Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omar Mekki, IMTEC Telemark Fylkeskommune 26.10.15 Motivasjon, mestring og muligheter Tid for handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omar Mekki, IMTEC Telemark Fylkeskommune 26.10.15 Motivasjon, mestring og muligheter Tid for handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omar Mekki, IMTEC Telemark Fylkeskommune 26.10.15 Motivasjon, mestring og muligheter Tid for handling

2 Omar Mekki, IMTEC Program: Læring for fremtiden Dagens ungdom Nye motivasjonsproblemer i Danmark Nærværsfaktorer Historien om Varg Veum og historien om tre kaniner, ti høns og en gris Til lærerne hilsen elevene Motivasjon, mestring og muligheter Tid for handling

3 Tre strategier A - Individstrategi B - Organisasjonsstrategi C - Systemstrategi Omar Mekki - November 2010

4 Systemstrategier Omar Mekki, IMTEC

5 § 1-1. Formålet med opplæringa (utdrag) Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast Omar Mekki, IMTEC

6 ”Mennesketypene” Generell del av LK06 er under revisjon

7 Det arbeidende menneske Det meningssøkende menneske Det samarbeidende menneske Det miljøbevisste menneske Det skapende menneske Det almendannende menneske Det integrerte menneske Omar Mekki, IMTEC Mennesketypene i generelle del av LK06

8 Omar Mekki, IMTEC

9

10 21st Century skills From the three Rs of the 20th to the four Cs of the 21st Century The three Rs: -Reading -wRiting -aRithmetic http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/ http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/ #.VQW4aksspyQ Omar Mekki, IMTEC

11

12

13

14 NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

15 4 kompetanseområder Fagspesifikk kompetanse i – matematikk, naturfag og teknologi – språk – samfunnsfag og etikkfag – praktiske og estetiske fag Å kunne lære – metakognisjon og selvregulert læring Å kunne kommunisere, samhandle og delta – lese og skrivekompetanse- og muntlig kompetanse – samhandling, deltakelse og demokratisk kompetanse Å kunne utforske og skape – kreativitet og innovasjon – kritisk tenkning og problemløsning

16 Fire kompetanseområder Dybdelæring og progresjon Byggesteiner i fagene https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150 008000DDDPDFS.pdf Fagfornyelse

17 Omar Mekki, IMTEC ”PISA 2018 has the potential to be the start of a new phase of international assessment. We can now make much smarter use of techknology in how to test young people, and we need global competence as governments around the world seek to equip young people with the skills for life and employment” Andreas Schleicher (2014), head of the PISA program https://www.pearson.com/news/announcements/2014/december/pearson-to- https://www.pearson.com/news/announcements/2014/december/pearson-to- develop-pisa-2018-student-assessment-21st-century-fra.html PISA 2018

18 Omar Mekki, IMTEC

19

20 Ungdommen i dag ”Våre dagers unge elsker luksus. De har dårlige manerer, forakter autoriteter, har ingen respekt for eldre, prater i stedet for å arbeide. De reiser seg ikke lengre når eldre kommer inn i et værelse. De motsier sine foreldre, skryter i selskaper, sluker desserten ved spisebordet, legger bena i kors og terroriserer lærerne.”

21 Ole Petter Nyhaug, Mer Vett

22 Hva er viktigst for deg unntatt familie og helse 1.Kontinuerlig læring er viktigst 96 % 2.Være fornøyd med livet 80 % 3.Annerkjennelse fra andre 70% 4.Nyte livet uten bekymring 65%

23 Ole Petter Nyhaug, Mer Vett

24 Den ansvarlige og presterende generasjon Hva er de viktigste faktorene som kan hjelpe deg å nå målene dine Selvdisiplin Utdannelse Motivasjon Hva er de viktigste faktorene som kan hindre deg å nå målene dine Meg selv Manglende eget initiativ

25 Nye motivasjonsproblemer i Danmark: guttene dropper ut og jentene blir stresset !

26 Tre overordnede forandringer i dansk skole på 2010-tallet Ny test og prestasjonsorientering – særlig blant jentene Endrede kommunikasjons- og læringsformer (”Being alone together”) Økt polarisering mellom ”restgruppen” og ”stressgruppen”

27 3. Økt polarisering Presterer bra – nesten for mye. Tendens til overmotivasjon. Stress og fare for depresjon og selvskading. Presterer bra – nesten for mye. Tendens til overmotivasjon. Stress og fare for depresjon og selvskading. ”Mellomfolket”: Passer skolen ok, men har også andre interesser. Gruppen blir mindre Har manglende motivasjon for skolen. Har gitt opp. Spill på nett og online livet tar over. Risiko for for dropout, misbruk, marginalisering

28 Test og prestasjonsorientering Utdannelse skal å ruste unge til at være ‘employable’ Forskyvning fra ‘dannelse‘ til ‘nytte’ – utdannelse blir et samfunnsøkonomisk redskap Hastighet – konkurranse - instrumentalisering Konsekvenser for skolen: Økt fokus på test og prestasjon Mer standardisering Utvikling av ”performancekultur” ”Ranking” og ”benchmarking” Motivasjon for å prestere, være den dyktigste, være den smarteste, osv. (ytre motivasjon)

29 Polarisering mellem…. Skoletræthed Jeg var kørt fuldstændig skoletræt. Det sidste halve år av gymnasiet gad jeg bare ikke mere. Man skulle virkelig slæbe sig selv til at gå i skole og lave lektier. Der sidste halvdel af 3. g – det hang mig bare ud av halsen. Jeg mistede fuldstændig motivasjonen. Så da jeg blev ferdig med gymnasjet, da tenkte jeg, nu skal jeg have en pause og prøve noget andet. Og så synes jeg måske heller ikke helt, at jeg var klar til at læse videre, selv om det sikkert vil være det bedste. (Eskild, student ) Overpræstation Jeg kan ligge – og det er måske ikke en så sund tankegang – men hvis jeg kommer i seng om aftenen og tænker, Gud, jeg har ikke nået at læse denne her tekst, men jeg har haft tiden til det, så bliver jeg bare virkelig så sur på mig selv, og så kan jeg godt bare rejse mig op og tage teksten, og så sidde til klokken 23.00 og læse. (…) Jeg ser det sådan lidt, at hvis du går hjem, og du ved, at du har lektier for, og du har to timer, hvor du ikke lager nåe, så har jeg det dårligt, hvis jeg ikke laver mine lektier, fordi jeg havde jo tiden til det. (Sofia, student) Polarisering mellom….

30 Hvordan kan elevenes motivation og læring styrkes? Diskuter dette med sidemannen Hva skal til for at elevenes motivasjon og læring styrkes?

31 Motivasionsnivåer Amotivasjon (helt uden engagement – en del gutter) Ekstern motivasjon (alene motiveret af ydre faktorer: mange jenter er alene motivert av fx karakterer og sosjal status ) Introjisert motivasjon (”dårlig samvittighed”) Identifisert motivasjon (man kan se pointen og værdien) Indre motivation = flow / flyt= alene motivert av innholdet i skolen / aktiviteten 17-09-2016Flow. Frans Ørsted Andersen 31

32 Forhold som virker negativt / positivt på indre og identifisert motivasjon Negativt -Ydre mål / ytre belønninger -Trusler / vold / straff -Rituell ros -Rigide deadlines -Summative evalueringer og feedback med vekt på prestasjoner -Svingende og utilregnelig ledelse Positivt -Indre mål / mestring -Valgmuligheter i hverdagen -Reel ros (eller kritikk) -Fleksible deadlines -Formative evalueringer og feedback med vekt på læring og veiledning i retning av forbedringer -Tydelig, åpen og støttende ledelse -

33 Omar Mekki - IMTEC

34 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats for drenge i 8.-9. kl. med massive faglige, sociale og personlige problemer. Drengene kommer fra folkeskolen, der indstiller dem til 3 ugers sommerskole med efterfølgende mentorordning hjemme. Målet er at de kan vende tilbage til hjemskolen og klare 9.kl. afgangsprøve og en erhvervsrettet ungdomsuddannelse Personalet er alm. lærere og pædagoger fra folkeskolen FØA har evalueret Drengeakademiet og følger nu 12 drenge og den tilhørende mentorordning Rapporten her kan downloades fra www.løkkefonden.dk www.løkkefonden.dk 17-09-201634 Utfordringer. Frans Ørsted Andersen

35 Drengeakademiet er et eksempel på et dedikeret forsøg på at nå reformens 5 vigtige overordnede mål: 1 hæve det faglige niveau 2 få langt flere med og tabe langt færre 3 øge tilliden til skolen 4 forbedre elevernes trivsel 5 mindske betydningen af elevernes sociale baggrund 17-09-201635 Utfordringer. Frans Ørsted Andersen Reformen er inspireret af den overordnede målsætning i Ontario: ”raise the bar – narrow the gap – increase the confindence

36 EKSEMPLER FRA HVERDAGEN Synlige og individuelle mål og succeskriterier. Fagstationer med forskellige temaer og materialer Omfattende brug af digitale læremidler, herunder I-pads Løbende formativ evaluering

37 IT og mobiltelefoner Drengeakademiet lægger vægt på styret brug af IT Der anvendes klassesæt af I-pads og pc’er men de er ”låst” til en række programmer og netsteder Private mobiltelefoner og gadgets samles ind og udleveres kun 1 time om aftenen 17-09-2016Utfordringer. Frans Ørsted Andersen37

38 Drengeakademiet udvikler især de 7 ”pædagogiske” karaktertræk Selvkontrol – at have selvdisciplin og at kunne kontrollere egne følelser og reaktioner Engagement –at deltage aktivt, tage initiativ og udvise energi. Vedholdenhed – at blive ved, når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast Social intelligens – evnen til at aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver Taknemmelighed – evnen til at værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger Optimisme – at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning Nysgerrighed – at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden 17-09-2016Utfordringer. Frans Ørsted Andersen38

39 1.Vær det: Vi er rollemodeller og viser drengene, at vi selv arbejder med de 7 karaktertræk 2.Se det: Læring skal være synlig og vi arbejder med at italesætte, visualisere og materialisere drengenes læring 3.Træn det: Vi lægger vægt på vigtigheden af at træne, når vi skal lære. Ydermere træner vi løbende drengene i at tænke over egen læring 4. Præciser det: Vi præciserer hele tiden hvad vi skal, og vi stiller høje forventninger til hinanden og til drengene. For drengene præciseres det hele tiden hvor de skal hen, hvor de er og hvad der er næste helt konkrete skridt 5. Anerkend det: Vi anvender aktivt en konstruktiv indstilling både hos elever og kollegaer. 6. Mål det: Vi evaluerer løbende drengenes udvikling: fagligt, personligt og socialt. Vi taler ofte med drengene om eventuelle vanskeligheder og om hvordan de kan løses. Principper for personalet 17-09-2016Utfordringer. Frans Ørsted Andersen39

40 Evalueringen: de faglige prøver 17-09-2016Utfordringer. Frans Ørsted Andersen40

41 Individstrategier Omar Mekki, IMTEC

42 Relasjonsbygging og talentspeiding

43 Omar Mekki, IMTEC Citat af Søren Kierkegaard: Dansk filosof, cand. theol. og magister 1813 - 1855 ”At hjælpe er at forstå. Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.” Lær å kjenne dine elever

44 Omar Mekki, IMTEC Fra rapporten: Intet menneske er en øy, Evaluering av satsing mot frafall NÆRVÆRSFAKTORER GODE MESTRINGSOPPLEVELSER TILPASSET UNDERVISNING MOTIVASJON FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP INDIVIDUELL OPPFØLGING SYNLIGHET TRYGGHET OPPLEVD FAGLIG FREMGANG MEDBESTEMMELSE GODE RAMMER FOR HVERDAGEN +++ SINTEF 2007

45 Elever som sliter på skolen ”Catch them do someting right” Omar Mekki, IMTEC

46 Maths result https://www.youtube.com/watch?v=g54gQdkzd mw Omar Mekki, IMTEC

47 Organisasjonsstrategi Omar Mekki - November 2010

48 Omar Mekki, IMTEC

49 Elevbedrift Felles for UE programmer er at de fokuserer på: Kreative prosesser Læring gjennom handling Tverrfaglighet Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv Verdiskaping

50 Omar Mekki, IMTEC Varg Veum i Videregående

51 Omar Mekki, IMTEC Fana gymnas: ”Varg Veum i Videregående” Prosjektets målsetting: Å øke elevenes motivasjon, lærelyst og selvbilde At alle guttene skal fullføre og bestå videregående opplæring Å bedre ferdigheter i norskfaget Å motivere for lokalhistorie Å gi innhold til særemne Å videreutvikle elevenes digitale kompetanse

52 OPPDRAGET : Å skrive en kriminalgåte med Varg Veum i hovedrollen koplet opp mot byvandring i Bergen. Bistå BT i å lage et spennende dataspill med utgangspunkt i historien om Varg Veum. Deltakerne måte tråle seg gjennom bygeografien – som i orienteringsløp og løse oppgaver - Mobiltelefonen var redskapet Presentere konseptet på en utdanningskonferanse for lærere og skoleledere i Bergen. Greit å ha noe å øve frem mot. Omar Mekki, IMTEC

53 Organisering og innhold: Et team av lærere og rådgiver ble satt sammen med henblikk på å gi klassen en tettere oppfølging. Tverrfaglig undervisningsopplegg knyttet til Gunnar Staalesens forfatterskap og digitaliseringen av noen av hans bøker. Forfatteren ble trukket inn i opplæringen. Fire grupper jobbet med fire innfallsvinkler til stoffet ”Guttevennlig” pensum: Kriminalitet, teknologi, motestoff, sport, alkoholpolitikk, kvinner Bruk av IKT var sentralt – publiseringsverktøyet MEMOZ Presentasjon av prosjektet på utdanningskonferanse i Bergen Varg Veum i Videregående

54 Omar Mekki, IMTEC Varg Veum i Videregående

55 Omar Mekki, IMTEC

56 ”Jeg har aldri vært interessert i bøker, og hadde vel bare lest to – tre bøker i mitt liv før jeg startet med dette. Det å jobbe med dette, møte Gunnar Staalesen og være med på byvandring fikk meg til å lese”. Gutt i klassen til ”Utdanning”, mars 2009 Varg Veum i Videregående

57 Omar Mekki, IMTEC

58 Takk for meg!


Laste ned ppt "Omar Mekki, IMTEC Telemark Fylkeskommune 26.10.15 Motivasjon, mestring og muligheter Tid for handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google