Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i trafikksikkerhets- arbeidet generelt, og i forhold til barn og ungdom spesielt Direktør Kari Sandberg, Trygg Trafikk Fylkessekretær Ivar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i trafikksikkerhets- arbeidet generelt, og i forhold til barn og ungdom spesielt Direktør Kari Sandberg, Trygg Trafikk Fylkessekretær Ivar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i trafikksikkerhets- arbeidet generelt, og i forhold til barn og ungdom spesielt Direktør Kari Sandberg, Trygg Trafikk Fylkessekretær Ivar Ringen, Trygg Trafikk

2 2 Trygg Trafikk Bindeledd -mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Opplæring og informasjon -et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som ledd i en samordnet innsats for trafikksikkerheten Pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet -Lover og regler, trafikksikkerhetstiltak -Vakthund: Følge ulykkesutviklingen og fremme krav om tiltak

3 3 Trygg Trafikk Kollektiv innsats er nødvendig Trygg Trafikk har etablert et nettverksforum for medlemsorgan- isasjonene og samarbeider med disse enkeltvis og i fellesskap. Dette blir fortsatt en prioritert oppgave både nasjonalt og lokalt I trafikken har alle et personlig ansvar Lokalt trafikksikkerhetsarbeid må styrkes Nasjonal trafikksikkerhetskampanje Trygg Trafikk har som mål å kunne utvikle og gjennomføre en helhetlig satsing med tema ”Voksne som rollemodeller i trafikken”

4 4 Utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet Samferdsel må ikke vike for andre viktige samfunnsoppgaver Samferdselsdepartementet bekrefter at bedre trafikkopplæring i skolen er en viktig forutsetning for Nullvisjonsarbeidet I forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 påpekes behov for å styrke innsatsen i barnehage, skole og foreldrepåvirkning Trygg Trafikk mener at det er behov for et løft innenfor det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet. Styrke rollen som opinionsbygger og i større grad gjennomføre egne undersøkelser og evalueringsstudier I 2008 gjennomfører Trygg Trafikk et pilotprosjekt for å kartlegge organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene

5 5 Utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet I 2009 vil Trygg Trafikk videreføre satsingen på kompetansesenteret for trafikkopplæring, rollen som opinionsbygger for trafikksikkerhet og bindeleddsfunksjonen i det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet Trygg Trafikks kompetansesenter skal være en nasjonal ressurs for trafikkopplæring i barnehage, på barnetrinnet, ungdomstrinnet, i videregående skole og lærerutdanningen

6 6 Egen ungdomsstrategi i trafikksikkerhetsarbeidet Aldersgruppen 15-24 år utgjør ca. 14% av befolkningen, men står for over 30% av trafikkulykkene Høy startrisiko blant unge førere Mange ungdommer blir hardt skadd eller drept som bilpassasjerer – et vedvarende problem Dagens tiltak mot ungdomsulykker i trafikken har ikke tilstrekkelig effekt Tiltak som påvirker holdninger og atferd – dernest effekt på ulykkesreduksjon (et prosjekt hvor man kan teste ut ”læring førerkort” er således bare ett av mange mulige tiltak)

7 7 Egen ungdomsstrategi i trafikksikkerhetsarbeidet Behov for kartlegging av eksisterende tiltak rettet mot ungdomsgruppen, dernest behov for å finne ambisiøse, men realistiske mål for ulykkesreduksjon Fokus mot voksnes ansvar som rollemodeller i trafikkoppdragelsen Samlet innsats innenfor trafikkopplæring i skoleverket, føreropp- læring, kontrollvirksomhet og kampanjevirksomhet Ungdom er ingen ensartet gruppe, og en ungdomsstrategi vil kunne gi en bedre mulighet for å differensiere tiltakene i forhold til ungdommenes ulike forutsetninger for læring Trygg Trafikk har foreslått at Samferdselsdepartementet ber bidragsyterne i arbeidet med Nasjonal Handlingsplan for trafikk- sikkerhet på veg, og utarbeide en nasjonal ungdomsstrategi for trafikksikkerhetsarbeidet

8 8 Trygg Trafikk som kompetansesenter for trafikkopplæring Livslang læring – trafikkoppdragelse Hovedansvar for å utvikle oppdatert materiell til barnehager og skoler Rollen både som pådriver og veileder overfor barnehage- og skoleeiere, pedagoger og foreldre Styrke elevers og læreres motivasjon og kompetanse innen trafikksikkerhet Satse mer på digitalt innhold i læremidlene og utvikle varierte metoder gjennom forsøks- og utviklingsprosjekter Søke kontakt med andre pedagogiske miljøer på det nasjonale, nordiske og internasjonale plan Selv om vi har fått trafikk inn som kompetansemål på flere trinn og i flere fag i Kunnskapsløftet, må vi være aktive pådrivere og veiledere i skolemiljøet

9 9 Trygg Trafikk som pådriver Trygg Trafikk som opinionsbygger for trafikksikkerhet Trygg Trafikk har en tydelig posisjon ved å være den eneste aktøren som arbeider for bedre trafikksikkerhet uten å ha andre særinteresser Trygg Trafikk vil bidra til å gjøre Nullvisjonen og sammenhengen mellom myndighetenes og den enkelte trafikants ansvar kjent blant publikum Bedre kunnskap vil bidra til å skape større forståelse og aksept for nødvendige trafikksikkerhetstiltak hos publikum. Gjennom nettsider, egne publikasjoner og medieservice er Trygg Trafikk en ressurs for informasjon og kunnskap om sikkerhetsutstyr og risiko i trafikken For å nå bredere ut, til grupper som ikke aktivt søker informasjon selv, er det behov for ressurser til mer målrettet kampanje- og informasjonsvirksomhet. Trygg Trafikk skal øke publikums evne og vilje til å stille krav og til å bidra selv til en sikker veitrafikk

10 10 Myke trafikanter Nasjonal sykkelstrategi har som mål at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. Sykkeltrafikken i Norge skal økes fra 5% (2005-nivå) til 8% Å få flere til å sykle og gå, er et mål i folkehelsearbeidet og et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning i byer og tettsteder I den senere tid har vi sett en økning i ulykker som involverer myke trafikanter En oppfordring om å gå og sykle mer, må ledsages av et tilrettelagt tilbud til de myke trafikantene Trygg Trafikk mener at utbedring av gang- og sykkelveinettet langs skoleveier 4 km ut fra skoler for barne- og ungdomstrinnet, også kommer den øvrige befolkningen til gode Dette kan i tillegg bidra til redusert biltrafikk rundt skolene

11 11 ”Du blir god på det du trener på”

12 12 Tre verdier Troverdig -En viktig aktør i nullvisjonsarbeidet på grunn av vår faglige tyngde og nøytralitet Engasjert -En aktiv pådriver med et stort og ærlig engasjement for trafikksikkerhet Nyskapende -Skal formidle kunnskap om trafikksikkerhet på nye måter

13 13 Tre satsingsområder Trafikksikker oppvekst -Barns sikkerhet og trygghet i trafikken er de voksnes ansvar Ansvarlige trafikanter -Trafikantene trenger informasjon og kunnskap for å ta riktige valg i trafikken og stille krav om trafikksikkerhet Trafikksikkerhet som samfunnsansvar -Prioritering av trafikksikkerhet krever konkrete mål på alle nivåer i relevante beslutningsprosesser

14 14 Nullvisjonen Den norske nullvisjonen tar også sikte på å redusere antall ulykker, men legger hovedvekten på de alvorlige ulykkene som fører til drepte og hardt skadde.

15 15 ”Vi må bryte vanens blikk”

16 16 Lokalt trafikksikkerhetsarbeid Rammeplan for barnehagen Lærerplan – kunnskapsløftet – kompetansemål Videregående skole Sikring av barn i bil Bistand til kommuner ved revidering av kommunale trafikksikkerhetsplaner Helse – Miljø – Sikkerhet – i et trafikksikkerhetsperspektiv

17 17 Utfordringer Trafikken har en for høy pris i dag Det etiske perspektiv må bli tydeligere Flere må være villig til å ta personlig ansvar Vi trenger modige politikere på alle nivåer Samhandling lokalt – kollektiv innsats Det langsiktige arbeidet må videreføres i barnhage og skole Vi tar tatt skoleveien fra barna

18 18 Utfordringer Det er uakseptabelt at skoleskyssen i dag har barn som ikke er sikret Forebyggende arbeid er lønnsomt HMS og internkontroll i offentlig og privat virksomhet Organisert/uorganisert ungdom (arena) Vi trenger flere feltarbeidere FART – RUS – BELTEBRUK

19 19


Laste ned ppt "Utfordringer i trafikksikkerhets- arbeidet generelt, og i forhold til barn og ungdom spesielt Direktør Kari Sandberg, Trygg Trafikk Fylkessekretær Ivar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google