Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 16. sep Fagsamling Startlån Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen

2 16. sep ”Alle skal bo trygt og godt” -Husbanken statens organ for gjennomføring av boligpolitikk –Kommunen gjennomfører boligpolitikken lokalt –Økt samarbeid med finansbransjen - flere boligkjøpere

3 16. sep Startlån –Tildeles kommuner for videre utlån –Bidra til å skaffe egnede boliger for husholdninger med utfordringer på boligmarkedet –Til alle vanskeligstilte som har problemer med å få privat finansiering til egnet bolig og for å kunne beholde boligen

4 16. sep Formålet med fagdagen –Dialog og erfaringsutveksling –Startlånsordningen utnyttes ikke godt nok –Utviklingen knyttet til startlån –Informasjon og se Startlån i sammenheng med andre virkemidler (privat lån, grunnlån, tilskudd og bostøtte) –Lokale banker er viktige samarbeidsparter 16. sep

5 16. sep Startlånsaktivitet i Region Bodø Videreutlån fra Husbanken Videreutlån fra kommunene Potensialet

6 16. sep Videreutlån fra Husbanken Per april 2011 – kr Hele 2010 – kr Vesentlig økning i utlån

7 16. sep Hva er potensialet for startlån i kommunene? (med utgangspunkt i tilsvarende utlån som Rana) ,6 - 33, ,8 - 0,2 - 17,2 - 10, ,4 - 13,9 - 4,7

8 16. sep Antall startlån i Nordland og Sør- Troms – utvikling

9 16. sep Utbetalt startlån i Nordland og Sør- Troms (mill.) – utvikling

10 16. sep Rom for utvikling? Stor økning fra 2010 til 2011 Utnytter kommunene potensialet? Bør vi gjøre det? Administrasjon versus politisk vilje? Startlån og privatbank?

11 16. sep Hva er potensialet for startlån i satsingskommunene? Sammenligning av startlånforbruk og potensial i satsingskommunene i forhold til utlån pr. innbygger i Rana kommune i 2010 Her ser vi potensialet for utlån av startlån i satsingskommunene dersom de hadde et tilsvarende utlån som Rana kommune pr innbygger i (Tall på utlån i 2010 er fra Husbankens statistikkbase).

12 16. sep

13 16. sep Nøkkeltall startlån 2009 og 2010 På landsbasis 2009 Antall lån = 7900 Beløp = 4,7 milliarder Snitt = På landsbasis 2010 Antall lån = 9535 Beløp = 5,4 milliarder Snitt =

14 16. sep Eksempler

15 16. sep Bruk av skjønn – hvordan ligger vi an der? - De avslår søknaden fordi jeg har manglende betjeningsevne, men tallene de henviser til er jo helt feil, sier Rita Beck til VG Nett. Det er NAV Skedsmo som behandler søknader om startlån i kommunen. De bruker Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sitt standardbudsjett til å avgjøre om personer er i stand til å betale ned lånet. - Ifølge budsjettet har jeg i dag ca kroner for lite hver måned, men jeg klarer jo å forsørge oss og jeg har betalt høy husleie i over tre nå, sier Beck.Statens institutt for forbruksforskning

16 16. sep Diskusjon –Hvordan etablere mer og bedre samarbeid mellom kommune og bank –Hvordan bidra til å bosette flere i egen eid bolig på en trygg måte –Hvordan få til mer helhetlig arbeid og bedre løsninger i boligfinansieringen –Hvordan heve kompetansen 16. sep

17 16. sep Lovverk og relevant juss

18 16. sep Lover og regler –Husbankens retningslinjer for startlån –Finansavtalelover –Finanstilsynets retningslinjer –Kommunens egne retningslinjer

19 16. sep Husbanken –HB 7.B.13 Retningslinjer for Startlån fra Husbanken –HB 7.C.17 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig mm –HB 7.S.50 SEF-skjema som skal benyttes ved startlån (Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt) 16. sep

20 16. sep Finansavtaleloven –§ 46 a – Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale –§ 47 – Frarådningsplikt –§ 50 – Varsel om endring av kredittvilkårene ( 6 uker før endring) –Forskrift om kredittavtaler: SEF- skjema 16. sep

21 16. sep Kredittilsynets retningslinjer Nye retningslinjer fra Finanstilsynet om forsvarlig utlånspraksis for boliglån: Banken må ha sikkerhet, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi. Dette medfører ingen endring i retningslinjene for Startlån

22 16. sep Kommunenes egne retningslinjer Lite detaljerte retningslinjer eller for detaljerte Ingen retningslinjer Etablert praksis - personavhengig Ulik praksis vedrørende refinansiering Ulik tilbud vedrørende lånevilkår dvs avhengig av kommunens lån i Husbanken Vedtaksmyndighet svært ulik Ulik saksbehandlingstid ( vedtak – hvor)

23 16. sep Kommunenes retningslinjer/saksbehandling –Ulik markedsføring –Ulik organisering –Personavhengig –Politiske prioriteringer –Varierende grad av forankring

24 16. sep Gjør retningslinjene kommunene gode eller …….. Konsekvens av retningslinjer Handlingsrom i HBs retningslinjer Utlån på samme vilkår Mulighetsrom Rentevilkår? Hva ser vi fra vårt ståsted

25 16. sep Tap og tapsrisiko

26 16. sep Risiko for tap –Formålet med startlån: kommunene (og Husbanken) skal ta større risiko enn private banker –Anledning til å bygge opp tapsfond fra boligtilskuddsmidler (strammet inn i 2005, og 2010) –Kommunene har tapsrisikoen for de første 25% av restgjelden på tapstidspunktet og Staten har tapsrisikoen for de siste 75 % –Pågår også en prøveordning med et fåtall kommuner hvor fordelingen er Mer offensiv bruk av startlån - kan fanges opp med tettere oppfølging fra førstelinjen 16. sep

27 16. sep Startlån - dekning av tap –Kommunen har risikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet –Staten har risikoen for de siste 75 prosent –Risikofordeling gjelder ikke –etter at kommunen har refinansiert husbanklånet –dersom kommunen gir startlån fra privat finansieringsinstitusjon –Tapsfondet kan derimot benyttes

28 16. sep Startlån - tapsfond –Kommunen kan sette av midler fra tildelt tilskudd til tapsfond etter søknad - denne vurderes etter streng behovsprøvning –Kommunene i vår region har relativt få tap – fungere virkemidlet i henhold til plan da? –Fra 2011 vil det bli avsatt egne midler i HB som det kan søkes på for å avsette til tapsfond

29 16. sep Tapsdeling Utgangspunkt: Bolig fullfinansiert med lån på 1 mill kroner selges for kr ,-. Det er ikke nedbetalt Avdrag, og renter er ikke misligholdt. De første 25 % av restgjelden på tapstidspunktet er ,-. Det totale tapet utgjør kr ,-. 1.Fullfinansiering med startlån kr ,-. Tapet utgjør 20 % av restgjeld. Kommunen må bære hele tapet alene. 2.Samfinansiering hvor startlånet utgjør toppfinansiering kr ,-. Hele startlånet er tapt. Kommunen taper kr ,-, staten taper kr ,-. 3.Med en 50/50 tapsdelingsmodell ville kommunen og Husbanken i begge eksempler fått et tap på kr ,-. Forenklet kan vi si at dagens tapsmodell er en fordel i samfinansieringstilfellene, mens en 50/50 deling er en fordel når kommunen fullfinansierer med startlån.

30 16. sep Startlån – dekning av tap, eks Samfinansiering. Opprinnelig lån; kr ,- i privatbank, og startlån kr ,-. På tapstidspunktet nedbetalt til henholdsvis kr og kr Boligen blir solgt for kr ,-. Lånet i privat banken får full dekning. Startlånet: Kommunen må dekke inntil 25 % av restgjelden på tapstidspunktet, dvs inntil kr ,-. Staten må dekke resterende ,-

31 16. sep

32 16. sep

33 16. sep What`s in it for me?

34 16. sep Økonomiske gevinster Hva oppnår kommunene? Hvordan framstår en optimal situasjon? – for søker og for kommunen? Langsiktig og kortsiktig

35 16. sep Økonomiske gevinster For startlånmottakere som allerede har ytelser fra kommunen –Redusere gjennomsnittlig botid i kommunal bolig –Redusert behov og kostnader for nye utleieboliger –Redusert ventetid på kommunal bolig –Spare kjøp av institusjonsplass på grunn av funksjonshemming og et kvalitativt bedre liv for en rekke mennesker 16. sep

36 16. sep Anbefalinger og god praksis: –Gode retningslinjer i kommunen –Forutsigbarhet og individuelle løsninger –Viktig med god skjønnsvurdering –Skolerte saksbehandlere (økonomisk- /boligsosial kompetanse etc) –Aktiv markedsføring –Helhetsvurdering av lånebehov knyttet mot resten av det boligsosiale arbeidet og andre virkemidler 16. sep

37 16. sep Anbefalinger og god praksis –Samarbeid / lære av andre kommuner ? –Samarbeid med private banker – økonomisk vurdering og samfinansiering –Utbetaling av lånebeløp i flere terminer –Benytte seg av påslagsmuligheten i rentesats (0,25 %) til administrasjonskostnader, termingebyr og gebyr for opprettelse av låneavtale 16. sep

38 16. sep God praksis med Startlån Econ rapport 2009 – 106 God praksis med startlån –Hvordan kan Startlån være et godt boligsosialt virkemiddel –Økonomiske og velferdsmessig konsekvenser –Samfunnsøkonomisk betydning –Boligmarkedet Startlån skal være et supplement til det private lånemarkedet og ikke en konkurrent

39 16. sep Konsekvenser ved god bruk av Startlån Ved å være fleksibel og tenke ”skreddersøm” kan enda flere hjelpes inn på boligmarkedet og til å bli boende i egen bolig Til bruk for å øke tilflytting/hindre fraflytting Egen bolig kan bidra til at folk skaffer seg jobb /skape virksomhet og blir boende i kommunen 16. sep

40 16. sep Samarbeid kommune og bank Startlån er ikke konkurrent til privat banklån Banken er viktig kanal for markedsføring av startlån Vanligvis: grunnfinansiering i bank og toppfinansiering med startlån Flere Startlån = flere lån for bankene God sikkerhet og bedre vilkår i banken + startlån = flere boligkjøpere Kommune/stat tar risikoen

41 16. sep Dagens bolig – og lånemarked –Nye retningslinjer fra Finanstilsynet –Press på boligmarkedet (mangel på boliger) –I dag kan personer med høy inntekt bli vanskeligstilt på grunn av mangel på egenkapital og høyt prisnivå

42 16. sep Samarbeid internt og eksternt Mange søkere mottar ytelser/tjenester fra kommunen eller NAV Identifisere potensielle startlånmottakere pluss motivere til boligkjøp Samspill med andre virkemidler/ytelser 16. sep

43 16. sep Godt samarbeid gir godt resultat Takk for i dag


Laste ned ppt "16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google