Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan 2013-2014. Side 1. Innledning Side 2.Norlandia Barnehage Side 3.Skistua Barnehage Side 4.Visjon Side 5.Samarbeidspartnere Side 6.Satsningsområdene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan 2013-2014. Side 1. Innledning Side 2.Norlandia Barnehage Side 3.Skistua Barnehage Side 4.Visjon Side 5.Samarbeidspartnere Side 6.Satsningsområdene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan 2013-2014

2 Side 1. Innledning Side 2.Norlandia Barnehage Side 3.Skistua Barnehage Side 4.Visjon Side 5.Samarbeidspartnere Side 6.Satsningsområdene Side 7.Sosial Kompetanse Side 8.Danning Side 9. Barns medvirkning Side 10.Planlegging, dokumentasjon og evaluering Side 11.Friluftsliv Side 12.Skiskole Side 13.Overgang skole Side 14.Fagområdene Side 21.Periodeplan Side 23.Ferie og fridager Side 24.Arrangement Side 25. Årshjul Innholdsfortegnelse -----------------------------------------------------------

3 Innledning 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Årsplanen har flere funksjoner: *Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning *Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen *Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen *Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet. Vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen. se hele barnehageloven her: Lov 2005-06-17 nr 64 lov om barnehager se hele rammeplanen her: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/prm/2006/0005/ddd/pdfv/282009-rammeplanen.pdf

4 2 Norlandia Barnehagene Barnehager som anerkjenner barndommens egenverdi Felles pedagogisk visjon og grunnsyn Felles merkevarekonsept for Norlandia Barnehagene, med stor grad av lokal tilpasning Fleksible løsninger tilpasset barnas og foreldrenes behov Spisskompetanse på barnas behov for lek og omsorg, som fremmer læring og allsidig utvikling Godt lederskap med systematisk kvalitetsoppfølging Høy medarbeidertilfredshet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Norlandia barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon. Vi etablerer og drifter barne­ hager og er en av Nordens største barnehage­ aktører. Alle våre barnehager er nå samlet under én og samme merkevare Norlandia Barnehagene. Vi er representert med 7 regioner: Nord, Nordland, Vestlandet, Romerike, Oslo, Stockholm og Malmö. Barnehagene har felles overordnet strategi og kjennetegnes ved:

5 Skistua Barnehage Skistua barnehage er en privat barnehage, og drives av Norlandiacare fra 1. september 2012. Frem til da har den vært drevet av Hilde N Skaug og Ole Engstrøm fra august 1994. Norlandia barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon. Vi etablerer og drifter barne­hager og er en av Nordens største barnehage­aktører. Alle våre barnehager er nå samlet under én og samme merkevare – Norlandia Barnehagene. Vi er representert med 7 regioner: Nord, Nordland, Vestlandet, Romerike, Oslo, Stockholm og Malmö. Skistua Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, på Frognerseteren i Oslo, ved "inngangen" til Nordmarka. Skistua har vært et samlingspunkt for skigåere med bestyrerbolig, kafedrift og garderober helt frem til 2003 da barnehagen tok over hele driften. Vi er nå 5 avdelinger fordelt på huset med tilsammen 84 barn og 23 ansatte. Vi har full førskolelærerdekning og nesten 50% av de ansatte er menn. Våre flotte og unike omgivelser gir oss et tilbud med varierte opplevelser ute. Friluftsliv, med naturløyper, naturskole og skiskole er en naturlig del av Skistua Barnehage. Ute trives vi best. Barnehagen har trikketilbud fra og til Majorstuen, for barn som har fylt 2 år, og vi serverer all mat til barna gjennom uka. Kald mat tre ganger per uke, og varm mat to ganger per uke. De får to måltider om dagen, grønnsaker, frukt og melk. 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 -med livslang lyst til lek og læring vår pedagogiske visjon Barn skal trives og vokse hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen. Denne holdningen er reflektert i vår pedagogiske visjon - med livslang lyst til lek og læring en holdning som også er utgangspunkt for vår logo – treet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, Beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Samarbeidspartnere Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte består av samtlige foreldre/foresatte til barna i barnehagen til barna i barnehagen Samarbeidsutvalg (SU) utgjør samarbeidsutvalget to representant utgjør samarbeidsutvalget sammen med to ansatt fra barnehagen. sammen med to ansatt fra barnehagen. Dagligleder representerer eier på møtene Dagligleder representerer eier på møtene Foreldre. Samarbeid med barnets hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Relasjonen mellom oss i barnehagen og de foresatte må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Et samlet blikk og felles refleksjon kan bidra til en mer helhetlig og nyansert opplevelse som grunnlag for godt samspill med barnet. Vi ser på foreldrene som en viktig ressurs. I tilegg til foreldremøter, har vi flere arrangement i løpet av året, der foresatte kan oppleve barna på deres barnehagearena. I tillegg er det et fint sted for å bli bedre kjent med andre foresatte og barn. Vi har to foreldresamtaler i året, som er et fint fora for å kunne drøfte barnets utvikling og trivsel. Vi ønsker å være tilgjengelige etter behov. Ønsker dere en prat, bare si ifra. Vi setter også stor pris på den daglige kontakten ved bringing og henting av barna. Barnevernet barnevernets ansvarsområder er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling. Barnehagen skal melde fra til barnevernet ved bekymringer, og foreldrene for da informasjon om dette. Skolen barnehagen samarbeider med skolene for å legge til rette barns overgang fra barnehagen til skolen. Andre samarbeidspartnere Helsestasjonen, fagsenter, PPT og andre instanser om det er behov for det. 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Satsningsområdet 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hovedmål "Vi skaper vennskap gjennom friluftsliv, blir glad i og tar vare på naturen rundt oss." Natur og Friluftsliv Med dette området, mener vi det liv som assosieres med utendørs fysisk aktivitet i naturen. Naturen er vår naturlige lekeplass, med fokus på læring og opplevelser av kontraster og sammenheng. Variasjonene bidrar til fysiske utfordringer og følelser preget av spenning, glede og utfordringer. Empati Evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser. Vi skal se hverandre, hjelpe hverandre og vise hensyn.

9 Sosial kompetanse 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sosial Kompetanse: Det er stort å være barn i Skistua barnehage. Alle er viktige, høres og sees. Vi skal ha et inkluderende miljø, hvor vi vektlegger trygghet, læring og gode opplevelser i fellesskap. Den gode selvfølelsen kommer gjennom å erfare at man er trygg på seg selv, med hele sitt følelsesregister. At man blir tatt på alvor og blir forstått. Metoder: Vi skaper felles opplevelser Vi jobber med å se hverandre, ta hensyn, lytte til hverandre, vente på tur, inkludere hverandre, hjelpe hverandre og undrer oss sammen for å finne svar. De voksne er tilstede, bekrefter og anerkjenner barnas egenverdi. Vi observerer barna i lek med andre

10 ” Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egen handlinger og væremåte” (Rammeplanen, kap. 1.3) Metoder: Personalet i barnehagen gir rom for den gode leken Trygghet, omsorg og likeverdighet dominerer samspillsprossene i barnehagen. Vi oppmuntrer til nysgjerrighet, ved å undre oss sammen med barna Vi lytter til barna og oppmuntrer dem til å reflektere over egne handlinger, følelser og deres evne til å utrykke dem Danning 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Medvirkning 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet (barnehageloven § 3 - Barns rett til medvirkning) Metoder: Frilek der barna selv bestemmer aktivitet Samtaler med barna der de får utrykke sine opplevelser, ønsker og behov Voksne som er åpne og undrende sammen med barna Deltakelse i aktiviteter Konfliktløsning der de selv prøver å finne gode løsninger, med voksnes tilstedeværelse som gode medhjelpere/veiledere Barn er medansvarlig for aktiviteter, regler, orden og system

12 Planlegging, dokumentasjon og evaluering 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et verktøy for vårt innhold og daglige arbeid. Et verktøy for refleksjon over det pedagogiske arbeidet knyttet til enkelt barn. Et verktøy i forhold til vårt pedagogiske arbeid knyttet til våre mål og vårt verdigrunnlag. Metoder: Personalet lager årsplan Hver avdeling lager månedsplan og ukeplaner Observasjoner og dokumentasjoner av hvert enkelt barn Dagsrapporter Bilder Brukerundersøkelser Jevnlig evaluering

13 Friluftsliv er en naturlig del av hverdagen for barn og ansatte i Skistua Barnehage. Friluftsliv betyr fysisk aktivitet i naturen. Med turer i området rundt Skistua får barna bruke sin naturlige nysgjerrighet, og utforsker naturen De bruker hele kroppen med alle dens sanser. Et godt middel til både å lære om naturen, men også for å oppleve mestringsfølelse og skape en forståelse for naturen og lære å ta vare på den. De opplever forandringene gjennom året, og får kjenne på variasjoner og kontraster gjennom ulikt vær og ulikt terreng. Vi ser at turer er et godt middel for å skape god tilhørighet til en gruppe med felles opplevelser vi skaper sammen. Friluftsliv 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Vi i Skistua barnehage har valgt å fokusere på langrenn og bruker vinterhalvåret til lek, moro, opplæring og turer på skiene. Barna har alltid tilgang til langrennsskiene sine og uteområdet vårt er tilrettelagt og egnet for skilek og skiopplæring. I tillegg til mye naturlek lek og moro på skiene har vi egen skiskole for barna mellom 2-6 år. Det er viktig for barna å føle mestring når de lærer å gå på ski. Derfor begynner vi alltid i det enkle med å reise seg opp, ta på skiene og det å bevege seg og skli på flat mark. Ved å mestre dette klarer barnet selv å ha på seg ski og vil føle mestring. Vi begynner med skiskole for de 2-åringene som ønsker å delta. Her er det snakk om at man bare for prøve seg, skiskolen er en lek og en glede. Vi starter med en sang, går litt etter hverandre, plukker opp litt kosedyr langs veien, jobber med å finne ut hvordan vi reiser oss opp på ski og prøver å finne balansen. Mandager er det skiskole for 3 åringene klokken 10:00. de jobber med å ta på ski selv, finne balansen gjennom forskjellige leker, falle ned og klare å reise seg opp selv. de trener på å kjøre ned bakker med bøyde ben, og fiskeben opp igjen. Mandager klokken 12:00 er det 4 åringene som har skiskole. De trener på teknikk, og gjør alt fra skileik til lengre turer. Femåringene har mere avanserte og lengre turer, der de må jobbe med både teknikk og utholdenhet. I tilegg legger vi opp noen baner i barnehagen som de kan leke med utover planlagte aktiviteter. Vi står kun på langrennski. Skiskole 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Barna har sin egen skistall i "skuret" hvor de kan ha skiene sine stående gjennom hele vinteren, slik at de selv kan bestemme når de skal stå på ski. Det er viktig at dere foreldre passer på å rense skiene til barna hver uke, så smører vi dem. Det er med på å gi dem gode skiopplevelser. Vi vil at barna skal få gode opplevelser gjennom å stå på ski, så de bestemmer selv hvor lenge de vil stå.

15 Førskolegruppe / overgang til skolen 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Viktig å legge til rette for barns overgang fra barnehagen til skole, i samarbeid med hjemmet. Legge til rette for en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi sørger for informasjonsutveksling mellom barnehagen, skolen og foreldre Vi besøke skolen Vi jobber med skoleforberedende arbeid(se under rammeplan, Heggelia og månedsplanene for Heggelia )

16 De 7 fagområdene -------------------------------------------- 14 Rammeplanen gir oss retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Barna skal få samtale om opplevelser, tanker og følelser for å utvikle et rikt språk. Sandungen og Kikut Hjelpe barnet med å sette ord på følelser og opplevelser Ta tak i her og nå-situasjoner. Øve på enkle sanger, regler og sangleker Repetisjon og gjentagelse Peke/titte i bøker og bilder Løvlia og Mylla Barnet setter ord på følelser og handlinger Barna kan synge enkle sanger/regler Behersker rollelek Lytter til fortellinger og eventyr Kjenner sin egen bokstav og lyden av den Blir kjent med rytme i språket Heggelia Barnet setter ord på følelser og opplevelser og kan formidle et budskap til en gruppe barn og voksne Lage egne eventyr Følge med i bøker uten bilder Gjenfortelle fra høytlesning Klare sanger, setninger og tekst Kjenner noen med bokstaver * samlingsstunder og samtaler med barna * Følge med på lydbok * Rim og regler

17 ---------------------------------------------- 15 Etikk, filosofi og religion Mål: Barnehagen vil møte barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. De opplever støtte i egen identitet og respekt for hverandre. Sandungen og Kikut Barna får gjennom sang, dans og musikk en kulturell opplevelse Enkel markering av høytider og merkedager Jobbe med medfølelse og empati i forhold til andre barn. Mylla og Løvlia Videreutvikle toleransebegrepet, og respekt for hverandre gjennom konkrete handlinger og samtale. Kjent med kristne grunnverdier og høytider Bli kjent med tradisjoner knyttet til høytider Heggelia Barna skal i samtaler undre seg over små og store hendelser som skjer i løpet av dagen slik at de kan forstå sammenhenger i tilværelsen og konsekvensen av egne og andres handlinger Bli kjent med kristne grunnverdier og høytider Vise respekt og toleranse ovenfor andre barn og voksne. vise imøtekommenhet, høflighet og takknemlighet * Ta vare på naturen

18 ----------------------------------------------- 16 Nærmiljø og samfunn Mål: Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med, og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Sandungen og Kikut Barnet skal bli kjent med barnehagen og området rundt Gi barnet en opplevelse av medvirkning ved å være oppmerksomme og lydhøre ovenfor barnets kroppsspråk Løvlia og Mylla Delta i grupper på tvers av avdelingene Øve seg på demokratiske spilleregler som: turtaking, dele og tåle ulikheter Bli kjent med og utforske barnehagens nærmiljø til fots, ski eller kollektiv transport. Være med på å lage regler i barnehagen (demokrati) Bli kjent med friluftstradisjonen i Norge Heggelia Øve seg på demokratiske spilleregler som: turtaking, dele og tåle ulikheter Utforske og oppdage nærmiljøet Barna skal møte livet utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet. Øve på at ikke alle kan vinne i en lek/spill. ble kjent med friluftsliv tradisjoner i Norge * Ta vare på naturen

19 -------------------------------------------- 17 Antall, rom, og form Mål: Gjennom rutinesituasjoner, lek og eksperimentering i barnehagen skal barna få utvikle sin matematiske kompetanse Sandungen og Kikut Barna skal kunne orientere seg i de ulike rommene i barnehagen inne og ute Barna bli kjent med tallbegrepene 1- 10 gjennom rutinesituasjoner og lek Vi jobber med rom og form på det vi ser/finner i våre omgivelser. Løvlia og Mylla Barna skal kunne delta i spill, som for eksempel Ludo, Memory og lotto Barna skal introduseres for ulike geometriske former og størrelser. Sortering og systematisering av ulikt materiale Gjenkjenne former (f. eks dyrespor) Kunne primærfargene og kjennskap til eksperimentering med dem Preposisjoner Heggelia Barna skal få kjennskap til måling og veiing Barna skal arbeide med enkle matematiske oppgaver og utvikle tallbegrepene. Jobbe med primær- og sekundær-farger Barna skal arbeide med størrelsesbegrep, størst/minst, lett/tungt * Bli kjent med ulike former

20 ------------------------------------------ 18 Kropp, bevegelse og helse Mål: Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Sandungen og Kikut Bevege seg i ulendt terreng i og utenfor barnehagen Øve på håndvask Sunn mat, og variert kost blir servert Bruk av gymsalen Stimulering av fin- og grovmotorikk gjennom forskjellige aktiviteter inne og ute. Mylla og Løvlia Turer ut fra barnehagen, mye tid til fysisk lek ute Skiskole hver uke Øve på gode hygienerutiner etter toalettbesøk og før måltid Bruk av gymsalen Sunn mat og variert kost blir servert Glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer Bli kjent med menneskekroppen Heggelia Læring om egen kropp, og selvstendighetstrening (kle seg selv, vite hva slags klær man trenger etter årstiden o.l.) Barna skal gjennomføre lengre turer i nærmiljøet til fots og på ski Jobbe med gode hygienerutiner Bruke gymsal Sunn mat og variert kost blir servert Jobbe med skøyteteknikk på ski. vi prøver å knyte skolisser * Øve på å bruke hele kroppen i naturen

21 --------------------------------------------- 19 Natur, miljø og teknikk Mål: De skal få oppleve forandringene som skjer i de fire årstidene, og utforske naturens fenomener Sandungen og Kikut Barna skal få oppleve gleden ved å være ute i all slags vær. Undre seg over naturens fenomener. For eksempel blader som faller fra trærne, varmen fra solen, regnet etc Vi planter frø, og ser utvikling fra frø til plante/grønnsak. Mylla og Løvlia Observere/forske på skiftingene i været og naturen: varme/kulde, regn/snø, is/vann osv Kjenne til dyreriket i området, se på spor i naturen Plante frø Utforske nærmiljøet Lære om ulike arter i nærmiljøet Være med på å lage leirplass Erfaringer med og kunnskap om dyr og deres forhold og oppgaver i naturen Heggelia Oppdagelsesturer i nærmiljø Undre seg over det som skjer med naturen Barna skal gjøre seg kjent med de ulike årstidene Barna skal bli kjent med dyr og planter som lever i naturen i de ulike årstidene Ta hensyn til naturen

22 --------------------------------------------- 20 Kunst, kultur og kreativitet Mål: Barnehagen skal bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk, og at de tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Sandungen og Kikut Barna inviteres til lek og eksperimentering med tegning og maling gjennom forskjellige metoder og materialer. Bevegelse og lytting til musikk og innføring av enkle rytmeinstrumenter. Dramatisering av tradisjonelle eventyr Oppleve en teaterforestilling Løvlia og Mylla Oppleve en teaterforestilling Dramatisere enkle situasjoner og eventyr, bevege seg til musikk Barna skal leke og utforske seg med maling, leire, lim, saks osv. Skape noe sammen (større prosjekter) Bruke naturen / naturmateriale til kunst, kultur og kreativitet Heggelia Barna skal dramatisere eventyr/sanger/situasjoner for hverandre Høytlesning Sang og dans Lytte til musikk Oppleve en teaterforestilling Tar i bruk fantasi Bruke naturmaterialer til kunst, f.eks male med kongler, kvister osv..besøke barnekunstmuseet * Besøke museer * Jobbe med Munch

23 Periodeplan ------------------------------------------------- 21 Når:EmneArrangementerArr.komitefagområdet august- sept høst innkjøring Munch Innsamlingsaksjon til årets Tv-aksjon torsdag 17. oktober for foresatte og barn Høstfest 18. oktober for barna Innsamlingsaksjon: Jannicke, Jeff, Christina, Øyvind, Thomas, Annette Høstfest: Heggelia Natur, teknikk, miljø Kropp, bevegelse, helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur, kreativitet Nov- mars vinter farger jul Juleverksted for barna Luciamarkering for foresatte og barn 13. desember Nissefest for barna 19. desember Julebord for barna 17. desember Fargefest for barna 14. februar Karneval for barna 28 februar OL markering med foresatte 5. mars Juleverksted: Annet, Emil, Anna, Jeff, Kjersti Lucia: Daniel, Anna, Karoline, Kjetil, Mari Nissefest: Øyvind, Thomas, Edvard, Kjersti, Janni Julebord: Emil, Frida, Arne, Marie Fargefest: Løvlia Karneval: Daniel, Jeff, Nils, Karoline, Edvard OL: Maria, Kjetil, Janni, Frida, Emil, Arne Natur, teknikk, miljø Kropp, bevegelse, helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom, form

24 Periodeplan ------------------------------------------------- 22 Når:EmneArrangementerArr.komitefagområdet april -mai våren dyr vi finner naturen grunnloven Påskefrokost med foresatte 10.04 Påskefest for barna 10.04 17. mai med foresatte Dyrefest for barna 9.05 påskefrokost: Edvard, Frida, Jannicke, Mari, Karoine påskefest: Frida, Janniche, Mari, Karoline, dyrefest: Mylla Natur,teknikk, miljø Kropp, bevegelse, helse Nærmiljø og samfunn Etikk, religion,filosofi juni-juli sommer blomster vi finner i naturen Blomsterfest for barna 23.06 Sommerfest med foresatte 19.06 blomsterfest: Kikut og Sandungen sommerfest: Arne, Annet, Kjetil, Thomas Natur,teknikk, miljø Kropp, bevegelse, helse Nærmiljø og samfunn Språk, tekst, kommunikasjon

25 Ferie og fridager ------------------------------------------------- 23 Fredag 20. september planleggingsdag, Barnehagen stengt Tirsdag 24. des-26. desember. Barnehagen stengt, juleferie Torsdag 2. januar planleggingsdag Barnehagen stengt Tirsdag 22 april planleggingsdag. Barnehagen stengt Torsdag 1. mai Barnehagen stengt Fredag 2. mai planleggingsdag. Barnehagen stengt Torsdag 29. mai Kristi himmelfart. Barnehagen stengt Fredag 30. mai. Barnehagen stengt Mandag 9. juni 2 pinsedag. Barnehagen stengt

26 Arrangementer ----------------------------------------------- 24 24. september: foreldremøte 17. oktober: innsamlingsaksjon til årets Tv-aksjon med foresatte og barn 18.oktober høstfest med barna, Desember, Juleverksted for barna 13. desember, Luciamarkering med foresatte og barn 19. desember Nissefest for barna 17. desember, Julebord for barna 14. februar, Fargefest for barna 28. Februar Karneval for barna 5. mars, OL markering med foresatte 10. april Påskefrokost med foresatte og barn, Påskefest for barna 17. mai med foresatte og barn 09. mai Dyrefest for barna 23 juni, Blomsterfest for barna 19. juniSommerfest med foresatte

27 Årshjul Skistua ------------------------------------------------ 25 NårHvaAnsvar August Førstehjelpkurs Praksisfortelling-innføring Opplæringsplan nyansatte Innføring i Hms plan, Beredskapsplan, Verdigrunnlaget, Etiske retningslinjer NOC Presentasjon av organsisasjonskart. Valg av verneombud/tillitsvalgt Annette Ped.ledere Annette Ped.ledere Annette Sept TQM opplæring Foreldremøte Brannøvelser/opplæring med barn og ansatte Annette Annette/Ped.ledere Thomas Oktober Friluftskurs for ansatte Medarbeidersamtaler, kartlegge kompetansebehov, sette mål/tiltak for videre arbeid for hver ansatt Brukerunderøkelse/evaluering og tiltaksplan ut fra resultat Medarbeiderundersøkelser Arne Ped.ledere Vestre Aker/DL og ped.ledere Norlandia November Vi evaluerer med.arbeiderundersøkelsen, setter tiltaksplan/mål ut fra svar Årsplanarbeid for 2014 Foreldresamtaler HMS kurs verneombud Formingskurs, Drama/dukketeaterkurs Annette/Ped.ledere Hele personalet Ped.ledere Tonje, regionsleder Maria,Kjetil, Øyvind og Thomas DesemberEvalueringPed.ledere Januar Circel of security, relasjonskompetanseopplæring Skilekdag for personalet, friluftsliv Vestre Aker Bydel Arne FebruarBrukerundersøkelser, lage tiltaksplan ut fra svarNorlandia MarsSpråkstimuleringMarie April Overgang skolebarn Foreldresamtaler Medarbeidersamtaler Jannicke Ped.ledere Annette/Ped.ledere Mai Foreldresamtaler brannvernskurs Ped.ledere Annette Juni Foreldresamtaler Evaluering Ped.ledere Annette/Ped.ledere JuliFerieavviklingAnnette


Laste ned ppt "Årsplan 2013-2014. Side 1. Innledning Side 2.Norlandia Barnehage Side 3.Skistua Barnehage Side 4.Visjon Side 5.Samarbeidspartnere Side 6.Satsningsområdene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google