Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven 1Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven – Juridisk rådgiver Olav Myklebust 11.11.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven 1Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven – Juridisk rådgiver Olav Myklebust 11.11.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven 1Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven – Juridisk rådgiver Olav Myklebust 11.11.2015

2 Grunnlovens § 110 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide. Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov 2

3 Hvordan er dette fulgt opp Ulike lover tilbake i tid Bakgrunn for ny arbeidsmiljølov er Arbeidslivslovutvalgets utredning NOU-2004-5 ”Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst” Nå: Arbeidsmiljølov (aml) med forskrifter det er ca. 70 forskrifter til loven 3

4 Hvorfor egen lov om arbeidsforhold Viktige å regulere balansen mellom partene Sammenligning med husleieloven. Den sterke part? Hvem trenger særskilt beskyttelse gjennom lov Løses gjennom ufravikelighet (aml § 1-9) –Loven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt. –Forbudet gjelder alle typer avtaler, både muntlige, skriftlige –”Ufravikelighet henger sammen med de vernehensyn loven bygger på”, hentet fra Rt-1998-1357 4

5 Hva handler dette om? Ulykker kan og skal forebygges. Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært unngått, og at mange virksomheter ikke forebygger godt nok. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir syke, skadet eller mister livet på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak dødsulykkene er at det ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, eller risikovurderingene er ikke gode nok. Risikovurdering handler enkelt sagt om at arbeidsgiver må skaffe seg oversikt over hva som kan være farlig på arbeidsplassen, iverksette tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer, sier Finboe Svendsen. Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb. Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet. Bygg og anlegg er en av bransjene med flest dødsulykker. -Byggfakta 30.4.2015 5

6 Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben I 2014 ble det rapportert om lag 24 000 arbeidsulykker til NAV. 60 prosent av ulykkene medførte fravær på tre dager eller mindre, og 40 prosent medførte fravær på mer enn tre dager. Det ble rapportert om 61 dødsulykker, der 58 av de omkomne var menn. Kilde: SSB – publisert16.6.2015 6

7 Lovens formål, aml § 1-1 Lovens formål er: a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b)å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e)å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Lønnsomhetshensyn? Hensynet til HMS må være overordnet. 7

8 Partenes plikter, aml kap 2. –Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at bestemmelsene i loven blir overholdt Ansvaret knytter seg til: –innrettelse og vedlikehold av virksomheten som sådan og –hvordan den enkelte arbeidsoppgave skal planlegges, organiseres og utføres. –de fysiske forholdene (lokaler, tekniske innretninger osv.) –de driftsmessige forholdene (bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, arbeidskontrakter, systematisk oppfølging ved sykefravær og internkontroll) Varsling: Arbeidstakers rett – forbud mot arbeidsgivers gjengjeldelse, se AML § 3-6. –Arbeidstaker skal: medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens HMS-arbeid delta i det organiserte verne og miljøarbeidet aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. –Straffebestemmelser AML § 19-2: –Uaktsom overtredelse, bøter –Grovt uaktsom/forsettlig, bøter el. fengsel i inntil 3 måneder. –Særdeles skjerpende omstendigheter, fengsel inntil ett år. 8

9 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, aml kap 3 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, aml § 3-1 –Bestemmelsen skal sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt: Arbeidsgiver skal sørge for utøvelse av systematisk hms-arbeid på alle plan i virksomheten Gjøres i samarbeid mellom arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. –Internkontrollforskriften er gitt med hjemmel i bl.a. aml § 3-1 og gjelder i tillegg til aml’s regler. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten, aml § 3-2 –Arbeidsgivers ansvar å gjennomføre –Arbeidstaker skal: Gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon Sikre nødvendig kompetanse hos ledere eller kontrollører til å kontrollere på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Gis tilstrekkelig verneutstyr dersom det ikke på annen måte kan oppnås tilstrekkelig vern om liv og helse. Nødvendig opplæring skal gis og bruken kontrolleres. Arbeidsgiver skal utarbeide arbeidsinstruks med utførelse og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes ved arbeid som medfører særlig fare for liv eller helse. 9

10 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, aml kap 3, forts Bedriftshelsetjeneste, aml § 3-3 –Dersom risikoforholdene tilsier det. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet, aml § 3-4 –Vurdere tiltak til fremme av fysisk aktivitet. –Arbeidsgiver må kunne dokumentere at dette har vært vurdert i det systematiske HMS-arbeidet. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, aml § 3-5 –Plikten gjelder virksomhetens øverste leder og kan ikke delegeres. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling, aml § 3-6 –Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling. 10

11 Generelle krav til arbeidsmiljø, aml kap 4 11

12 Generelle krav til arbeidsmiljø, aml kap 4 12 Inndeling av kap 4: –Generelle krav til arbeidsmiljøet, aml § 4-1 Fullt forsvarlig ut fra en enkelvis og samlet vurdering(rettslig standard, tolkes og anvendes i tråd med samfunnsutviklingen) forebygge skader og sykdommer, likestilling, tilrettelagt for funksjonshemmede. –Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling, aml § 4-2 En vitalisering av samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke til utformingen av disse. Utforming av den enkeltes arbeidssituasjon: –Tilrettelegge for faglig og personlig utvikling –Org og tilrettelegge ifht arbeidsevne, kyndighet alder og øvrige forutsetninger –Legges vekt på mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar –Så langt som mulig gis mulighet til variasjon og se sammenheng mellom arb. Oppgaver –Informasjon og opplæring for å kunne utføre arb. ved endringer Thorsrud og Emery (1968): 6 ”psykologiske jobbkrav”: Variasjon, læring, selvbestemmelse, sosial kontakt, sammenheng arbeid/omverden, forenelig med ønskverdig fremtid

13 Generelle krav til arbeidsmiljø, aml kap 4, forts –Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, aml § 4-3 Legges til rette for ivaretakelse av arbeidstakers integritet og verdighet Arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon Ikke trakassering eller annen utilbørlig opptreden Så langt som mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre Bestemmelsen er ment å systematisere og løfte frem arbeidsmiljøkrav av sosial og psykososial art som trakassering, mobbing, sosial isolasjon, vold og trusler om vold med mer. Arbeidsgiver er pliktsubjekt, men arbeidstaker har en aktiv medvirkningsplikt, jf. aml § 2-3 –Krav til det fysiske arbeidsmiljøet, aml § 4-4 Bestemmelsen presiserer det generelle kravet om et ”fullt forsvarlig arbeidsmiljø” i aml § 4-1 når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet. –Særlig om kjemisk og biologisk helsefare, aml § 4-5 –Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Arbeidsmiljøloven - Agder arbeidsmiljlø IKS 140514 Trond S Berg 13

14 Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv., aml kap 5 Registrering av skader og sykdommer, aml § 5-1 –Arbeidsgiver skal registrere - personskader oppstått under utførelse av arbeid. Sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forhold på arbeidsplassen (uavhengig av sykefravær, alle skader unntatt skrubbsår og smårifter) –Register må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter uten samtykke –Registeret skal være tilgjengelig for: Arbeidstilsynet Verneombud Bedriftshelsetjeneste, og Arbeidsmiljøutvalg –Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær og barns sykdom Arbeidsgiver, og de registeret er tilgjengelig for har taushetsplikt om ”personlige forhold” 14

15 Aml kap 5, forts Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt, aml § 5-2 –Ved død eller alvorlig skade i arbeidsulykke Arbeidsgiver skal varsle arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet straks og på hurtigste måte. Varselet skal bekreftes skriftlig, med kopi til verneombud –Hva er alvorlig skade? www.arbeidstilsynet.no Enhver skade som etter arbeidsgivers skjønn medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet En 9-punktsliste er laget av Arbeidstilsynet Ved tvil om hva som er alvorlig skade kan verneombud spørres eller saken kan forelegges arbeidstilsynet. Gjelder også psykisk skade. –Yrkesskade skal også meldes til Nav. 15

16 Lykke til og takk for meg ! 16


Laste ned ppt "Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven 1Utvalgte emner i arbeidsmiljøloven – Juridisk rådgiver Olav Myklebust 11.11.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google