrethe Antonsen Alea Ragnvaldsen Svenning Edward Kolvik Nikoline Linnea Brun Charlotte Annie Johansen Ludvik Andre Overrein 25 Viktoria Therese Falk Henriett e Laurine Kvalvik

26 BARN I BARNEHAGEN: Haregruppa : Mathias Jensen Kristian Jørgensen Martin Hugo Kvalvik Kinn Ninja Marie Evensen Johanna P. Hansen Hedda Amine Otting Tiana Charlotte Tannheden Ane Emmeline Mikkelborg Max Antonsen Wallmann Melissa Dahl Ida Lovise Dagfinnsen Elias Ragnvaldsen Svenning 26

27 BARN I BARNEHAGEN: Musegruppa: Ådne Kjellbakk Halvorsen Amalie Edvardsen Åsjord Lilja Heide Ulriksen Emma Amalie A. Severinsen Synne Madelen Wallmann Fuglaas Brian Martin Hogstad Johan Asp William K.Vetting Falk Ariel Bjørnvik 27

28 BARN I BARNEHAGEN: Marihønegruppa : Elly Hoff Nikolai T. Kristensen Inez Ødegård Grytvik Tobias Antonsen Ellingsen Tomine Lovise Gjerstad-Brun Magnus Otelius Dahl Willem Antonsen Wallmann Elina Margrethe Eriksen Amanda Anthonsen Wallmann Sigurd Jørgensen Even Kjellbakk Halvorsen 28

29 PERSONALET I BARNEHAGEN: Styrer: Trine Waag Strømsvik Ped.leder: Simon Engen Aag Ped.leder:Therese Steira Ped.leder:Stein Aage Hegle Ped.leder: Maiken Løbakk Dahl Ped.leder:Eldrid Skjold Spesialpedagog:Anita Stormo Olsen Fagarbeider:Rigmor Kvalvik Fagarbeider:Ann Merethe Raaen Fagarbeider:Tina Bjørklund Fagarbeider:Anita Wallmann Fagarbeider:Helen S. Lie Assistent: Wenche E. Myhre Assistent:Greta Bjørklund Assistent: Astrid Antonsen Assistent:Elin Olsen Assistent:Eva Sandberg Assistent:Merete Ellingsen Assistent: Lene Mari Antonsen Lærling:Marie Halvorsen Lærling:Rikke Bjørklund Lærling: Annveig Falk Olsen 29

30 AUGUST 2015 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 12 32 3456789 33 10111213 Planleggings- dag 14 Planleggings- dag 1516 34 17 Nytt barnehageår 181920212223 35 24252627282930

31 ÅRSHJUL - AUGUST 2015 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Tilvenning og trygghet HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Bli kjent med miljøet rundt seg Vi ser barn som: Erfarer et godt omsorgsmiljø Får leke i gode og inkluderende fellesskap Utvikler tillit til egen evne til å lære Vi ser barn som: Er trygge og glade i barnehagen Har et positivt selvbilde Er nysgjerrige på nye smaker Vi ser voksne som: Gir omsorg til alle barn Gir rom for og legger til rette for et godt lekemiljø Oppmuntrer barna til å klare selv Vi ser voksne som: Gir varme, er sensitive og gir stimulerende omsorg Fokuserer på barns selvbildeutvikling Tilbyr barna variert kost 31

32 SEPTEMBER 2015 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 36 31 aug123456 37 78910111213 38 14151617181920 39 21222324252627 40 282930 32

33 ÅRSHJUL - SEPTEMBER 2015 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Tilvenning og trygghet HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Bli kjent med miljøet rundt seg Vi ser barn som: Erfarer et godt omsorgsmiljø Får leke i gode og inkluderende fellesskap Utvikler tillit til egen evne til å lære Vi ser barn som: Er trygge og glade i barnehagen Har et positivt selvbilde Er nysgjerrige på nye smaker Vi ser voksne som: Gir omsorg til alle barn Gir rom for og legger til rette for et godt lekemiljø Oppmuntrer barna til å klare selv Vi ser voksne som: Gir varme, er sensitive og gir stimulerende omsorg Fokuserer på barns selvbildeutvikling Tilbyr barna variert kost 33

34 OKTOBER 2015 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 1234 41 567891011 42 12131415161718 43 19202122232425 44 262728293031 34

35 ÅRSHJUL - OKTOBER 2015 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Tilvenning og trygghet HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Bli kjent med miljøet rundt seg Vi ser barn som: Erfarer et godt omsorgsmiljø Får leke i gode og inkluderende fellesskap Utvikler tillit til egen evne til å lære Vi ser barn som: Er trygge og glade i barnehagen Har et positivt selvbilde Er nysgjerrige på nye smaker Vi ser voksne som: Gir omsorg til alle barn Gir rom for og legger til rette for et godt lekemiljø Oppmuntrer barna til å klare selv Vi ser voksne som: Gir varme, er sensitive og gir stimulerende omsorg Fokuserer på barns selvbildeutvikling Tilbyr barna variert kost 35

36 NOVEMBER 2015 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 1 45 2345678 46 9101112131415 47 16171819202122 48 23242526272829 36

37 ÅRSHJUL - NOVEMBER 2015 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Lek, utfordringer og mestringsfølelse HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Sosial kompetanse Vi ser barn som: Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer Erfarer at de selv kan bidra til egen og andres omsorg, glede og trivsel Tør å ta utfordringer og utvikler tillit til egen evne til å lære Vi ser barn som: Er trygge på seg selv og egne grenser Er inkluderende Stadig utvikler kommunikasjon- og samspillsferdighetene sine Vi ser voksne som: Legger til rette for situasjoner, aktiviteter og væremåter som styrker barns lek Gir god omsorg til alle barn og er gode rollemodeller for barna og andre voksne Deltar i aktiviteter sammen med barna på måter som viser at det å lære kan være morsomt Vi ser voksne som: Er gode og aktive rollemodeller 37

38 DESEMBER 2015 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 49 123456 50 78910111213 51 14151617181920 52 21222324252627 1 28293031 38

39 ÅRSHJUL - DESEMBER 2015 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Lek, utfordringer og mestringsfølelse HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Sosial kompetanse Vi ser barn som: Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer Erfarer at de selv kan bidra til egen og andres omsorg, glede og trivsel Tør å ta utfordringer og utvikler tillit til egen evne til å lære Vi ser barn som: Er trygge på seg selv og egne grenser Er inkluderende Stadig utvikler kommunikasjon- og samspillsferdighetene sine Vi ser voksne som: Legger til rette for situasjoner, aktiviteter og væremåter som styrker barns lek Gir god omsorg til alle barn og er gode rollemodeller for barna og andre voksne Deltar i aktiviteter sammen med barna på måter som viser at det å lære kan være morsomt Vi ser voksne som: Er gode og aktive rollemodeller 39

40 JANUAR 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 123 2 45678910 3 11121314151617 4 18192021222324 5 25262728293031 40

41 ÅRSHJUL - JANUAR 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Barn i lek og tradisjoner med fokus på solfest og karneval HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Barn i lek ute med fokus på hygiene og sunt kosthold. Vi ser barn som: Får oppleve positive erfaringer i spennende lekemiljøer Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøvning i sosiale samspill Er modige deltakere i små og store felleskap Vi ser barn som: Vasker hendene sine før hvert måltid Blir tilbudt frukt og grønt til hvert måltid Er aktive ute i all slags vær Vi ser voksne som: Legger til rette for et godt lekemiljø og reflekterer over hva et godt lekemiljø er. Støtter barna i sin kreativitet, nysgjerrighet, utforsking og veileder barna i det sosiale samspillet. Vi ser voksne som: Har fokus på hygiene og er gode rollemodeller Tilbyr barna frukt og grønt til hvert måltid Viser glede og er positiv til å være ute i all slags vær 41

42 FEBRUAR 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 1234567 6 891011121314 7 15161718192021 8 22232425262728 9 29 42

43 ÅRSHJUL - FEBRUAR 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Barn i lek og tradisjoner med fokus på solfest og karneval HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Barn i lek ute med fokus på hygiene og sunt kosthold. Vi ser barn som: Får oppleve positive erfaringer i spennende lekemiljøer Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøvning i sosiale samspill Er modige deltakere i små og store felleskap Vi ser barn som: Vasker hendene sine før hvert måltid Blir tilbudt frukt og grønt til hvert måltid Er aktive ute i all slags vær Vi ser voksne som: Legger til rette for et godt lekemiljø og reflekterer over hva et godt lekemiljø er. Støtter barna i sin kreativitet, nysgjerrighet, utforsking og veileder barna i det sosiale samspillet. Vi ser voksne som: Har fokus på hygiene og er gode rollemodeller Tilbyr barna frukt og grønt til hvert måltid Viser glede og er positiv til å være ute i all slags vær 43

44 MARS 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 10 123456 11 78910111213 12 14151617181920 13 21222324 Skjærtorsdag 25 Langfredag 2627 14 28 2.påskedag 29 Planleggings dag 3031 44

45 ÅRSHJUL - MARS 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Utforsking og nysgjerrighet HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Aktive barn hele året Vi ser barn som: Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøvning i sosiale samspill Får rom for deltakelse og får svar på sine initiativ Får erfaring og kunnskap om omverdenen, andre mennesker og seg selv Vi ser barn som: Er robuste og tør å ta utfordringer Har en allsidig motorikk Er aktive inne og ute Vi ser voksne som: Tar vare på barns nysgjerrighet og samarbeider med barna om å utvikle forståelse og kunnskap Engasjerer barn til å gjøre nye erfaringer, få nye opplevelser og utforske problemer Vi ser voksne som: Organiserer for allsidig fysisk aktivitet og tør å gi barna utfordringer Legger til rette for gode og varierte naturopplevelser Liker å være i aktivitet inne og ute 45

46 APRIL 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 14 123 15 45678910 16 11121314151617 18192021222324 18 252627282930 46

47 ÅRSHJUL - APRIL 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Utforsking og nysgjerrighet HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Aktive barn hele året Vi ser barn som: Erfarer støtte for sin egen kreativitet, nysgjerrighet, utforskning og utprøvning i sosiale samspill Får rom for deltakelse og får svar på sine initiativ Får erfaring og kunnskap om omverdenen, andre mennesker og seg selv Vi ser barn som: Er robuste og tør å ta utfordringer Har en allsidig motorikk Er aktive inne og ute Vi ser voksne som: Tar vare på barns nysgjerrighet og samarbeider med barna om å utvikle forståelse og kunnskap Engasjerer barn til å gjøre nye erfaringer, få nye opplevelser og utforske problemer Vi ser voksne som: Organiserer for allsidig fysisk aktivitet og tør å gi barna utfordringer Legger til rette for gode og varierte naturopplevelser Liker å være i aktivitet inne og ute 47

48 MAI 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 18 1 19 2345 Kristi Himmelfarts dag 678 20 9101112131415 21 16 2.pinsedag 17 Grunnlovsdag 1819202122 23242526272829 23 3031 48

49 ÅRSHJUL - MAI 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Vennskap og sosial kompetanse HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Variert kosthold og fysiske utfordringer Vi ser barn som: Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer og leketema ute og inne sammen med andre barn og voksne Får anledning til å tenke gjennom og samtale om sine erfaringer Har en venn/venner å leke med Vi ser barn som: Får tilbud om frukt og grønnsaker til alle måltider og drikker vann som tørstedrikk. Har gode vaner ved matbordet Blir oppmuntret til å gjøre ting selv. Kle på, kle av, gå i vognen, gå på stolen selv, gå i dessa selv, Vi ser voksne som: Reflekterer over hva som kjennetegner et godt lekemiljø og følger dette opp i pedagogisk arbeid Legge til rette for samtale og lytte til barna Observere og se til at alle barn trives og ikke driver omkring alene Vi ser voksne som: Tilbyr sunn og variert mat til alle måltider Ser til at barna får gode vaner ved matbordet Veilede barna til å gjøre det meste selv. 49

50 JUNI 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 23 12345 24 6789101112 25 13141516171819 26 20212223242526 27 282930 50

51 ÅRSHJUL - JUNI 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Vennskap og sosial kompetanse HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Variert kosthold og fysiske utfordringer Vi ser barn som: Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer og leketema ute og inne sammen med andre barn og voksne Får anledning til å tenke gjennom og samtale om sine erfaringer Har en venn/venner å leke med Vi ser barn som: Får tilbud om frukt og grønnsaker til alle måltider og drikker vann som tørstedrikk. Har gode vaner ved matbordet Blir oppmuntret til å gjøre ting selv. Kle på, kle av, gå i vognen, gå på stolen selv, gå i dessa selv, Vi ser voksne som: Reflekterer over hva som kjennetegner et godt lekemiljø og følger dette opp i pedagogisk arbeid Legge til rette for samtale og lytte til barna Observere og se til at alle barn trives og ikke driver omkring alene Vi ser voksne som: Tilbyr sunn og variert mat til alle måltider Ser til at barna får gode vaner ved matbordet Veilede barna til å gjøre det meste selv. 51

52 JULI 2016 ukeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 27 123 28 45678910 29 11121314151617 30 18192021222324 31 25262728293031 52

53 ÅRSHJUL - JULI 2016 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Vennskap og sosial kompetanse HELSEFREMMENDE BARNEHAGE Variert kosthold og fysiske utfordringer Vi ser barn som: Får positive erfaringer i spennende lekemiljøer og leketema ute og inne sammen med andre barn og voksne Får anledning til å tenke gjennom og samtale om sine erfaringer Har en venn/venner å leke med Vi ser barn som: Får tilbud om frukt og grønnsaker til alle måltider og drikker vann som tørstedrikk. Har gode vaner ved matbordet Blir oppmuntret til å gjøre ting selv. Kle på, kle av, gå i vognen, gå på stolen selv, gå i dessa selv, Vi ser voksne som: Reflekterer over hva som kjennetegner et godt lekemiljø og følger dette opp i pedagogisk arbeid Legge til rette for samtale og lytte til barna Observere og se til at alle barn trives og ikke driver omkring alene Vi ser voksne som: Tilbyr sunn og variert mat til alle måltider Ser til at barna får gode vaner ved matbordet Veilede barna til å gjøre det meste selv. 53

54 BARNEHAGERUTA 2015-2016: Nytt barnehageår starter 17.august. Planleggingsdager 13.og 14.august. Planleggingsdag 20.november. Planleggingsdag 4.januar 2016 Planleggingsdag 29.mars 2016. Disse dagene er barnehagen stengt. 54

55 HØSTFERIE I SKOLENE 7. 8. OG 9.OKTOBER I forbindelse med at skolene har høstferie 7. - 9. oktober ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 28.september, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN:……………………………………………… Sett kryss: Skal ha fri: 8.oktober:……..9.oktober:….. 10.oktober:….. Kommer: 8.oktober:……..9.oktober:……10.oktober:….. Foresattes underskrift:………………………………………… 55

56 JULA 2015 I forbindelse med julehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 4.desember, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 19.desember t.o.m. 31.desember. Barnets navn:……………………………………… Sett kryss: skal ha fri: 21.12:…..22.12:….23.12:…….24.12:…..28.12:….29.12:…..30.12:………31.12:…… Kommer : 21.12:…..22.12:…..23.12:……24.12:…..28.12:…..29.12:….30.12:……..31.12:…… Foresattes underskrift:……………………………………… 56

57 VINTERFERIE I SKOLENE 23.FEB.-27.FEB I forbindelse med at skolene har vinterferie 23.februar- 27.februar ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen inne 5.februar, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. BARNETS NAVN:……………………………………………… Sett kryss: Skal ha fri: 23.feb:…..24.feb:…..25.feb:…..26.feb:…..27.feb:….. Kommer: 23.feb:…..24.feb:…..25.feb:…..26.feb:…..27.feb:….. Foresattes underskrift:………………………………………… 57

58 PÅSKEFERIE 21.MARS.-29.MARS I forbindelse med påskehøytiden ber vi om at dere fyller ut denne siden og leverer den til barnehagen innen 4.mars, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri disse dagene, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp turnus for personalet etter hvor stor oppmøte er disse dagene. Minner om at barnehagen stenger kl.12 onsdag i stille uke. Vi ber om oversikt over bruk av barnehagen for perioden 21.mars-29.mars. 29.mars er det planleggingsdag. Barnets navn:……………………………………… Sett kryss: skal ha fri: 21.mars:…..22.mars:…..23.mars:….. 07.00-12.00 Kommer : 21. mars:…..22.mars:…..23.mars:….. 07.00-12.00 Foresattes underskrift:……………………………………… 58

59 Sommeren 2016 I I forbindelse med sommerferien 2015, ber vi om at dere setter barna opp på 3 uker sammenhengende ferie innenfor skolens sommerferie som starter 20.juni og varer til 16.august. Skal barnet avvikle mer ferie er det fint om det også sette opp. De av barna som skal begynne på skolen, må avvikle sin ferie innen 16.august. Leveres barnehagen senest 1.mai, gjerne før. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barnets navn:……………………………………….. Skal ha fri følgende uker:……………………………………………………………………… Foresattes underskrift:………………………………………………


Laste ned ppt "ÅRSPLAN – REIPÅ BARNEHAGE 2015-2016 1. Velkommen til et nytt barnehageår Vi ønsker dere alle velkommen til barnehageåret 2015-2016. Vi gleder oss til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google