Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen

2 16. sep. 2016 2 ”Alle skal bo trygt og godt” -Husbanken statens organ for gjennomføring av boligpolitikk –Kommunen gjennomfører boligpolitikken lokalt –Økt samarbeid med finansbransjen - flere boligkjøpere

3 16. sep. 2016 3 Startlån –Tildeles kommuner for videre utlån –Bidra til å skaffe egnede boliger for husholdninger med utfordringer på boligmarkedet –Til alle vanskeligstilte som har problemer med å få privat finansiering til egnet bolig og for å kunne beholde boligen

4 16. sep. 2016 4 Formålet med fagdagen –Dialog og erfaringsutveksling –Startlånsordningen utnyttes ikke godt nok –Utviklingen knyttet til startlån –Informasjon og se Startlån i sammenheng med andre virkemidler (privat lån, grunnlån, tilskudd og bostøtte) –Lokale banker er viktige samarbeidsparter 16. sep. 2016 4

5 16. sep. 2016 5 Startlånsaktivitet i Region Bodø Videreutlån fra Husbanken Videreutlån fra kommunene Potensialet

6 16. sep. 2016 6 Videreutlån fra Husbanken Per april 2011 – kr 265 400 000 Hele 2010 – kr 278 300 000 Vesentlig økning i utlån

7 16. sep. 2016 7 Hva er potensialet for startlån i kommunene? (med utgangspunkt i tilsvarende utlån som Rana) - 53 0 - 43,6 - 33,3 - 16 - 9,8 - 0,2 - 17,2 - 10,7 -7- 15,4 - 13,9 - 4,7

8 16. sep. 2016 8 Antall startlån i Nordland og Sør- Troms – utvikling 2007-2010

9 16. sep. 2016 9 Utbetalt startlån i Nordland og Sør- Troms (mill.) – utvikling 2007-2010

10 16. sep. 2016 10 Rom for utvikling? Stor økning fra 2010 til 2011 Utnytter kommunene potensialet? Bør vi gjøre det? Administrasjon versus politisk vilje? Startlån og privatbank?

11 16. sep. 2016 11 Hva er potensialet for startlån i satsingskommunene? Sammenligning av startlånforbruk og potensial i satsingskommunene i forhold til utlån pr. innbygger i Rana kommune i 2010 Her ser vi potensialet for utlån av startlån i satsingskommunene dersom de hadde et tilsvarende utlån som Rana kommune pr innbygger i 2010. (Tall på utlån i 2010 er fra Husbankens statistikkbase).

12 16. sep. 2016 12

13 16. sep. 2016 13 Nøkkeltall startlån 2009 og 2010 På landsbasis 2009 Antall lån = 7900 Beløp = 4,7 milliarder Snitt = 595 000 På landsbasis 2010 Antall lån = 9535 Beløp = 5,4 milliarder Snitt = 570 000

14 16. sep. 2016 14 Eksempler

15 16. sep. 2016 15 Bruk av skjønn – hvordan ligger vi an der? - De avslår søknaden fordi jeg har manglende betjeningsevne, men tallene de henviser til er jo helt feil, sier Rita Beck til VG Nett. Det er NAV Skedsmo som behandler søknader om startlån i kommunen. De bruker Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sitt standardbudsjett til å avgjøre om personer er i stand til å betale ned lånet. - Ifølge budsjettet har jeg i dag ca. 3200 kroner for lite hver måned, men jeg klarer jo å forsørge oss og jeg har betalt høy husleie i over tre nå, sier Beck.Statens institutt for forbruksforskning

16 16. sep. 2016 16 Diskusjon –Hvordan etablere mer og bedre samarbeid mellom kommune og bank –Hvordan bidra til å bosette flere i egen eid bolig på en trygg måte –Hvordan få til mer helhetlig arbeid og bedre løsninger i boligfinansieringen –Hvordan heve kompetansen 16. sep. 2016 16

17 16. sep. 2016 17 Lovverk og relevant juss

18 16. sep. 2016 18 Lover og regler –Husbankens retningslinjer for startlån –Finansavtalelover –Finanstilsynets retningslinjer –Kommunens egne retningslinjer

19 16. sep. 2016 19 Husbanken –HB 7.B.13 Retningslinjer for Startlån fra Husbanken –HB 7.C.17 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig mm –HB 7.S.50 SEF-skjema som skal benyttes ved startlån (Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt) 16. sep. 2016 19

20 16. sep. 2016 20 Finansavtaleloven –§ 46 a – Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale –§ 47 – Frarådningsplikt –§ 50 – Varsel om endring av kredittvilkårene ( 6 uker før endring) –Forskrift om kredittavtaler: SEF- skjema 16. sep. 2016 20

21 16. sep. 2016 21 Kredittilsynets retningslinjer Nye retningslinjer fra Finanstilsynet om forsvarlig utlånspraksis for boliglån: Banken må ha sikkerhet, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi. Dette medfører ingen endring i retningslinjene for Startlån

22 16. sep. 2016 22 Kommunenes egne retningslinjer Lite detaljerte retningslinjer eller for detaljerte Ingen retningslinjer Etablert praksis - personavhengig Ulik praksis vedrørende refinansiering Ulik tilbud vedrørende lånevilkår dvs avhengig av kommunens lån i Husbanken Vedtaksmyndighet svært ulik Ulik saksbehandlingstid ( vedtak – hvor)

23 16. sep. 2016 23 Kommunenes retningslinjer/saksbehandling –Ulik markedsføring –Ulik organisering –Personavhengig –Politiske prioriteringer –Varierende grad av forankring

24 16. sep. 2016 24 Gjør retningslinjene kommunene gode eller …….. Konsekvens av retningslinjer Handlingsrom i HBs retningslinjer Utlån på samme vilkår Mulighetsrom Rentevilkår? Hva ser vi fra vårt ståsted

25 16. sep. 2016 25 Tap og tapsrisiko

26 16. sep. 2016 26 Risiko for tap –Formålet med startlån: kommunene (og Husbanken) skal ta større risiko enn private banker –Anledning til å bygge opp tapsfond fra boligtilskuddsmidler (strammet inn i 2005, og 2010) –Kommunene har tapsrisikoen for de første 25% av restgjelden på tapstidspunktet og Staten har tapsrisikoen for de siste 75 % –Pågår også en prøveordning med et fåtall kommuner hvor fordelingen er 50-50 Mer offensiv bruk av startlån - kan fanges opp med tettere oppfølging fra førstelinjen 16. sep. 2016 26

27 16. sep. 2016 27 Startlån - dekning av tap –Kommunen har risikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet –Staten har risikoen for de siste 75 prosent –Risikofordeling gjelder ikke –etter at kommunen har refinansiert husbanklånet –dersom kommunen gir startlån fra privat finansieringsinstitusjon –Tapsfondet kan derimot benyttes

28 16. sep. 2016 28 Startlån - tapsfond –Kommunen kan sette av midler fra tildelt tilskudd til tapsfond etter søknad - denne vurderes etter streng behovsprøvning –Kommunene i vår region har relativt få tap – fungere virkemidlet i henhold til plan da? –Fra 2011 vil det bli avsatt egne midler i HB som det kan søkes på for å avsette til tapsfond

29 16. sep. 2016 29 Tapsdeling Utgangspunkt: Bolig fullfinansiert med lån på 1 mill kroner selges for kr 800 000,-. Det er ikke nedbetalt Avdrag, og renter er ikke misligholdt. De første 25 % av restgjelden på tapstidspunktet er 250 000,-. Det totale tapet utgjør kr 200 000,-. 1.Fullfinansiering med startlån kr 1 000 000,-. Tapet utgjør 20 % av restgjeld. Kommunen må bære hele tapet alene. 2.Samfinansiering hvor startlånet utgjør toppfinansiering kr 200 000,-. Hele startlånet er tapt. Kommunen taper kr 50 000,-, staten taper kr 150 000,-. 3.Med en 50/50 tapsdelingsmodell ville kommunen og Husbanken i begge eksempler fått et tap på kr. 100 000,-. Forenklet kan vi si at dagens tapsmodell er en fordel i samfinansieringstilfellene, mens en 50/50 deling er en fordel når kommunen fullfinansierer med startlån.

30 16. sep. 2016 30 Startlån – dekning av tap, eks Samfinansiering. Opprinnelig lån; kr 600 000,- i privatbank, og startlån kr 200 000,-. På tapstidspunktet nedbetalt til henholdsvis kr 550 000 og kr 200 000-. Boligen blir solgt for kr 550 000,-. Lånet i privat banken får full dekning. Startlånet: Kommunen må dekke inntil 25 % av restgjelden på tapstidspunktet, dvs inntil kr 50 000,-. Staten må dekke resterende 150 000,-

31 16. sep. 2016 31

32 16. sep. 2016 32

33 16. sep. 2016 33 What`s in it for me?

34 16. sep. 2016 34 Økonomiske gevinster Hva oppnår kommunene? Hvordan framstår en optimal situasjon? – for søker og for kommunen? Langsiktig og kortsiktig

35 16. sep. 2016 35 Økonomiske gevinster For startlånmottakere som allerede har ytelser fra kommunen –Redusere gjennomsnittlig botid i kommunal bolig –Redusert behov og kostnader for nye utleieboliger –Redusert ventetid på kommunal bolig –Spare kjøp av institusjonsplass på grunn av funksjonshemming og et kvalitativt bedre liv for en rekke mennesker 16. sep. 2016 35

36 16. sep. 2016 36 Anbefalinger og god praksis: –Gode retningslinjer i kommunen –Forutsigbarhet og individuelle løsninger –Viktig med god skjønnsvurdering –Skolerte saksbehandlere (økonomisk- /boligsosial kompetanse etc) –Aktiv markedsføring –Helhetsvurdering av lånebehov knyttet mot resten av det boligsosiale arbeidet og andre virkemidler 16. sep. 2016 36

37 16. sep. 2016 37 Anbefalinger og god praksis –Samarbeid / lære av andre kommuner ? –Samarbeid med private banker – økonomisk vurdering og samfinansiering –Utbetaling av lånebeløp i flere terminer –Benytte seg av påslagsmuligheten i rentesats (0,25 %) til administrasjonskostnader, termingebyr og gebyr for opprettelse av låneavtale 16. sep. 2016 37

38 16. sep. 2016 38 God praksis med Startlån Econ rapport 2009 – 106 God praksis med startlån –Hvordan kan Startlån være et godt boligsosialt virkemiddel –Økonomiske og velferdsmessig konsekvenser –Samfunnsøkonomisk betydning –Boligmarkedet Startlån skal være et supplement til det private lånemarkedet og ikke en konkurrent

39 16. sep. 2016 39 Konsekvenser ved god bruk av Startlån Ved å være fleksibel og tenke ”skreddersøm” kan enda flere hjelpes inn på boligmarkedet og til å bli boende i egen bolig Til bruk for å øke tilflytting/hindre fraflytting Egen bolig kan bidra til at folk skaffer seg jobb /skape virksomhet og blir boende i kommunen 16. sep. 2016 39

40 16. sep. 2016 40 Samarbeid kommune og bank Startlån er ikke konkurrent til privat banklån Banken er viktig kanal for markedsføring av startlån Vanligvis: grunnfinansiering i bank og toppfinansiering med startlån Flere Startlån = flere lån for bankene God sikkerhet og bedre vilkår i banken + startlån = flere boligkjøpere Kommune/stat tar risikoen

41 16. sep. 2016 41 Dagens bolig – og lånemarked –Nye retningslinjer fra Finanstilsynet –Press på boligmarkedet (mangel på boliger) –I dag kan personer med høy inntekt bli vanskeligstilt på grunn av mangel på egenkapital og høyt prisnivå

42 16. sep. 2016 42 Samarbeid internt og eksternt Mange søkere mottar ytelser/tjenester fra kommunen eller NAV Identifisere potensielle startlånmottakere pluss motivere til boligkjøp Samspill med andre virkemidler/ytelser 16. sep. 2016 42

43 16. sep. 2016 43 Godt samarbeid gir godt resultat Takk for i dag


Laste ned ppt "16. sep. 2016 1 Fagsamling Startlån 12.05.2011 Husbanken Region Bodø Lena Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google