Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan 2016 Vidhaugen barnehage Visjon: ”Trø varsomt – her vokser mennesker” Barnehagen som lærende organisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan 2016 Vidhaugen barnehage Visjon: ”Trø varsomt – her vokser mennesker” Barnehagen som lærende organisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Vidhaugen barnehage Visjon: ”Trø varsomt – her vokser mennesker” Barnehagen som lærende organisasjon

2 Informasjon om barnehagenside 4 Dette bygger årsplanen påside 5 Verdigrunnlagside 6 Pedagogisk innholdside 7 Vurdering og dokumentasjonside 9 Foreldresamarbeidside10 Samarbeid med andreside11 Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Vidhaugen 119, 7550 Hommelvik Postadresse: Postboks 140, 7550 Hommelvik Telefon: 73 97 32 40 / 948 03 554 Rektangel: 73 97 32 47/ 953 03 554 Sirkel: 73 97 32 46 / 480 18 184 Trapes: 73 97 32 45 / 480 18 177 Kvadrat: 73 97 32 44 / 959 84 476 Trekant: 73 97 32 43 / 959 84 479 E-post: tove.skjei@malvik.kommune.no Barnehagen som lærende organisasjon Innholdsfortegnelse:

3 Vidhaugen barnehage er en av Malvik sine 9 kommunale barnehager. Barnehagen har sin beliggenhet på Sveberg i et nytt boligområde under etablering. Vi er en moderne barnehage som åpnet 1.august i 2012, og nyter godt av å jobbe i flotte og fargerike lokaler. Vi er godt i gang med etablering av vår kultur med egne tradisjoner. Vi har 5 grupper, hvorav 2 grupper har store barn (3-6 år), 1 gruppe ( 2-3 år), og 2 aldersadekvate grupper med henholdsvis 1 og 2-åringer. Alle gruppene har navn og vindu etter geometriske figurer: Rektangel, Sirkel, Trapes, Kvadrat og Trekant. Våre fokusområder er fysisk aktivitet og helse, språk og miljøbevissthet og de er nærmere beskrevet lengre bak i denne Årsplan. På alle gruppene er det 2 pedagoger, hvorav den ene pedagogen er pedagogisk leder med hovedansvaret for organiseringa av sin gruppe. I tillegg er det 2 fagarbeidere/assistenter, slik at de er 4 ansatte pr gruppe. Vi er opptatt av å ha et mangfoldig personalgruppe av begge kjønn, slik at barn, foreldre og personalet har ulike rollemodeller. Det er flere mannlige ansatte i barnehagen og de er en del av nettverket Menn i barnehage, MiB. Det er i tråd med nasjonal satsing for å rekruttere og beholde menn i barnehageyrket. Vi er opptatt av refleksjon, og gjennomtenkte handlinger skal prege barnehagehverdagen. Vi skal være bevisste voksne som kan begrunne våre handlinger og planer. Kunnskap og kompetanse er viktig for å opprettholde en høy kvalitet, og vi har etablert gode rutiner for systematisk refleksjon og veiledning. Alle ansatte har sine ansvarsområder, noe vi syns er viktig fordi vi vokser på ansvar og mestringsfølelse, noe som gjenspeiles i vår visjon «Trø varsomt – her vokser mennesker». Barnehagen som lærende organisasjon Informasjon om barnehagen:

4 Barnehagen har flere digitale verktøy, blant annet smartboard, informasjonsskjermer, pc`er, Ipad og kamera. Vi bruker disse jevnt og bevisst sammen med barna i forbindelse med pedagogiske aktiviteter. Vi har interne retningslinjer for bruken av digitale verktøy. Kosthold er viktig for både små og store. På Vidhaugen har vi valgt å ha ekstra fokus på dette, og derfor ansatt egen kokk som er ansvarlig for matlaginga. Vi er bevisste hva vi tilbyr barna av mat og drikke, og vi er opptatt av variasjon. Det skal være innbydende og vi benytter mest mulig rene råvarer. Barnehagen tilbyr barna frokost hver dag, og vi veksler mellom havregrøt og yoghurt. I tillegg får barna hjemmebakt brød hver dag, middag 1 dag pr uke og varm turmat i vinterhalvåret. Vi tilrettelegger for behov for spesialkost. I adventstida har vi ekstra fokus på matlaging og ivaretar gamle tradisjoner med laging av julepålegg som sylte, pølse og rull. Dette serveres av stolte barn på julefrokost med foreldre i desember. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) er et viktig arbeidsområde, hvor vi blant annet har fokus på nærvær, i tillegg til utarbeidelse av gode rutiner. HMS-gruppa består av verneombud, tillitsvalgte og styrer, og vi har månedlige møter. For mer informasjon om barnehagen og hvordan komme i kontakt med oss: Se Malvik kommune sin hjemmeside: www.malvik.kommune.no Barnehagen som lærende organisasjon

5 Barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver – formålsparagrafen Malvik kommune sine vedtekter for barnehager: se www.malvik.kommune.no Kommuneplanens samfunnsdel, mål 6 – vi har gode betingelser for livslang læring Utviklingsplan for virksomhet barnehage En årsplan har flere funksjoner. Den skal gi oversikt over barnehagens innhold og arbeidsmetoder. Den er et arbeidsredskap for personalet, som skal brukes aktivt, både av den enkelte ansatte, hver gruppe og barnehagen i fellesskap. Planen er utgangspunkt for kommunikasjon og samarbeid med foreldrene. Den skal være informativ samtidig som den skal gi rom for dialog i foreldresamarbeidet. Vi tar gjerne imot spørsmål og kommentarer til vår årsplan og barnehagens drift. Barnehagen som lærende organisasjon Dette bygger årsplanen på:

6 Vidhaugen barnehage sin visjon: Trø varsomt - her vokser mennesker. Vi vil med vår visjon vise at vi setter mennesker i fokus, og at vi er opptatt av utvikling. Dette gjelder både barn og voksne, og samspillet oss i mellom. Vi skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barns og barnegruppas behov, interesser, alder og modning. Vi skal bidra til at det etableres vennskap. Alle skal inkluderes i lek og sosialt samspill, noe som krever daglig jobbing med sosial kompetanse. Vi vil gi alle barna gode og meningsfylte barnehagedager. Dette skal barna få medvirke til selv, blant annet med utgangspunkt i Barnehageloven § 3: ”Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” I Virksomhet barnehage skal vi ha fokus på disse felles satsningsområdene: Tilbakemeldingskultur Et godt språkmiljø for alle barn Personalrollen Ledelse Barnehagen som lærende organisasjon

7 Malvik kommunes verdier: ÅPEN- NYSKAPENDE- SAMHANDLENDE Vi fokuserer på disse verdiene i vårt daglige arbeid, og vi har i personalgruppa utarbeidet våre trivselsregler. Dette er hva vi legger i begrepene: Åpen: Positiv innstilling Konstruktiv tilbakemelding Rom for å være den du er Nyskapende: Utvikling gjennom refleksjon Vise engasjement Leve i takt med samfunnet Samhandlende: Vise tillit og omsorg Se hverandres sterke sider Gjøre hverandre bedre Barnehagen som lærende organisasjon Verdigrunnlag:

8 Pedagogisk innhold: Tilbakemeldingskultur Vi vil ha fokus på barnas danning som mennesker og hvordan vi som voksne påvirker barnas selvfølelse. Barna skal møtes med respekt og som likeverdige mennesker, og skal oppleve oss som gode rollemodeller for hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi ønsker å gi barna tilbakemelding med positive ord og handlinger. Vi begrenser negativt lada ord som for eksempel «nei» og «ikke». Vi vil fokusere på hva barna skal gjøre fremfor hva de ikke skal gjøre. Ved å jobbe med positiv tilbakemelding erfarer vi at barna får en mer bevisst holdning i samhandling med hverandre. Oppfølging av enkeltbarn Vi har fokus på barns ressurser og vi vil styrke det de er gode på. For å kunne gi barna de beste forutsetninger for utvikling er vi avhengige av et godt og nært foreldresamarbeid. For å kvalitetssikre innholdet i barnehagen har vi på Vidhaugen utarbeidet en progresjonsplan. Det er til hjelp for oss personalet for å sikre at alle barn opplever utvikling og utfordring, ut i fra mestringsnivå og alder. Språk Som et ledd i kvalitetsutviklingen i barnehagene har Virksomhet barnehage samarbeidsprosjekt (2014-2018) med kommunene i NEA. Dette er barnehagebasert kompetanseutvikling som involverer hele personalgruppa i alle barnehagene. Høgskolen for barnehagelærerutdanning i Trondheim (DMMH) er faglig ansvarlig for veiledning og kursing. Målet med prosjektet er et godt språkmiljø for alle barn. Vi jobber aktivt for å skape et godt og inspirerende språkmiljø for barna. Voksne har fokus på å være gode rollemodeller for barna slik at de får støtte og veiledning i sin språkutvikling. Ved å være bevisst på språk har vi erfart at barna har tilegnet seg en begynnende språklig kompetanse. Vi bruker ulike verktøy som Psykologisk førstehjelp, Snakkepakken, Språkkista, Mattekista og Salaby. Barnehagen som lærende organisasjon

9 Fysisk aktivitet og helse Mål 1: Barnehagen skal være en arena for variert utvikling av barnas motorikk og helse Barnehagen som lærende organisasjon Dette skal vi oppnå for barna Oppnås ved å:Resultater:I samarbeid med RessursbehovAnsvarlig De skal bli glad i å være ute, uansett årstid Erfaring med variert bevegelse og aktivitet Bra helse og godt immunforsvar Fremme utvikling av både fin og grov motorikk Etablere gode rutiner for hygiene Tilrettelegge for gode opplevelser ute i alle årstider Tilby ulike aktivitet, som f.eks Røris og turer i ulike terreng Kombinere gode tilbud om fysisk aktivitet med godt kosthold Aktiv bruk av verksted for ulike aktiviteter som snekring, pussling, perling, tegning, maling, forming med mer Håndvask-rutiner; Informasjon om daglig håndvask når vi kommer inn i barnehagen, før lek og aktivitet Fornøyde barn Aktive barn Sterke barn Smidige barn Motoriske barn Friskere barn Høyere nærvær Alle foreldre og ansatte Anbefalinger ift klær og utstyr Nærmiljøet Sveberg skole Sveberghallen Gode klær og utstyr Turdager Aktivitetsuke februar/mars Alle i personal- gruppa, og spesielt ansvars- gruppa

10 Språk Mål 2: Et godt språkmiljø for alle barn Barnehagen som lærende organisasjon Dette skal vi oppnå for barna Oppnås ved å:Resultater:I samarbeid med RessursbehovAnsvarlig Oppleve en språklig kvalitet i det daglig samspillet/samtaler med personalet Utvikle et språk som fremmer identitetsdanningen Få rike erfaringer med fortelling, gjenfortelling, høytlesing, sang, rim og regler Utvikle og tilegne seg et godt ordforråd Gi barna et godt grunnlag for utvikling av lese- skriveferdigheter. Tilrettelegge for et inspirerende språkmiljø. Personalet som er aktivt lyttende Personalet som bevisst bruker språket, er gode rollemodeller og oppfordrer barna til å bruke språket aktivt Tilrettelegge for daglige aktiviteter med fokus på språk som f.eks visualiserte sanger, rim og fortellinger Vi har språkgrupper, leseuke og prosjekter. Besøk til bibliotek, og aktivt bruke bøker sammen med barna. Språksterke barn som har gode forutsetninger for sosial samhandling, både ift konfliktløsning og relasjonsbygging Lek og moro med språket ifm sanger, rim og regler Ped.dokumentasjon som gir erfaringsutveksling og aktivt læringsmiljø ift nyskaping og ideer Barna er kjent med alfabetet og har dannet et grunnlag for lese- skriveferdigheter. Alle ansatte Foreldre og foresatte i barnas hjem DMMH NEA- barnehagene Tid og rom for tilstedeværelse for barna Tid til veiledning av personalet Alle i personal- gruppa, og spesielt ansvarsgruppa

11 Miljøbevissthet Mål 3: Barnehagen skal lære barna å bli miljøbevisste Barnehagen som lærende organisasjon Dette skal vi oppnå for barna Oppnås ved å:Resultater:I samarbeid med RessursbehovAnsvarligFris t Lære omsorg for naturen og alle levende organismer. Bli bevisste på hvordan vi kan ta vare på miljøet. Lære barna verdien av gjenbruk Øke barnas forståelse for en bærekraftig utvikling Skape et velstelt og levende uteområde/nærmiljø. Gi barna forståelse for naturens kretsløp Turer i naturen Voksne som gode rollemodeller Miljøuke (april/mai) Plukke søppel Kildesortering Kreativ utfoldelse Samlingsstunder Temaarbeid Holdningsskapende arbeid Såing og planting Lage humlehotell Lage fuglemat og fuglekasser Søppelplukking Kompostering Gi barna gode opplevelser i ren natur. Resertifisering som Grønt flagg- barnehage Lære barna respekt for liv Miljøbevisste barn Sparing; både miljømessig og økonomisk Kreative barn Gi barna gode verdier og holdninger Et nærmiljø hvor dyr, planter, fugler og insekter har gode levevilkår. Naturen Alle ansatte Barnas foreldre/ foresatte ”Miljø- agentene.no” og annet fakta- materiale Organisasjonen Fee Nærmiljøet Tid Litteratur med fakta, info, inspirasjon og tips Etablering av kompostbinge Kunnskap om kompostering Alle i personal- gruppa og spesielt ansvars- gruppa

12 Ekstern vurdering Ekstern vurdering er en felles vurderingsmetode for alle barnehagene i virksomheten, som skal gjennomføres hvert 3.år i alle barnehagene. Tidlig innsats For å sikre god utvikling for alle barn har vi tverrfaglig samarbeid med Barne – og Familietjenesten. Vårt samarbeid bygger på modellen Tidlig innsats, utviklet av Øyvind Kvello. Målet er å gi god og riktig hjelp tidlig. Det innebærer et tett samarbeid med barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjonen. Gjennom god samhandling med ulike faggrupper vil vi sikre at kommunen ivaretar barn som kan ha behov for ekstra tilrettelegging av tilbudet. Når Barne– og familietjenesten er i barnehagen for å observere våre barn, ser de også på hvordan de voksne i barnehagen jobber og hvordan systemene våre fungerer. Slik systemtilbakemelding er observasjoner gjort i forbindelse med Tidlig Innsats der hver enkelt barnehage får tilbakemelding på ledelse, struktur og organisering. Dette er nyttige vurderinger for oss i det videre arbeidet. Barnehagen som lærende organisasjon Vurdering og dokumentasjon :

13 Intern vurdering Barna skal oppleve at de blir hørt og sett hver dag. De skal være med i vurderings – og dokumentasjonsarbeidet, og vi skal sette av tid til dette arbeidet. Barna skal bli hørt på hva de ønsker å gjøre. Vi skal undre oss sammen med dem, samtale, lytte og være tilstede. Vi benytter bilder og praksisfortellinger som bakgrunn for pedagogisk dokumentasjon. Det blir sendt hjem og hengt opp i barnehagen, slik at det kan være utgangspunkt for barna kan fortelle hva de har opplevd i barnehagehverdagen, som lek, aktiviteter, turer og prosjekt. De skal selv få ta bilder, noe som gir oss en tilbakemelding på hva de finner interessant. Alle hverdagssituasjonene er viktig å dokumentere og vurdere, og det gjøres fortløpende. Bilder av prosjektarbeid brukes til å prate om det vi gjorde, oppsummere og finne veien videre. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon aktivt i vurderingsarbeidet gjennom hele året. Personalet vurderer kontinuerlig sitt arbeid, både individuelt, i grupper og i fellesskap. Det er grunnleggende for å finne veien videre. Barnehagen som lærende organisasjon Vurdering og dokumentasjon forts.:

14 Vi har stort fokus på foreldresamarbeidet. Det daglige samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Personalet vil bidra med hjelp og veiledning i oppdragelsesspørsmål og søke ekstern hjelp i arbeidet med barn og familier, der det er behov for det. Vårt fokus er barnas beste, og noe vi ønsker å samarbeide med foreldrene om, på en best mulig måte. Vi gjennomfører foreldresamtaler med alle foreldre før barnet begynner i barnehagen, for å gi barn og foreldre en best mulig oppstart. I tillegg gjennomfører vi to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, en på høsten og en i overgangen vinter/vår. Hvis det er ønskelig med flere foreldresamtaler, er det bare å gi oss beskjed, så avtaler vi det. Evt drøftinger ifm «Tidlig innsats» vil foreldre bli informert om. Vi arrangerer 1-2 foreldremøter hvert barnehageår. Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i Foreldrerådet, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU). Disse møtene holdes jevnlig. Det velges 1 representant fra hver gruppe til FAU, i tillegg til 1 vararepresentant. Det betyr at FAU ved Vidhaugen barnehage består av 10 foreldre, hvor alle gruppene i utgangspunktet er likt representert. Barnehagen holder stengt pga felles kompetanseheving for personalet 5 dager pr år. Oversikt over disse studiedagene ligger på hjemmesida til Malvik kommune: www.malvik.kommune.no. For 2016 er det: 04.01, 06.05, 11.08, 12.08 og 25.11www.malvik.kommune.no Barnehagen som lærende organisasjon Foreldresamarbeid :

15 Vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen, bla gjennom Tidlig Innsats beskrevet tidligere i årsplan Vi har flere viktige samarbeidspartnere, som blant annet flere læringsinstitusjoner, og en av dem er Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH). Vidhaugen barnehage er praksisbarnehage for studenter fra DMMH, og det betyr at vi har studenter i flere perioder gjennom året. Barnehagen har også elever og studenter fra andre læringsinstitusjoner Vi har et godt samarbeid med Sveberg skole og barnehage, og benytter skolens lokaliteter, som Sveberghallen. Dette gjør at barna blir godt kjent i sitt nærmiljø, noe som skaper grunnlaget for trygghet. Vi har etablert gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, som er nedfelt i en plan kalt BRO. I tillegg til felles aktiviteter med barna, gjennomfører vi overgangssamtaler i forkant av skolestart. Foreldrene må samtykke i informasjonen som gis. På Vidhaugen har vi førskolegruppe som har navnet PYRAMIDEN. Vi gir barna erfaringer blant jevnaldrende med samspill, samarbeid, selvstendighet, språkstimulering, lese- og skriveforberedende aktiviteter. Vi benytter heftet ”Trampoline” til hvert enkelt barn i Pyramidegruppa. Barna medvirker i planleggings- og vurderingsarbeidet, som foregår ute, inne og på turer. Barnehagen som lærende organisasjon Samarbeid med andre:


Laste ned ppt "Årsplan 2016 Vidhaugen barnehage Visjon: ”Trø varsomt – her vokser mennesker” Barnehagen som lærende organisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google