Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk plan for perioden 2008 - 2011 25.09.2007 UTKAST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk plan for perioden 2008 - 2011 25.09.2007 UTKAST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk plan for perioden 2008 - 2011 25.09.2007 UTKAST

2 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Oppbygging Om Høgskolen i Lillehammer Innledning v/rektor Samfunnsoppdrag Verdigrunnlag Visjon Overordna mål 5 målområder 1. Universitetsbygging 2. Utdanning og læringsmiljø 3. Forskning, utvikling, innovasjon og formidling 4. Samhandling med samfunns- og næringsliv 5. Organisasjonsutvikling, personal- og økonomiforvaltning

3 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Om Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer ble etablert i 1971. HiL tilbyr i dag studier innen reiselivsfag, økonomi- og administrative fag, samfunns- og kulturfag, film- og fjernsynsfag, og helse- og sosialfag. Høgskolen har om lag 300 ansatte og 4000 hel- og deltidsstudenter. Høgskolen er inne i en prosess med omfattende endringer.

4 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Samfunnsoppdrag - utdanning, forskning og formidling Lov for universiteter og høgskoler fastslår at institusjonene skal på høyt internasjonalt nivå tilby utdanning, deriblant etter- og videreutdanning, utføre forskning, samt faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

5 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Verdigrunnlag – å penhet, nærhet, dialog og respekt Høgskolen i Lillehammer er en åpen høgskole som bygger på intellektuell og akademisk frihet. Oppgaven er å skape, ta vare på og formidle kunnskap. Høgskolen vil stå for utdanning og forskning som utfordrer og forandrer. Den etiske grunnholdningen hos studenter og ansatte skal være basert på demokrati, likeverd og mangfold. Dette innebærer at høgskolen i sitt virke skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt for andre og krav til intellektuell redelighet. Høgskolen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

6 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Visjon Høgskolen i Lillehammer står for læring for livet gjennom refleksjon, fordypning og opplevelser (alt. Lillehammer – opplevelser og læring for livet) Høgskolen i Lillehammer skal utvikles som attraktivt og profilert universitetscampus kjent for studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal bidra til reflektert fag- og samfunnsforståelse og til regional og nasjonal nyskaping og kompetanseutvikling.

7 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 Overordna mål Høgskolen i Lillehammer legger vekt på kunnskaps- og kulturutvikling, nyskaping og livslang læring. Høgskolen skal tilby kompetanse som er etterspurt av studenter og samfunns- og næringsliv. Høgskolen vil prioritere universitetskvalifisering og profesjonsutdanning, og forsknings- og utviklingsarbeid som fremmer dette. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og en attraktiv arbeidsplass.

8 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 5 målområder Høgskolen har fem sentrale målområder I. Universitetsbygging II. Utdanning og læringsmiljø III. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid IV. Samhandling med samfunns- og næringsliv V. Organisasjonsutvikling

9 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 - målområder 1. Universitetsbygging 1(3) Mål Lillehammer Campus skal videreutvikles som et forsknings- og utdanningssted etablere et universitet i samarbeid med høgskolene i Gjøvik og Hedmark i 2012. Strategiske valg Høgskolen deltar i Prosjekt Innlandsuniversitetet i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune for å oppnå universitetskvalifisering i 2012.

10 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 - målområder 1. Universitetsbygging 2(3) Høgskolen skal utvikle og drifte minst 10 master­utdanninger og 3 PhD-utdanninger. I tillegg deltar Den norske filmskolen i det nasjonale kunstneriske stipendprogrammet. Lillehammer Campus skal, som universitetscampus, videreutvikles som et attraktivt studiested med et bredt studietilbud, flere studenter, styrket kompetanse og infrastruktur.

11 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 - målområder 1. Universitetsbygging 3(3) Høgskolen har inngått en strategisk rammeavtale med Karlstads Universitet om PhD-utdanningene for å forsere universitetskvalifiseringen. Universitetssatsingen bygger på samarbeidsavtalene med høgskolene og fylkeskommunene som gir langsiktig finansiering og utviklingsmuligheter.

12 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011 - målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 1(8) Mål Høgskolen skal være et av landets beste studiesteder med høy faglig standard i utdanning og forskning som bygger på anerkjente akademiske kjerneverdier. Utdanningene skal gi studentene kunnskap, innsikt og erfaring som kvalifiserer for dagens og framtidens samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen i Lillehammer skal styrke sitt arbeid på det internasjonale området.

13 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 2(8) Strategiske valg Høgskolen skal videreutvikle den faglige og pedagogiske kvalitet på alle studietilbud. Utdanningene skal formidle oppdatert kunnskap, anvende aktive forskere og kunstnere i undervisningen og utvikle studentenes forståelse av vitenskapelig og kunstnerisk tenkemåte. Studiene skal inneholde refleksjoner om etiske utfordringer og dilemmaer i fag og yrke, og bidra til å utvikle den enkeltes og samfunnets evne til å stille nye og fruktbare spørsmål, samt utvikle ansvarsbevissthet, etisk dømmekraft og profesjonell integritet.

14 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 3(8) Høgskolen skal videreutvikle studieporteføljen med års-, bachelor- og masterstudier innen film, fjernsyn, kultur og reiseliv, idrett, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag, samfunns- og skolefag og helse- og sosialfag. Undervisnings- og evalueringsformer skal fremme faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Det skal utvikles læringsmål for samtlige studieprogrammene. Høgskolen skal legge til rette for heltidsstudenter på campus og stimulere til 5-årige studieløp

15 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 4(8) Høgskolen skal utvikle og tilby etter- og videreutdanning som grunnlag for livslang læring. Høgskolen skal arbeide for at alle bachelorstudiene skal inneholde en praksiskomponent. Studiene og læringsutbyttet skal kontinuerlig sikres og forbedres gjennom tilbakemeldinger fra studentene og dialog med arbeidsliv og kompetansemiljø i og utenfor institusjonen. Høgskolen skal ha et læringsmiljø med universell utforming som er preget av nærhet og dialog.

16 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 5(8) Ny teknologi som er tilpasset og relevant for høgskolens ulike fagområder og undervisningsformer skal tas i bruk. Film- og fjernsynsutdanningene må utvikles i forhold til den teknologiske utvikling i feltet. Det skal etableres institusjonelle læringsmål slik at høgskolens kandidater utvikler et sett felles kvaliteter og evner uavhengig av studium. Aktuelle områder er dannelse, prestasjons- og talentutvikling, nyskaping, yrkesrelevans og mer konkrete evner og ferdigheter innen problemløsning, kildekritikk, muntlig og skriftlig formidling,, samarbeid og bruk av IKT.

17 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 6(8) Høgskolen skal stille tydelige krav til studentenes egeninnsats, til faglig og pedagogisk kompetanse, til erfaring hos undervisnings- og veiledningspersonalet, og til organisering av støttetjenestene ved høgskolen. Høgskolen skal i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oppland, studentorganisasjonene og vertsregionen, bidra til et mangfoldig og godt studentmiljø, og sikre studentenes behov for service, velferd og kontakt med yrkeslivet. Det skal legges til rette for politisk, sosialt og kulturelt studentengasjement.

18 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 7(8) Studentenes forhold og tilhørighet til høgskolen under og etter studietida skal styrkes, og det skal opprettes og brukes alumni-nettverk i fagmiljøene. Internasjonalisering skal være en integrert del av all virksomhet ved høgskolen, og det skal legges faglig og administrativt til rette for internasjonal utveksling av studenter og ansatte. Det skal utvikles flere engelskspråklige studietilbud (semesterpakker) både på bachelor- og masternivå.

19 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 2. Utdanning og læringsmiljø 8(8) De tilpassede studieoppleggene for studenter som driver toppidrett, skal videreutvikles som grunnlag for regionens vintersportssatsing og for å bidra til at toppidrett og utdanning skal kunne kombineres. Praktisk pedagogisk utdanning skal etableres for å bedre yrkesrelevansen til studier i media, reiseliv, samfunnsfag, helse- og sosialfag og pedagogikk.

20 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 3. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 1(5) Mål Høgskolen skal drive forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid av internasjonal kvalitet, formidle kunnskap og resultater fra forskning, og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid til regionen, nasjonalt og internasjonalt.

21 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 3. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 2(5) Høgskolens fire faglige hovedsatsingsområder er barns og unges kompetanseutvikling, innovativ forvaltning, visuelle medier og kunstnerisk utviklingsarbeid innen film. Høgskolen skal utvikle praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder, og skal samarbeide med andre universiteter og høgskoler i inn- og utland, med samfunns- og arbeidsliv, med nasjonale og internasjonale organisasjoner.

22 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 3. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 3(5) Forskningsproduksjonen ved høgskolen skal økes for å bidra til å realisere universitetsambisjonen, og for å sikre ressurser til forskning i den nye finansierings­modellen. Høgskolen har som mål å øke antall stipendiater, og skal tilby kandidatene forskerutdanning av høy kvalitet. Det skal sørges for god gjennomstrømning i doktorgradsprogrammene. Høgskolen skal prioritere ressurser til post.doc-stipender for å sikre rekruttering og beholde kompetanse på PhD-områdene.

23 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 3. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 4(5) Høgskolen skal arbeide for å øke forskningsfinansieringen fra Forskningsrådet, EUs rammeprogram og regionale forskningsmidler. Forskningssentrene ved høgskolen skal være regionale og nasjonale drivkrefter innenfor sine fagområder, og skal ha en sentral posisjon i internasjonaliseringsarbeidet og universitetskvalifiseringen. Høgskolen skal drive aktiv formidling innenfor sine fagområder til brede samfunnsinteresser.

24 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 3. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 5(5) Ved Den norske filmskolen skal den kunstneriske produksjonen økes ved å etablere et internasjonalt kunstnerisk senter for utvikling av utdanningsmetoder for skapende studier innenfor film og fjernsyn, og ved flere stipendiater i den nasjonal ordning med stipendiater i kunstfag. Tilgangen til høgskolens samlinger og publikasjoner skal bedres gjennom videre digitalisering av publikasjoner og samlinger, og tilrettelegging av elektroniske tjenester.

25 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 4. Samhandling med samfunns- og næringsliv 1(4) Mål Høgskolen skal både nasjonalt og regionalt være et naturlig valg ved kjøp av tjenester innen forskning og høyere utdanning, Høgskolen skal bidra til å dekke de regionale behovene for forskning og arbeidskraft, Høgskolen skal delta aktivt i regional kompetanse- og næringsutvikling.

26 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 4. Samhandling med samfunns- og næringsliv 2(4) Høgskolen skal styrke den utadrettede virksomhet og samhandling med samfunns- og næringsliv ved konferanser, nettverk og samarbeidsprosjekter. Høgskolen skal bedre kunnskapen om forsknings- og utviklingsarbeidet ved institusjonen. Høgskolens skal samarbeide med myndigheter og næringsliv for å videreutvikle Lillehammer Campus som utviklings- og kompetansemotor i regional utvikling.

27 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 4. Samhandling med samfunns- og næringsliv 3(4) Høgskolen skal bidra til å dekke de regionale behovene for forskning og kompetent arbeidskraft, og Høgskolen skal legge til rette for aktiv deltagelse i regional innovasjon, kompetanse- og næringsutvikling. Høgskolen skal i samarbeid med samfunns- og næringsliv bidra til å dekke studieønsker og -behov som finnes i regionen, både blant utdanningssøkende og i arbeidslivet.

28 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 4. Samhandling med samfunns- og næringsliv 4(4) Høgskolen skal være regionens foretrukne formidler av kurs og etter- og videreutdanning, og skal tilby desentrale studier i samarbeid med fylket, og fleksible studietilbud til hele landet. Høgskolen skal tilby deltidsstudier på masternivå for å dekke behovet i regionalt samfunns- og næringsliv. Samarbeidet med regional forvaltning og næringsliv må videreutvikles gjennom partnerskapsavtaler.

29 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 5. Organisasjonsutvikling 1(5) Mål Høgskolen skal være en lærende organisasjon preget av kvalitetsutvikling, medbestemmelse og omstillingsevne Høgskolen skal ha en økonomiforvaltning av høy kvalitet med god intern kontroll og ressursforvaltning i samsvar med høgskolens strategiske prioriteringer.

30 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 5. Organisasjonsutvikling 2(5) Høgskolen skal tilrettelegge for de ansattes kompetanse- utvikling. Høgskolen skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle ansatte med relevant kompetanse å bidra til økt mangfold og jevnere kjønnsfordeling. Høgskolen skal tilby førstelektorprogram, rekrutteringsstillinger og doktorgradsutdanning. Høgskolen skal gjennomføre tiltak som styrker den faglige og pedagogiske kompetansen i undervisningen, herunder bruk av digitale verktøy.

31 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 5. Organisasjonsutvikling 3(5) Høgskolen skal styrke forskningsledelsen. Høgskolen skal kjennetegnes ved en aktiv, inkluderende og livsfaseorientert personalpolitikk. Høgskolen skal sikre et godt arbeidsmiljø og forplikter seg til å motarbeide all diskriminering i forhold til kjønn, alder, etnisitet og funksjonshemming. Høgskolens bygningsmasse skal ha funksjonelle løsninger tilpasset alle brukergrupper og en kostnadseffektiv utnyttelse av lokalene.

32 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 5. Organisasjonsutvikling 4(5) Høgskolen skal forbedre sin økonomistyring og –forvaltning ved å utvikle mekanismer for intern ressursallokering som sikrer bedre samsvar mellom faglige prioriteringer og oppgaver på den ene side og tildelte ressurser på den andre. å ha tjenlige administrative systemer, å videreutvikle administrative rutiner og systemer som styrker og forenkler driften, å ha en effektiv innkjøpspolitikk. Infrastruktur og tjenestetilbud innen IT skal utvikles til å holde et godt nasjonalt nivå og støtte primærvirksomheten.

33 www.hil.no Strategisk plan 2008 – 2011: målområder 5. Organisasjonsutvikling 5(5) Høgskolens lokaliteter skal være estetiske og tiltalende. Bibliotektjenestene skal utvikles gjennom bruk av moderne teknologi og bidra til et stimulerende lærings- og forskningsmiljø for studenter, ansatte og allmennheten. Gjennom systematisk HMS-arbeid skal høgskolen sikre at ansatte og studenter har gode arbeidslokaler, og at lokale sikkerhets- og beredskapsrutiner følges opp. Intensjonene i Grønn stat legges til grunn for høgskolens virksomhet Høgskolen skal legge til rette for økt miljøbevissthet blant ansatte og studenter.

34 www.hil.no Prosess fram til 17. oktober innspill til utkast 30. oktober styrebehandling i løpet av november høring internt i avdelinger, administrasjonen, HiLs utvalg og hos eksterne samarbeidspartnere rektorat og direktør gjennomfører dialogmøter med avdelingene, utvalgene og administrasjonen, samt eksterne samarbeidspartnere 11. desember sluttbehandling i styret


Laste ned ppt "Strategisk plan for perioden 2008 - 2011 25.09.2007 UTKAST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google