Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til en forskningsbasert følge- og sluttevaluering av prøveprosjektet med etableringen av særskilte ungdomsenheter for unge lovbrytere mellom 15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til en forskningsbasert følge- og sluttevaluering av prøveprosjektet med etableringen av særskilte ungdomsenheter for unge lovbrytere mellom 15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til en forskningsbasert følge- og sluttevaluering av prøveprosjektet med etableringen av særskilte ungdomsenheter for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år - ca 2 år (2013 til 2015) - enhet ved Bjørgvin fengsel med sitt tverretatlige team - hensikt: -1. gi JBD, HOD, KD, BLD beslutnings-grunnlag for eventuell videreføring av enheten og av planlagt enhet med tverretatlig team i Oslo, under og etter prøveperioden. -2. gi råd og veiledning om driften under prøveperioden - skal bl.a. ses i lys av bl.a. lovendringer i barnevernloven - skal ses som to deler i sammenheng

2 De sosiale prosessene som dette prosjektets barn, deres foresatte og fagfolkene som skal hjelpe, inngår i komplekse samspill med en rekke faktorer, både eksterne og interne: - oppvekstforhold, - foreldres deltakelse på godt og vondt, - beboersammensetningen i boområdet, - det ungdomskulturelle landskapet, - fagfolks praksis og kunnskapsnivå, - relasjonene til eksterne instanser som kommune- (bydels-) administrasjon, skole, barnevern og politi, - økonomiske forhold, - sentrale enkelthendelser, - samt mer lokale særtrekk

3 Gjennomgående i prosjektet - gjøre deltakende observasjon på samlinger av fagfolk, på samarbeidsmøter og på ulike presentasjoner av enheten og teamet, i eller utenfor kriminalomsorgen delta på møter i både den sentrale koordineringsgruppen, styringsgruppen, og andre relevante samarbeidspartnere for prosjektet

4 Skriftlige oppgaver til informanter i prosjektet - gi et antall barn, foresatte, fagfolk i og utenfor prosjektet to enkle skriftlige oppgaver: den første dreier seg om en evaluering av forsøket midtveis i evalueringsperioden (ca. juli 2014), mens den andre dreier seg spesielt om enhetens og andre innsatte (sammenlikningsgruppens) barns problemer med foresatte, venner, helse, rus, vold, skole/utdanning/fritid, offentlige hjelpere, nettverk

5 Juridisk analyse Juridisk analyse kommer ’oppå’ analyse av funn i prosjektet til slutt –Dokumentanalyse av grunnlagsdokumenter som beskriver bakgrunn for og formål med opprettelsen av enheter og team –Beskrivelse av det rettslige rammeverket Relevant lovgivning på feltet FNs barnekonvensjon Art. 3, 9, 12, 16, 37, 40 –Vurdering av funn og praksis opp mot regelverk

6 Eks på relevante juridiske spm Ulike aldersgrenser for partsstatus - rettigheter og plikter etter ulike regelsett: hvordan er praksis? –I straffeprosessen –I barnevernsaker –I helsesaker Med- og selvbestemmelsesrett – når og om hva? Involvering av foreldre/verge i beslutningsprosesser

7 Tverretatlig samarbeid Enhetens samarbeid med relevante etater (helse/bup, barnevern, skole/utdanning, nav mv) –Barneverntj. tillagt nye oppgaver for oppfølging Reglene for taushetsplikt, opplysningsrett og –plikt: utfordringer? Samtykkekompetanse barn vs foreldre/verge Hvordan ivaretas taushetsplikten i de tverretatlige teamene? Bruken av individuelle planer – ansvar og oppfølging som fungerer?

8 første delrapport 28. februar (?) frem til 28. februar (?) 2014 1.påbegynne arbeidet med å lage en status over gjeldende lovverk, regelverk, idealer og realiteter vedr. fengsling av barn i Norge. 2. En kartlegging av faktum: antallet innsatte totalt i prøveperioden til nå, hvor sitter de, hvem er de (kjønn, alder, etnisk bakgrunn, soningsgrunnlag, soningsplan)

9 annen delrapport Fra prosjektets start til frem til 31. juli (?) vil vi følge enheten over tid ved hjelp av formelle og uformelle intervjuer (ansikt-til-ansikt, pr. telefon og pr. e-post) med barna, ansatte i enheten og teamet, foresatte og enhetens og teamets samarbeidspartnere. En del av intervjuene vil bli foretatt i flg. fokusgruppemetode

10 tredje delrapport fra start til ut i 2015 følge opp resultater av ungdomsstormøtet i konfliktrådene for de ungdommene som sitter på varetekt i enheten. Vi må ha samtykke til å være til stede i stormøtet og/eller til å lese avtalene som inngås og følge ulike parter etter avtaleinngåelse og - implementering. også fra prosjektets start og frem til 31. januar (?) 2015 samle inn data for de som sitter i andre fengsler, (ikke har fått plass i enheten) – som er sammenliknbar med data fra arbeidet i enheten og teamet

11 Sluttrapporten vil oppsummere delrapportene på en helhetlig måte. I tillegg kombinere juridiske analyser med den samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåten, beskrevet over. - en grundig, empirisk tverrfaglig analyse av utviklingen av både lovverket, ungdomsenheten og det tverretatlige teamet og også endringer og konsekvenser av endringer som skjer i evalueringstiden (f.eks. innføring av ungdomsstraffen på landsbasis i 2014) og de virkninger eventuelle endringer har hatt for brukerne

12 Tabell 1: Framdrift: Oppgaver, ressursbruk og ansvarlig forsker 2013 - Datainnsamling start enheten og teamet: 1 mnd (Hydle) - Kartlegging status over innsatte barn: 1 mnd (Hydle) 2014 - Samtaler/analyse ansatte og samarbeidspartnere: 3 mnd (Hydle) - Feltarbeid enheten/teamet/konfliktråd: 1 mnd (Hydle) - Samtaler/intervjuer barn/foresatte: 1 mnd (Hydle) 2015 - Dokumentanalyse og samlet framstilling delstudier: 3 mnd (Hydle/Stang) - Samlet juridisk vurdering: 2,5 mnd (Stang)

13 Budsjett: Årlig og totalt, alle beløp inkl. mva 201320142015Samlet (Antall mnd.verk) Månedsverk for Forskere tilsammen (2 mnd) 358 234 (5 mnd) 759 457 (5,5 mnd) 805 024 (12,5 mnd) 1 922 716 Reiser ifm datainnsamling og annen drift 30 000 15 00075 000 Sum388 234789 457815 0241 997 716


Laste ned ppt "Forslag til en forskningsbasert følge- og sluttevaluering av prøveprosjektet med etableringen av særskilte ungdomsenheter for unge lovbrytere mellom 15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google