Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske tannlegeforening Ulike foretaksformer Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske tannlegeforening Ulike foretaksformer Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske tannlegeforening Ulike foretaksformer Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF

2 Den norske tannlegeforening Ulike foretaksformer 3 hovedformer for organisering av mindre bedrifter: –Enkeltpersonsforetak (EPF) –Ansvarlig selskap (ANS/DA) –Aksjeselskap (AS) Valget vil avhenge av mange forskjellige faktorer, så alternativene bør vurderes nøye f.eks: –Ulike regler om ansvar for foretakets gjeld –Ulike skatteregler –Ulik virkning på rettigheter for deg selv

3 Den norske tannlegeforening EPF ANS / DA A/S Skal du starte bedrift alene så kan du velge mellom EPF og A/S Skal dere starte bedrift flere sammen så må dere velge mellom ANS/DA eller AS

4 Den norske tannlegeforening 1.Enkeltpersonforetak (EPF) 2.Ansvarlig selskap (ANS, DA) 3.Aksjeselskap (AS)

5 Den norske tannlegeforening I et EPF så tar du beslutningene selv….!

6 Den norske tannlegeforening EPF - Formelle krav, ansvar og likning Maksimum én eier Eier representerer selv virksomheten utad Eier er ubegrenset ansvarlig med sin privatformue for driften av virksomheten/virksomhetens gjeld Skattemessig liknes eiers privatøkonomi og næringsvirksomheten sammen. Kan ikke være lønnstaker i eget ENK –Ingen egen lov regulerer denne foretaksformen –Ingen formelle krav (til stiftelsesdokument, vedtekter etc.) –Ikke krav til kapitalinnskudd

7 Den norske tannlegeforening EPF - Generelle råd Driver du EPF i kontorfellesskap med andre bør dere ha en skriftlig samarbeidsavtale –Eks: Praksiseier/assistenttannlege –Eks: To eller flere praksiseiere sammen Avtalen må ikke medføre en så tett økonomisk sammenslutning at dere anses omfattes av selskapsloven (dvs. ansvarlig selskap) –Ikke la inntektene gå inn i fellesregnskapet Enkelt å opprette enkelt å slette Egnet ved lav risiko og få/ingen ansatte

8 Den norske tannlegeforening 1.Enkeltpersonsforetak (EPF) 2.Ansvarlig selskap (ANS, DA) 3.Aksjeselskap (AS)

9 Den norske tannlegeforening Ansvarlig selskap To eller flere eiere

10 Den norske tannlegeforening ANS To eller flere eiere (deltakere) har samlet eller hver for seg et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld Eierne har eierparter i selskapet direkte

11 Den norske tannlegeforening ANS ANS/DA er egne juridiske personer Krav om selskapsmøte

12 Den norske tannlegeforening ANS Kan ikke være ansatt/lønnstaker i eget ANS Ingen begrensninger i uttaksretten (som for AS) I praksis 2 hovedformer for ansvarlige selskap: –Ansvarlig selskap (ANS) –Selskap med delt ansvar (DA) Selskapsloven av 21. juni 1985 nr. 83

13 Den norske tannlegeforening DA – flere eiere hefter proratorisk for samlet selskapsgjeld ANS Flere eiere Hefter solidarisk for 100% av selskapsgjeld A B C D

14 Den norske tannlegeforening ANS/DA - Juridisk rammeverk Selskapsloven av 21. juni 1985 nr. 83 Selskapsavtalen (§2-3) –Må være skriftlig, datert og underskrevet av samtlige deltakere (gjelder også ved endringer) –Nye deltakere skal skriftlig tiltre selskapsavtalen –Minstekrav til hva avtalen skal inneholde –Etablering av selskapet skjer i selskapsmøtet ved underskrift av selskapsavtalen

15 Den norske tannlegeforening ANS/DA - Formelle krav Minimum 2 eiere Ikke krav til kapitalinnskudd utover det som evt. fremgår av selskapsavtalen Styrende organer –Selskapsmøtet: Øverste myndighet (§ 2-8) –Styret: Frivillig (§ 2-13) –Daglig leder: Frivillig (§ 2-18) Representeres utad av (§ 2-21) –enhver ansvarlig deltaker, –styret (hvis man har det), –daglig leder (i saker som faller innenfor dennes myndighet)

16 Den norske tannlegeforening ANS/DA - Likning Ikke egne skattesubjekter –Hver enkelt deltaker liknes for sin forholdsmessige andel av selskapets formue/gjeld og selskapets overskudd/underskudd Mottar normalt ikke lønn fra ANS/DA –Kan ha avtale om særskilt godtgjørelse for f.eks. administrativt arbeid. –Ingen arbeidsgiveravgift av overskuddet Opptak av nye eiere anses som et forholdsmessig salg av virksomheten, og kan derfor utløse skatteplikt hvis vederlaget overstiger bokførte verdier

17 Den norske tannlegeforening 1.Enkeltpersonforetak (EPF) 2.Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) 3.Aksjeselskap (AS)

18 Den norske tannlegeforening Aksjeselskap Ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapsgjelden Praktiske eksempler på AS: –AS eier hele virksomheten og den enkelte tannlege er ansatt. –AS er et driftsselskap som eier lokaler og/eller utstyr. Den enkelte tannlege som er selvstendig næringsdrivende leier lokaler/utstyr av AS. Ofte skattemessige grunner til at AS etableres

19 Den norske tannlegeforening AS - Juridisk rammeverk Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 Selskapets vedtekter (§2-2) Evt. aksjonæravtale (mellom aksjonærene) –Frivillig – men bør ha –Aksjonærene forplikter seg til å utøve sine stemmerettigheter på en bestemt måte

20 Den norske tannlegeforening AS - Formelle regler Minst 1 aksjonær Stiftelsesdokument (§2-3) Aksjekapital/innskudd på minst kr. 100.000 (§ 3-1 jf. § 2-7) – kan være ”tingsinnskudd” Styrende organer –Aksjonærene (utgjør generalforsamlingen, kap. 5) –Styret (§ 6-1) –Daglig leder (§6-2) Representeres utad av (§ 6-30 flg.) –styret hvis ikke annet er bestemt i vedtektene –evt. de(n) som er utpekt i vedtektene –daglig leder (i saker som faller innenfor dennes myndighet)

21 Den norske tannlegeforening I et AS med flere eiere så må du forholde deg til disse på generalforsamlingen….. Lag en god aksjonæravtale som regulerer samarbeidet !!

22 Den norske tannlegeforening AS - Uttak av midler fra selskapet Kreditor kan bare gå på selskapet med sine krav –Derfor lovregler som begrenser eiernes adgang til å ta ut penger av selskapet Uttak av penger fra AS kan bare skje (§ 3-6): –som vederlag for tjenester (lønn mv.) og varer –etter reglene for utbytte (kap. 8) –etter reglene for kapitalnedsettelse (kap. 12) –som lån (NB! svært begrenset adgang) (§ 8-7 flg.)

23 Den norske tannlegeforening AS – Ansvarsomfang Eiernes ansvar er som utgangspunkt begrenset til aksjekapitalinnskuddet Ansvaret kan bli utvidet ved garantistillelse e.l. Styremedlemmer og daglig leder kan bli erstatningsansvarlig for skade som påføres andre under utøvelse av ledelsen av selskapet

24 Den norske tannlegeforening Etablering og registrering av foretaket Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF

25 Den norske tannlegeforening Etablering av foretak Formelle krav Valg av navn på foretaket Registrering av foretaket Kostnader ved etablering og registrering Informasjon om etablering og registrering

26 Den norske tannlegeforening Formelle krav Må man spørre om lov ? I grunnprinsippet har vi full etableringsfrihet i Norge. Men : –Myndig –Du må ha gyldig oppholdstillatelse eller ha en til å drive firmaet ditt –Stiftere av AS må ikke være under konkurskarantene Se www.brreg.no/oppslag/tillatelser. Brønnøysundregistrene, tlf.: 75007500 Narviktelefonen, tlf.: 800 33 840

27 Den norske tannlegeforening Næringsbegrepet Innebærer aktivitet Tar sikte på en viss varighet Har et visst omfang Er egnet til å gi overskudd Drives for skattyters egen regning og risiko

28 Den norske tannlegeforening Valg av selskapsnavn Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet. Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene. Ikke bare et stedsnavn – land, fylke eller kommune Ikke nøyaktig likt med et registrert navn. Ikke et navn som kan villede eller vekke forargelse.

29 Den norske tannlegeforening Foretaksnavn forts. Navn blir godkjent/ikke godkjent av foretaksregisteret Enkeltpersonforetak skal alltid inneholde eiers slektsnavn. § 13 Etiske regler Dersom en tannlege ønsker å navngi sin praksis med en annen betegnelse enn navnet på de(n) praktiserende/behandlende tannlege(r), skal tannlegen på forhånd søke lokalforeningen om dette. Lokalforeningen kan gi tillatelse til annen betegnelse. Et avslag kan bare begrunnes i at navnet er likelydende navnet på en annen praksis eller for øvrig er egnet til å villede publikum, jf. markedsføringsloven av 16. juni 1972 nr. 47 § 2.

30 Den norske tannlegeforening Ansvarsformen skal fremgå! Kunder, (pasienter) og leverandører skal kunne se av navnet hva slags ansvarsforhold som gjelder hos den de handler med eller blir behandlet av. Ansvarlig selskap skal inneholde bokstavene ANS eller ordet ”ansvarlig selskap” Ansvarlig selskap med delt ansvar skal inneholde bokstavene DA eller ordene ”delt ansvar” Aksjeselskap skal ha bokstavene AS eller ordet ”aksjeselskap”

31 Den norske tannlegeforening Registrering av foretaket Myndigheten skal ha beskjed når du formelt stifter et foretak når du ansetter arbeidstakere og når du starter omsetning av avgiftspliktige varer og/eller tjenester. Gjøres hos Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på Altinn.no Så sant minst en av disse hendelsene oppstår skal foretaket registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysund registrene. Dette sparer deg for å å måtte ta kontakt med flere instanser og si fra om de forskjellige meldepliktige hendelsene.

32 Den norske tannlegeforening Registrering Enkeltpersonforetak: –Enhetsregisteret dersom mva plikt som følge av omsetning over 50 000. Gratis –Foretaks registeret: Ved handel med ikke- egenproduserte varer eller flere enn 5 ansatte »2500, 2000 ved el reg –Uansett registreringsrett i begge register

33 Den norske tannlegeforening Registrering AS/ANS/DA Pliktig registrering i Foretaksregisteret ANS/DA 2500/2000 AS 6000/5000

34 Den norske tannlegeforening Registrering : oppsummering FORETAKSFORM REGISTRERING ENKANSAS Brønnøysund- registrene Foretaksregisteret dersom salg av andres varer eller mer enn 5 ansatte Ellers tilstrekkelig å reg i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Skjema Forenklet registermeldingSamordnet registermelding VedleggIngenSelskapsavtale Ev. protokoll som viser valg av styre Stiftelsesdok/vedtekt Protokoll som viser valg av styre Dok innbetalt aksjekapital Åpningsbalanse GebyrForetaksregisteret 2500 25006000 SkatteetatenSkattekortskjemaskattekortskjemaSkattekortskjema

35 Den norske tannlegeforening Snarveien til registrering Ved å fylle ut skjemaet ”Samordnet registermelding”, er jobben med å registrere foretaket hos ulike myndigheter, blitt forenklet. Skjemaet sendes enten til Brønnøysund- registrene, trygdekontoret eller fylkesskattesjefen. De ulike instanser utveksler opplysningene. Skjemaet og hjelp til utfylling fås på de respektive kontorer.

36 Den norske tannlegeforening Melding til andre myndigheter Helsetilsynet i fylket –Helsepersonelloven § 18 –”Melding til kommunen når man åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av loven” –I praksis skal melding sendes til helsetilsynet i fylket, siden det er fylkeskommunen som er ansvarlig for tannhelsetjenester Datatilsynet –Personopplysningsloven § 31 –Senest 30 dager før behandlingen tar til –Skjema kan sendes elektronisk og finnes på http://hetti.datatilsynet.no/melding Og NTF! –Vi må holde medlemskartoteket à jour

37 Den norske tannlegeforening Andre kostnader ved etablering ? Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på 100 000 norske kroner. Aksjekapitalen skal være fordelt på én eller flere aksjer. Aksjene skal lyde på like store beløp. Det stilles ingen krav til egenkapitalens størrelse ved opprettelse av Enkeltpersonforetak, ANSer og DAer

38 Den norske tannlegeforening Informasjon om etablering, registrering og rapportering www.Altinn.no www.brreg.nowww.brreg.no: Brønnøysundregistrene www.skatteetaten.no: Skatt/avgiftsspørsmål www.skatteetaten.no www.bedin.nowww.bedin.no: Tips om finansiering m.m www.nav.nowww.nav.no: trygd/ansatte/sykdom/pensjon www.arbeidstilsynet.nowww.arbeidstilsynet.no: Arbeidsmiljø www.ssb.nowww.ssb.no: Statistisk sentralbyrå

39 Den norske tannlegeforening Skatt Skatt på arbeidsinntekt Skatt i EPF Foretaksmodellen Skatt i ANS Deltakermodellen Skatt i A/S Aksjonærmodellen

40 Den norske tannlegeforening Skatt Skatt på arbeidsinntekt: Personinntekt (Bruttoinntekten) Toppskatt > 420 000 = 9 % » > 682 500 = 12 % Trygdeavgift = 7,8 % Alminnelig inntekt (etter fradrag) = 28 % Marginal skattesats på arbeidsinntekt = 47,8%

41 Den norske tannlegeforening Skatt på næringsinntekt - EPF Foretaksmodellen –Personlig næringsdrivende skattelegges fortløpende ved opptjening (aksjeutbytte beskattes ved utbetaling/ uttak) –Beskatningen knyttes til overskuddet i bedriften, ikke til hva eier ”tar ut” –Foretaksmodellen går ut på å skattlegge overskuddet utover et skjermingsfradrag

42 Den norske tannlegeforening Skjermingsfradraget Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget *skjermingsrenten Skjermingsgrunnlaget er de eiendeler som har virket i bedriften Skjermingsrenten fastsettes av skattedirektoratet., For 2007 4,6% for EPF

43 Den norske tannlegeforening Foretaksmodellen Overskuddet – næringsinntekten – beskattes med 28 % Næringsinntekten (Omsetning – kostnader) -Skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlaget * skjermingsrenten 3,3%) -Lønnsfradrag (15% av lønnsutgifter) = Beregnet personinntekt som beskattes med trygdeavgift og eventuelt toppskatt Marginale skattesats på næringsinntekt: 28% overskudd + 12 % toppskatt og 11 % trygdeavgift på BP = 51 %

44 Den norske tannlegeforening Skatt ANS - deltakermodellen Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % Utdeling ut over skjermingsfradrag beskattes med 28 %

45 Den norske tannlegeforening Skatt AS - aksjonærmodellen Selskapsskatt Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % Utbytte ut over skjermingsfradrag beskattes med 28 % X : overskudd = 100 000 selskapsskatt= 28 000 Til aksjonærene= 72 000 - 28 % skatt som alminnelig inntekt hos aksjonæren (utgjør 20160) = 51 840 Marginal skattesats på utbytte = 48,16 %

46 Den norske tannlegeforening Marginalskattesatser Arbeidsinntekt Marginal skattesats uten arbeidsgiveravgift = 47,8% Næringsinntekt EPF Marginale skattesats på næringsinntekt = 51% ANS Deltakermodellen = 48,16 Aksjonærmodellen Marginale skattesats på utbytte ut over skjermingsfradraget = 48,16 %

47 Den norske tannlegeforening Skattebetalingen EPF og ANS/DA –Betaler forskuddsskatt – innbetalinger 4 ganger i året ut fra forventet inntekt. Ta kontakt med skattekontoret ved oppstart og få tilsendt skjema for beregning. AS –Betaler etterskuddsskatt ut fra fjorårets inntekt. Betales i 2 omganger og med endelig etterberegning ved skatteoppgjøret.

48 Den norske tannlegeforening AS kan gi en skattekreditt –En privatperson som deltar i deltakerliknet selskap vil bli beskattet for deler av overskuddet. Aksjonær i et AS vil bare bli beskattet ved utdelt utbytte. AS kan gi en form for skattekreditt. Pensjonspoeng –Overskudd i AS som tas ut som utbytte vil ikke gi pensjonspoeng –overskudd fra ANS og EPF vil gi pensjonspoeng

49 Den norske tannlegeforening Regnskap- og Bokføringsplikt ved Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver i NTF

50 Den norske tannlegeforening Regnskapsplikt Regnskapsplikten er lovregulert i regnskapsloven. (lov om årsregnskap) Regnskapets form og detaljeringsgrad er avhengi av selskapsform og selskapets omsetning, selskapets verdi og/eller selskapets antall årsverk i løpet av regnskapsåret. Alle aksjeselskaper må ha en valgt og godkjent revisor.

51 Den norske tannlegeforening Bokføringsplikten Bokføringsplikten er lovregulert i bokføringsloven. Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven for den virksomhet som drives

52 Den norske tannlegeforening Bokføringsplikt Bokføringsloven omhandler registrering av alle transaksjoner som har betydning for foretakets økonomi uansett transaksjonens verdi. ( Dette gjelder også reduserte priser og rabatter inkl. behandling av familie og venner.)

53 Den norske tannlegeforening Regnskapssystem Regnskapssystemet skal kunne gjengi spesifikasjoner av pliktig rapportering på papir. Det skal foreligge dokumentasjon av regnskapssystemet som beskriver kontrollmulighet og hvordan system - genererte poster kan etterprøves, som aktuelle koder og faste data.

54 Den norske tannlegeforening Dokumentasjon og oppbevaring Dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper Dokumentasjon Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. Sporbarhet Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring Dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. Sikring Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap.

55 Den norske tannlegeforening Kontoplan-Norsk standard NS 4102 Klassifiserer regnskapet i kontogrupper Gruppe 1 og 2 omhandler balansen –Gruppe 1 Eiendeler –Gruppe 2 Egenkapital og gjeld Gruppe 3 – 8 omhandler resultatregnskapet –Gruppe 3Inntekt –Gruppe 4Varekostnad –Gruppe 5Lønnskostnad –Gruppe 6 og 7 Annen driftskostnad –Gruppe 8 Finansresultat, skattekostnad, ekstraord.inntekter og kostnader, ekstraord. skattekostnad, årets resultat, overføringer og disponeringer

56 Den norske tannlegeforening T-konto prinsippet En måte å forstå bokføring av transaksjoner En måte å holde rede på debet og kredit. Dobbel bokføring

57 Den norske tannlegeforening + strøm / - strøm Dersom pengene tilføres bedriften er det en + strøm. Dersom pengene går ut av bedriften er det en -strøm. Når dette er bestemt må den andre strømmen bli motsatt. Hvert bilag representerer både en – strøm og en + strøm. Hvert bilag skal registreres på 2 kontoer = dobbel bokføring.

58 Den norske tannlegeforening VarekjøpLeverandørgjeld DebetKreditDebetKredit Varekjøp Faktura 100 Varekjøp Faktura 150 Kreditnota 20 T-Konto 2 varekjøp på kreditt, returnerer skadede varer for 20 kroner.

59 Den norske tannlegeforening Pluss-/minus-strøm 2 varekjøp på kreditt, returnerer skadede varer for 20 kroner. VarekjøpLeverandørgjeld Varekjøp-faktura 100- 100 Varekjøp-faktura 150-150 Kreditnota - 20+ 20

60 Den norske tannlegeforening –En prinsippiell oppstilling av resultatregnskapet: Driftsinntekter (ordinære) - Driftskostnader (ordinære = Driftsresultatet + Finanskostnader - Finansinntekter = Ordinært resultat før skattekostnad - Skattekostnad på ordinært resultat = Ordinært resultat + Ekstraordinære inntekter - Ekstraordinære kostnader - Skattekostnad på ekstraordinært resultat = Årsresultat

61 Den norske tannlegeforening Balansen EiendelerGjeld g EK Anleggsmiddler Immaterielle eiendeler 100 000 Varige driftsmidler 2 340 000 Finansielle anleggsmiddler 20 000 Sum anleggsmiddler 2 360 000 Egenkapital Innskutt egenkapital 200 000 Opptjent egenkapital 600 000 Sum EK 800 000 Omløpsmidler Varer 200 000 Fordringer 60 000 Bankinnskudd og kontanter 10 000 Sum omløpsmidler 270 000 Sum eiendeler 2 630 000 Gjeld Langsiktig 1 500 000 Kortsiktig gjeld Kassakreditt 200 000 Leverandørgjeld 80 000 Offentlig gjeld 50 000 Sum gjeld/egenkapital 2 630 000

62 Den norske tannlegeforening Følgende regnskapsbøker må føres Kassedagbok Føres og avstemmes daglig ved opptelling avkassen Kontokort/reskontro Føres daglig Hovedbok Ajourføres i henhold til pliktig rapportering Årsoppgjørsbok Regnskapsårets slutt 31.12.

63 Den norske tannlegeforening Bilag Alle bilag skal være i original og innholde følgende informasjon: Dato for utstedelse av dokumentasjonen Unikt nummer for registrering og gjenfinning Behandlers/selgers organisasjonsnummer Angivelse av partene (selger og kjøper) Behandlingens/ytelsenes art og omfang Tidspunkt og sted for behandlingen/levering av ytelsen Vederlag (pris) Betalingsforfall (ved fakturering)

64 Den norske tannlegeforening Datoperm for betalinger Betalingsdelen til inngående fakturaer Arkiveres på forfallsdato Innbetaling av skatt og avgifter Innbetalingsgiroen arkiveres på forfallsdato. Grunnet elektroniske innbetalingssystemer, har en del fakturaer ikke lenger en girodel. Ta kopi av fakturaen og legg i betalingspermen. Hvis du innrapporterer forskuddstrekk og mva elektronisk, får du ikke giro fra ligningskontoret. Noter de faste forfallsdatoene i permen.

65 Den norske tannlegeforening Rapportering

66 Den norske tannlegeforening Pliktig rapportering Regnskapet skal presenteres minimum hver 4. måned. Har man ansatte og betaler arbeidsgiveravgift, samt innbetaler forskuddstrekk, er pliktig rapportering hver 2. måned ( hver betalingstermin). Er man registrert i mva-registeret, er pliktig rapportering hver 2. måned (hver betalingstermin).

67 Den norske tannlegeforening Sammenstilling til regnskap/årsregnskap Ved regnskapsoppstilling summeres alle postene i hovedboken Blir til slutt en oversikt over kontoenes tall for regnskapsåret og føres til næringsoppgaven

68 Den norske tannlegeforening Næringsoppgaver Næringsoppgavene er basert på Norsk Standard. Forenkler utfylling og elektronisk overføring fra regnskapssystemet.

69 Den norske tannlegeforening Næringsoppgaver og skatt RF-1175 Næringsoppgave 1 RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt RF-1084 Saldoskjema/avskrivingsskjema RF-1006 Spesifikasjon av bankinnskudd og gjeld RF 1028 Selvangivelse for aksjeselskaper RF-1167 Næringsoppgave 2

70 Den norske tannlegeforening Bruk av regnskapsfører Det finnes ingen krav om at du skal bruke utenforstående til å hjelpe deg, bare resultatet blir korrekt. Det vil uansett være ditt ansvar. Skaff dere en regnskapsfører, bruk heller denne tiden på 1 pasient ekstra hver uke. Regnskapsfører må være autorisert og du skal ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren. Husk å melde fra til Enhetsregisteret om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Regnskapsføreren skal bekrefte meldingen (villighetserklæring)

71 Den norske tannlegeforening Økonomistyring Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF

72 Den norske tannlegeforening Styringsmål Solid likviditet Høy egenkapitalgrad Lav gjeldsgrad Investeringer i dokumenterte anerkjente anleggsmidler (lokaler og utstyr) Utestående (pasient) fordringer på et minimum

73 Den norske tannlegeforening Honorarberegning Skal dekke faste og variable kostnader. + litt til tannlegen

74 Den norske tannlegeforening Likviditet Likviditeten er lik summen av følgende eiendeler: Kontanter Bankkonto Lett omsettelige papirer Vil svinge i perioder !! Viktig å etablere gode og sunne purrerutiner Avtale med inkassoselskap?

75 Den norske tannlegeforening Budsjettering Et budsjett er en økonomisk handlingsplan som viser virksomhetens forventede økonomi i en fremtidig periode. Et godt budsjett innebærer også : Jevnlig kontroll av oppnådd resultat mot budsjett Utarbeide avviksanalyse Iverksette tiltak for å rette opp avvik


Laste ned ppt "Den norske tannlegeforening Ulike foretaksformer Dag Kielland Nilsen, juridisk rådgiver NTF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google