Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mødredødelighet.  Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel  Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.  99 prosent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mødredødelighet.  Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel  Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.  99 prosent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mødredødelighet

2  Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel  Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.  99 prosent av dødsfallene skjer i utviklingsland, først og fremst Afrika sør for Sahara og Sør Asia.  De aller fleste av disse dødsfallene kunne ha vært forebygget.

3 En ond sirkel  I mange land har kvinner lav status. Det er også årsak til at deres helse ikke blir prioritert, og at det ikke blir satset på å sikre kvinner tilgang til tilpassede og tilgjengelige helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel.  Høy mødredødelighet er uttrykk for en kjønnsbasert diskriminering av kvinner, og er i strid med blant annet Kvinnekonvensjonen og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

4 Kjønnsbasert diskriminering  Kvinner har lav status => Kvinner får ikke selv ta beslutninger om egen reproduktiv helse  Kvinner har lav utdanning => Mindre kunnskap om reproduktive og andre rettigheter  Kvinner har dårlig lønn => Mangler penger til å betale for transport til eller opphold på sykehus  Kvinner er i liten grad representert i politiske beslutningsfora => Dårligere forutsetninger til å sette egne helsekrav på den politiske dagsorden

5 Andre årsaker  Fattigdom  Etnisk diskriminering  Kulturelt betingede oppfatninger knyttet til seksualitet, graviditet og fødsel gjør at mange forhold knyttet til mødrehelse er tabubelagte.

6 Hva er mødredødelighet?  Når en kvinne dør i graviditeten eller i løpet av 42 dager etter avsluttet graviditet.  Årsaken til dødsfallet er graviditeten, eller en tilstand som ble forverret av graviditeten.  De fremste direkte årsakene til at mødre i utviklingsland dør, er alvorlige blødninger, høyt blodtrykk, fødselskomplikasjoner og utrygg abort.

7 Abort Hvert år:  210 millioner påbegynte graviditet  45-50 millioner ender med abort  20 millioner aborter skjer under utrygge forhold. Nesten alle finner sted i fattige land.  70.000 kvinner dør som et resultat av utrygge aborter  Utrygge aborter en av de mest alvorlige og omfattende helseproblemer i mange utviklingsland, og utgjør rundt 13% av årsakene til mødredødeligheten globalt  Begrensninger på tilgang til trygg abort gjennom lov ser ikke ut til å ha noen effekt på omfanget av abort.  Nesten alle dødsfall og alle skader som skyldes utrygg abort kunne ha vært unngått gjennom tilgang på tilpassede helsetjenester.

8 Mødredødelighet - Totalt  Mer enn 500.000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel – en kvinne hvert eneste minutt.  For hver kvinne som dør er det 20 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøtelse fra samfunnet. Til sammen 10 millioner kvinner – hvert eneste år.

9 Mødredødelighet - Ratio  Ratio er antall graviditetsrelaterte dødsfall per 100.000 levende fødte barn.  Land over 1.000/100.000: En del land i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia.  Afghanistan: 1.800/100.000  DRC: 1.100/100.000  Russland: 28/100.000  Norge: 7/100 000

10 Mødredødelighet - Livsløp  Livsløpsrisiko: Avhenger av risiko ved hver graviditet, og antall graviditeter. Noen eksempler:  OECD-land – 1 per 8.000  Latin-Amerika og Karibia - 1 av 280  Midtøsten og Nord-Afrika - 1 av 140  I Sør-Asia - 1 av 59  I Afrika sør for Sahara - 1 av 22

11 Helse som global menneskerettighet  Rett til den høyest oppnåelige helsetilstand er en rettighet i seg selv, ifølge Artikkel 12 i Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

12 Rett til tilpassede helsetjenester ifm svangerskap og fødsel  FNs Kvinnekonvensjon artikkel 12.2: Staten skal sikre kvinner tilgang på adekvate tjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barselstiden. Staten skal tilby gratis tjenester om nødvendig, samt adekvat ernæring i forbindelse med svangerskap og amming.

13 Mødrehelse i et større perspektiv  Når en kvinne dør under fødsel får det alvorlige konsekvenser for familie og lokalsamfunn også. Det er de yngste barna som rammes hardest, og da spesielt jentene.  Det er en sterk sammenheng mellom forbedringer i mødrehelse og framgang i andre utviklingsmål som barnedødelighet, reduksjon av fattigdom, bedre utdanning, likestilling og et økt innsats i kampen mot hiv/aids og malaria.

14 Hvordan skape endring?

15 Tusenårsmålene – konkrete mål til 2015  1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult  2: Universell skolegang  3: Fremme likestilling  4: Redusere barnedødelighet  5: Bedre mødrehelse  6: Bekjempe hiv/aids, malaria o.a.  7: Bærekraftig miljø  8: Utvikle et globalt parternskap for utvikling

16 Langt fra måloppnåelse for MDG 5  MDG: Mødredødelighet skal ned med 50 prosent av 1990-nivå i 2000, og videre ned med 75 prosent i 2015.  Forutsetter en årlig reduksjon på 5,5 prosent i perioden 1990- 2015.  Realiteten: mindre enn 1 prosents reduksjon.

17 Politisk engasjement  Politisk lederskap nødvendig for å sikre at staten beskytter og fremmer kvinners og barns helse.  Det trengs tilstrekkelige ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å bedre mødrehelse.  Bedre informasjonsinnhenting og rapportering er avgjørende for at effektive beslutninger kan fattes og nødvendige tiltak settes i verk.

18 Helsesystemene må styrkes  De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret om kvinner hadde hatt tilgang og råd til profesjonell omsorg.  Kvalitetsomsorg omfatter både hjelp før og under svangerskap og fødsel, så vel som tilgang på trygg abort.  Praktisk og rimelig omsorg omfatter føde- og helseinstitusjoner med nødvendig utstyr, medisiner og faglært personale som er tilgjengelig døgnet rundt.  Det er også nødvendig med transport til barselshjelp dersom komplikasjoner oppstår.

19 Lokal kapasitetsbygging  Sette kvinner, familier og lokalsamfunn i stand til å ivareta egen helse på en god måte, bla gjennom bedre informasjon og kunnskap.  Øke tilgangen til og bruken av faglærte helsearbeidere.  Støtte til transport til helseinstitusjon er avgjørende, særlig i nødssituasjoner i forbindelse med fødsel.

20 Mødredødelighet er uunngåelig


Laste ned ppt "Mødredødelighet.  Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel  Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.  99 prosent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google