Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gode relasjoner Lek og vennskap Pedagogisk ledelse God språkutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gode relasjoner Lek og vennskap Pedagogisk ledelse God språkutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gode relasjoner Lek og vennskap Pedagogisk ledelse God språkutvikling

2 Innholdsfortegnelse Forord med rammer for virksomheten og kommunale satsningsområder3 og 4 Barnehagen vår5 Våre satsningsområder6 og 7 Omsorg og dannelse8 Barns medvirkning9 Barns lek og læring10 Likestilling11 Progresjonsplan for rammeplanens 7 fagområder12 og 13 – Kommunikasjon, språk og tekst14 og 15 – Kropp, bevegelse og helse16 og 17 – Kunst, kultur og kreativitet18 og 19 – Natur, miljø og teknikk20 – Etikk, religion og filosofi21 og 22 – Nærmiljø og samfunn23 – Antall, form og rom24 og 25 Plan for overgang mellom barnehage og skole på Kolnes26 Foreldresamarbeid27 Foreldrenes mulighet til innflytelse i vår barnehage…28 Samarbeid med andre instanser29 Dokumentasjon og vurderings arbeidet i barnehagen30 Vurdering av barnehagens satsningsområder31 Kontaktinformasjon32 Årskalender33 2

3 Forord Rammer for virksomheten Barnehagetilbudet er pedagogisk tilrettelagt av førskolelærere, og kompetansen deres er grunnleggende for å holde ved like og videreutvikle kvaliteten. Hele personalet i barnehagen har kunnskaper og erfaringer som er viktige for samfunnet i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø. Stortinget har i barnehageloven 17.juni 2005 nr. 64 fastsatt overordende bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§2 og 3. Kunnskapsdepartementet har 1.mars 2006 med hjemmel i §2 i loven fastsatt forskrift om ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”. Foruten disse gjelder Karmøy kommunes vedtekter, Opplæringsloven, Lov om barneverntjenester, Lov om sosiale tjenester, Lov om psykisk helsevern og Forvaltningsloven. Utdanningsdirektoratet viderefører kompetanse satsningen ”Vennskap og deltagelse” som ble påbegynt i 2012: Dette er en videreføring og utvikling av kompetansestrategien som ble avsluttet i 2011. Satsingen skal forsterke barnehagens arbeid med samfunnsmandatet. Det skal legges særlig vekt på barns vennskap og deltagelse i barnehagen. Kunnskapsdepartementet utga St.meld. nr.24 om Fremtidens barnehage i 2013. Meldingen beskriver ulike tiltak regjeringen vil og legge til rette for og satse på for å styrke fremtidens barnehage. Karmøy kommune har i perioden 2013-2016 utgitt: Strategi og utviklingsplan for barnehagene i Karmøy kommune. Strategiplanen tar utgangspunkt i etatens satsning på verdibasert målstyring. Prioriterte utviklingsområder er: samarbeid og forståelse med hjemmet, pedagogisk ledelse, lek, antall, rom og form, gruppeledelse, kommunikasjon, språk og tekst, vennskap og deltagelse, mangfold og 0-2 åringen. Kolnes barnehages årsplan har flere funksjoner: den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning i tråd med overordna styringsdokumenter. Årsplanen er også et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og et grunnlag for kommunenes tilsyn med barnehagen. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 3

4 4 Verdigrunnlag Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehageloven §2 Barnehagens innhold) Våre verdier i oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune er ansvar, respekt, kvalitet og humor. Våre verdier er de idealer vi vil leve opp til. Våre verdier er en plattform for refleksjon. Vi ser etter det unike i hvert menneske. Våre verdier bygger på gode relasjoner med andre og samspill i en demokratisk verden. Pedagogisk plattform Vi gir barn positiv oppmerksomhet, omsorg og trygghet. Vi skal være lyttende voksne, som er nysgjerrige på barnet og dens historie. Vi undrer oss sammen med barna. Vi gir barna en forutsigbar hverdag i barnehagen, med å gi dem gode rutiner og fortelle dem hva vi skal gjøre i barnehagen hver dag. Til dette bruker vi billedkort. Vi involverer barnet i praktiske gjøremål gjennom barnehagedagen, som å smøre maten, rydde tallerken o.l Vi oppmunter og roser barns selvstendighet. Vi gir barna utfordrende lekemateriell som stimulerer læring. Vårt mål er å videreutvikle rommet og dets betydning for barnets videre utvikling i lek, læring og konsentrasjon. Vi gir barna mulighet og hjelp til selv å løse konflikter. Vi setter ord på hvordan andre har det og hjelper barnet med å utvikle omtanke og empati for andre. Vi bruker observasjon og dokumentasjon som metode og har utarbeidet egne rutiner for dette arbeidet. Kolnes barnehage, juni 2015Anne Gry Osnes Bråstein, styrer

5 Barnehagen vår Kolnes barnehage er en kommunal barnehage med 3 grupper. Barnehagen er organisert i aldersinndelte grupper med barn i alderen 0-6 år. Gruppene våre heter Sjarmtroll, Lykketroll og Rocketroll. Våre åpningstider er 0645-1630. Dette året har vi 42 barn og et personale på 14 ansatte. Vår historie… Kolnes barnehage er bygdas første barnehage. Barnehagen ble startet opp av kvinner i Kolnes sanitetsforening, i 1972 etablerte de seg i kjelleren på Kolnes grendahus. I 2002 flyttet barnehagen inn i nytt bygg på Stølane ved Kolnes Idrettslag, samtidig ble det opprettholdt kommunal drift på grenda huset. Barnehagedriften på grendahuset ble lagt ned i 2006. Våren 2008 ble barnehagen bygget ut med 90 kvm som er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehage ligger godt skjermet fra trafikk, i naturskjønne omgivelser. Vi har et stort og flott ute område i barnehagen. I markene et stykke fra barnehagen har vi lavvo og leirplass. Barnehagen er godt utstyrt med leker og inventar og hele bygget er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Personalet i Kolnes barnehage har bred og lang erfaring med barn med spesielle behov. Vi vektlegger at alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. I Kolnes barnehage er vi opptatt av å bygge en skapende barnehage med klar struktur og gode rammer. Vårt fokus er å skape rom og miljø som innbyr til lek, konsentrasjon og læring. Samt gi oversikt og forutsigbarhet. Dette året har barnehagen valgt å fordype seg i fagområdene antall, form og rom og natur, teknikk og miljø. 5

6 Våre satsningsområder De utrolige årene Personalet i Kolnes barnehage deltar i barnehage og skole programmet De utrolige årene (DUÅ) som gir god innføring i gruppeledelse. DUÅ er utviklet av Carolyn Webster-Stratton og er et tiltak for å forebygge og behandle adferdsvansker hos barn. Vårt mål er å være proaktive og positive voksne. Å være proaktiv betyr at den voksne er i forkant, planlegger og organiserer til beste for barna i ulike situasjoner. Å være positiv betyr å være på jakt etter å fremme barnets gode sider. Barnehagen har laget et plan for implementeringsarbeidet og deltar i lærende nettverk. Kommunikasjon, språk og tekst Kolnes barnehage har en målsetning om at personalet skal øke sin kompetanse for arbeid med språk. Det handler om å planlegge arbeidet, utføre det på en god måte og dokumentere og vurdere språkmiljøet og barnas språklige kompetanse. Dette vil vi oppnå med å bruke verktøy som Snakkepakken, mattelek, grep om begreper og språkkista. Gjennom disse får barna blant annet erfaring med nyere og tradisjonelle barnekulturskatter som eventyr, bøker, leker, regler, former, tall, mengder, begreper og sanger. Denne våren har vi hatt fokus korsang, dette vil vi også forsette med dette barnehageåret. Antall, form og rom Personalet i Kolnes barnehage skal oppmuntre og legge til rette for og videreutvikle barnas matematiske begreper. I dag bruker personalet mattematikkverktøyet mattelek. Mattelek er en materiellpakke som gir barna erfaringer med tellemateriell, spill, mattelitteratur, sorterings- og sammenligningsmateriell, ulike terninger og forskjellige former. Vi vil bruke mattelek i gruppeaktiviteter. Vi ønsker at barn skal få erfare samarbeid om å løse ulike oppgaver og utfordringer. Barnehagens rom Vi er opptatt av at rommene våre innbyr til lek, konsentrasjon og læring. Alle leker/materiell har sin faste plass, barna skal lære å ta vare på utstyr/leker/ materiell og hvordan man bruker det. Rommet skal gi barna oversikt og forutsigbarhet. Vårt mål er å observere barnas lek og bruke observasjonene som grunnlag for endringer i materiale og læringsmiljø. 6

7 Våre satsningsområder Vennskap og deltagelse Personalet i Kolnes barnehage skal legge til rette for at barn får utvikle sine sosiale og emosjonelle ferdigheter, da dette er en forutsetning for at barnet skal kunne opprette og holde på vennskap. Vi starter høsten med et felles fokus på vennskap i hele barnehagen. Noen av tiltakene for å fremme dette vil være økt fokus på å være vennlig mot andre, å følge regler og beskjeder, å uttrykke og kontrollere følelser, å lytte og finne gode løsninger sammen, å gi hverandre komplimenter og ta imot komplimenter. Pedagogisk ledelse Styrer og barnehagelærere skal sammen sikre god planlegging, dokumentasjon og vurdering i tråd med barnehagens mål og rammer. Samt sørge for at personalet får tilstrekkelig støtte og veiledning. Lek Personalet i Kolnes barnehage skal øke sin kunnskap om barns lek og legge til rette og ta initiativ til lek. Gjennom å invitere barna med på ulike typer lek utvides barnas lekerepetoaret. Prosjektarbeid ”Jord” Personalet i Kolnes barnehage skal formidle kunnskap om vekster og betydning av matproduksjon gjennom prosjektet Jord. Vi planter frø og setter ut i kjøkkenhagen vår. Personalet skal gjennom kunnskap og praksis la barna følge prosessen hvor egg blir omgjort til larver for deretter bli pupper og så plutselig en dag flyr det ut vakre fargerike sommerfugler.

8 Omsorg og dannelse Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt ovenfor alle barn i barnehagen. ( Rammeplan s 23) Vi tar godt vare på barna, og gir barna masse kos og klemmer. Vi ser behovet til hvert enkelt barn. Vi trøster og bryr oss når barnet er lei seg. Vi oppmuntrer og berømmer barns omsorg for hverandre. Vi ser at gode relasjoner mellom de voksne i barnehagen gir gode relasjoner mellom voksen/ barn og barn/barn. Vi vil være trygge voksne med lyttende ører. Dannelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom dannelse overføres verdier, normer, tanker og uttrykks og handlingsmåter. (Rammeplan s 25) Vi setter grenser og tydeliggjør våre forventinger til barna. Vi vil lære barn høflighet i samspill med andre. Vi oppmuntrer barnets positive adferd. Personalet i Kolnes barnehage har gjennom kurs og veiledning erfaring i adferds trening. Vi korrigerer uønsket adferd med å vise barna ønsket adferd. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. (Rammeplan s 28) Vårt fokus er at alle barn skal oppleve vennskap med andre barn. Å være en god venn setter krav til empati. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspills ferdigheter og etablering av vennskap. 8

9 Barns medvirkning Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirking praktiseres, vil være avhenging av barnets alder og funksjonsnivå. (Rammeplan s 13) Vi lytter til barnas språk og kroppsspråk, da dette er et klart uttrykk for hvordan de har det. Vi vet at små barn uttrykker seg gjennom mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Vi tar barnets følelser på alvor. Vi bruker observasjon til å kartlegge barnets interesser og deres læringsprosesser. Skriftlige observasjoner blir til dokumentasjoner. Vi reflekterer sammen og undrer oss over det vi ser og det vi lyttet til. Vi stiller oss spørsmål for hvordan kan vi søke kunnskap og støtte barnet i å utvikle seg videre. Vi har valgt å definere barns medvirkning i vår barnehage, som vår evne til å lytte. Å lytte vil si, å være åpen for den andre og høre og se mer enn bare ordene. Å lytte krever konsentrasjon og interesse. Gjennom å arbeide med skriftlige observasjoner opplever personalet at en spennende verden kommer frem. Vi har valgt å arbeide med små mennesker, de gir oss stadig ny kunnskap, humor og glede gjennom arbeidshverdagen. Vi lytter til barna og gir dem ulik innflytelse etter hvilken alder de har. Mindre barn viser gjerne med kropp og gester når de ønsker å meddele seg med andre. Forsking viser at selv om vi utvikler verbalt språk, er det kroppsspråket som dominerer når vi uttrykker våre følelser. Vi vil bekrefte barnets følelser og samt gi dem oppmuntring til å prøve ut nye erfaringer. Det kan være i forhold til en aktivitet eller i samspill med andre barn. 9

10 Barns lek og læring Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og ufordrende omgivelser. (Barnehageloven §2 Barnehagens innhold) Barn skal oppleve glede, samspill og utfordringer i leken. Barns lek har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen. (Rammeplan for barnehagen s25) Våre barnehagerom innendørs og utendørs skal inspirere til lek, læring og konsentrasjon. Dette forutsetter orden, struktur og mangfold. Vi skal tilrettelegge for ulike typer lek ut i fra barnas interesser, behov og utvikling. Vi reflekterer gjennom observasjon og dokumentasjon hvilke læringsutfordringer barna søker og støtter dette videre til å bli større/mindre prosjekter. Prosjektarbeidene kan være for hele gruppen eller deler av gruppen. Vi gir barnet alternativer og valg muligheter. Vi inspirerer, støtter og oppmuntrer barnas lek. Vi gir ekstra støtte til barn som ødelegger eller strever med å komme med i leken. Vi setter leker og materiell i barnas høyde og viser barn hvordan man bruker leker og hvordan vi tar vare på lekemateriell. Vi lærer barna å vise respekt for andre barns lek og arbeid. Vi bruker utstyr fra blant annet mattelek som fremmer bevegelses glede, sanseerfaring og mulighet for læring gjennom lek. Vi skal gi barna opplevelser og erfaringer som kan inspirere til lek. Vi støtter og oppmunterer barn når de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse gjennom leken. Vi gir barn kulturelle impulser og inspirasjon til lek gjennom opplevelser i nærmiljøet. I dette arbeidet henter vi inspirasjon fra litteratur om kulturminner i vår kommune og kulturminner i nærheten av vår barnehage. 10

11 Likestilling Barnehagen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner og interesser uavhengig av kjønn. (Kunnskapsdepartementets handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010) Studier fra barnehagen viser at barnehagens personale påvirkes av sine egne holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Studiene viser også at gutter får mer oppmerksomhet enn jenter fra personalet. Vi drøfter tema likestilling på personalmøter, det er viktig at personalet kjenner til studier som for eksempel sier at vi leser mer for jenter enn for gutter. Vi har lenge hatt et sterkt fokus på lesing og vi mener det er viktig at vi gir alle barn, jenter og gutter like muligheter. Vi bruker bøker som et verktøy for å lære språk, men også for at barnet skal forstå verden rundt seg. Personalet i barnehagen er en viktig bærer av kjønnsrollemønsteret i en barnehage. Kolnes barnehage har dessverre en skjev fordeling, da vi i dag ikke har mannlige ansatte. Karmøy kommune har et sterkt fokus på dette tema og vi har som mål å utjevne dette. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. (Rammeplan s 10) Vi gir alle barn muligheten til å velge aktiviteter ut ifra sine interesser. Vi tilbyr alt lekemateriell til både jenter og gutter og vi oppmunter barna til vennskap på tvers av kjønn. Vi er opptatt av at vi gjennom observasjon og dokumentasjon skal finne ut mer om barnets evner og interesser, slik at vi kan støtte barnets muligheter til å utvikle seg uavhengig av kjønn. Vi er opptatt av en god dialog mellom barnehage og hjem. Vi ønsker å gi barna en forståelse av at de vokser opp i et demokratisk samfunn der alle kjønn har like muligheter. 11

12 Barnehagens 7 fagområder Rammeplanen for barnehagen er delt inn i 7 fagområder. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et tema /prosjektarbeid i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. 12

13 Progresjonsplan for barnets læring og opplevelser i Kolnes barnehage Rammeplan for barnehagen beskriver 7 fagområder. For hvert fagområde er det formulert mål for arbeide gjennom og fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter som mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Kolnes barnehage har utarbeidet en progresjonsplan for hver alder, som skal være et verktøy for personalet der vi sikrer oss utvikling og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehage oppholdet i vår barnehage. 13

14 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. (Utdrag fra Rammeplan s 34) 0-2 åringen Nonverbal kommunikasjon; klem, kos, blikk og kroppsspråk Trygghet og tillit – gjensidig tillit gir godt samspill Babling og dialog ved stellesituasjonene - god tid. Snakke og benevne det vi gjør Kimslek med 3 objekter Gi barna oversikt gjennom bruk av dagsplan. Sette ord på barnas inntrykk, følelser og opplevelser Observere og dokumentere barnas lek og utvikling Synge sanger med bevegelse og gjentagelser. Ha tilgjengelige peke og billedbøker. Eventyrsamling Gjentagelse av sanger i samling en hel måned av gangen. JA/NEI – spørsmål, for eksempel ved valg under måltid. Bli kjent med tegn til tale Gjenkjenne eventyr Bruke barnas navn bevisst Lytte og erfare Begrepslæring Sanger, rim og regler Møte bilder/kunst som utgangspunkt for undring og samtale 2-3 åringen Bruke eventyrene: Bukkene Bruse og Gullhår, fokus på begreper Delta i bevegelsessanger med tegn til tale Deltar med sangleker, rim og regler Forstå tre til fire fargenavn Erfare å sortere ting i kategorier eks. klær, møbler, biler Bli kjent med ulike bøker – peke og benevne, dialoglesing Gi barna oversikt gjennom bruk av dagsplan (m/ dag og måned) Kimslek med 5 objekter Språkstimulerende språkleker med ipaden 14

15 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. (Utdrag fra Rammeplan s 34 3-4 åringen Kjenne til eventyret: Geitekillingen og Skinnvotten Gjenkjenne rim, regler, ellinger eller sangleker som blir brukt ofte Barn skal erfare å leke, tøyse med språket eks. dikt Høytlesning med enkel tekst Kjenne til preposisjonene : I, på, under, bak og over Erfare lydleker og kims lek med 6 objekter 4-5 åringen Billedbøker med litt mer tekst. eks Pulverheksa. Eventyr: samtlige eventyr fra Snakkepakken Erfare å lytte til lydbøker Erfaring med faktabøker Bruke setninger som viser til noe som har hendt, skal hende Erfare å fortelle om hva en ting er…eks. hva er en bok? Delta i rollelek 5-6 åringen Folkeeventyr og fortellinger Bryte setninger ned til ord Erfare lek med stavelser, lytteleker og språkleker Lage historier. Høytlesning av tekst uten bilder. Poesi, vitser og gåter. Viser interesse for lekeskriving Fokus på høyre og venstre i påkledning Bli kjent med å lage en historie ved hjelp av bilder og ledende spørsmål 15

16 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. (Rammeplan s 35) 0 – 2 åringen Benevne og kjenne kroppens ulike deler Motoriske leker og sanger Smake/variere pålegg, erfare 2 valg Gi støtte til naturlig motorisk utvikling Påkledning – barna skal oppleve mestring eks. ta av lua selv Erfaring med ulikt underlag til ulik årstid; grus, gress, snø, sand God gulvplass med mulighet for fysiske aktiviteter. Gå i trapper og ulendt terreng Støtte til å vaske hendene sine, erfaring med personlig hygiene Erfare og bruke ulike sanser eks. smak, lukt … Bli kjent med barnehagens leker inne og ute Oppmuntres til å bruke kroppen og prøve ut nye ting Erfare gode stellerutiner Erfare sunt og variert kosthold og hvile etter behov Lære å spise selv Vise interesse for musikk og bevegelse 2-3 åringen Benevne minst 4 hovedkroppsdeler Vaske hender med veiledning Pottetrening Klatre opp på stellebenken Gå i ulent terreng til barnehagens lavvo Veksling mellom aktivitet og hvile Barnet kan kle av seg, ta på bukse Viser interesse for musikk og bevegelse 3-4 åringen Fokus på flere kroppsdeler Formoppfattelse ved bruk av taktil sansen Dotrening Turer i barnehagens nærmiljø Gi barna veiledning og støtte til å kle på seg selv (jakke, lue, dress, bukse og genser) Barna deltar i matlaging Kaste og ta imot stor ball Bli kjent med førstehjelpsopplæring med Henry 16

17 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. (Rammeplan s 35) 4-5 åringen Erfaringer med hinderløype inne. Klatre på svingføyse v/lavvuen. Klatre opp i føysa selv, prøve selv. Kle på seg selv. Deltar i matlaging. Ordensbarn Gå turer fra Lavvuen Samtale med barn om respekt og forståelse for egen og andres kropp 5-6 åringen Føyse selv Kle seg selv korrekt Hinderløype ute. Skjære opp mat. Høstfest. Fakta kunnskap om kroppen. Turer, til forskjellige steder i kommunen og nærområdene våre. lengre turer i nærmiljø på Kolnes, sjø og skog 17

18 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. (Rammeplan s 36) 0-2 åringen Lytte til et kjente musikkstykker Fellessamlinger med eventyr Formidle tradisjonelle sanger Fingermaling Synliggjøre barnas produkter Tegne med fettstifter Jobbe med et kunstverk Introdusere tradisjonelle eventyr Produsere egne kunstverk gjennom ulike verktøy. Oppleve at arbeidsprosessen blir dokumenter evt i en utstilling Dramatisere ”Tre bukkene bruse” Lytte til finger og tå regler 2-3 åringen Male med tykk pensel/svamp Tegne med tykke fargeblyanter Forme med trolldeig og plastalina Bevegelse etter kjente musikkstykker Bli kjent med joik 3-4 åringen Klippe med saks Perle med store perler Tegne hodefoting Forme kuler og pølser i leire Blande maling til nye farger Kjennskap til samisk kultur Skyggeteater 18

19 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. (Rammeplan s 36) 4-5 åringen La barna møte en kunstner og/eller musiker. Dramatisere eventyr Lage egen kunst. Tegner et menneske 5-6 åringen Besøke vikingfestivalen på Bukkøy i juni. Besøke kulturminner i nærmiljøet på Kolnes Besøke kjente kulturminnesmerker og steder med historisk betydning på Karmøy Lage egen forestilling for publikum. (Inspirert av: Kunst, musikk og drama) Lage et kunstverk sammen til Forutaksjonen Besøke billedgalleriet i Haugesund. 19

20 Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling.(Rammeplan s 38) 0-2 åringen Bruke uteområdet Ta, smake og føle på det som finnes i naturen Studere/undre seg over småkryp i naturen Erfare elementet vann – vannlek Oppleve skogsområdet i barnehagens uteområde Bli kjent med norske husdyr Erfare lek ute i all slags vær Spa sand oppi bøtte Utforske nærmiljø/naturen utenfor porten 2-3 åringen Gå tur til barnehagens lavvo Lære generelle beskrivelser av naturen som blomst, tre, busk Erfare lek med snø, vann, sand og naturmaterialer ute Bli kjent med digitale verktøy Så karse og følge med når det spirer Bli kjent med lysbord (tegne på, lek naturmaterialer) Vite hvilke uteklær man trenger når det regner 3-4 åringen Kunne benevne enkelte skogsdyr som lever i vårt nærmiljø Oppleve å spise ting som vokser i naturen Så frø i mars/april - oppleve utviklingen fra frø til plante Vår/påske: spiring, nytt liv, naturen våkner, bruke bøker om vår. Erfare og få kunnskap om bærekraftig utvikling 4-5 åringen Dagsplan: snakke om årstid, vær, dag, måned og ordensbarn. Erfare teknikk, hvordan man bruker verktøy m.m Lavvu: lete etter vårtegn og andre forandringer i årstidene. Bruke snekkerboden. Så agurk og tomat frø til bruk i barnehagen i mars/april 5-6 åringen Kjennskap til termometer, grader + og -. Rusken-dag, plukke søppel i og utenfor barnehagen. Erfare å bruke kniv som verktøy til å spikke. Hente inn neslelarver i mai/juni som utvikler seg til å bli neslesommerfugler (metafor) 20

21 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplan s 39) 0-2 åringen Hvordan er vi god mot hverandre? Synge ”Å, du som metter” før maten Voksne stiller spørsmål Snakke med barna om følelser Synliggjøre høytidene Introdusere høytidssanger ved jul og påske Lære å dele – ikke ta i fra Lære å vise omsorg for hverandre 2-3 åringen Gi barna erfaringer med tradisjoner rundt høytider Lære barna bordvers Lære barna dannelse, omsorg for andre Lære barna bordskikk Gi barna varierte samspills erfaringer, samarbeidsoppgaver 3-4 åringen La barna delta i tradisjoner rundt høytider: formidling av jul og påskens budskap Synge bordvers Støtte og veilede barnets holdninger og handlinger i samspill med andre Gi barna rom for undring Gi barna erfaringer med turtaking Forutaksjon: utvikle evne til solidariet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon. Støtte barnets evne til å sette seg inn i andres situasjon og vise medfølese 21

22 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplan s 39) 4-5 åringen La barna delta i tradisjoner rundt høytider: Julevandring, formidling av påskens budskap fra Norheim kirke Forutaksjon: lære barna respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Snakke om vennskap og hvordan vi er mot hverandre. Rollespill /problemløsning - bruke DUÅ s verktøy, ha samtaler med barna med fokus på følelser, vennskap, konflikter og empati Lytte til og samtale om fabler 5-6 åringen Bruke boka til Vera Micalsen, ”Filosofi i barnehagen”. Oppleve julevandring i Norheim kirke Påskevandring m/kateket i barnehagen. Forutaksjon. Samedagen. 22

23 Nærmiljø og samfunn Barns medvirking i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.( Rammeplan s 41) 0-2 åringen Leke i barnehagens uteområde Erfaring i å føle gruppetilhørighet Bli sett og tatt på alvor Tur ut av barnehageporten Bli kjent med barnehagens tradisjoner: Forutakjson, luciafeiring, maifest og sommerfest Hvem inngår i familien min, alle får hver sitt «Hus» Velge ut ifra to valg Bli trygge i barnehagen 2-3 åringen Tur i det nærmeste nærmiljøet til vår barnehage Bli kjent med lavvoen og området rundt Delaktighet i barnehagens indre liv Gi barna muligheten for enkelte valgmuligheter Kjennskap til samisk kultur 3-4 åringen Turer til forskjellige steder på Kolnes Innflytelse på prosjektarbeid Gi barna erfaringer med samisk kultur og hverdagsliv Gi barna erfaringer med demokratiske avgjørelser Rollelek av forskjellige arbeidsplasser som for eksempel sykehus, helsestasjon og butikk Enkle trafikkregler 4-5 åringen Kjennskap til Samiske fortellinger og sagn Besøke grendahuset, bondegårder i nærmiljø Kjennskap til enkle trafikkregler 5-6 åringen Kjennskap og erfaringer med Samisk kultur Besøke skole, bibliotek og kulturminner i nærmiljø Tur til torget for å hente grønnsaker til FN dagen Kjennskap til Tarkus og trygg trafikk 23

24 Antall, form og rom Barn er tidlig opptatt av tall, telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplan s 42) 0-2 åringen Leke med puttekasser Bygge med for eksempel treklosser for så å velte/rase ned Oppleve eventyr med antall Få erfaring med egen kropp i forhold til antall, rom og form; 10 fingrer, to øyne, en nese osv...... Ulike former i sandkassen Enkle spill og puslespill Fylle og helle vann Telle til tre – telle sammen med barna Pusle Sortere og rydde Lek med familie duplo Begrepene liten og stor, myk og hard Snakke om størrelser og former vi møter i hverdagen Systemer med å ha faste plasser ved bordet, i garderoben osv 2-3 åringen Skille mellom en og mange, stor og liten Erfare forskjell på opp og ned Skiller mellom ulike former Erfare å dele ut en til hver under måltid Erfare å hente to gjenstander Erfare enkle puslespill, memory og billedlotto Bygge med duplo, sortert i primærfarger Sortere leker Oppleve sanger og eventyr med antall Dekke av bordet, egen tallerken, kniv/skje/gaffel og glass Erfare at man beskriver ting i naturen, nærmiljø med form 3-4 åringen Kjenner til barnehage dagens faste rutiner Bli kjent med geometriske former: rund, firkant og trekant. Erfare å ordne gjenstander etter størrelse, i rekke Erfarer ulik tykkelse, mønster og ting som matcher Erfare å følge instruksjoner knyttet til plasseringsord. Eks under bordet. Har begynt peketelling, oppfatter antall gjenstander opp til 3 uten å telle. Viser med fingrene hvor mange år han/hun er. Henter på oppfordring tre gjenstander Kan dele likt med en venn, eks fire til hver Puslespill med 8-10 brikker 24

25 Antall, form og rom Barn er tidlig opptatt av tall, telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplan s 42) 4-5 åringen Bruker ord om forholdet mellom størrelser Erfare å dekke et bord til 5 personer Kan svare på hvor mange etter å ha telt til 5 ting Peketeller til fem Kan telleramsen til ti Kan resonnerer seg fram til hva som kommer først og sist i påkledning Vet forskjell på det som har hendt/ skal hende’ Kopierer enkle figurer eks.på papir / i sand Erfare mål og vekt Kjennskap til mengdebegrepene: flere, færre og like mange Mattespill på smartboard Lage egne mønster for eksempel med tegning, perler, hopping Sortere etter egenskap (eks form, størrelse eller farge) Erfare ulike spill 5- 6 åringen Geometriske former: sirkel, kvadrat, rektangel og trekant Mengdebegrep: flest og færrest Gradestokk: Vi ser på hvor mange grader termometeret viser, og ser om det er varmere eller kaldere siden vi målte sist. Butikklek Puslespill med minst 18-24 brikker Erfare Loddrett og vannrett 25

26 26 Overgang barnehage - skole Karmøy kommune vektlegger at barnehage er en del av utdanningsløpet gjennom å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole, pedagogisk og organisatorisk. Kolnes barnehage sikrer en god overgang ved å følge denne rutinen som er utarbeidet i samarbeid med Kolnes skole: September Skolen sender innskrivingsbrev til foreldrene hvor barnet ønskes velkommen til skolen og foreldrene blir bedt om å bekrefte skoleplassen digitalt og fylle ut nødvendige opplysninger. Folderen ”Velkommen til grunnskolen i Karmøy” legges ved. November Styrer inviterer rektor og en representant fra PPT til samtale om barn med omfattende behov for særlig tilrettelegging. Samtykke fra foresatte innhentes i forkant av samtalen. Januar - Februar Oppvekst og kultretaten får skriftlig melding fra rektor om hvilke elever som har rett til spesialundervisning etter § 5.1 Vår Barnehagen besøker skolen etter avtale. April - Mars Styrer, rektor og en representant fra PPT møtes til samtale om eventuelle barn som ved skolestart kan ha behov for særskilt oppfølging innenfor ordinær undervisnig. Samtykke fra foresatte innhentes i forkant av samtalen. Mai -Juni Rektor og lærer inviterer til foreldremøte. Miljøarbeider med koordineringsansvar i SFO bør delta på møte. 1-2 førskoledager på skolen. Minoritetsspråklige elever som skal starte i velkomstklasse inviteres til aktuelt skole. Barnehagelæreren har avslutningssamtaler med foreldre til barn som skal begynne på skolen til høsten. å skolen sammen med foreldre. Juni - August Lærer har foreldresamtaler i 1.klasse.

27 Foreldresamarbeid Vårt mål er å gi alle barn god omsorg, utviklings muligheter og livslang læring i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. (Rammeplan for barnehagen). Personalet i Kolnes barnehage skal ha særlig fokus på å opprettholde et positivt og anerkjennende foreldresamarbeid. Slik at foreldre og barn skal føler seg velkommen og blir sett. Foreldrene skal være trygge på at vi overtar omsorgen. Foreldrene skal få tilbakemelding. Alle foreldre/foresatte skal bli møtt med ”God Morgen” + ”hei ……….morten”. Vi er åpne for spørsmål og tilbakemeldinger i hente og bringe situasjonen. Som foreldre skal dere oppleve at vi forteller om positive opplevelser med barna deres. Vi møter alle foreldre med høflighet. Vi viser forståelse for at alle familier er ulike, med ulike behov og forutsetninger. Vi setter av tid til veileding/råd med foreldre når det er nødvendig. Vi skal legge vekt på barnas positive adferd. Vi kan ikke alltid gi gode svar, men sjekker alltid opp og gir svar senere. Vi forteller regelmessig om barnets trivsel, utvikling og barnehagens pedagogiske innhold. Samarbeidet skal bygges på gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Personalet i barnehagen har generell taushetsplikt og spesiell opplysningsplikt i forhold til barneverntjenesten. Vi har rutiner for tilvenningsperioden når barnet starter i barnehagen. Her er et kort utdrag fra noen av rådene: Si alltid “ha det” til barnet før du går, ikke forsøk å snike deg ut. Det er viktig å ta skikkelig avskjed med barnet i barnehagen. Si klart fra at du skal gå, og ikke hal ut tiden når du har sagt det. Usikkerhet smitter, og hvis barnet merker at du er i tvil om du gjør det riktige, kan dette føre til at tilvenningsprosessen tar lengre tid. Godta at barnet gråter den første tiden. Fortsetter dette, ta det opp med personalet for å drøfte ulike tiltak. Det skaper trygghet om barnet får ha med seg et kosedyr eller smokken. Fortell alltid barnet hva som skal skje. Kommer du til å bli borte i to timer, gjør en avtale om det og hold den. Spør om det du lurer på, men vis forståelse for at det er mange andre barn og foreldre som også har krav på personalet sin tid. 27

28 Foreldres mulighet til innflytelse i vår barnehage i henhold til lov og regelverk Foreldreråd: Består av alle foreldre som har barnehageplass i Kolnes barnehage. Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldreråds representanter: Velges hver høst på foreldremøte. Dere finner kontaktinformasjon om representantene i Vigilo under fanen om barnehagen. Samarbeidsutvalg: Består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen og skal fungere som et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Styrer fungerer som referent og innkaller til møter i Samarbeidsutvalget ca 1 gang pr. halvår om ikke annet er avklart. Første møte på høsten blir Samarbeidsutvalgets styre konstituert. Samarbeidsutvalgets leder kan når som helst innkalle til møte i Samarbeidsutvalget. Referat fra møtene blir sendt ut som vedlegg til en melding i Vigilo. Informasjon: Alle foreldre som får barnehageplass under hovedopptaket om våren blir innkalt til informasjonsmøte i juni. Foreldre som får plass i løpet av barnehage året blir invitert til barnehagen på omvisning og informasjon. Oppstartsamtaler: I oppstarten er det viktig at barnets foreldre gir oss mest mulig informasjon om barnets hverdag. For eksempel mat og sovevaner. Slik at oppstarten i størst mulig grad er tilrettelagt for barnet. Foreldresamtaler: Alle foreldre og foresatte får tilbud om to foreldresamtaler i året, en om høsten en om våren. Pedagogisk leder på barnets gruppe er den som gjennomfører samtalene. Samtalene skal fokusere på barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet. Det kan bli satt av tid til veiledning og hjelp i oppdragerspørsmål når foreldre har behov for dette. Brukerundersøkelse: Alle foreldre blir oppfordret til å delta på vår brukerundersøkelse annen hvert år, dette er et verktøy som hjelper oss å bli bedre og fortsatt ha fokus på det som er bra. Undersøkelsen er anonym, Evalueringen av denne brukes til planlegging av videre arbeid i barnehagen. 28

29 Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med ulike kommunale og private instanser som rådgivere på rådhuset, PPT, barnevern, Karmøy kulturskole, Nav, Helsestasjon og organisasjoner i nærmiljø. Litt mer om våre nærmeste samarbeidspartnere. Oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune Vi er underlagt avdelingssjef for barnehage Tove Steingildra og hennes stab. Vi samarbeider om blant annet opptak, foreldrebetaling, videreutvikling av kommunale barnehager og kurs. Kommunen fører også tilsyn med barnehagene. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT skal hjelpe barnehagene med kompetansebygging og organisasjonsutvikling for å gi et godt tilbud til barn med spesielle behov. Det kan blant annet dreie seg om veiledning, kurs og nettverk. PPT gir sakkyndige vurderinger og tilrådninger. Barnevernet Barne og likestillingsdepartementet har utgitt en veileder i 2009 ” Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten”. Vi har en lovfestet plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Opplysingsplikten til barnevernet går foran lovbestemt taushetsplikt. Dette innebærer at barnehagens taushetsplikt settes til side der vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt. Vårt utgangspunkt er at vi så tidlig så mulig informerer og involverer foreldre i vår bekymring for barnet, dette vil være det beste utgangspunkt for et godt samarbeid til det beste for barnet. 29

30 Dokumentasjon og vurderingsarbeid Dokumentasjon: Barnehagen bruker opplevelsesarena fra Vigilo for å dokumentere barnas hverdag ukentlig. Barnehagen samler noen dokumentasjoner fra opplevelsesarena i en perm som følger barnet ditt gjennom hele barnehageperioden. Permen inneholder også utvalgte tegninger/arbeid som viser barnets utvikling og senere tegninger barnet selv er spesielt fornøyd med/stolt av. Permen kan også inneholde sanger, rim og regler som barna har lært. I opplevelsesarena finner du bilder av ditt barn og opplevelser de har hatt sammen med gruppen. Dokumentasjonene blir laget digitalt og inneholder henvisninger til Rammeplan for barnehagen eller årsplan. Ukeplan: Ukeplanen skal ta utgangspunkt barnehagens mål, satsningsområder og progresjonsplan fra årsplan. Pedagogisk leder er ansvarlig for å gi ut informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Samt minne om bursdager og tradisjoner. Ukeplanen skal også fungere som et internt arbeidsverktøy for personale. Foreldre kan finne ukeplanen i Vigilo: Logg deg inn, trykk på bildet av barnet ditt og velg ukeplan. Prosjektarbeid: Våre observasjoner sammen med personalets ferdigheter og kunnskaper skal danne grunnlag for hvilke prosjektarbeid som skal drives i barnehagen. Ethvert prosjekt skal ha en et tydelig mål. Prosjektarbeid er tidsavgrenset. Opplevelsesarena rapporter kan være offentlig dokument for foreldre, lokalmiljø og kommunen. Der en fokuserer på hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vigilo: Er datasystemet barnehagen har tatt i bruk for bla å forbedre kommunikasjonen med foreldre. Man får tilgang til systemet via internett og man får bruker id og passord fra barnehagen. Systemet blir håndtert med stor grad av sikkerhet. Barnehagen har også en nettside som er rettet mot nye barnehagesøkere og andre som ønsker å kjenne mer til barnehagen. Vurderingsarbeid: Personalet evaluerer hele tiden sitt arbeid. Vi ser hva som fungerer bra eller mindre bra og ser hva som kan være til det beste for enkeltbarn og barnegruppen. Hver gruppe har gruppemøter ukentlig, her reflekterer personalet over sine observasjoner og dokumentasjoner i uka som har gått. Pedagogisk leder har ansvar for vurderingsarbeidet på sin gruppe. 30

31 Vurdering av barnhagens satsningsområder HvaHvorforHvemHvordanNår Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst Sikre god språkstimuleringStyrer Pedagogiske ledere Øvrige personale Snakkepakken Språkkista Dokumentasjoner Tras Lese bøker daglig Sang, rim og regler Ukeplaner Ukentlig på gruppemøter Dokumentasjon m/ opplevelses arena. Fagområdet Antall, form og rom Oppmuntre barnas lek, utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering av tall, telling, rom og form Styrer Pedagogiske ledere Øvrige personale Mattelek Mio Ryddetid Måltid Matlaging Ukeplaner Ukentlig på gruppemøter Dokumentasjon m/opplevelses arena daglig. GruppeledelseProaktive og positive voksne Fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse Styrer Pedagogiske ledere Øvrige personale DUÅ ( De urolige årene) Vi lager halvårsplaner som beskriver hvordan vi vil implementere Duå Gruppemøter Personalmøter Prosjektarbeid Jord Gi barn og voksne kunnskap og glede over natur. Få erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon Styrer Pedagogiske Ledere Øvrig personale Plante frø Kjøkkenhage Fra egg til sommerfugl I prosjekt Perioden Mars- aug 31

32 Vurdering av barnhagens satsningsområder HvaHvorforHvemHvordanNår Barnehagens rom Spennende og variert lekemateriell Gi barn og voksne oversikt og forutsigbarhet Gi barna mulighet til god og varig lek Den voksne som bruker utstyr og materiell Ryddesjefer Alt materiell og utstyr skal tas vare på og legges tilbake på sine faste plasser Leker skal innby til lek Hver dag Pedagogisk ledelseSikre god planlegging, dokumentasjon og vurdering. Sikre barnehagens mål og rammer Sørge for at personalet får tilstrekkelig støtte og veiledning Anne Gry Torill Anette Hilde Anne Medarbeidersamtale Veiledningssamtaler Progresjonsplan Observasjoner Arbeidsfordeling Planer Refleksjoner Oktober 2015 September 2015 Ledermøter Ukeplaner Gruppemøter ukentlig LekØke personalets kunnskap om barns lek Bruke strategier og ideer fra DUÅ Styrer Pedagogisk leder Øvrige personale Skriftlige observasjoner Refleksjoner Gruppemøter Lese DUÅ Ukentlig Måntlig Barnehagens tradisjonerFor å sikre at våre tradisjoner utvikles i spenningen mellom kulturelle tradisjoner og fornyelse Styrer Pedagogiske Leder Øvrig personale Sørge for god planlegging og evaluering etter aktivitetene Ca 1 uke før og etter -se årskalender s 34 32

33 Kontaktinformasjon Post og besøksadresse: Stølane 40, 5541 Kolnes Telefon: 52812340 (kontor) 52812341 (rocketroll) 52812335 (sjarmtroll) 52812336 (lykketroll) 40405162 (mobil) 90270494 (mobil) Mail adresse: kolnes.barnehage@karmoy.kommune.no kolnes.barnehage@karmoy.kommune.no Nettsiden: http://kolnes.vigilo.no/ Facebook: Kolnes barnehage facebook 33

34 Årskalender 2015-16 Høst August 17 Planleggings dag, barnehagen stengt 18 Oppstart på nytt barnehage år September Møte i Foreldrerådet 1830-19 Foreldremøte kl.19-20 Oktober 16 Planleggingsdag, barnehagen stengt 21 Høstfest med Forut aksjon Det blir salg av barnas kunst og grønnsakssuppe fra kl. 14-16 Desember 9 Nissefest arrangert av foreldrerådet kl. 16-18 11 Luciafeiring med besteforeldre. Julevandring i kirken for de eldste barna 24 Julaften – barnehagen stengt 31 Nyttårsaften – barnehagen stengt Vår Januar 4 Planleggingsdag, barnehagen stengt 5 Barnehagen starter opp igjen! Februar Uke 5 Vi markerer samefolkets dag 5 Fastelavens kafé for foreldre 14-16 11Karneval (karnevalsfest for hele barnehagen) Mars 1 Markering av barnehagedagen 12 Planleggingsdag, barnehagen stengt Besøk av kateket/kirkebesøk m påske tema 17 Påskefrokost i barnehagen for hele familien 7.30-9.00 23 Barnehagen stenger kl. 12 Mai Fotografen kommer, vi tar gruppebilder Overnatting i barnehagen for førskolegruppa 13 Mai-fest i barnehagen Juni 6 Planleggingsdag, barnehagen stengt 9 Sommerfest med underholdning og høytidelig utdeling av barnehagepermene til førskolegjengen fra kl. 14-16. Foreldre og søsken er velkommen! 9 Dugnad fra kl. 16 34


Laste ned ppt "1 Gode relasjoner Lek og vennskap Pedagogisk ledelse God språkutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google